รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ท่านสามารถกรอกข้อมูลไว้เพื่อส่งผ่านระบบออนไลน์ แล้วทางเจ้าหน้าที่ สสจ. จะทำการติดต่อกลับ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านได้ร้องทุกข์ต่อไป .


IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2022

DesignBy:bancha_u@hotmail.com