แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
61-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกรกฎาคม 25622019-08-22129d07bee78da68758496679c03135c38.xlsx
62-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนสิงหาคม 25622019-09-25179c3e88c285332c6e0a1758b8fe87bea.xlsx
63-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 25622019-10-241ed9f994d091097c9e0dfe3967d528661.xls
64-เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-19145996a1f75dcee6ebb409db7d6d322f5.pdf
65-วาระการประชุมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับอำเภอ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-1914c5bd5aae81d52f274f3383d8210b637.pdf
66-ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐2017-08-01150ca0062293b0585696646d4fefa2fa4.pdf
67-เอกสาร Fee schedule ปี63 สุขภาพช่องปาก2019-12-19132788e8f1b4c332c299e6be74807a8d4.png
68สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2017-12-2919d11ecb2fc655782da19de7d1917bb4c.pdf
69-นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)2020-10-231นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63).pdf
70-ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายแปรงฟัน #ฟันแข็งแรงแปรงอย่างน้อยวันละ2หน2020-04-1010271aae86326480da779de1bfd46bb4f.png
71มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย2020-05-2911aaaa359b29da9ea6220912709339e66.pdf
72มค0032.008/ว1583ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข2019-05-2712236f482f061cde86b6c8bf5726efe33.pdf
73-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402018-01-051405516108c44cb9287ea11fc43c56ff8.pdf
740032.008/ว1000แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 72020-05-141a64e81050ed2bd73f45d0bd9a5b2b241.pdf
75-เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/25632020-06-0412019-06-04-000001.rar
76ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-10-1917a7428645e9c0ffe6d436189b4f42713.pdf
77มค.0032.008/ว1715ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 25632020-06-081150c595ec09ffa503252e32be51471c4.pdf
78-ภาคผนวก 1 คู่มือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง2020-12-301752f7418a27109a3abdedb6b0eed444f.pdf
79-ภาคผนวก 2 เครื่องมือเยี่ยมบ้าน2020-12-3012959a81bea326b2a22bc527a86d33a96.pdf
80-Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)2017-09-1312017-09-13-1640.pdf