แสดง 81 ถึง 100 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
81มค0032.005/ว3504รายงานการประชุมและข้อสั่งการฯ2020-12-168
8211.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2021-01-2735
8306. มอบรางวัล ชมรม อสม. ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
84มค0032.005/ว3504รายงานการประชุมและข้อสั่งการฯ2020-12-168
8511.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2021-01-2735
86แบบฟอร์มเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2016-09-0999
8711.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2021-01-2735
8833.1.2 การดำเนินงานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง(รพ. จับฉลาก)2021-02-2835
8911.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2021-01-2735
9055.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
9133.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสาธารณภัย/PA ปี 25642021-01-2735
9244.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535
930มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน2020-01-3135
9455.1.3 ประชุมคณะกรรมการพยาบาลฯ เตรียมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ2020-10-0535
9533.1.1 การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE (สสอ. จับฉลาก)2021-01-2735
963 3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 2019-04-3035
9755.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-10-0535
981/60รายงานการบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลชื่นชม2017-07-0623
9944.3.1 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท2019-08-0535
1004 4.3.2 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 2019-08-0535