แสดง 21 ถึง 40 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
2144.4 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2019-08-0235
2255.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
2311.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2020-03-3135
245 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
2502. มอบโล่ บุคคลและองค์กรดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 25622019-10-0235
2611.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-03-3135
2711.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-10-0535
2855.4.2 การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี2021-02-2835
2955.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด2019-04-3035
3055.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-10-0235
3101. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ITA2019-12-0435
3255.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
3311.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-03-3135
3411.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2020-10-0535
3533.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสาธารณภัย/PA ปี 25642021-02-2835
365 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
3711.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2020-10-0535
3833.1.1 การดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง(สสอ. จับฉลาก)2021-02-2835
395 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
4044.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2020-03-3135