แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
14 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
21<p>- กำหนดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br>0000-00-0035ไม่มี
34 4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 25632019-04-3035
455.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รายงานด้วยเอกสาร)2019-10-0235
511.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2020-03-3135
6สัญญาเลขที่ 102/2563สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ2020-06-3032
7-แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย2021-01-2213
844.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข2019-04-3035
911.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2020-03-3135
1011.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2020-03-3135
1155.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2021-02-2835
1255.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-12-0435
1355.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
1411.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-03-3135
1555.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2021-02-2835
1644.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2019-04-3035
1711.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-03-3135
1844.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2019-10-0235
1911.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2020-03-3135
2055.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2019-04-3035