แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,900 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
13ไม่มี2019-06-2835
23ไม่มี2019-06-2835
3covid2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม2020-08-264212210a3e2688b15145c6c8ff354ac5fa.pdf
4 รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 25622019-10-1023f6f5aa3b774c1a8fe4358ccd6ca56225.xlsx
5 รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนกันยายน 25632020-09-2923344a8db87716640ddcaaac1506f27ee3.xlsx
6covid3 สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 25632020-07-08426107b3662da3b7df2718ad68d6579cbe.pdf
75 5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PDF) 2019-04-3035ff4e884fe43b8bf55231c5ed0dc60a5e.pdf
84 4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์2019-06-2835
95 5.4.1 การออกประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน–๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) 2019-06-2835a021ce0ea7cae473833911421c96c2e0.pdf
105 5.4.2 การดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ผลการ2019-06-28359bc02c10fd0ad5d37308d63a976f04ef.pdf
111 1.2.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2019-06-2835
121 1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-05-30356fed56971b44e6cc4ae1e09d3e0fb505.pdf
134 4.1.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ (งบ CF) เพื่อดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม 2019-05-3035
144 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 64) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935a12c063da265caaf1a0e83917081ad21.pdf
154 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 65) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935c6ad69233efd4f5377e37988f45fa354.pdf
164 4.2.1 การจัดซื้อเครื่องมือในการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก 0 - 5 ปี2019-04-3035
174 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
184 4.3.2 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 2019-08-0535
194 4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 25632019-04-3035
204 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 1)2019-04-3035da971d6c70ae60ec0e91ad2ddf69c73a.pdf