แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,606 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
15 5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PDF) 2019-04-3035ff4e884fe43b8bf55231c5ed0dc60a5e.pdf
21 1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-05-30356fed56971b44e6cc4ae1e09d3e0fb505.pdf
34 4.1.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ (งบ CF) เพื่อดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม 2019-05-3035
44 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 64) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935a12c063da265caaf1a0e83917081ad21.pdf
54 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 65) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935c6ad69233efd4f5377e37988f45fa354.pdf
64 4.2.1 การจัดซื้อเครื่องมือในการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก 0 - 5 ปี2019-04-3035
74 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
84 4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 25632019-04-3035
94 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 1)2019-04-3035da971d6c70ae60ec0e91ad2ddf69c73a.pdf
104 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 2)2019-04-30352f33854b5455be12873eaf4588ef8047.pdf
114 4.7.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ2019-04-30354b0f7a1663783a6707699aba11a73870.pdf
125 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
135 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
145 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
155 5.3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2019-05-3035
165 5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลังและการปรับแผน Planfin ปี 25622019-04-30359aea0e56f5cec956a889821c014ee071.pdf
175 5.4.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ รอบที่ 2/2562 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-05-30359ca02380fed34e2b4c1fa0155ffcefb7.pdf
185 5.4.1 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2019-04-30351d076aa7d27985b3fec7b4824b28cc97.pdf
195 5.6.1 ข้อสั่งการของ CIO จากการประชุมครั้งที่ 2/2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-04-3035a3ec804c3c8530bd58f83944a785f7bf.pdf
205 5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-04-3035