แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161ลว. 15 พ.ค. 61ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-05-155ead825ab689c8014b5b3c2323dac337b.pdf
162-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป2017-06-265e7d27d21988774bf9c0db789566ec8e4.pdf
163มค 0032.012/ว34ขอสำราจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการ ( ส่วนที่ 2 )2019-01-045460f637160bd06a0b434e413d214bde0.rar
164มค 0032.012/ว34ขอสำราจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการ ( ส่วนที่ 1 )2019-01-045219bbbdbedc4fdabf8a8507b5cdf94df.pdf
165ลว. 9 ต.ค. 62ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม2019-10-095e902a89aea1b5099ff72a086a99e9beb.pdf
166มค0032.012/ว1452,ว1453,ว7850 ลว.13 พ.ค. 63ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง2020-05-135ef2e9b390b8a9e70c76738607876df87.pdf
167มค0032.012/ว1450,ว1451,ว7849 ลว. 13 ม.ค. 63ประกาศรับสมัครค้ดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง2020-05-13523596ce15de5ee24a563e24e9c65827c.pdf
168มค 0032.012/ว 3512การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง2020-12-16557d7546b872afcbed8f5320cf8e21124.pdf
169มค.0032.012/ ว 154 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560การย้านหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 25602017-01-195cfa920e956082c44a7f02016cf97fc96.pdf
170-ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่2017-06-2854acf79d2f960ab9b651c64da7dbe8a28.pdf
171-ประกาศ เรื่อง รายชื่มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)2020-12-165298cc59c9657eca349685e632feff335.pdf
172มค.0032.012/- ลว. 23 มิ.ย. 60ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)2017-06-2853947d1664d96737dc51b8de1039232b7.pdf
173ลว. 21 ธ.ค. 60ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-12-22596ae7e0c3af3435ce1b5c1eec925f9d6.pdf
174ลว 8 พ.ค. 63ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-05-1359c3409741185b3bfcc134890f5d84b4d.pdf
175มค.0032.012/ ว 169,972,324 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-01-205c4a43cacec1be087045a0629dca125de.pdf
176มค 0032.012/ว1800การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25582017-06-285dc3f7702c18975884802350347d09504.pdf
177-ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2017-06-285e95a3783daeed0b276968b6e37e84404.pdf
178-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนใข้)2020-12-17597146595639062e913dec615ac2bedb5.pdf
179-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (4 สายงาน)2017-06-2852df5197db39fb29d89c776d79e441543.pdf
180การย้ายภายในจังหวัด รอบเดือนตุลาคม 2559 2016-09-055c867be60d1425dc764a13221645da0fb.zip