แสดง 181 ถึง 200 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181-ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ2017-06-3059fc368d4b65d464adc308aeccae9371c.pdf
182-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) <<< รายชื่อผู้ที่มาสมัครที่ สสจ.ด้วยตนเอง รอ ผวจ. ลงนาม >>>2018-08-285e107d4384d524b4404dc9de2346771c2.pdf
183-รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขี้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตแพทย์ / ด้านทันตกรรม ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน2017-07-0358f80dd15a8db258b87c993907fe13012.pdf
184-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)2020-12-225c6992b3f5384d4d475b446118d2b5ce4.pdf
185-ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.2020-06-305a9e891081ffd14731abb58bb744e2bd7.pdf
186-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์2019-01-155a97daac5ca7c61e0c4eddbc91e644183.pdf
187การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/25592016-09-1257a657caf2c2d81e4aea3de4580d4ec88.pdf
188รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2017-01-2751f73ced656c63abc6eceacf3cbc3ce64.pdf
189-ประกาศ เรือง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) และนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม2017-07-05533a3930227c83369da784c107a3b4e14.pdf
190ลว. 21 ธ.ค. 60ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-12-265f8bf7696793bb6e507931662506e16de.pdf
191มค.0032.012/ว315 ลว. 31 ม.ค. 63ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-01-3151a6d0be5c507b7fe777e0ddbac5c4147.pdf
192-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) ผู้ที่มาสมัครที่ สสจ.ด้วยตนเอง2018-08-305f7346403f316adca187ad2b4552121fb.pdf
193ว1965 ลว. 1 ก.ค. 63การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-07-0259756c016bb4e1451c7a5de5a7fd94ebc.pdf
194มค 0032.012/1541การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น2020-12-24566a54bf895a7f4ee1aab90003fdbf5c9.pdf
195-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2019-12-115411d250f8fd842999cb140d281ccc867.pdf
196มค 0032.012/ว 3606การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น2020-12-245000dd6c940a9a2915a121ef2f5b51dce.pdf
197มค0032.012/ว307การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก(สาขาพยาบาลศาสตร์) สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร2020-02-0355232a5f033cc3c50f17b9f44dac35cbd.pdf
198มค 0032.012/ว 3632การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น2020-12-25577ae961b0d0512cb1ff06cb69fd4196a.pdf
199ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พบาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)2016-09-13522a012dd5f2f59778f6c4775a1ea94bd.pdf
200ลว. 5 สิงหาคม 2562ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-08-085bfe53dd7debb085cb5b1a4cb17c331a7.pdf