แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161มค0032.012/ว1450,ว1451,ว7849 ลว. 13 ม.ค. 63ประกาศรับสมัครค้ดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง2020-05-13523596ce15de5ee24a563e24e9c65827c.pdf
162มค.0032.012/ ว 154 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560การย้านหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 25602017-01-195cfa920e956082c44a7f02016cf97fc96.pdf
163-ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่2017-06-2854acf79d2f960ab9b651c64da7dbe8a28.pdf
164มค.0032.012/- ลว. 23 มิ.ย. 60ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)2017-06-2853947d1664d96737dc51b8de1039232b7.pdf
165ลว. 21 ธ.ค. 60ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-12-22596ae7e0c3af3435ce1b5c1eec925f9d6.pdf
166ลว 8 พ.ค. 63ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-05-1359c3409741185b3bfcc134890f5d84b4d.pdf
167มค.0032.012/ ว 169,972,324 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-01-205c4a43cacec1be087045a0629dca125de.pdf
168มค 0032.012/ว1800การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25582017-06-285dc3f7702c18975884802350347d09504.pdf
169-ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2017-06-285e95a3783daeed0b276968b6e37e84404.pdf
170-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (4 สายงาน)2017-06-2852df5197db39fb29d89c776d79e441543.pdf
171การย้ายภายในจังหวัด รอบเดือนตุลาคม 2559 2016-09-055c867be60d1425dc764a13221645da0fb.zip
172ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลว.8กย.59 2016-09-085335227dd7563319642b1f5bdb827c6be.pdf
173มค 0032.012/ว1475-ว2530-ว2531รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และเภสัชกร และรับย้าย ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข)2018-05-235b7cde4bb3e451f1aefb9654fcceb3ab6.pdf
174เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ .2016-09-0953f27dbc2e648b68a21c84ace1f99e3de.pdf
175ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ2017-01-235e3da5f137beb6d9883c5bac4154e0423.pdf
176-ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ2017-06-3059fc368d4b65d464adc308aeccae9371c.pdf
177-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) <<< รายชื่อผู้ที่มาสมัครที่ สสจ.ด้วยตนเอง รอ ผวจ. ลงนาม >>>2018-08-285e107d4384d524b4404dc9de2346771c2.pdf
178-รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขี้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตแพทย์ / ด้านทันตกรรม ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน2017-07-0358f80dd15a8db258b87c993907fe13012.pdf
179-ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.2020-06-305a9e891081ffd14731abb58bb744e2bd7.pdf
180-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์2019-01-155a97daac5ca7c61e0c4eddbc91e644183.pdf