แสดง 121 ถึง 140 จาก 4,618 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
121สธ 0317/310ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมพัฒนาศักภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก Cognitive stimulation2016-10-21190789e2b1064af593d40e4e1c438ba1a.pdf
122ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-253132faa5ca3c18cf7d8d4037b8a0343f75.pdf
123สธ 0904.04/ว2229ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเขียนบทความด้านสุชภาพช่องปาก / สำนักทันต กรมอนามัย2016-10-252154b9f9266fc9d465647da7f9ff45520.pdf
124มค 0732/231ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 25592016-10-2525f82b474c5766f580e3824305a8dd1305.pdf
125มค 0732/248 ลว. 25 ต.ค.59เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25602016-10-2625b4ba4f2b9b2bb3371208e39c63d57fc5.pdf
126เอกสารประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์(25ตค.59)2016-10-26142016-10-26-000001.zip
127สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/25592016-10-268dd09945ef4708cec4f62809ab042da2a.pdf
128สศ.วพบ.ขก ว35/2559ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ /วพบ.ขอนแก่น 2016-10-272582f756ae1bf7f673898cbb4a51ae818.pdf
129สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เดือนกันยายน 25592016-10-2832016-10-28-011111.pdf
130มค 0732/294 ลว.28 ตุลาคม 2559ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์2016-10-2825eef05e91861d74cdd052214deb742469.pdf
131มค 0832/594ประกาศ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง2016-10-3025c6604087c79266e2ae3518b99a3ae582.pdf
132แบบฟอร์มการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในกองทุน อปท. ปี 25602016-10-311492418b5d74f79db5c5789dcbf8ab7572.xlsx
133มค 0732/292 ลว.31 ต.ค.59ขอเผยแพร่คู่มือบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน2016-10-3125fa850e0f3fc934522a00d444e8bd97c4.pdf
134สภ.พ01/ว 078ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาล2016-10-3120467c68ba2b22258a3a4a07871f353c1.pdf
135วพ.2556/2556ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย2016-10-3126fc22b1677d6fc4b924dc1b1a6db9d54.pdf
136แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-0199
137ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2016-11-03565ab39fe41bf1527a85503a82c4690f9.pdf
138มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25592016-11-03112f70de10b0e05e0bdeed7ea50da407e7.pdf
139สธ.0317/0190ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผุ้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cagnitive Stimulation)2016-11-04180263ff974c5cb9641d1172ff52f6821c.pdf
140นำส่งเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้ิองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์2016-11-0418a8d8ebd08f7ea1141840253dbb66792a.pdf