แสดง 121 ถึง 140 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
121จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ2016-09-30452662200fc44c5ebd1648166b45ec538.pdf
122มค 0032.012/ว2630การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25572016-11-1655df0f7657f460abc90a934fd80634279.pdf
123คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-16140d92bd06337573c76e574e069a7fa58c.rar
124สภ.พ01/ว 078ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาล2016-10-3120467c68ba2b22258a3a4a07871f353c1.pdf
125วพ.2556/2556ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย2016-10-3126fc22b1677d6fc4b924dc1b1a6db9d54.pdf
12699ท.01.01/04/2559ประชาสัมพันธ์การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการอบรมศักยภาพ2016-10-052a2596cd11382da8d65888542c755a916.pdf
127แบบฟอร์ม Template KPIs ปี 25602016-11-2214b4858293ad3433641578442baa6116eb.docx
128มค 0032.002/454แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2016-10-01198bafcd38a100675df6c90a6443594fee.pdf
129มค 0032.301/02/2644ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 2016-11-18113e7df2f3de1f5c70e1b5a1e9c19d09b9.pdf
130มค 0032.012/ว2700ขอให้มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 25572016-11-235db554da180f19a38ec5aed7411a6001b.pdf
131Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค2016-10-011980398db6aef160a5c8c6b943d750b88f.jpg
132ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฯ ต.ปะหลาน อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์23-28พ.ย.592016-11-23318d3f603196ff84a2ddc826b0e817bac.pdf
133ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 หลัง (โดยวิธีประกวดราคาดอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding )2016-11-23360196355446d00d8a80b3805ff1dfd9b.pdf
134โปรแกรม IP Messenger2016-11-24600b117a1902427de0fa6bdb1458cb041.zip
135ไฟล์นำเสนอVDO conf.การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 13.30-15.00 น.2016-11-251f0e249d231b9aa9c0075e5fc8cc9cc2a.pptx
136มค 0032.002/-สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/25592016-11-298e015234e647316afe1532825401bf4d3.pdf
137ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2016-11-2340f790b0dd54ac71654729e07cb836f49.pdf
138ราคากลางอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอย 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2016-11-154128df546d9f7d8f78b6a2cbc1d1e99c6.pdf
139ราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-11-2349eb619e61c9106b4772b53eb8c123695.pdf
140ราคากลางจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 2016-10-054beef58978fe59c6e3bc2df5752a36852.pdf