แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
61-เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-19145996a1f75dcee6ebb409db7d6d322f5.pdf
62-วาระการประชุมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับอำเภอ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-1914c5bd5aae81d52f274f3383d8210b637.pdf
63-ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐2017-08-01150ca0062293b0585696646d4fefa2fa4.pdf
64-เอกสาร Fee schedule ปี63 สุขภาพช่องปาก2019-12-19132788e8f1b4c332c299e6be74807a8d4.png
65สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2017-12-2919d11ecb2fc655782da19de7d1917bb4c.pdf
66-นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)2020-10-231นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63).pdf
67-ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายแปรงฟัน #ฟันแข็งแรงแปรงอย่างน้อยวันละ2หน2020-04-1010271aae86326480da779de1bfd46bb4f.png
68มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย2020-05-2911aaaa359b29da9ea6220912709339e66.pdf
69มค0032.008/ว1583ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข2019-05-2712236f482f061cde86b6c8bf5726efe33.pdf
70-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402018-01-051405516108c44cb9287ea11fc43c56ff8.pdf
710032.008/ว1000แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 72020-05-141a64e81050ed2bd73f45d0bd9a5b2b241.pdf
72-เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/25632020-06-0412019-06-04-000001.rar
73ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-10-1917a7428645e9c0ffe6d436189b4f42713.pdf
74มค.0032.008/ว1715ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 25632020-06-081150c595ec09ffa503252e32be51471c4.pdf
75-Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)2017-09-1312017-09-13-1640.pdf
76สธ 0317/310ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมพัฒนาศักภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก Cognitive stimulation2016-10-21190789e2b1064af593d40e4e1c438ba1a.pdf
77-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 25612018-06-201ec079ee07c5e97b79a26bf3fa9be8fe7.pdf
78เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : เบิกชดเชยค่าบริการฯ และ Audit 8 พฤศจิกายน 25602016-11-0711b45bca24088707eac87f457a4df1992.zip
79เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : เบิกชดเชยค่าบริการฯ , Audit,การขึ้นทะเบียนสิทธิ 9 พฤศจิกายน 25602016-11-091559bd559e87d86ecba975bab89e34828.rar
80สธ 0201.02/ว682มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)2018-10-0515724d8cfb926295beaf062b7a33824eb.pdf