แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
215 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
2202. มอบโล่ บุคคลและองค์กรดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 25622019-10-0235
2311.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-03-3135
2411.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-10-0535
2555.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด2019-04-3035
2655.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-10-0235
2701. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ITA2019-12-0435
2855.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
2911.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-03-3135
3011.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2020-10-0535
315 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
3211.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2020-10-0535
335 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
3444.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2020-03-3135
3511.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2020-10-0535
3655.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2019-04-3035
3755.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
3855.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
3911.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2020-10-0535
4044.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-03-3135