แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,618 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
214 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 2)2019-04-30352f33854b5455be12873eaf4588ef8047.pdf
224 4.7.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ2019-04-30354b0f7a1663783a6707699aba11a73870.pdf
235 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
245 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
255 5.2.1 แนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562” โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (รา2019-06-2835fe9c2b701d09966b91d386cb01e82fe4.pdf
265 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
275 5.3.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-28352c73598c73ceb5682683d78af57ca11a.pdf
285 5.3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2019-05-3035
295 5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลังและการปรับแผน Planfin ปี 25622019-04-30359aea0e56f5cec956a889821c014ee071.pdf
305 5.3.2 ข้อสั่งการ CIO จากการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-2835b2726a73f06b187a6cf7134235473cc5.pdf
315 5.4.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ รอบที่ 2/2562 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-05-30359ca02380fed34e2b4c1fa0155ffcefb7.pdf
325 5.4.1 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2019-04-30351d076aa7d27985b3fec7b4824b28cc97.pdf
335 5.4.3 การเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการบูรณาการปฐมภูมิ ในประเด็น พชอ., คลินิกหมอครอบครัวและรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ ๗ ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอ โกสุมพิสัย ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-2835
345 5.4.4 กำหนดการปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-2835497397410a728482ba2a21fcbfd41dd5.pdf
355 5.4.5 กำหนดการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูทักษะ Service plan Rally จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-28355.4.5กำหนดการประชุมService Plan Rally.pdf
365 5.4.6 กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล QA ปี ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-2835
375 5.4.7 การอบรมพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-2835
385 5.5.1 การจัดสรรนักเรียนทุน หลักสูตร 2 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจบการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-06-28356c10daa38ba8bef4a502f4ca33b97f4d.pdf
395 5.6.1 ข้อสั่งการของ CIO จากการประชุมครั้งที่ 2/2562 (รายงานด้วยเอกสาร)2019-04-3035a3ec804c3c8530bd58f83944a785f7bf.pdf
405 5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-04-3035