รหัส4320
เลขที่หนังสือcovid6
เรื่องคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 21/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพe6da3e9ef5c493e69f75a1f34b23f3a4.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2020-05-01
แสดงหน้าเว็บหลัก...42
อ่านแล้ว116
สร้างโดยbancha
สังกัด00031