รหัส3113
เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 2401
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ งานด้านการวิจัย และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้น ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงขอเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 256๒ และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 256๒ ส่งแบบตอบรับไปยังสำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ทาง E-mail : planproject2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 2. ผู้วิจัยและผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทางเวปไซต์ https://mophconf.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปิดรับการชำระเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยรับลงทะเบียนทางเวปไซต์เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพa1cca46d3541757080c7e42857cc853f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-08-07
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว532
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031