เลขที่หนังสือศธ 0530.20/ ว 753
เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร "ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล"
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร "ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล" ปี 2561 ให้กับบุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)/ ตำบล (รพ.สต.)/ รพช. หรือผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขจาก อปท. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ หากสมัครล่วงหน้าภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง 4,500 บาท/ท่าน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพa5421781ff8742eab0f673c79e66d4e7.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-04-10
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว72
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031