My logo
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo My logo

ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo kpi-now.jpg My logo
vdocon
corona2019 My logo ศูนย์เฝ้าระวังโรคจังหวัดมหาสารคาม corona2019

corona2019

corona2019

ตารางห้องประชุม
My logo
My logo My logo My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
hdc
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 09-09-2559


covid19
ดูทั้งหมด..955

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1183/2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565     [วันที่ : 2022-05-30 ,อ่าน : 278 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 804/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค.65     [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 724 ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมและสถานที่ทำงาน     [วันที่ : 2022-02-04 ,อ่าน : 994 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 64/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.65     [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 2050 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3894/2564 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64     [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 1411 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3608/2564 ลงวันที่ 29 พ.ย.64     [วันที่ : 2021-11-29 ,อ่าน : 1099 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 ลงวันที่ 31 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-31 ,อ่าน : 1302 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3223/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 929 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2993/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 1744 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2520/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-13 ,อ่าน : 1575 ]
ดูทั้งหมด..955

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม!!

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 6/2565     [วันที่ : 2022-05-18 ,อ่าน : 92 ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 5/2565     [วันที่ : 2022-03-25 ,อ่าน : 191 ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 4/2565     [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 235 ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 1/2565     [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 110 ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 3/2565     [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 117 ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 2/2565     [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 97 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41     [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 380 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41     [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 223 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38 ปี 2565     [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 251 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39 ปี 2564     [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 280 ]
ดูทั้งหมด..955

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19!!

สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 7 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 11 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-17 ,อ่าน : 13 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-17 ,อ่าน : 13 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-09 ,อ่าน : 20 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-09 ,อ่าน : 13 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-06-06 ,อ่าน : 21 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-06-06 ,อ่าน : 14 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-27 ,อ่าน : 35 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-20 ,อ่าน : 38 ]
ดูทั้งหมด..955

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19!!

วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 40/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 7 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-17 ,อ่าน : 27 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 27 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565     [วันที่ : 2022-06-06 ,อ่าน : 28 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-30 ,อ่าน : 46 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 35/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-23 ,อ่าน : 55 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 34/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-17 ,อ่าน : 34 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 33/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 37 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 32/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565     [วันที่ : 2022-05-02 ,อ่าน : 48 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 31/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565     [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 30 ]
ดูทั้งหมด..955

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 619 ]
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 543 ]
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 498 ]
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 508 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ     [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 642 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 692 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 688 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 711 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 577 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 621 ]
ดูทั้งหมด..955

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง COVID-19

ด่วนที่สุด มท 0321/ว 4466     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 390 ]
แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วย ATK เป็น บวก     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 370 ]
คู่มือการบริหารการพยาบาล_COVID-19_2564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 322 ]
แนวทาง ATK positive_03082564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 286 ]
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-CPG_COVID_v.17_n_20210804     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 477 ]
ใช้สถานปนสถานเผาขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์โควิด19     [วันที่ : 2021-08-01 ,อ่าน : 281 ]
สปสช เสนอ HI _ CI_ns 29 jun 2021 v1     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 278 ]
COVID 19 Primary care hub_orientation2     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 261 ]
มท0230-ว3976-ลว.11ก.ค.64-แจ้ง-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-มา     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 275 ]
มท0203-ว4146-ลว.19ก.ค.64-แจ้ง-กทม.-และ-ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 294 ]
corona2019
ดูทั้งหมด..213

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new ขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
    [มค.0033.008/ว1910] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
new ขอเชิญร่วมสมัครโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
    [มค.0033.008/ว1632] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 5 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [สธ 0218.04/ว 2534] [วันที่ : 2022-06-08 ,อ่าน : 20 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
    [-] [วันที่ : 2022-04-08 ,อ่าน : 160 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา
    [ที่ สธ 0307/ว10] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 43 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์
    [ที่ อว 64.38/0162] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 51 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สสจ.กาฬสินธุิ์
    [ที่ กส 0032.009/ว 2130] [วันที่ : 2022-02-24 ,อ่าน : 356 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [2565/ว002] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 134 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ AIHD Insightsสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
    [อว 78.18/1857] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 159 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
    [อด 0032/619707] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 485 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..78

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่04/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-05-18 ,อ่าน : 47 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565
    [0033.002/-] [วันที่ : 2022-04-19 ,อ่าน : 76 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่2/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 128 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่2/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 105 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่1/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-02-15 ,อ่าน : 134 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่12/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-01-21 ,อ่าน : 151 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่11/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 238 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่10/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 155 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 332 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 144 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..669

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new อบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสู.
    [สธ 0246/ว 13971] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์
    [สธ 0301/1450] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย
    [สธ 0232.05/ว 2097] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 4 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ
    [สจป.สกต.108/2564] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new สัมนาหลักสูตร " นักบริหารทีมงาน" "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง"
    [สธ 0246/ว13812] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอนนไลน์
    [สธ 0246/ว13810] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขอเชิญประชุมการอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 2/2565
    [สผบ 163/2565] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์งาน SETA 2022 Solar+ Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022
    [สธ 0907.05/ว4124] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพนธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
    [สธ 1102/ว5587] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ
    [สศ.วพบ.สปส. 2565/ว28] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 3 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..117

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-06-09 ,อ่าน : 12 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
    [ประกวดราคาเลขที่ 74/2565] [วันที่ : 2022-04-08 ,อ่าน : 22 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
    [50/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 67 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
    [46/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 54 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
    [47/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 63 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
    [48/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 65 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
    [49/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 80 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2022-03-10 ,อ่าน : 56 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2022-02-15 ,อ่าน : 98 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 220 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ดูทั้งหมด..57

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 190 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 192 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 477 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 1140 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 611 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 604 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 724 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 686 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 825 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 772 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
My logo My logo
ดูทั้งหมด..400

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
    [มค0017.5/ว9627 ลว.10 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-15 ,อ่าน : 55 ,โดย : สสจ.มหาสารคาม ]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [มค0033.012/ว1750 ลว 13 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 52 ,โดย : สสจ.มหาสารคาม ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค0033.012/ว1752 ลว13 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 68 ,โดย : สสจ.มหาสารคาม ]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [สธ0208.10/ว2198 ลว 12 พ.ค. 65] [วันที่ : 2022-05-17 ,อ่าน : 344 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
    [มค0032.012] [วันที่ : 2022-05-12 ,อ่าน : 79 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งเภสัชกร
    [มค 0033.012/] [วันที่ : 2022-05-06 ,อ่าน : 99 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
    [นพ 0033.001.03/] [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 56 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
    [ที่ สธ 1102/3912] [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 82 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
    [มค 0033.012/] [วันที่ : 2022-04-22 ,อ่าน : 81 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
การย้ายภายในจังหวัดรอบสิงหาคม 2565
    [มค 0033.012/ว5497 - ว1008] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 350 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ดูทั้งหมด..268

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

new โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขยายระยะเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [พบ 0033.2/ว.5 ลว. 22 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 14 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [อน 0033.201.4/ว13112 ลว 14 มิ.ย.2565] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 5 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new สสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [นฐ0033/ว2835 ลว.21 มิ.ย.2565] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 4 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new โรงพยาบาลยโสธร รับย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    [ยส0032.2/ว1133 ลว. 10 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-24 ,อ่าน : 15 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูง
    [สร 0033.101/ว6278 ลว.15 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-24 ,อ่าน : 8 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [อย 0033.1/ว30 ลว 17 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-24 ,อ่าน : 10 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
new โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ยล 0033.101.7/ว11542 ลว 15 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-24 ,อ่าน : 7 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
    [มค0032.301/03/ว1075 ลว.15 มิถุนายน 2565 ] [วันที่ : 2022-06-22 ,อ่าน : 35 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
สสจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
    [ภก0033/ว1592 ลว.16 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-22 ,อ่าน : 16 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [พบ 0033.2/ว.4 ลว.17 มิถุนายน 2565] [วันที่ : 2022-06-22 ,อ่าน : 13 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]


ดูทั้งหมด..11

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 43 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 51 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [มค0032.002/ว3671] [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 218 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1486] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 356 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1485] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 306 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 996 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 916 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 1060 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 977 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 929 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..70

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สุ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)
    [สธ 0604.03/ ว 87] [วันที่ : 2022-05-19 ,อ่าน : 51 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
    [สธ 0443.5/ ว 128] [วันที่ : 2022-02-24 ,อ่าน : 139 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 342 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 338 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 387 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 630 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 930 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 977 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 1311 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 925 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 852 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 815 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 761 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 771 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 771 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 954 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 1117 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 835 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..102

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

Info No gift policy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 217 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 70 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy นพ.สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 168 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 21122] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 182 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ
    [มค 0017.5/ว 21546] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 168 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.จัดทำขึ้น
    [มค 0017.5/ว 20562] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 180 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
    [สธ 0217/ว 828] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 175 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
    [มค 0017.5/ว 19686] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 210 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 19478] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 191 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔
    [-] [วันที่ : 2021-08-11 ,อ่าน : 265 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..59

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

งบทดลองเดือนมีนาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-04-21 ,อ่าน : 22 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 59 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมกราคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-02-22 ,อ่าน : 86 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนธันวาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 126 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564
    [-] [วันที่ : 2022-01-14 ,อ่าน : 171 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนตุลาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-11-24 ,อ่าน : 209 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-29 ,อ่าน : 241 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-16 ,อ่าน : 245 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-15 ,อ่าน : 233 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-08-20 ,อ่าน : 250 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
ดูทั้งหมด..117

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-06-09 ,อ่าน : 12 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
    [ประกวดราคาเลขที่ 74/2565] [วันที่ : 2022-04-08 ,อ่าน : 22 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
    [50/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 67 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
    [46/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 54 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
    [47/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 63 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
    [48/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 65 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
    [49/2565] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 80 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2022-03-10 ,อ่าน : 56 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2022-02-15 ,อ่าน : 98 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 220 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ดูทั้งหมด..302

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-06-01 ,อ่าน : 10 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-05-30 ,อ่าน : 13 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
    [-] [วันที่ : 2022-05-19 ,อ่าน : 17 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล
    [-] [วันที่ : 2022-05-09 ,อ่าน : 23 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
    [-] [วันที่ : 2022-05-09 ,อ่าน : 26 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
    [-] [วันที่ : 2022-05-09 ,อ่าน : 25 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-04-28 ,อ่าน : 28 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-04-21 ,อ่าน : 26 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-04-19 ,อ่าน : 22 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-04-19 ,อ่าน : 23 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ดูทั้งหมด..47

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-19 ,อ่าน : 27 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 778 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 554 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 673 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 744 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 737 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 762 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 788 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 หลัง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 1257 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 731 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..77

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 220 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 373 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 378 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 464 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 420 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 447 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 424 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 397 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2020-12-21 ,อ่าน : 498 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 494 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..155

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
    [สัญญา 83/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 22 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
    [สัญญาเลขที่ 84/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 20 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
    [สัญญา 82/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 28 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
    [สัญญา 80/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 51 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง
    [สัญญา 81/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 18 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญากล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัสน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ
    [สัญญาเลขที่ 35/2564] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 65 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล
    [สัญญาเลขที่ 36/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 140 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ
    [สัญญาเลขที่ 37/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 52 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า
    [สัญญาเลขที่ 32/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 59 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
    [สัญญาเลขที่ 33/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 140 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..43

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
    [-] [วันที่ : 2022-04-08 ,อ่าน : 160 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 495 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 552 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 540 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 533 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 456 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 489 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 621 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 664 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 696 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..55

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 190 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 192 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 477 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 1140 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 611 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 604 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 724 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 686 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 825 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 772 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ดูทั้งหมด..70

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สุ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)
    [สธ 0604.03/ ว 87] [วันที่ : 2022-05-19 ,อ่าน : 51 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
    [สธ 0443.5/ ว 128] [วันที่ : 2022-02-24 ,อ่าน : 139 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 342 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 338 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 387 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 630 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 930 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 977 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 1311 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 925 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]

ดูทั้งหมด..11

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 43 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 51 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 218 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 356 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 306 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..8

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 637 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 778 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 9045 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 1008 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 1034 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 1072 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 976 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..41

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (2)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 96 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (3)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 85 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (4)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 84 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (5)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 80 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เผยแพร่เอกสาร บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
    [-] [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 342 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์
    [สธ 0502/274] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 268 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    [สธ 0503.02/ว2360] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 344 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร
    [มค 0032.011/ว 390] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 461 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 439 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 427 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..27

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
    [สธ0923.04/ว4009] [วันที่ : 2021-07-01 ,อ่าน : 295 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
    [คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/2563] [วันที่ : 2021-01-12 ,อ่าน : 487 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 688 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 1258 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 821 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 730 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 932 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 830 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 863 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 883 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..44

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ สืบราคาร่วมระดับจังหวัด     [วันที่ : 2022-06-07 ,อ่าน : 28 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม 2564     [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 273 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564     [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 603 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562     [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 660 ,โดย : วรรษมน สัจจพงษ์ ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563     [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 486 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564     [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 735 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563     [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 680 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 1124 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 653 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 760 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..13

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 13 (รอบที่ 2 เดือน มีนาคม 2565)
    [มค 0032.009/] [วันที่ : 2022-02-02 ,อ่าน : 279 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 13 (รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564)
    [มค 0032.009] [วันที่ : 2021-08-27 ,อ่าน : 668 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
    [สพฉ. 03/ว01820] [วันที่ : 2021-08-10 ,อ่าน : 310 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 1081 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 788 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 787 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 735 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 853 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 827 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 805 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 802 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 770 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 958 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 940 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 997 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 1310 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 1008 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 944 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..45

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

new ขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
    [มค.0033.008/ว1910] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
new ขอเชิญร่วมสมัครโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
    [มค.0033.008/ว1632] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 5 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 853 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 683 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 702 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 674 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 603 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 551 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 648 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 521 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 1111 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..291

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 40/2565
....วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565
....วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 256.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-23 โดย : ปวีณา]
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอชื่นชม
....วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-22 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 37/2565
....วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-07 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคามอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
....วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-07 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..291

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-30 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565
....วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนร.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-30 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยางสีสุราช
....วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-26 โดย : ปวีณา ]
ประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 27/2565
....วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติกา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-29 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565
....วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนรา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-28 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..61

Form !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
    [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
    [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคำขอประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
    [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 79 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
    [วันที่ : 2022-04-21 ,อ่าน : 406 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล
    [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 212 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
ดูทั้งหมด..11

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 43 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2022-04-29 ,อ่าน : 51 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 218 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 356 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 306 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2022

DesignBy:bancha_u@hotmail.com