วันที่ August 20, 2018 เวลา 8:36:35 AM     สมาชิก 327    ท่าน   Facebook กลุ่ม :My logo

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561
"The Third International Conference on Health 2018 : All For Healthy & Smart Kids"
“ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”
วันที่ 15-17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ดูทั้งหมด..48

News !! News

ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล-เชียงราย
    [สทภท.ว8/2561] [วันที่ : 2018-08-08 ,อ่าน : 25 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอความร่วมมือทันตแพทย์ลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์(CDEC)
    [ที่ ศ.ท.พ./ว 111] [วันที่ : 2018-08-08 ,อ่าน : 21 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการ EGovernment Forum 2018
    [สธ 0232.05/ว1981] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน "เขตสุจริต"
    [มค0032.001] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 46 ,โดย : ปาริชาต ]
รูปเล่มตรวจราชการและนิเทศงานกรรีปกติ รอบที่ 2 /2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-30 ,อ่าน : 208 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 112 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
    [สธ 0213/ว28] [วันที่ : 2018-06-01 ,อ่าน : 382 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ เรื่อง "Oral Diagnostic Sciences 4.1" ม.เชียงใหม่
    [ศธ 6593(3).7.4.4/ว015] [วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 113 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว" ม.เชียงใหม่
    [ศธ 6593(3).7.4.4/ว019] [วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 80 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์
    [ร.ว.ท.ท./อปวช./ว5] [วันที่ : 2018-05-22 ,อ่าน : 99 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
pic1


ดูทั้งหมด..213

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cloud computing pipeline for Exome sequencing
    [สธ 0201.02/ว496] [วันที่ : 2018-08-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
    [สธ 0201.02/ว.482] [วันที่ : 2018-08-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี 2561
    [สธ 0201.02/ว.481] [วันที่ : 2018-08-09 ,อ่าน : 3 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่
    [ศธ 6593(7.18.1)/883] [วันที่ : 2018-08-08 ,อ่าน : 2 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย
    [ศธ 0555/ว421] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 20 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ดูทั้งหมด..43

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการรอบที่ 2
    [-] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 256 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 365 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 223 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
การจัดทีมปฏิบัิตการและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (เอกสารแนบ1-3)
    [มค0032.002ว377] [วันที่ : 2018-02-09 ,อ่าน : 182 ,โดย : อัจฉรา ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-30 ,อ่าน : 343 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..137

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

new ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    [-] [วันที่ : 2018-08-16 ,อ่าน : 156 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 31 กรกฎาคม 2561] [วันที่ : 2018-08-08 ,อ่าน : 166 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561
    [-] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการวัณโรคฯ
    [-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 88 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
    [-] [วันที่ : 2018-07-20 ,อ่าน : 88 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ดูทั้งหมด..45

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"
    [นศ 0032.102/22207] [วันที่ : 2018-09-02 ,อ่าน : 15 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
    [มค0032.002/ว4031] [วันที่ : 2018-08-09 ,อ่าน : 34 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
    [มค0032.002/ว2371] [วันที่ : 2018-08-09 ,อ่าน : 22 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561
    [สธ0232.05/ว1979] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 71 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561
    [สธ0232.05/ว1976] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 31 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..41

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Best Product โดยใช้สารสกัดแห้งเยือกแข็ง (Freeze Drying) และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดสารให้ชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 15 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 32 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
    [-] [วันที่ : 2018-04-01 ,อ่าน : 138 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการทางด้านเครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยา / รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
    [สธ0304/ว 2] [วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 144 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-20 ,อ่าน : 183 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..64

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-08-16 ,อ่าน : 2 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อนสร้าง จำนวน 6 รายการ
    [-] [วันที่ : 2018-08-10 ,อ่าน : 13 ,โดย : นายบัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจง ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบหยด
    [มค.0032.004/-] [วันที่ : 2018-06-18 ,อ่าน : 47 ,โดย : ภูวดล ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจาะจง เดือน พฤาภาคม 2561
    [มค.3032/-] [วันที่ : 2018-06-11 ,อ่าน : 52 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน เมษายน 2561
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-05-01 ,อ่าน : 66 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..38

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 15 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สสจ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 19 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 17 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัรฑ์
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-20 ,อ่าน : 17 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลมหาสารคามเมืองสมุนไพร
    [มค.0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 37 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..40

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 15 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง) ตามแบบฟอร์ม คตง.
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-02 ,อ่าน : 33 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Best Product
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-02 ,อ่าน : 28 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-06-30 ,อ่าน : 32 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-06-28 ,อ่าน : 42 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..22

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 65 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 114 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 146 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 127 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 139 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..8

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 89 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 214 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 375 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..6

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 28 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 26 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 2559
    [] [วันที่ : 2017-02-23 ,อ่าน : 79 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)
    [มค0032.009/ว452] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 398 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 259 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo
vdocon
ห้องประชุม(2017-25) 6 ตารางห้องประชุม
hdc
AE AE My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
ดูทั้งหมด..29

QR-CODE-Document !!

เอกสารประชุม QR-CODE

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายภายในจังหวัด รอบ ส.ค.61
    [-] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 118 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
smart kids-กรมการจังหวัด(28.06.61)
    [-] [วันที่ : 2018-06-27 ,อ่าน : 61 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใน Program Thailand Visions 2020
    [-] [วันที่ : 2018-06-08 ,อ่าน : 76 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สรุปการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
    [-] [วันที่ : 2018-05-29 ,อ่าน : 98 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สถานการณ์ไข้เลือดออก28พฤษภาคม2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-29 ,อ่าน : 62 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-19 โดย : ปวีณา]
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง
....ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-11 โดย : ปวีณา]
อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภา.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-09 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วย.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-29 โดย : ปวีณา]
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระด.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องปร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
....ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
....วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..8

Download !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

ป้าย VIP งานวิชาการ
    [วันที่ : 2018-08-09 ,อ่าน : 16 ,โดย : สรศักดิ์ สอนสิทธิ์ ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 179 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 191 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 242 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 231 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..3

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 78 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 71 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 70 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.