วันที่ June 18, 2018 เวลา 11:31:26 AM     สมาชิก 226    ท่าน   Facebook กลุ่ม :My logo

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561
"The Third International Conference on Health 2018 : All For Healthy & Smart Kids"
“ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
    [สธ 0213/ว28] [วันที่ : 2018-06-01 ,อ่าน : 146 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ เรื่อง "Oral Diagnostic Sciences 4.1" ม.เชียงใหม่
    [ศธ 6593(3).7.4.4/ว015] [วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 44 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว" ม.เชียงใหม่
    [ศธ 6593(3).7.4.4/ว019] [วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 28 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์
    [ร.ว.ท.ท./อปวช./ว5] [วันที่ : 2018-05-22 ,อ่าน : 46 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญอบรมวิชาการ ทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก
    [0032.122/ว73] [วันที่ : 2018-05-22 ,อ่าน : 48 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณพ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
    [0505/ว356] [วันที่ : 2018-05-08 ,อ่าน : 102 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ครั้งที่ 106(1/2561)
    [26.96/2561] [วันที่ : 2018-05-08 ,อ่าน : 61 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญเสนอื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา
    [พส.010/ ว 913] [วันที่ : 2018-04-30 ,อ่าน : 64 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชุมวิชาการ "การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน"
    [0517.031/ศน/00087] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 96 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
เชิญประชุม นวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
    [0917.03/707] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 114 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ดูทั้งหมด..181

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
    [016/2561] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 13 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับแพทย์
    [สธ 0421.4/ว 245] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 17 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ / คณะพยาบาลศาตร์ มมส.
    [ศธ 0530.11/ว 855] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 17 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ / สมาคมศิษย์เก่า วพบ.ขก
    [สศ.วพบ.ขก.3 ว/2561] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 14 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
    [สธ 0318/6372] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 15 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ดูทั้งหมด..43

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการรอบที่ 2
    [-] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 112 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 160 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 86 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
การจัดทีมปฏิบัิตการและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (เอกสารแนบ1-3)
    [มค0032.002ว377] [วันที่ : 2018-02-09 ,อ่าน : 142 ,โดย : อัจฉรา ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-30 ,อ่าน : 298 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..127

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [-] [วันที่ : 2018-06-11 ,อ่าน : 1181 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [ลว. 1 มิ.ย. 61] [วันที่ : 2018-06-01 ,อ่าน : 1735 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และเภสัชกร และรับย้าย ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข)
    [มค 0032.012/ว1475-ว2530-ว2531] [วันที่ : 2018-05-23 ,อ่าน : 293 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 15 พ.ค. 61] [วันที่ : 2018-05-15 ,อ่าน : 113 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ
    [-] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 2042 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ดูทั้งหมด..36

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    [ที่ ชสท.ภอน./ว.17/2561] [วันที่ : 2018-05-30 ,อ่าน : 38 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญประชุมวิชาการ และประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
    [ที่ ชสท.ภอน./ว.19/2561] [วันที่ : 2018-05-30 ,อ่าน : 40 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอส่ง Policy Brief
    [็HITAP/155/2561] [วันที่ : 2018-05-07 ,อ่าน : 45 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข" ปีที่4 ฉบับที่ 2
    [สธ0212/11499] [วันที่ : 2018-05-07 ,อ่าน : 45 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประจำปี 2561 “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”
    [สธ 0213.03/ ว 19] [วันที่ : 2018-05-02 ,อ่าน : 208 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..39

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
    [-] [วันที่ : 2018-04-01 ,อ่าน : 95 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการทางด้านเครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยา / รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
    [สธ0304/ว 2] [วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 116 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-20 ,อ่าน : 150 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ
    [มค.0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 231 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-27 ,อ่าน : 144 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..61

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจาะจง เดือน พฤาภาคม 2561
    [มค.3032/-] [วันที่ : 2018-06-11 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน เมษายน 2561
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-05-01 ,อ่าน : 37 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายวัสดุที่เหลือจาการรื้อถอน
    [มค0032.001-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 58 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มีนาคม 2561
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-04-01 ,อ่าน : 29 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายถาพรังสีเอกวเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล(บริษัทเอกชน)
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-03-16 ,อ่าน : 71 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..32

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางค่าจ้างพิมพ์แบบบันทึกปฏิบัติการแพทย์ฉุกเแิน
    [มค0032.001] [วันที่ : 2018-03-22 ,อ่าน : 75 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางค่าจ้างพิมพ์แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
    [มค0032.001] [วันที่ : 2018-03-22 ,อ่าน : 79 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างเหมาถ่ายภาพรังสีเอกเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล(บริษัทเอกชน)
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-03-16 ,อ่าน : 68 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-01-11 ,อ่าน : 149 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.วาปี
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 162 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..35

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-04-30 ,อ่าน : 48 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-04-09 ,อ่าน : 70 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 66 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 152 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 128 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..51

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-08 ,อ่าน : 7 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
    [-] [วันที่ : 2018-06-01 ,อ่าน : 5 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แบบรายงาน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
    [-] [วันที่ : 2018-03-12 ,อ่าน : 165 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.มหาสารคาม ฉบับปรับปรุง 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 258 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศ นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 198 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..22

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 37 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 70 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 116 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 101 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 106 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..7

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 170 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 336 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 320 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 229 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo
vdocon
ห้องประชุม(2017-25) 6 ตารางห้องประชุม
hdc
AE AE My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
ดูทั้งหมด..27

QR-CODE-Document !!

เอกสารประชุม QR-CODE

การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใน Program Thailand Visions 2020
    [-] [วันที่ : 2018-06-08 ,อ่าน : 43 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สรุปการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
    [-] [วันที่ : 2018-05-29 ,อ่าน : 43 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สถานการณ์ไข้เลือดออก28พฤษภาคม2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-29 ,อ่าน : 28 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 170 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 224 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-19 โดย : ปวีณา]
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง
....ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-11 โดย : ปวีณา]
อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภา.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-09 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วย.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-29 โดย : ปวีณา]
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระด.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องปร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
....ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
....วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..7

Download !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 115 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 160 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 217 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 202 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 235 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..3

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 50 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 47 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 70 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.