คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1367 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ สธ 0230/ว 14050 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจจำนวนและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานปรจำใน รพ.สต. ลว.25 มิ.ย.58 25 มิ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
44
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003ว.1300 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ลว.23 มิ.ย.58 23 มิ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.7.3.17/384 เรื่อง การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ลว.12 มิ.ย.58 12 มิ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
16
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.08/12263 เรื่อง เชิญประชุมวิชาการเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลว.12 มิ.ย.58 12 มิ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
12
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS ลว.26 พ.ค.58 26 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
21
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง การประชุม Palliative care conference ลว.25 พ.ค.58 25 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ สธ 0224.03/9175 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสรรหาผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
35
หนังสือเก่า ที่ มค 0016.1/ว 2174 เรื่อง จังหวัดมหาสารคามรับสมัครข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ เข้ารับทุนการศึกษาในต่างประเทศ ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
22
หนังสือเก่า ที่ มค 0017.3/ว2155 เรื่อง ให้งดเว้นเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธา ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
146
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ว 18 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสมัครประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการพยาบาลเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้ป่วยเรื้อรั ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
18
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.05/ ว 9371 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประชุม FDI 2015 Bankok ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
10
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด ศธ 0514.7 เรื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้โรคความดันโลหิตสูง สู่การปฎิบัติ ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง การเยี่ยมประเมิน Appreciate และประกวด รพ.สต. ปี 2558 ลว.11 พ.ค.58 11 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
54
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 991 เรื่อง สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2558 ลว.11 พ.ค.58 11 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
16
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login