คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1317 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือใหม่ ที่ มค 0032.012/ว 2331 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 ลว.21 พ.ย.57 21 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/4589 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักศุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการพยาบาล รุ่นที่ 27 ลว.11 พ.ย.57 11 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
30
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว 2227 เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA พื้นฐาน HA 001 ลว.4 พ.ย.57 4 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
32
หนังสือเก่า ที่ สธ 0405.24/ว06 เรื่อง สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ลว.3 พ.ย.57 3 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
31
หนังสือเก่า ที่ สธ 0405.24/ว5 เรื่อง สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร เกี่ยวกับโรคการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลว.3 พ.ย.57 3 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
21
หนังสือเก่า ที่ 2144/2557 เรื่อง คำสั่ง DHML ลว.3 พ.ย.57 3 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 2181 เรื่อง แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลว.24 ต.ค.57 24 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
28
หนังสือเก่า ที่ สธ 0310/ว 7212 เรื่อง สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 ลว.16 ต.ค.57 16 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
23
หนังสือเก่า ที่ อด 0032.1/9672 เรื่อง โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.16 ต.ค.57 16 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
19
หนังสือเก่า ที่ - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ลว.10 ต.ค.57 10 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
406
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.05.2/ว813 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2558 ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
24
หนังสือเก่า ที่ สธ 0318/10954 เรื่อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
10
หนังสือเก่า ที่ สธ 0318/10955 เรื่อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมส่งผลงานโปสเตอร์/ นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ สนบส.046/57 เรื่อง สมาคมนักบริการสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัตน์ ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
23
หนังสือเก่า ที่ สวส 108/2557 เรื่อง สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
19
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login