คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1363 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือใหม่ ที่ มค.0032.003 เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS ลว.26 พ.ค.58 26 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือใหม่ ที่ มค.0032.003 เรื่อง การประชุม Palliative care conference ลว.25 พ.ค.58 25 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
29
หนังสือเก่า ที่ สธ 0224.03/9175 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสรรหาผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
25
หนังสือเก่า ที่ มค 0016.1/ว 2174 เรื่อง จังหวัดมหาสารคามรับสมัครข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ เข้ารับทุนการศึกษาในต่างประเทศ ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ มค 0017.3/ว2155 เรื่อง ให้งดเว้นเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธา ลว.14 พ.ค.58 14 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
98
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ว 18 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสมัครประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการพยาบาลเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้ป่วยเรื้อรั ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
12
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.05/ ว 9371 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประชุม FDI 2015 Bankok ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
7
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด ศธ 0514.7 เรื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้โรคความดันโลหิตสูง สู่การปฎิบัติ ลว.12 พ.ค.58 12 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
8
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง การเยี่ยมประเมิน Appreciate และประกวด รพ.สต. ปี 2558 ลว.11 พ.ค.58 11 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
45
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 991 เรื่อง สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2558 ลว.11 พ.ค.58 11 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง กำหนดการและรายละเอียดการรายงานตัวปฐมนิเทศ ของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร บรรจุใหม่ ปี 2558 ลว.8 พ.ค.58 8 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
175
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด สธ 0224.0 เรื่อง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Tropical Community Health Car And Reserch ลว.7 พ.ค.58 7 พ.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
8
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203.0913/ว 390 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามขอเชิญบุคลากรที่สวนใจเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ ลว.29 เม.ย.58 29 เม.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
32
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.012 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ ลว.28 เม.ย.58 28 เม.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
26
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login