คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1338 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203.054/ว1 เรื่อง สถาบันพระบรมราชชนกประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.21 ม.ค.58 21 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
58
หนังสือเก่า ที่ ศธ 04112.01312/พิเศษ เรื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.21 ม.ค.58 21 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
10
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DHML วันที่ 30-31 ม.ค.58 โรงแรมวสุ ลว.20 ม.ค.58 20 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
28
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว. เรื่อง แบบสำรวจการดำเนินงานตามนโยบายหมอครอบครัว ลว.20 ม.ค.58 20 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง สำรวจข้อมูลการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะดานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย palliative care ลว.16 ม.ค.58 16 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
26
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศึกยภาพทีมเยี่ยมสำรวจคุณภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DHS_PCA ลว.13 ม.ค.58 13 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
32
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว. เรื่อง กำหนดการและรายชื่อการประชุมทีมประเมินDHS_PCA ลว.13 ม.ค.58 13 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
30
หนังสือเก่า ที่ รพร.สคร.1/2558 เรื่อง เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและการนำมิติจิตใจ มาบูรณาการในงานคุณภาพ SHA ลว.13 ม.ค.58 13 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
16
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมDHS_PCA ลว.12 ม.ค.58 12 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
95
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว. เรื่อง กำหนดการประชุมทีมประเมินDHS_PCA ลว.12 ม.ค.58 12 ม.ค.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
41
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว. เรื่อง ทีมหมอครอบครัว ลว.22 ธ.ค.57 22 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
64
หนังสือเก่า ที่ สธ 0829/676 เรื่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2558 ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
42
หนังสือเก่า ที่ สธ 0820.602/ว2086 เรื่อง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
20
หนังสือเก่า ที่ วช 0005/ว8715 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
30
หนังสือเก่า ที่ สธ 0326/2594 เรื่อง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายวิชาการ เรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมแพทย์ควรรู้ ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
16
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login