คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1311 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 2181 เรื่อง แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลว.24 ต.ค.57 24 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
21
หนังสือเก่า ที่ สธ 0310/ว 7212 เรื่อง สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 ลว.16 ต.ค.57 16 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
20
หนังสือเก่า ที่ อด 0032.1/9672 เรื่อง โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.16 ต.ค.57 16 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
9
หนังสือเก่า ที่ - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ลว.10 ต.ค.57 10 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
391
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.05.2/ว813 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2558 ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
18
หนังสือเก่า ที่ สธ 0318/10954 เรื่อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
8
หนังสือเก่า ที่ สธ 0318/10955 เรื่อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมส่งผลงานโปสเตอร์/ นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ สนบส.046/57 เรื่อง สมาคมนักบริการสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัตน์ ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
20
หนังสือเก่า ที่ สวส 108/2557 เรื่อง สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน ลว.9 ต.ค.57 9 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
17
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ภายในวันที่ 30 ต.ค 5 ลว.7 ต.ค.57 7 ต.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
62
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.23.2/ว805 เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (จนท.สังกัด รพ.รัฐ ลว.26 ก.ย.57 26 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
94
หนังสือเก่า ที่ - เรื่อง ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการรับสมัครบสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.25 ก.ย.57 25 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
539
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง เชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพ ภาคีร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ลว.23 ก.ย.57 23 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
47
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.7.2.17/1527 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญปพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2557 ครั้งที่ 6 ลว.17 ก.ย.57 17 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
62
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.001/ว1643 เรื่อง การจัดสรร ลว.15 ก.ย.57 15 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
84
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login