คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1398 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.7.2.2/ว 513 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ลว.27 พ.ย.58 27 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
12
หนังสือเก่า ที่ THAPS ว 139/2558 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ลว.27 พ.ย.58 27 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
6
หนังสือเก่า ที่ สมท.พิเศษ/2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง" ลว.11 พ.ย.58 25 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
12
หนังสือเก่า ที่ ศกพศ 164/2558 เรื่อง ขอเชิญพยาบาล/อาจารย์พยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ ลว. 25 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
19
หนังสือเก่า ที่ ศธ 6393(7.18.1)/1064 เรื่อง ขอเชิญบุคลากลเข้าร่วมโครงการ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลว.10 พ.ย.58 25 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
9
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0519.17/1597 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
49
หนังสือเก่า ที่ สวสท 2558/บ 015 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
9
หนังสือเก่า ที่ สธ 0224.03/28565 เรื่อง ข้อสอบภาษาอังกฟษชุดใหม่ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
4
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0516.53/ว.667 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชนแบบบูรณาการ ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
8
หนังสือเก่า ที่ สธ 0228.05/ว 887 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชนแบบบูรณาการ ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
4
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0526.02/ว07072 ลว เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร the role of public in private sector development ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ สรท.142/2558 ลว. 29 เรื่อง เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิค ลว.18 พ.ย.58 18 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
10
หนังสือเก่า ที่ อบ 0032.102/ว 220 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลว.10 พ.ย.58 10 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
14
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203/ว 843 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2559 ลว.10 พ.ย.58 10 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
102
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203.082/ว 1471 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ลว.10 พ.ย.58 10 พ.ย.58 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
19
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login