คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1327 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ สธ 0829/676 เรื่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2558 ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
20
หนังสือเก่า ที่ สธ 0820.602/ว2086 เรื่อง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
15
หนังสือเก่า ที่ วช 0005/ว8715 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ สธ 0326/2594 เรื่อง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายวิชาการ เรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมแพทย์ควรรู้ ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
9
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203/ว963 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203/ว971 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) (วัดป่าหนองพง) ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
8
หนังสือเก่า ที่ สรพ ว.433 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผอ. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ลว.11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 2389 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.1 ธ.ค.57 1 ธ.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
123
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด มค.0032.0 เรื่อง สำรวจความต้องการโควตานักเรียนทุน ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ลว.26 พ.ย.57 26 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
52
หนังสือเก่า ที่ สธ 0813.13/ว3521 เรื่อง รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแกทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี ลว.26 พ.ย.57 26 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
11
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 2331 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 ลว.21 พ.ย.57 21 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
77
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/4589 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักศุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการพยาบาล รุ่นที่ 27 ลว.11 พ.ย.57 11 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
53
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.003/ว 2227 เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA พื้นฐาน HA 001 ลว.4 พ.ย.57 4 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
36
หนังสือเก่า ที่ สธ 0405.24/ว06 เรื่อง สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ลว.3 พ.ย.57 3 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ สธ 0405.24/ว5 เรื่อง สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร เกี่ยวกับโรคการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลว.3 พ.ย.57 3 พ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login