คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1298 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือใหม่ ที่ ศธ 0514.7.2.17/1527 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญปพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2557 ครั้งที่ 6 ลว.17 ก.ย.57 17 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
15
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.001/ว1643 เรื่อง การจัดสรร ลว.15 ก.ย.57 15 ก.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
62
หนังสือเก่า ที่ v0 0032.2/1258 เรื่อง รพ.อำนาจเจริญประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.8 ส.ค.57 8 ส.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
39
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว 2837 เรื่อง เชิญประชุมวิชาการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DHS ลว.6 ส.ค.57 6 ส.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
56
หนังสือเก่า ที่ ศธ 0516.10/6776 เรื่อง เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ลว.1 ส.ค.57 1 ส.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว.1421 เรื่อง ผลการประกวด DHS รพ.สต. และศาลาสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 ลว.29 ก.ค.57 29 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
70
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด ศธ 0514.7 เรื่อง รพ.ศรนครินทร์ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
41
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203/153545 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
90
หนังสือเก่า ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๓/ว๑๒๔๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
41
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว.1244 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศทางการพยาบาลด้านคลินิค วันที่ 8 ก.ค.57 โรงแรมวสุ ลว.2 ก.ค.57 2 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
41
หนังสือเก่า ที่ ขก 0032.003/312 เรื่อง สสจ.ร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2558 ลว.27 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
30
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16 -30 มิถุนายน 2557 ลว.26 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
48
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
46
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วย สาขาอาุรกรรม ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
16
หนังสือเก่า ที่ ,8 0032.012/ ; 2273 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด Appendicitis ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
29
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login