" สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการประจำปี และสัมมนาวิชาการเรื่อง สิทธิอันเป็นสาระสำคัญของผู้รับบำเหน็จรายเดือน เพื่อขวัญกำลังใจแก่ล "

รายละเอียด
เลขที่หนังสือ
สจท.001/ว 1
เรื่อง

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการประจำปี และสัมมนาวิชาการเรื่อง สิทธิอันเป็นสาระสำคัญของผู้รับบำเหน็จรายเดือน เพื่อขวัญกำลังใจแก่ล
ลงวันที่
23 เมษายน 2555
หน่วยงานรับเรื่อง
รพท.
รพช.
สสอ./สสก.
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดไฟล์
download  2012042310.pdf l ขนาด
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for photos/2012042310.pdf in /usr/local/www/apache22/data/mko/cyclebook2/detail.php on line 142
bytes l จำนวน 0 หน้า
หมายเหตุ
   

ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2555 เวลา 13:55:32 น. โดย : จรรทิวา ราชพรหมมาง
กลุ่มงาน
: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาคุณภาพบริการ