เขตสุขภาพที่ 7 สธ. เชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 PDF Print E-mail
Written by bancha   
Thursday, 02 June 2016 06:28

เขตสุขภาพที่ 7 สธ. เชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคมะเร็งเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ทุกนโยบายใส่ใจควบคุมโรคมะเร็ง ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรและระบบบริการของเขตสุขภาพที่ 7 และเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์และสาธารณสุข  ดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://www.healthregion7.net

Last Updated on Thursday, 02 June 2016 06:30
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 870 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 261 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 250 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 474 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2559 ......[ อ่าน 0 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการวิชาการเรื่องสังคมสูงอายุ พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ......[ อ่าน 39 ]
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ......[ อ่าน 34 ]
ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ และการแจ้งประกาศคณะกรรม ......[ อ่าน 48 ]
ขอนำเสนอหนังสือนวัตกรรม ศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยสู่อาเซียน ......[ อ่าน 81 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2559 ......[ อ่าน 158 ]
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ......[ อ่าน 91 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" ......[ อ่าน 136 ]
ขอความร่วมมือคัดเลือกสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ......[ อ่าน 208 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 93 ]
ไฟล์นำเสนอผู้สูงอายุ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ......[ อ่าน 322 ]
สบ.สส.แจ้งข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรีจากการประชุมครม.เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 ......[ อ่าน 195 ]
สำนักวิชาการสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณวิจัย ......[ อ่าน 218 ]
การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 401 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ......[ อ่าน 161 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิ ......[ อ่าน 129 ]
ภาพยนต์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่องเส้นทาง ......[ อ่าน 281 ]
ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 1086 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 377 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 497 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 ......[ อ่าน 115 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 ครั้งที่ 4/2559 ......[ อ่าน 194 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3/2559 ......[ อ่าน 248 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ......[ อ่าน 230 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 258 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 3/2559 ......[ อ่าน 315 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2/2559 ......[ อ่าน 406 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 590 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ......[ อ่าน 666 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 529 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 779 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 1012 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 608 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 599 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 482 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ......[ อ่าน 2 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการมหาสารคาม รอบ2_2559 ......[ อ่าน 57 ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่2-2559 ......[ อ่าน 70 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่2/2559 จังหวัดมหาสารคาม(29มิ.ย.59) ......[ อ่าน 58 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ......[ อ่าน 80 ]
แต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 2019 ]
สำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ MailGo Thai และ G-Chat ......[ อ่าน 1616 ]
แผนคำของบค่าเสื่อม 10% ......[ อ่าน 1165 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ......[ อ่าน 99 ]
คู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2559_ (24 พค.59) รัชนีวิภา ......[ อ่าน 384 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ......[ อ่าน 130 ]
รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์ด้วย2558งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2556 - 2558 ......[ อ่าน 101 ]
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ......[ อ่าน 96 ]
สป.แจ้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ......[ อ่าน 85 ]
สป.ขอความร่วมมือในการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของผู้บริหารเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่หน่วยงาน ......[ อ่าน 111 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลรูปแบบโปรเตอร์ ......[ อ่าน 219 ]
สำนักวิชาการสาธารณสุขเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2559 ......[ อ่าน 697 ]
วช. เชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016 ......[ อ่าน 143 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 12 - 12 พค 59 ......[ อ่าน 195 ]
แจ้งลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2559 ......[ อ่าน 219 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 371 ]
สนย.ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 175 ]
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี2558 ......[ อ่าน 143 ]
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขฯเชิญประชุมเรื่องเขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่น2 ......[ อ่าน 220 ]
รพ.ศรีนครินทร์เชิญส่งงานวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 16-18 มีค 2559 ......[ อ่าน 173 ]
การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 192 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ......[ อ่าน 151 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยแจ้งยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญ2558(เรียกครั้งที่2) ......[ อ่าน 123 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การตั้งคำถามวิจัยโดยใช้ PICO และออกแบบการวิจัย ......[ อ่าน 181 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 224 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 346 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 210 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 1366 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 2099 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 509 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 2080 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2273 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1692 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1496 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ......[ อ่าน 87 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ......[ อ่าน 101 ]
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้ออจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 97 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 99 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 361 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ......[ อ่าน 121 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ......[ อ่าน 128 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ......[ อ่าน 151 ]
ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ......[ อ่าน 228 ]
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอำนวยการ ก่อสร้างอำนวยการ รพ.กันทรวิชัย ......[ อ่าน 102 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ......[ อ่าน 12 ]
ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ......[ อ่าน 35 ]
ราคากลางจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ......[ อ่าน 81 ]
ราคากลางโครงการซื้อหมวกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ......[ อ่าน 104 ]
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ......[ อ่าน 85 ]
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ......[ อ่าน 146 ]
ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ ......[ อ่าน 114 ]
ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้า ......[ อ่าน 140 ]
ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ......[ อ่าน 213 ]
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.โรงพยาบาลวาปีปทุม ......[ อ่าน 109 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 486 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 211 ]
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย ......[ อ่าน 206 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานราชการ ......[ อ่าน 4970 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 ตามราชกิจจานุเบกษา ......[ อ่าน 272 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผุ้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ......[ อ่าน 678 ]
ประกาศ วันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิพนักงานราชการ ......[ อ่าน 1344 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 931 ]
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ สายงานแพทย์ ......[ อ่าน 305 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1163 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ......[ อ่าน 337 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 808 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 3928 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4860 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 2121 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 5300 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1886 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1141 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1246 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2379 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1921 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ฉบับที่ 13 มกราคม - พฤษภมคม 2558 ......[ อ่าน 262 ]
ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57- พฤษภาคม 57 ......[ อ่าน 247 ]
ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 990 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 916 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........


.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 486 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

คุณภาพข้อมูล OPPP ภาพเขต

รายงานข้อมูล OP/PP Individual Data

พอสว.

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 ประชุมเรียกเก็๋บค่าบริการทางการแพทย์ ......[ ประกัน/ธัญณิชา โตหนองหว้า ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 22 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence