ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 786 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 617 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 268 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 195 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 292 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 487 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 407 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 381 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 397 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 220 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 306 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 828 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 483 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 289 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 256 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 240 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 211 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 818 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8และครบรอบ 10ปี ......[ อ่าน 358 ]
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 18 เม.ย.57 ......[ อ่าน 203 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 414 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 290 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 426 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 311 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 276 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 197 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 197 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 200 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 158 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 157 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 177 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 65 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 222 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ของเดือน ก.ค. 2557 ถึงก.ย. 2557 ......[ อ่าน 34 ]
แบบตารางกำหนดแนวทางของแผนหลัก 2558 ......[ อ่าน 38 ]
แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงระบบด้วย Six Plus building blocks ......[ อ่าน 34 ]
เอกสารประกอบทำแผนปฏิบัติการ 2558 ......[ อ่าน 75 ]
รายชื่อหน่วยงานที่เพิ่มใหม่/ขยาย ประสิทธิภาพ internet fiber optic ด้วยงบประมาณ 2557 ของ สสจ.มค. ......[ อ่าน 239 ]
เกณฑ์ Follow up MRA (5กย.57) ......[ อ่าน 157 ]
ขอแจ้งการปรับแผนการตรวจประเมินเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและตรวจประเมินคุณภาพ OP/PP Inividual dataปี2557 ......[ อ่าน 586 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (ครั้งที่ 7/2557) ......[ อ่าน 180 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กค 2557 ......[ อ่าน 186 ]
เอกสารหมายเลข 1_ตารางกำหนดการตรวจรอบที่ 2_2557 (23-25 กรกฎาคม 2557) ......[ อ่าน 237 ]
การจัดส่งข้อมูล 21และ 43 แฟ้ม ของเดือน มิ.ย. 2557 ......[ อ่าน 172 ]
รูปเล่มตรวจราชการรอบ 2 (ตัวจริง)_18 กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 195 ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการ(กรณีปกติ)รอบที่ 2_2557 ......[ อ่าน 170 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 160 ]
KPI Template ปัญหาสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 7(6 เรื่อง) ......[ อ่าน 413 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 116 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 97 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 164 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 73 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2617 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 105 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 234 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 122 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 526 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 215 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 257 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 170 ]
ขอเชิญชมงาน \"IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014\" ......[ อ่าน 144 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 136 ]
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 120 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 135 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 455 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 150 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1660 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1726 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1327 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1165 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1454 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1395 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 48 ]
จ้างเหมาก่อสร้าง รพ.สต. 13 รายการ ......[ อ่าน 211 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 141 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 105 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 467 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 3384 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ......[ อ่าน 176 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ ......[ อ่าน 150 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ......[ อ่าน 247 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 3383 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 153 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 262 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 253 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 688 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 662 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 536 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 700 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 665 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 711 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 389 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1109 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1018 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1197 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 253 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๕๓ ราย ......[ อ่าน 486 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม FTE จากวันที่ 7 ต.ค. 57 เป็นวันที่ 8 ต.ค. 57 ......[ อ่าน 87 ]
ประกาศผลการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง ......[ อ่าน 444 ]
โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภุมิภาค)ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 109 ]
สำรวจข้อมูลปริมาณงานเพื่อประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังและวิเคราะห์กำลังคน(FTE) ......[ อ่าน 284 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ......[ อ่าน 519 ]
การย้ายภายในจังหวัดรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ......[ อ่าน 395 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ......[ อ่าน 536 ]
ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๑๙๒๐ ลว ๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่องขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ......[ อ่าน 431 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 203 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1679 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3595 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1709 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4007 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1454 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 897 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1027 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1890 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1566 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 227 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 138 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 พัฒนายุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุล ......[ พัฒนายุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุล ]
Room 2 คุ้มครองผู้บริโภค/อนันต์ ต่อสกุลแก้ว ......[ คุ้มครองผู้บริโภค/อนันต์ ต่อสกุลแก้ว ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence