ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 39 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 244 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 573 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1182 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 897 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 312 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 240 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 603 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 544 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 462 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 414 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 427 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 253 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 338 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 875 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 531 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 323 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 287 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 263 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 248 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 19 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 124 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 484 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 322 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 462 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 338 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 305 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 219 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 222 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 240 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 190 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 186 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 201 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 94 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 254 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบฟอร์มโครงการเสนอของบ PP เขต 2558 ......[ อ่าน 20 ]
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 32 ]
เชิญประชุมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ58 ......[ อ่าน 28 ]
คู่มือการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 (ตัวจริง) _20 พฤศจิกายน 2558 ......[ อ่าน 80 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-ชี้แจงภารกิจงานประกัน 58_วสุุ 20-11-57 ......[ อ่าน 54 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด 2558(20 พย.57) ......[ อ่าน 55 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 9 ......[ อ่าน 34 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 8 ......[ อ่าน 47 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 7 ......[ อ่าน 45 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 6 ......[ อ่าน 48 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 5 ......[ อ่าน 41 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 4 ......[ อ่าน 37 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 3 ......[ อ่าน 49 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 2 ......[ อ่าน 51 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 1 ......[ อ่าน 47 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 5 ]
สคร 5 นครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมนาวิชาการเครื่อข่ายสาธารณสุขร่วมใจสู่เป้ ......[ อ่าน 27 ]
มจธ. จัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง \"นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4\" ......[ อ่าน 45 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ......[ อ่าน 74 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 191 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 162 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 244 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 131 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2647 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 136 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 257 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 158 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 562 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 239 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 290 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 236 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 512 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 164 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1682 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1744 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1341 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1173 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1469 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1402 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปรับปรุงร่าง TOR ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 19 ]
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขวาปีปทุม ......[ อ่าน 24 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 25 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 44 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 27 ]
ร่าง TOR การจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 40 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. ......[ อ่าน 46 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุข อ.วาปีปทุม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 56 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 40 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น สสอ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 57 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 12 ]
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 27 ]
ราคากลาง การซื้อ ยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 23 ]
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,328ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 27 ]
ดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. ......[ อ่าน 19 ]
ราคากลางก่อสร้าง ที่ทำการสาธารณสุข อ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 47 ]
ราคากลางปรับปรุงบ้านพัก สสอ.วาปีปทุม ......[ อ่าน 29 ]
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 179 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 282 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 281 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 763 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 688 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 560 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 721 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 689 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 749 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 409 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1142 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1052 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1235 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล ......[ อ่าน 37 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ......[ อ่าน 436 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 146 ]
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 643 ]
แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนัก ก.พ.เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ......[ อ่าน 291 ]
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 412 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๕๓ ราย ......[ อ่าน 958 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม FTE จากวันที่ 7 ต.ค. 57 เป็นวันที่ 8 ต.ค. 57 ......[ อ่าน 145 ]
ประกาศผลการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง ......[ อ่าน 637 ]
โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภุมิภาค)ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 167 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 237 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1739 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3657 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1742 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4046 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1483 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 915 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1043 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1920 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1587 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 264 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 156 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ระบบสลิปเงินเดือน

Slip เงินเดือน Online

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 พัฒนายุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุล ......[ พัฒนายุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุล ]
Room 2 เรื่อง ประชุม กบห. ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ......[ บริหารทั่วไป/สรศักดิ์ สอนสิทธิ์ ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence