โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 67 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 178 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 149 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 232 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 125 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 313 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 741 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1389 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 1008 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 349 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 286 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 656 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 597 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 503 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 450 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 448 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 281 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 364 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 926 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 590 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 92 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 231 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 506 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 336 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 482 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 359 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 321 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 241 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 237 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 261 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 203 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 197 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 216 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 115 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 267 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แจ้ง รพช./รพท. ทุกแห่งบันทึกข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลภายในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ......[ อ่าน 73 ]
หน่วยบริการที่ทำการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลา 2557 ......[ อ่าน 148 ]
เอกสารประกอบการจัดทำแผน PPA_24 พ.ย.57 ......[ อ่าน 107 ]
แบบฟอร์มโครงการเสนอของบ PP เขต 2558 ......[ อ่าน 149 ]
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 126 ]
เชิญประชุมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ58 ......[ อ่าน 89 ]
คู่มือการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 (ตัวจริง) _20 พฤศจิกายน 2558 ......[ อ่าน 157 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-ชี้แจงภารกิจงานประกัน 58_วสุุ 20-11-57 ......[ อ่าน 87 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด 2558(20 พย.57) ......[ อ่าน 96 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 9 ......[ อ่าน 80 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 8 ......[ อ่าน 94 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 7 ......[ อ่าน 99 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 6 ......[ อ่าน 116 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 5 ......[ อ่าน 90 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 4 ......[ อ่าน 95 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 76 ]
สคร 5 นครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมนาวิชาการเครื่อข่ายสาธารณสุขร่วมใจสู่เป้ ......[ อ่าน 71 ]
มจธ. จัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง \"นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4\" ......[ อ่าน 74 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ......[ อ่าน 116 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 223 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 193 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 258 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 147 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2664 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 150 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 284 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 171 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 586 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 259 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 304 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 283 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1631 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 168 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1693 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1754 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1358 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1181 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1479 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1410 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 25 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น ......[ อ่าน 24 ]
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ......[ อ่าน 46 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ......[ อ่าน 53 ]
ปรับปรุงร่าง TOR ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 75 ]
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขวาปีปทุม ......[ อ่าน 73 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 65 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 81 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 66 ]
ร่าง TOR การจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 86 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ......[ อ่าน 54 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 46 ]
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 53 ]
ราคากลาง การซื้อ ยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 47 ]
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,328ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 45 ]
ดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. ......[ อ่าน 43 ]
ราคากลางก่อสร้าง ที่ทำการสาธารณสุข อ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 71 ]
ราคากลางปรับปรุงบ้านพัก สสอ.วาปีปทุม ......[ อ่าน 55 ]
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 197 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 314 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 796 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 713 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 592 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 740 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 715 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 773 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 434 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1174 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1080 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1264 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 27 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว ๑๐/๔๘ จำนวน ๑๓ ราย ......[ อ่าน 160 ]
ส่งใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ......[ อ่าน 346 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๙ ราย ......[ อ่าน 326 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2556 ......[ อ่าน 396 ]
การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล ......[ อ่าน 102 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ......[ อ่าน 710 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 198 ]
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 798 ]
แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนัก ก.พ.เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ......[ อ่าน 365 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 260 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1811 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3708 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1760 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4073 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1491 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 929 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1059 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1940 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1606 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 321 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 181 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 234 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 138 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 309 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 153 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 129 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 351 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 154 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๓๔ ......[ อ่าน 306 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 237 ]
แบบฟอร์มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 403 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 213 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 111 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 292 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 407 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 390 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 768 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 406 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 637 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ อ่าน 341 ]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 428 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ระบบสลิปเงินเดือน

Slip เงินเดือน Online

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 เรื่อง ประชุม เตรียมกีฬาเขต 7 ......[ บริหารทั่วไป/สรศักดิ์ สอนสิทธิ์ ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence