วิสัยทัศน์


เอกสารการประกอบประชุมคณะกรรมการ ICT วันที่ 31 มีนาคม 2557 ......[ 42 ]
ตารางความเชื่อมโยงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2557 ......[ 91 ]
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล OP/PP วันที่ 31 มีค 2557 ณ.ห้องประชุม สสจ.มค ......[ 149 ]
ร่างตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2557 ......[ 352 ]
เอกสารอบรมICT(11,12,13 มีค.57) ล่าสุด ......[ 129 ]
เอกสารการประชุม คกก.ICT-24กพ.57 ......[ 302 ]
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการ ......[ 134 ]
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง \"สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน\" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ......[ 75 ]
คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 ......[ 549 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการ ......[ 187 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 25 ประจำปี2557 ......[ 79 ]
เล่มเอกสารตรวจราชการรอบที่ 1_2557 จ.มค (9 ก.พ.57) ......[ 236 ]
ตารางกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2557 วันที่ 11-13 ก.พ. 2557 ......[ 284 ]
แบบ Slide นำเสนอตรวจราชการ 1-2557 ......[ 168 ]
แนวทางดำเนินงานของแผนงานที่ ๔ : แผนงานกลุ่มวัยทำงาน 14-15 มค57 ......[ 153 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน ......[ 9 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics ......[ 6 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาและส่งผลงานวิจัย \"งานครบรอบ36ปี คณะเทคนิคการแพทย์ และ 50ปี ม.ขอนแก่น\" ......[ 11 ]
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ......[ 46 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2557 และนำเสนอผลงานวิจัย ......[ 79 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2557 และนำเสนอผลงานวิจัย ......[ 66 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ......[ 53 ]
ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง วิชาชีพสาธารณสุข ......[ 257 ]
ขอเชิญประชุมวิชาการ \"100ปีก้าวสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน\" ......[ 217 ]
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคฯ ......[ 168 ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ......[ 77 ]
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดบริการสุขภาพครั้ง3 ......[ 91 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานประจำสู่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการพยาบาล ......[ 107 ]
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ......[ 160 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่12 ......[ 119 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 6 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 52 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8และครบรอบ 10ปี ......[ อ่าน 4 ]
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 18 เม.ย.57 ......[ อ่าน 20 ]
กำหนดการประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอ.อนามัยเจริญพันธุ์ ......[ อ่าน 15 ]
หนังสือเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พอ.สว. ......[ อ่าน 63 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ......[ อ่าน 22 ]
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2557 จ.เพชรบูรณ์ ......[ อ่าน 51 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ......[ อ่าน 48 ]
เชิญเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ประจำไตรมาสเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 101 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ......[ อ่าน 43 ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 3 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556) ......[ อ่าน 98 ]
ขอเชิญชวนสตรีสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น ......[ อ่าน 135 ]
ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำแผนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ......[ อ่าน 265 ]
ร่างรายละเอียดตัวชี้วัด ......[ อ่าน 853 ]
รหัสหน่วยบริการ ......[ อ่าน 245 ]
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ......[ อ่าน 366 ]
ตารางการแข่งขัน กีฬาสาธารณสุข ปี 2556 จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1176 ]
เชิญประชุมประจำเดือนกันยายนของรพ.สต. ด้วยระบบ Web Conference ในวันที่30กย2556 ......[ อ่าน 1068 ]
ผลการประกวดหนังสือเล็มเล็ก โครงการคนมหาสารคามอ่อนหวาน ปี 2556 ......[ อ่าน 499 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ......[ อ่าน 28 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 151 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 116 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ เครื่อง Infusion pump จำนวน 18 เครื่อง ......[ อ่าน 128 ]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง infusion pump จำนวน 18 เครื่อง ......[ อ่าน 113 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคายูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 176 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ รพ.กุดรัง อ.กุดรัง ......[ อ่าน 178 ]
แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของ รพท./รพช. ......[ อ่าน 170 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์บริการฉุกเฉิน 3 รายการ ......[ อ่าน 198 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมชนใหม่ ขนาด 30 เตียง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 216 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 89 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 57 ]
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย สำหรับใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 110 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 220 ]
ส่งสำเนาหนังสือเวียน ก.พ. ......[ อ่าน 217 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 119 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2557 ......[ อ่าน 174 ]
ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.นาเชือก ......[ อ่าน 323 ]
เชิญประชุมพิจารณาการขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ภายในจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ......[ อ่าน 88 ]
ประกาศการคัดเลือกบุุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48 จำนวน 5 ราย ......[ อ่าน 305 ]
รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธาณณสุข ......[ อ่าน 199 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 พัฒนาฯ/บวร จอมพรรษา ......[ พัฒนาฯ/บวร จอมพรรษา ]

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม


Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence