ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 82 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 119 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1245 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 284 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 376 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 621 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 755 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 664 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 575 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 250 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 364 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 536 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 445 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 495 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 349 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 489 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1331 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 2050 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 2848 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 562 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ครั้งที่ 8/2558) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ......[ อ่าน 41 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 198 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 7/2558) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 118 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 217 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 314 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 277 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 430 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 699 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 482 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 626 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 500 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 464 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 394 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 370 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 395 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดHDC ......[ อ่าน 19 ]
เอกสารการอบรมการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม และกลุ่มข้อมูลมาตรฐานที่สำคัญ ปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 (15พค58) ......[ อ่าน 111 ]
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 223 ]
เชิญอบรมนำเข้าข้อมูลใน 43 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลมาตราฐานที่สำคัญปี2558 วันที่15พค2558 ณ โรงแรมวสุ ......[ อ่าน 91 ]
เอกสารการประชุมตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลจังหวัด (Health Data Center-HDC) ......[ อ่าน 232 ]
เชิญประชุมติดตามการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด HDC(28เม.ย.58) ......[ อ่าน 120 ]
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประกวดวิชาการของเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 132 ]
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 85 ]
แจ้งจัดสรรงบข้อมูลบริการผู้ป่วย/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล(OP/PPindividualdata) ที่1/2558 ......[ อ่าน 253 ]
ขอเชิญประชุม มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2558 และประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ ......[ อ่าน 559 ]
แบบรายงานการเบิกจ่ายงบตามแผนปฏิบัติการCUP ......[ อ่าน 93 ]
แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี2560-2561 ......[ อ่าน 100 ]
เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงาน Health Data Center HDC (1 เม.ย.58) ......[ อ่าน 135 ]
เชิญส่งผลการดำเนินงานเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ......[ อ่าน 62 ]
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อมปี2557-2558(รอบที่1) ......[ อ่าน 111 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เตรียมผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 182 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 133 ]
เชิญประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2558 ......[ อ่าน 207 ]
ขอเชิญประชุม วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ......[ อ่าน 75 ]
ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 194 ]
แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิชาการเขต 7 และกระทรวง สธ.2558 ......[ อ่าน 147 ]
เอกสารประชุมวิจัย 24 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 193 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ\\\"มหกรรมสุขภาพดี ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์\\\"22-23เมย58 ......[ อ่าน 127 ]
รับรองการประกวดผลงานทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 265 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการ มหกรรมสุขภาพดีด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 5 ปี 2558 ......[ อ่าน 320 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิย 58 ณ สถาบันบำราศนราดูร ......[ อ่าน 101 ]
เชิญประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ......[ อ่าน 248 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการและติดแผ้นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น ......[ อ่าน 135 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องเล่างาน บันดาลใจ ชิงรางวัล ปากกาแก้วแวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ......[ อ่าน 159 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานสมัมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่9 ......[ อ่าน 141 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 681 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1784 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 285 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1826 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1884 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1456 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1263 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1583 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1542 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สอบราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 18 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 38 ]
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงงานก่อสร้าง รพ.สต.กุดใส้จ่อ/รพ.สต.ขี/รพ.สต.นาสีนวน/รพ.สต.มะกอก ......[ อ่าน 31 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 37 ]
เผยแพร่ร่างTORจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 49 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 7 กลุ่ม 14 หลัง ......[ อ่าน 40 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ......[ อ่าน 51 ]
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.บรบือ ......[ อ่าน 53 ]
ประการผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 75 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 กลุ่ม 6 แห่ง ......[ อ่าน 92 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 39 ]
ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 153 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 116 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 140 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 117 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 141 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 149 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 132 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 160 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 189 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รับย้ายข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ ......[ อ่าน 289 ]
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ......[ อ่าน 233 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานุกระทรวงสาธารณสุุุุข ฯ ......[ อ่าน 250 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ......[ อ่าน 315 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๑ ราย ......[ อ่าน 519 ]
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขั่วคราวรายเดือน ......[ อ่าน 244 ]
ว224_58 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำของลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 283 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 253 ]
ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ......[ อ่าน 267 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 334 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 417 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2613 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4068 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1900 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4406 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1583 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1037 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1149 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2074 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1732 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 579 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 374 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

ใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน ปรับปรุง 19-05-2558 ......[ อ่าน 37 ]
แบบฟอร์มการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ......[ อ่าน 98 ]
แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 216 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 310 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 307 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 664 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 414 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 676 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 338 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 311 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 604 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 344 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 472 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 378 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 264 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 459 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 620 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 691 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 1115 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 770 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 ประชุมจัดการ ......[ ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา ]
Room 1 ยุทธศาตร์/นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า ......[ ยุทธศาสตร์/สงัด เชื้อลิ้นฟ้า ]
Room 2 จัดวาระประชุมประจำเดือน ......[ ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา ]
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 19 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence