ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 404 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 144 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 129 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 175 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 582 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 107 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 291 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 3687 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 503 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 546 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 864 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 915 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 814 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 788 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 416 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 465 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 666 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 563 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 649 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 476 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 586 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1498 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 2370 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 72 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 393 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 369 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 367 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 361 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 119 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 489 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 560 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 115 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 833 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 611 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 755 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 625 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 600 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 524 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารหมายเลข 1_แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2558 ......[ อ่าน 9 ]
ไฟล์ VDO นำเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 (13สค58) ......[ อ่าน 42 ]
ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 (13สค58) ......[ อ่าน 64 ]
ขอเร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 55 ]
แจ้งขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ......[ อ่าน 89 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการมหาสารคาม รอบ2_2558 ......[ อ่าน 84 ]
ไฟล์นำเสนอตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2_2558 ......[ อ่าน 137 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2_2558 ......[ อ่าน 75 ]
รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2(15 ก.ค2558) ......[ อ่าน 115 ]
รูปเล่มตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2_2558 (16 ก.ค.58) ......[ อ่าน 122 ]
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ KPIs 2558 ......[ อ่าน 853 ]
เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ......[ อ่าน 260 ]
แบบสรุปและรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของ CUP ......[ อ่าน 115 ]
แบบขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ ......[ อ่าน 147 ]
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ไม่มีในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ......[ อ่าน 257 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สำนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) ......[ อ่าน 20 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 80 ]
เชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณวิจัยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ......[ อ่าน 38 ]
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ......[ อ่าน 25 ]
ขอเชิญอบรมพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและเตรียมความพร้อมในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 177 ]
แนวทางขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยสสจ.มค 2558 ......[ อ่าน 83 ]
สสจ.นครราชสีมา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 74 ]
เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 256 ]
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ......[ อ่าน 174 ]
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 305 ]
ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 244 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 443 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2558 ......[ อ่าน 249 ]
คณะเภสัชศาสตร์มข.เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ NATPRO6 ......[ อ่าน 160 ]
ขอเชิญประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เตรียมผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 396 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 170 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 99 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 838 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1876 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 394 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1956 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2087 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1566 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1371 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ......[ อ่าน 100 ]
ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ......[ อ่าน 53 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,382 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 123 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 124 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ......[ อ่าน 131 ]
สอบราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 172 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 180 ]
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงงานก่อสร้าง รพ.สต.กุดใส้จ่อ/รพ.สต.ขี/รพ.สต.นาสีนวน/รพ.สต.มะกอก ......[ อ่าน 180 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 173 ]
เผยแพร่ร่างTORจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 161 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 191 ]
ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 248 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 211 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 304 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 283 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 244 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 235 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 221 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 329 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 374 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 17 ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงเวลารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 294 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน พนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1234 ]
ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ......[ อ่าน 157 ]
ประกาศวันเวลาสถานที่ในการสอบพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ต่าง ๆแก้ไขผังที่นั่งสอบ ......[ อ่าน 1773 ]
การจัดสัมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ......[ อ่าน 136 ]
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส ......[ อ่าน 155 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ......[ อ่าน 2779 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 257 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 161 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 575 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2935 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4224 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1949 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4540 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1623 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1053 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1170 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2143 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1765 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 700 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 479 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

แบบประเมินลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 92 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 960 ]
ใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน ปรับปรุง 19-05-2558 ......[ อ่าน 349 ]
แบบฟอร์มการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ......[ อ่าน 196 ]
แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 371 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 486 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 504 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 831 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 522 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 797 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 439 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 409 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 745 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 443 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 624 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 479 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 350 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 559 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 724 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 853 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 ประชุมประจำเดือน ......[ ยุทธศาสตร์/ชลธิชา ]
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 67 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence