เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 88 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 172 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 942 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 701 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 278 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 210 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 421 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 503 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 419 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 392 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 409 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 231 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 312 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 837 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 503 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 293 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 262 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 246 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 218 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 825 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 16 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 447 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 296 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 431 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 319 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 283 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 199 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 205 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 206 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 162 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 160 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 183 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 71 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 230 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดปี 2558_30 ต.ค.57 (14.00น.) ......[ อ่าน 16 ]
การให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558-2561 ......[ อ่าน 16 ]
แบบวิเคราะห์ six block-แบบกำหนดแนวทาง-แบบคำอธิบายตัวชี้วัด-แบบข้อคิดเห็น ......[ อ่าน 29 ]
แผนยุทธศาสตร์เขต 7 (2558-2561) (17 ตค.57) ......[ อ่าน 96 ]
ตารางคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 58-61 ......[ อ่าน 56 ]
การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ของเดือน ก.ค. 2557 ถึงก.ย. 2557 ......[ อ่าน 69 ]
แบบตารางกำหนดแนวทางของแผนหลัก 2558 ......[ อ่าน 79 ]
แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงระบบด้วย Six Plus building blocks ......[ อ่าน 77 ]
เอกสารประกอบทำแผนปฏิบัติการ 2558 ......[ อ่าน 131 ]
รายชื่อหน่วยงานที่เพิ่มใหม่/ขยาย ประสิทธิภาพ internet fiber optic ด้วยงบประมาณ 2557 ของ สสจ.มค. ......[ อ่าน 250 ]
เกณฑ์ Follow up MRA (5กย.57) ......[ อ่าน 165 ]
ขอแจ้งการปรับแผนการตรวจประเมินเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและตรวจประเมินคุณภาพ OP/PP Inividual dataปี2557 ......[ อ่าน 603 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (ครั้งที่ 7/2557) ......[ อ่าน 187 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กค 2557 ......[ อ่าน 194 ]
เอกสารหมายเลข 1_ตารางกำหนดการตรวจรอบที่ 2_2557 (23-25 กรกฎาคม 2557) ......[ อ่าน 245 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 142 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 115 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 177 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 88 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2629 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 110 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 242 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 131 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 535 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 224 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 266 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 188 ]
ขอเชิญชมงาน \"IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014\" ......[ อ่าน 157 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 143 ]
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 127 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 181 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 484 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 152 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1666 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1730 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1328 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1167 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1463 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1395 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุข อ.วาปีปทุม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 15 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 14 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น สสอ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 22 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 59 ]
จ้างเหมาก่อสร้าง รพ.สต. 13 รายการ ......[ อ่าน 224 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 150 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 110 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 475 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 3395 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ......[ อ่าน 184 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 163 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 268 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 263 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 721 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 671 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 547 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 706 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 676 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 726 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 395 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1119 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1028 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1206 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 288 ]
แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนัก ก.พ.เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ......[ อ่าน 204 ]
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 325 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๕๓ ราย ......[ อ่าน 732 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม FTE จากวันที่ 7 ต.ค. 57 เป็นวันที่ 8 ต.ค. 57 ......[ อ่าน 112 ]
ประกาศผลการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง ......[ อ่าน 539 ]
โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภุมิภาค)ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 137 ]
สำรวจข้อมูลปริมาณงานเพื่อประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังและวิเคราะห์กำลังคน(FTE) ......[ อ่าน 307 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ......[ อ่าน 553 ]
การย้ายภายในจังหวัดรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ......[ อ่าน 465 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 210 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1698 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3604 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1715 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4019 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1460 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 901 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1033 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1900 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1571 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 237 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 140 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence