ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 794 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 261 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 250 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 427 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอความร่วมมือคัดเลือกสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ......[ อ่าน 47 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 38 ]
ไฟล์นำเสนอผู้สูงอายุ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ......[ อ่าน 264 ]
สบ.สส.แจ้งข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรีจากการประชุมครม.เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 ......[ อ่าน 144 ]
สำนักวิชาการสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณวิจัย ......[ อ่าน 173 ]
การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 323 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ......[ อ่าน 161 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิ ......[ อ่าน 129 ]
ภาพยนต์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่องเส้นทาง ......[ อ่าน 281 ]
ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 1055 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 334 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 467 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 4657 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 756 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 898 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 1611 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 1449 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 1500 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 1072 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 ครั้งที่ 4/2559 ......[ อ่าน 42 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3/2559 ......[ อ่าน 154 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ......[ อ่าน 178 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 185 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 3/2559 ......[ อ่าน 270 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2/2559 ......[ อ่าน 353 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 551 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ......[ อ่าน 640 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 498 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 750 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 987 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 583 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 565 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 450 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 640 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ......[ อ่าน 38 ]
คู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2559_ (24 พค.59) รัชนีวิภา ......[ อ่าน 146 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ......[ อ่าน 80 ]
รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์ด้วย2558งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2556 - 2558 ......[ อ่าน 75 ]
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ......[ อ่าน 51 ]
สป.แจ้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ......[ อ่าน 55 ]
สป.ขอความร่วมมือในการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของผู้บริหารเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่หน่วยงาน ......[ อ่าน 65 ]
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ตามคำสั่งใหม่โดยเขตตรวจราชการที่12 ......[ อ่าน 56 ]
คู่มือนิเทศงาน 2559_20 ม.ค.59 ......[ อ่าน 188 ]
แนวทางการพัฒนาศูนย์EOC กรมควบคุม 2559 ......[ อ่าน 69 ]
บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ......[ อ่าน 93 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2559 จังหวัดมหาสารคาม(12กพ59) ......[ อ่าน 196 ]
เอกสารประชุมหน่วยงานคุณธรรม ......[ อ่าน 83 ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1-2559 ......[ อ่าน 176 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1-2559(10กพ59) ......[ อ่าน 105 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เชิญเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 12 - 12 พค 59 ......[ อ่าน 151 ]
แจ้งลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2559 ......[ อ่าน 179 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 330 ]
สนย.ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 143 ]
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี2558 ......[ อ่าน 109 ]
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขฯเชิญประชุมเรื่องเขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่น2 ......[ อ่าน 179 ]
รพ.ศรีนครินทร์เชิญส่งงานวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 16-18 มีค 2559 ......[ อ่าน 136 ]
การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 165 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ......[ อ่าน 115 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยแจ้งยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญ2558(เรียกครั้งที่2) ......[ อ่าน 89 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การตั้งคำถามวิจัยโดยใช้ PICO และออกแบบการวิจัย ......[ อ่าน 144 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 171 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Principles of Health Sciences Research and Social Scienes Research Ethics ......[ อ่าน 184 ]
สคร7ขอนแก่นประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเครือข่ายสคร.7,8,9,10 ปี2559 ......[ อ่าน 57 ]
สสจ.นครราชสีมา ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 379 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 322 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 192 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 1343 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 2073 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 492 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 2065 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2251 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1670 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1480 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ......[ อ่าน 17 ]
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้ออจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 61 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 62 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 97 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ......[ อ่าน 75 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ......[ อ่าน 81 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ......[ อ่าน 116 ]
ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ......[ อ่าน 183 ]
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอำนวยการ ก่อสร้างอำนวยการ รพ.กันทรวิชัย ......[ อ่าน 81 ]
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา รพ.วาปีปทุม ......[ อ่าน 126 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ......[ อ่าน 21 ]
ราคากลางโครงการซื้อหมวกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ......[ อ่าน 58 ]
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ......[ อ่าน 45 ]
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ......[ อ่าน 82 ]
ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ ......[ อ่าน 77 ]
ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้า ......[ อ่าน 101 ]
ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ......[ อ่าน 182 ]
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.โรงพยาบาลวาปีปทุม ......[ อ่าน 109 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฯ รพ.โกสุมพิสัย ......[ อ่าน 153 ]
ราคากลางอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 302 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 374 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 206 ]
ให้ข้าราชการเข้ารับการประเมินย้ายสายงานพยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 172 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 320 ]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 341 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งจำนวน 6 ราย ......[ อ่าน 326 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตาม ว 10-48 จำนวน 6 ราย ......[ อ่าน 257 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ......[ อ่าน 400 ]
รับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 209 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 197 ]
ส่งใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือสามัญ ......[ อ่าน 528 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 781 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 3710 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4788 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 2105 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 5214 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1842 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1130 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1237 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2326 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1896 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ฉบับที่ 13 มกราคม - พฤษภมคม 2558 ......[ อ่าน 262 ]
ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57- พฤษภาคม 57 ......[ อ่าน 247 ]
ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 946 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 833 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........


.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 374 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

คุณภาพข้อมูล OPPP ภาพเขต

รายงานข้อมูล OP/PP Individual Data

พอสว.

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 เรื่อง ประชุมประจำเดือน ......[ ยุทธศาสตร์/แจ่มจิตร ยงรัตกิจ ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 9 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence