รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 32 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 316 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 307 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 314 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 315 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 184 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 250 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 730 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 348 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 209 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 198 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 191 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 157 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 734 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8และครบรอบ 10ปี ......[ อ่าน 277 ]
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 18 เม.ย.57 ......[ อ่าน 163 ]
กำหนดการประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอ.อนามัยเจริญพันธุ์ ......[ อ่าน 166 ]
หนังสือเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พอ.สว. ......[ อ่าน 250 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ......[ อ่าน 207 ]
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2557 จ.เพชรบูรณ์ ......[ อ่าน 204 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 102 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 202 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 336 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 262 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 212 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 133 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 128 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 101 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 100 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 96 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 114 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 45 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 148 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอแจ้งการปรับแผนการตรวจประเมินเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและตรวจประเมินคุณภาพ OP/PP Inividual dataปี2557 ......[ อ่าน 288 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (ครั้งที่ 7/2557) ......[ อ่าน 140 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กค 2557 ......[ อ่าน 105 ]
เอกสารหมายเลข 1_ตารางกำหนดการตรวจรอบที่ 2_2557 (23-25 กรกฎาคม 2557) ......[ อ่าน 167 ]
การจัดส่งข้อมูล 21และ 43 แฟ้ม ของเดือน มิ.ย. 2557 ......[ อ่าน 120 ]
รูปเล่มตรวจราชการรอบ 2 (ตัวจริง)_18 กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 149 ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการ(กรณีปกติ)รอบที่ 2_2557 ......[ อ่าน 136 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 101 ]
KPI Template ปัญหาสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 7(6 เรื่อง) ......[ อ่าน 338 ]
วาระการประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ......[ อ่าน 186 ]
เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 ......[ อ่าน 218 ]
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล OP/PP วันที่ 26 พค 2557 เวลา 8.30 -16.30น. ณ.ห้องประชุม สสจ.มค ......[ อ่าน 275 ]
คู่มือการประเมินผล kpi ......[ อ่าน 1359 ]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม/กลุ่มข้อมูลที่เป็นปัญหาปี 2557(5พ.ค. 2557) ......[ อ่าน 309 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การพัฒนานโยบาย และการจัดการภาครัฐ\" ......[ อ่าน 148 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 87 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 42 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 424 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 159 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 209 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 113 ]
ขอเชิญชมงาน \"IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014\" ......[ อ่าน 63 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 102 ]
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 69 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการการะทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ......[ อ่าน 141 ]
ร่างหนังสือเชิญประชุม 30 มิ.ย.57 ......[ อ่าน 157 ]
เนื้อหาของงานวิชาการที่จะส่งเข้าประกวดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557(ประชุม30 มิย.-1 กค.57) ......[ อ่าน 131 ]
แจ้งเปลี่ยนห้องนำเสนอ ประเภทOral Presentation สาขาการป้องกันและควบคุมโรค จากห้องสมถวิลเป็นห้องมหาชัย ......[ อ่าน 140 ]
ขอเชิญประชุมเรื่อง\"มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2557\" วันที่ 19-20 มิย 57 ณ โรงแรมวสุ ......[ อ่าน 177 ]
1.ตารางการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ......[ อ่าน 212 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 108 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1615 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1683 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1282 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1148 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1429 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1376 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย์" ......[ อ่าน 1232 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ประชากรและสังคม 2553" เรื่อง "คุณค่าผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย" ......[ อ่าน 1074 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

จ้างเหมาก่อสร้าง รพ.สต. 13 รายการ ......[ อ่าน 32 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 50 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 25 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 112 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 148 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ......[ อ่าน 107 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ ......[ อ่าน 99 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ......[ อ่าน 103 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 130 ]
ประกวดราคาซื้อ การซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 178 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 82 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 212 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 217 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 513 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 583 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 481 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 651 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 607 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 625 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 365 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1022 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 961 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1126 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกข้าราชการ ......[ อ่าน 259 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 1055 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 1358 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ......[ อ่าน 1407 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ......[ อ่าน 1116 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติการในตำแหน่งต่าง ๆ ......[ อ่าน 1756 ]
รับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 1064 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่่วไป ......[ อ่าน 644 ]
ขอข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 941 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 2707 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 135 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1563 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3518 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1627 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 3929 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1427 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 881 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 994 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1827 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1524 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 137 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 56 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากูล ......[ ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากูล ]
Room 1 เรื่อง ประชุมคุณกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ บริหารทั่วไป/สรศักดิ์ สอนสิทธิ์ ]
Room 2 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ......[ คุ้มครองฯ/อาภากร เขจรรักษ์ ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence