ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 153 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 34 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 36 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 17 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 187 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1493 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 327 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 423 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 717 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 806 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 714 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 640 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 306 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 389 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 575 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 471 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 532 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 381 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 521 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1396 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 2162 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 2907 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 584 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 182 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 257 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 248 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 17 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 368 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 461 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 17 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 729 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 508 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 657 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 527 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 491 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 421 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 407 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 408 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบสรุปและรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของ CUP ......[ อ่าน 15 ]
แบบขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ ......[ อ่าน 60 ]
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ไม่มีในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ......[ อ่าน 128 ]
แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเองตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี2558(ที่ไม่มีในฐานข้อมูล43แฟ้ม ......[ อ่าน 102 ]
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 42 ]
แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปี 2560-2562 (ปรับตามแบบฟอร์มใหม่) ......[ อ่าน 62 ]
ข้อสั่งการคณะกรรมการผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 74 ]
แบบฟอร์มและเอกสารจัดทำข้อมูลรับตรวจราชการรอบ 2-2558 ......[ อ่าน 126 ]
เอกสารสรุปผลการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดสสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 106 ]
ขอแจ้งข้อสั่งการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการและการสรุปผลการดำเนินงาน ......[ อ่าน 50 ]
ขอมอบวาระจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 97 ]
เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดHDC ......[ อ่าน 76 ]
เอกสารการอบรมการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม และกลุ่มข้อมูลมาตรฐานที่สำคัญ ปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 (15พค58) ......[ อ่าน 149 ]
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 316 ]
เชิญอบรมนำเข้าข้อมูลใน 43 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลมาตราฐานที่สำคัญปี2558 วันที่15พค2558 ณ โรงแรมวสุ ......[ อ่าน 122 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ......[ อ่าน 0 ]
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 91 ]
ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 95 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 276 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2558 ......[ อ่าน 136 ]
คณะเภสัชศาสตร์มข.เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ NATPRO6 ......[ อ่าน 52 ]
ขอเชิญประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เตรียมผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 278 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 227 ]
เชิญประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2558 ......[ อ่าน 406 ]
ขอเชิญประชุม วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ......[ อ่าน 108 ]
ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 232 ]
แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิชาการเขต 7 และกระทรวง สธ.2558 ......[ อ่าน 174 ]
เอกสารประชุมวิจัย 24 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 238 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ\\\"มหกรรมสุขภาพดี ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์\\\"22-23เมย58 ......[ อ่าน 151 ]
รับรองการประกวดผลงานทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 326 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 26 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 6 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 718 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1809 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 295 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1851 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1908 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1475 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1270 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 30 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ......[ อ่าน 44 ]
สอบราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 97 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 88 ]
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงงานก่อสร้าง รพ.สต.กุดใส้จ่อ/รพ.สต.ขี/รพ.สต.นาสีนวน/รพ.สต.มะกอก ......[ อ่าน 75 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 86 ]
เผยแพร่ร่างTORจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 85 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 7 กลุ่ม 14 หลัง ......[ อ่าน 74 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ......[ อ่าน 78 ]
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.บรบือ ......[ อ่าน 79 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 85 ]
ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 170 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 145 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 166 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 142 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 166 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 170 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 154 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 185 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 219 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 189 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๖ ราย ......[ อ่าน 289 ]
การประเมินคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 301 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จจบำนาญ ......[ อ่าน 169 ]
ประกาศรรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ......[ อ่าน 245 ]
ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ปี 2558 ......[ อ่าน 189 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ......[ อ่าน 332 ]
รับย้ายข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ ......[ อ่าน 479 ]
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ......[ อ่าน 337 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานุกระทรวงสาธารณสุุุุข ฯ ......[ อ่าน 306 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 439 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2720 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4105 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1915 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4451 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1594 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1038 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1152 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2098 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1733 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 596 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 393 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 824 ]
ใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน ปรับปรุง 19-05-2558 ......[ อ่าน 156 ]
แบบฟอร์มการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ......[ อ่าน 131 ]
แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 281 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 343 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 393 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 722 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 437 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 701 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 363 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 331 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 639 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 365 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 516 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 406 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 282 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 479 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 640 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 735 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 1163 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 7 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence