รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 130 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 401 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 348 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 350 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 355 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 203 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 277 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 787 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 423 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 244 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 227 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 223 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 185 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 755 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8และครบรอบ 10ปี ......[ อ่าน 310 ]
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 18 เม.ย.57 ......[ อ่าน 177 ]
กำหนดการประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอ.อนามัยเจริญพันธุ์ ......[ อ่าน 179 ]
หนังสือเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พอ.สว. ......[ อ่าน 266 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ......[ อ่าน 242 ]
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2557 จ.เพชรบูรณ์ ......[ อ่าน 226 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 251 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 237 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 369 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 280 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 240 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 165 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 150 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 119 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 131 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 121 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 140 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 50 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 172 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รายชื่อหน่วยงานที่เพิ่มใหม่/ขยาย ประสิทธิภาพ internet fiber optic ด้วยงบประมาณ 2557 ของ สสจ.มค. ......[ อ่าน 96 ]
เกณฑ์ Follow up MRA (5กย.57) ......[ อ่าน 81 ]
ขอแจ้งการปรับแผนการตรวจประเมินเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและตรวจประเมินคุณภาพ OP/PP Inividual dataปี2557 ......[ อ่าน 534 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (ครั้งที่ 7/2557) ......[ อ่าน 150 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กค 2557 ......[ อ่าน 116 ]
เอกสารหมายเลข 1_ตารางกำหนดการตรวจรอบที่ 2_2557 (23-25 กรกฎาคม 2557) ......[ อ่าน 193 ]
การจัดส่งข้อมูล 21และ 43 แฟ้ม ของเดือน มิ.ย. 2557 ......[ อ่าน 148 ]
รูปเล่มตรวจราชการรอบ 2 (ตัวจริง)_18 กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 174 ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการ(กรณีปกติ)รอบที่ 2_2557 ......[ อ่าน 149 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 114 ]
KPI Template ปัญหาสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 7(6 เรื่อง) ......[ อ่าน 365 ]
วาระการประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ......[ อ่าน 199 ]
เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 ......[ อ่าน 244 ]
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล OP/PP วันที่ 26 พค 2557 เวลา 8.30 -16.30น. ณ.ห้องประชุม สสจ.มค ......[ อ่าน 290 ]
คู่มือการประเมินผล kpi ......[ อ่าน 1389 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2560 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 64 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 192 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 82 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 449 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 177 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 232 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 130 ]
ขอเชิญชมงาน \"IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014\" ......[ อ่าน 83 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 116 ]
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 85 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการการะทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ......[ อ่าน 165 ]
ร่างหนังสือเชิญประชุม 30 มิ.ย.57 ......[ อ่าน 170 ]
เนื้อหาของงานวิชาการที่จะส่งเข้าประกวดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557(ประชุม30 มิย.-1 กค.57) ......[ อ่าน 151 ]
แจ้งเปลี่ยนห้องนำเสนอ ประเภทOral Presentation สาขาการป้องกันและควบคุมโรค จากห้องสมถวิลเป็นห้องมหาชัย ......[ อ่าน 206 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 139 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1646 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1704 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1288 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1154 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1433 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1381 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย์" ......[ อ่าน 1239 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ประชากรและสังคม 2553" เรื่อง "คุณค่าผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย" ......[ อ่าน 1084 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

จ้างเหมาก่อสร้าง รพ.สต. 13 รายการ ......[ อ่าน 118 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 86 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 54 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 214 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 3306 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ......[ อ่าน 144 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ ......[ อ่าน 125 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ......[ อ่าน 199 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 3132 ]
ประกวดราคาซื้อ การซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 196 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 109 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 232 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 232 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 575 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 616 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 509 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 668 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 619 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 647 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 380 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1066 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 990 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1164 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ......[ อ่าน 157 ]
ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๑๙๒๐ ลว ๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่องขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ......[ อ่าน 266 ]
ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 506 ]
ขอเลื่อนวันประกาศวันเวลาและสถานที่ในการสอบพนักงานราชการ ......[ อ่าน 670 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกข้าราชการ ......[ อ่าน 1114 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 1476 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 1507 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ......[ อ่าน 1514 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ......[ อ่าน 1288 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติการในตำแหน่งต่าง ๆ ......[ อ่าน 1953 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 162 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1611 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3550 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1636 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 3971 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1435 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 887 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1002 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1857 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1537 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 163 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 66 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence