เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 144 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 267 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 77 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 223 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 303 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 250 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 310 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 181 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 370 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 885 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1643 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 1252 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 393 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 323 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 720 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 840 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 548 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 507 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 479 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 321 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 106 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 153 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 290 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 535 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 362 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 509 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 382 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 345 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 271 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 261 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 283 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 228 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 219 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 238 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 138 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนการตรวจราอชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 109 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2558(ครั้งที่ 4/2558) ในวันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ......[ อ่าน 18 ]
ขอเชิญประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคามโดยมี 23 ตำบลเป้าหมาย ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ......[ อ่าน 31 ]
ข้อสรุปการปรับโครงการ PPA เขต ปี 2558 ......[ อ่าน 90 ]
ด่วนครับ!! เชิญประชุมการปรับโครงการงบ PPA ระดับเขต 2558 ผ่านConference (TRUE)ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ......[ อ่าน 74 ]
เอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมการปรับโครงการงบ PPA ระดับเขต 2558 ......[ อ่าน 108 ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 1-2558 ......[ อ่าน 112 ]
Road Map การดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ1-2558.docx ......[ อ่าน 44 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 95 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 3/2558) ในวันที่ 6 ม.ค. 2558 เวลา 13.30-16.30น. ......[ อ่าน 65 ]
แจ้ง รพช./รพท. ทุกแห่งบันทึกข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลภายในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ......[ อ่าน 150 ]
หน่วยบริการที่ทำการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลา 2557 ......[ อ่าน 177 ]
เอกสารประกอบการจัดทำแผน PPA_24 พ.ย.57 ......[ อ่าน 142 ]
แบบฟอร์มโครงการเสนอของบ PP เขต 2558 ......[ อ่าน 188 ]
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 167 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 19 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ......[ อ่าน 27 ]
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 33 ]
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย รพ.ราชวิถี ......[ อ่าน 48 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 125 ]
สคร 5 นครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมนาวิชาการเครื่อข่ายสาธารณสุขร่วมใจสู่เป้ ......[ อ่าน 112 ]
มจธ. จัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง \"นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4\" ......[ อ่าน 122 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ......[ อ่าน 146 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 259 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 225 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 288 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 176 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2693 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 169 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 311 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 383 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1698 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 176 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1713 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1778 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1379 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1199 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1502 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1434 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 รายการ ......[ อ่าน 2 ]
ประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 17 ]
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 28 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ......[ อ่าน 16 ]
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 ตู้ ......[ อ่าน 25 ]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 53 ]
สอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง ......[ อ่าน 32 ]
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 รายการ ......[ อ่าน 38 ]
ปรับปรุงร่าง TOR ประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ครั้งที่ 2 ......[ อ่าน 46 ]
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ......[ อ่าน 60 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 15 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 19 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 29 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 26 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 26 ]
ราคากลางยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ ......[ อ่าน 43 ]
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ......[ อ่าน 49 ]
ราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ......[ อ่าน 104 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 78 ]
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 87 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 849 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 739 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 621 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 777 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 745 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 803 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 464 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1232 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1121 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1304 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 493 ]
แจ้งให้ผู้ส่งใบสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ......[ อ่าน 684 ]
ขอให้ติดต่อรับเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.มหาสารคาม ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ ......[ อ่าน 363 ]
อนุมัติการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี เขตสุขภาพที่ ๗ ......[ อ่าน 641 ]
สำรวจข้อมูลการจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ......[ อ่าน 335 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพรราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ประจำปี 2557 ตามราชกิจจานุเบกษา ......[ อ่าน 297 ]
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 220 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว ๑๐/๔๘ จำนวน ๑๓ ราย ......[ อ่าน 589 ]
ส่งใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ......[ อ่าน 840 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๙ ราย ......[ อ่าน 589 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 291 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1881 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3774 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1799 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4124 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1509 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 957 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1078 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1963 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1633 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 392 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 217 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 382 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 215 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 410 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 192 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 176 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 414 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 211 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๓๔ ......[ อ่าน 406 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 294 ]
แบบฟอร์มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 700 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 259 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 150 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 339 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 454 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 470 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 899 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 489 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 698 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ อ่าน 394 ]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 485 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 แพทย์แผนไทย/สุริยา ขันธชาติ ......[ แพทย์แผนไทย/สุริยา ขันธชาติ ]
Room 2 พัสดุ/วรยศ คุ้มตระบุตร ......[ พัสดุ/วรยศ คุ้มตระบุตร ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence