ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 366 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 111 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 101 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 128 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 292 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 69 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 271 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 2927 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 441 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 520 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 813 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 873 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 789 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 756 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 381 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 448 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 643 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 535 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 621 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 458 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 576 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1472 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 2288 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 335 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 324 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 349 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 340 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 102 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 465 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 546 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 98 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 813 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 593 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 738 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 609 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 581 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 506 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 491 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แจ้งขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ......[ อ่าน 60 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการมหาสารคาม รอบ2_2558 ......[ อ่าน 57 ]
ไฟล์นำเสนอตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2_2558 ......[ อ่าน 66 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2_2558 ......[ อ่าน 54 ]
รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2(15 ก.ค2558) ......[ อ่าน 92 ]
รูปเล่มตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2_2558 (16 ก.ค.58) ......[ อ่าน 98 ]
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ KPIs 2558 ......[ อ่าน 618 ]
เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ......[ อ่าน 218 ]
แบบสรุปและรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของ CUP ......[ อ่าน 100 ]
แบบขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ ......[ อ่าน 129 ]
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ไม่มีในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ......[ อ่าน 232 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 9/2558) ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ......[ อ่าน 62 ]
แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเองตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี2558(ที่ไม่มีในฐานข้อมูล43แฟ้ม ......[ อ่าน 167 ]
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 101 ]
แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปี 2560-2562 (ปรับตามแบบฟอร์มใหม่) ......[ อ่าน 120 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สสจ.นครราชสีมา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 15 ]
เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 220 ]
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ......[ อ่าน 126 ]
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 241 ]
ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 211 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 388 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2558 ......[ อ่าน 228 ]
คณะเภสัชศาสตร์มข.เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ NATPRO6 ......[ อ่าน 142 ]
ขอเชิญประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เตรียมผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 377 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 329 ]
เชิญประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2558 ......[ อ่าน 1014 ]
ขอเชิญประชุม วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ......[ อ่าน 200 ]
ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 312 ]
แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิชาการเขต 7 และกระทรวง สธ.2558 ......[ อ่าน 236 ]
เอกสารประชุมวิจัย 24 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 312 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 131 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 87 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 815 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1858 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 376 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1939 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2066 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1555 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1354 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ......[ อ่าน 40 ]
ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ......[ อ่าน 21 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,382 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 94 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 104 ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ......[ อ่าน 109 ]
สอบราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 158 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ ขนาด 1 ชั้น ......[ อ่าน 158 ]
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงงานก่อสร้าง รพ.สต.กุดใส้จ่อ/รพ.สต.ขี/รพ.สต.นาสีนวน/รพ.สต.มะกอก ......[ อ่าน 155 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 152 ]
เผยแพร่ร่างTORจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม.รพ.บรบือ ......[ อ่าน 141 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 159 ]
ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 234 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 198 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 284 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 261 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 228 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 223 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 209 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 308 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 343 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ......[ อ่าน 1311 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 206 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 118 ]
ประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ ......[ อ่าน 2863 ]
สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 274 ]
การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ......[ อ่าน 225 ]
การขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 434 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๖ ราย ......[ อ่าน 557 ]
การประเมินคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 410 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จจบำนาญ ......[ อ่าน 247 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 536 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2870 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4180 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1938 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4502 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1618 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1047 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1165 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2121 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1751 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 663 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 448 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

แบบประเมินลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 47 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 918 ]
ใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน ปรับปรุง 19-05-2558 ......[ อ่าน 258 ]
แบบฟอร์มการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ......[ อ่าน 183 ]
แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 348 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 455 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 475 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 799 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 495 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 772 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 423 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 388 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 714 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 429 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 590 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 462 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 339 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 540 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 708 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 831 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 คุ้มครองฯ/แฉล้ม รัตนพันธ์ ......[ คุ้มครองฯ/แฉล้ม รัตนพันธ์ ]
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 24 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence