ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 100 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 189 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 263 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 272 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 154 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 215 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 641 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 254 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 142 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 141 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 140 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 118 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 684 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8และครบรอบ 10ปี ......[ อ่าน 192 ]
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 18 เม.ย.57 ......[ อ่าน 136 ]
กำหนดการประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอ.อนามัยเจริญพันธุ์ ......[ อ่าน 134 ]
หนังสือเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พอ.สว. ......[ อ่าน 228 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ......[ อ่าน 156 ]
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2557 จ.เพชรบูรณ์ ......[ อ่าน 161 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ......[ อ่าน 170 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 41 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 314 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 219 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 160 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 89 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 99 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 68 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 70 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 65 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 64 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 32 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 89 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (ครั้งที่ 7/2557) ......[ อ่าน 54 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กค 2557 ......[ อ่าน 62 ]
เอกสารหมายเลข 1_ตารางกำหนดการตรวจรอบที่ 2_2557 (23-25 กรกฎาคม 2557) ......[ อ่าน 98 ]
การจัดส่งข้อมูล 21และ 43 แฟ้ม ของเดือน มิ.ย. 2557 ......[ อ่าน 75 ]
รูปเล่มตรวจราชการรอบ 2 (ตัวจริง)_18 กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 92 ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการ(กรณีปกติ)รอบที่ 2_2557 ......[ อ่าน 102 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 78 ]
KPI Template ปัญหาสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 7(6 เรื่อง) ......[ อ่าน 256 ]
วาระการประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 ......[ อ่าน 155 ]
เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 ......[ อ่าน 176 ]
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล OP/PP วันที่ 26 พค 2557 เวลา 8.30 -16.30น. ณ.ห้องประชุม สสจ.มค ......[ อ่าน 243 ]
คู่มือการประเมินผล kpi ......[ อ่าน 1136 ]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม/กลุ่มข้อมูลที่เป็นปัญหาปี 2557(5พ.ค. 2557) ......[ อ่าน 275 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การพัฒนานโยบาย และการจัดการภาครัฐ\" ......[ อ่าน 119 ]
แบบฟอร์มขอขุดเจาะน้ำบาล ......[ อ่าน 127 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 100 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 57 ]
ขอเชิญชมงาน \"IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014\" ......[ อ่าน 50 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 62 ]
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน \"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" ......[ อ่าน 49 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการการะทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ......[ อ่าน 97 ]
ร่างหนังสือเชิญประชุม 30 มิ.ย.57 ......[ อ่าน 143 ]
เนื้อหาของงานวิชาการที่จะส่งเข้าประกวดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557(ประชุม30 มิย.-1 กค.57) ......[ อ่าน 112 ]
แจ้งเปลี่ยนห้องนำเสนอ ประเภทOral Presentation สาขาการป้องกันและควบคุมโรค จากห้องสมถวิลเป็นห้องมหาชัย ......[ อ่าน 87 ]
ขอเชิญประชุมเรื่อง\"มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2557\" วันที่ 19-20 มิย 57 ณ โรงแรมวสุ ......[ อ่าน 147 ]
1.ตารางการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ......[ อ่าน 143 ]
2.ตารางการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ......[ อ่าน 70 ]
3.ตารางการนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation) ......[ อ่าน 85 ]
ขอเชิญประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2557 ......[ อ่าน 130 ]
แจ้งกำหนดการประชุมเรื่อง \"รวมพลังพัฒนามาตราฐานวิชาชีพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน\" ......[ อ่าน 89 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 85 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1577 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1674 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1266 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1117 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1421 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1353 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย์" ......[ อ่าน 1223 ]
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ประชากรและสังคม 2553" เรื่อง "คุณค่าผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย" ......[ อ่าน 1068 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 47 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 96 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ......[ อ่าน 78 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ ......[ อ่าน 63 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ......[ อ่าน 64 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 96 ]
ประกวดราคาซื้อ การซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 147 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ......[ อ่าน 152 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 105 ]
ร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 144 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 44 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 187 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 204 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 477 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 555 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 457 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 632 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 596 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 608 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 360 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 957 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 921 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1080 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1112 ]
ส่งใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ......[ อ่าน 828 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค ......[ อ่าน 188 ]
หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 426 ]
กรอกข้อมูลสัดส่วนค่าแรงต่อต้นทุนทั้งหมดในการกำหนดกรอบการจ้าง พ.ก.ส. เกิน ๑๐๐ ......[ อ่าน 220 ]
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่ส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 27 มิ.ย 57 ......[ อ่าน 329 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๒๐ ราย ......[ อ่าน 664 ]
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯปี 2556 ......[ อ่าน 352 ]
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีคุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิชาการ(ระดับเขต) ปี ๒๕๕๗ ......[ อ่าน 211 ]
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯปี 2556(เพ่ิมเติมบัญชีลูกจ้างประ ......[ อ่าน 375 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 31 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1489 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3471 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1616 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 3816 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1418 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 869 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 979 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1808 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1513 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 23 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 14 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 เรื่อง ประชุม พบส.เภสัชกรรม ครั้งที่ 9 ......[ คุ้มครองฯ/แฉล้ม รัตพันธ์ ]
Room 1 ประกัน/อัจฉรา ประจงจีบ ......[ ประกัน/อัจฉรา ประจงจีบ ]
Room 2 เรื่อง ประชุม Service Plan สุขภาพจิต ......[ ส่งเสริมฯ/สุกัญญา สารฤทธิ์คาม ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence