ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 681 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 261 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 250 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 377 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 128 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ......[ อ่าน 161 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิ ......[ อ่าน 129 ]
ภาพยนต์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่องเส้นทาง ......[ อ่าน 281 ]
ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 938 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 287 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 426 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 4405 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 708 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 792 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 1271 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 1180 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 1229 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 962 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 593 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 674 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 832 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 733 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 805 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 3/2559 ......[ อ่าน 123 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2/2559 ......[ อ่าน 272 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 484 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ......[ อ่าน 583 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 447 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 702 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 913 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 536 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 506 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 411 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 600 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 697 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 429 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 1105 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 719 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2559 จังหวัดมหาสารคาม(12กพ59) ......[ อ่าน 19 ]
เอกสารประชุมหน่วยงานคุณธรรม ......[ อ่าน 14 ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1-2559 ......[ อ่าน 32 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1-2559(10กพ59) ......[ อ่าน 19 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ......[ อ่าน 19 ]
ขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ดำเนินการใน 2558 ส่งสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 73 ]
แบบฟอร์ม รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด 2559 ......[ อ่าน 106 ]
สรุปรายการข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการตรวจราชการ ปี 2559 ......[ อ่าน 138 ]
รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_2559 ......[ อ่าน 193 ]
ฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 258 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 5 มค 2559 ......[ อ่าน 6 ]
นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 (นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นพ.สสจ.มหาสารคาม) ......[ อ่าน 150 ]
ประเด็นสำคัญของแผนงานที่จะเร่งรัดดำเนินการใน ปี 2559 (นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ หน.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ) ......[ อ่าน 129 ]
รูปเล่มคู่มือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ปี 2559 _5 ธ.ค. 58 ......[ อ่าน 424 ]
ขอเชิญประชุมการนำเข้ารหัสวัคซีน IPV และแนวทางการพัฒนาข้อมูล QOF ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 173 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี2558 ......[ อ่าน 36 ]
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขฯเชิญประชุมเรื่องเขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่น2 ......[ อ่าน 85 ]
รพ.ศรีนครินทร์เชิญส่งงานวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 16-18 มีค 2559 ......[ อ่าน 34 ]
การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์ ......[ อ่าน 110 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ......[ อ่าน 32 ]
คกก.บริหารสมาคมนักวิจัยแจ้งยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญ2558(เรียกครั้งที่2) ......[ อ่าน 24 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การตั้งคำถามวิจัยโดยใช้ PICO และออกแบบการวิจัย ......[ อ่าน 87 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 78 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Principles of Health Sciences Research and Social Scienes Research Ethics ......[ อ่าน 127 ]
สคร7ขอนแก่นประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเครือข่ายสคร.7,8,9,10 ปี2559 ......[ อ่าน 57 ]
สสจ.นครราชสีมา ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 331 ]
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาก่ารระดับชาติประจำปี 2558 และนำเสนอผลงานวิจัย ......[ อ่าน 400 ]
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ประชาสัมพันธ์การสนัยสนุนทุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 306 ]
ไฟล์นำเสนอ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง เรื่อง หลักการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2558 ......[ อ่าน 201 ]
มน. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference ......[ อ่าน 164 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 281 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 172 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 1292 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 2047 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 475 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 2042 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2230 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1648 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1463 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา รพ.วาปีปทุม ......[ อ่าน 62 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ......[ อ่าน 91 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พศจิกายน 2558 ......[ อ่าน 7 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ ฯ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 134 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 รพ.โกสุมพิสัย ......[ อ่าน 110 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล(รถตู็) ......[ อ่าน 115 ]
ประกาศผลการสอบราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ......[ อ่าน 54 ]
รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำเดือนตุลาคม2558 ......[ อ่าน 87 ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย ......[ อ่าน 101 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาลขนาด 24 ห้อง (12ครอบครัว) ฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือก ......[ อ่าน 127 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้า ......[ อ่าน 25 ]
ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ......[ อ่าน 95 ]
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.โรงพยาบาลวาปีปทุม ......[ อ่าน 109 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฯ รพ.โกสุมพิสัย ......[ อ่าน 153 ]
ราคากลางอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 302 ]
ราคากลาง อาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.นาเชือก ......[ อ่าน 96 ]
ราคากลางรถพยาบาล(รถตู้) ......[ อ่าน 123 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.450 ตรม. ......[ อ่าน 265 ]
ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ......[ อ่าน 204 ]
ราคากลาง โรงพัสดุ สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 0 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 217 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ ......[ อ่าน 255 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ......[ อ่าน 247 ]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ......[ อ่าน 144 ]
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 234 ]
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค(ในสังกัดสาธารณสุขอำเภอ) ......[ อ่าน 379 ]
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค(ในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน) ......[ อ่าน 238 ]
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี ๒๕๕๙ ......[ อ่าน 207 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ......[ อ่าน 340 ]
รับย้ายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาดูน ......[ อ่าน 337 ]
รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 250 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 747 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 3459 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4731 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 2076 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 5071 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1766 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1117 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1229 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2280 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1876 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ฉบับที่ 13 มกราคม - พฤษภมคม 2558 ......[ อ่าน 262 ]
ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57- พฤษภาคม 57 ......[ อ่าน 247 ]
ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 887 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 745 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........


.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 217 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

คุณภาพข้อมูล OPPP ภาพเขต

รายงานข้อมูล OP/PP Individual Data

ห้องประชุมวันนี้

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 37 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence