ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 459 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 179 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 166 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 215 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ภาพยนต์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่องเส้นทาง ......[ อ่าน 18 ]
ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 776 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 155 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 326 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 3881 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 552 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 596 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 926 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 963 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 854 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 822 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 454 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 502 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 699 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 594 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 677 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 505 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 605 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1540 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ......[ อ่าน 131 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 161 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 430 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 419 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 402 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 398 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 155 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 521 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 596 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 150 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 875 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 646 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 801 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 654 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 636 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบฟอร์มเสนอของบประมาณของปีงบประมาณ2560 ......[ อ่าน 12 ]
เอกสารหมายเลข 1_แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2558 ......[ อ่าน 61 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2558 ครั้งที่ 12/2558 ในวันที่ 25 ก.ย. 2558 13.00-16.30 ณ ......[ อ่าน 39 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ......[ อ่าน 126 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉ.11 ......[ อ่าน 51 ]
ร่าง บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข วันที่ 1 ก.ย. 2558 ......[ อ่าน 95 ]
เอกสารหมายเลข 1_แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2558 ......[ อ่าน 57 ]
ไฟล์ VDO นำเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 (13สค58) ......[ อ่าน 66 ]
ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 (13สค58) ......[ อ่าน 99 ]
ขอเร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 85 ]
แจ้งขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ......[ อ่าน 123 ]
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการมหาสารคาม รอบ2_2558 ......[ อ่าน 116 ]
ไฟล์นำเสนอตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2_2558 ......[ อ่าน 192 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2_2558 ......[ อ่าน 103 ]
รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2(15 ก.ค2558) ......[ อ่าน 151 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ไฟล์นำเสนอ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง เรื่อง หลักการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2558 ......[ อ่าน 97 ]
มน. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference ......[ อ่าน 95 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference ......[ อ่าน 73 ]
สำนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) ......[ อ่าน 71 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 209 ]
เชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณวิจัยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ......[ อ่าน 83 ]
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ......[ อ่าน 70 ]
ขอเชิญอบรมพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและเตรียมความพร้อมในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 257 ]
แนวทางขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยสสจ.มค 2558 ......[ อ่าน 126 ]
สสจ.นครราชสีมา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 111 ]
เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 299 ]
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ......[ อ่าน 208 ]
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 342 ]
ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 288 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 485 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 201 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 116 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 886 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1937 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 413 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1977 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2128 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1586 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1395 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ......[ อ่าน 6 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น รพ.บรบือ ......[ อ่าน 6 ]
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ฯ รพ.ยางสีสุราช เสนอแนะ 5-8 ต.ค.58 ......[ อ่าน 4 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. จำนวน 2 คัน ......[ อ่าน 23 ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.นาเชือก ......[ อ่าน 26 ]
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) เปิดให้เสนอแนะวิจารณ์ 1-6 ตุลาคม 2558 ......[ อ่าน 14 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุง พัสดุเป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.450 ตรม.สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 34 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ......[ อ่าน 19 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.300 ตรม. รพ.สต.หนองซอน ......[ อ่าน 70 ]
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมบำรุง พัสดุ ฯ เสนอแนะวิจารณ์22-25 ก.ย. 58 ......[ อ่าน 20 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 2 ]
ราคากลาง อาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.นาเชือก ......[ อ่าน 19 ]
ราคากลางรถพยาบาล(รถตู้) ......[ อ่าน 21 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.450 ตรม. ......[ อ่าน 13 ]
ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ......[ อ่าน 19 ]
ราคากลาง โรงพัสดุ สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 0 ]
ราคากลาง อาคารสถานีอนามัย เป็น คสล.2ชั้น รพ.สต. หนองซอน ......[ อ่าน 0 ]
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสาธารณสุขอำเภอแกดำ ......[ อ่าน 29 ]
ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซี.จำนวน 2 คัน ......[ อ่าน 37 ]
ราคากลาง ก่อสร้าง สาธารณสุข อ.กุดรัง ......[ อ่าน 27 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๐ ราย ......[ อ่าน 302 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำของลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 365 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ......[ อ่าน 368 ]
ก.พ. มีมติไม่อนุมัติให้ย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปแต่งตั้ง ฯ ......[ อ่าน 270 ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 238 ]
การย้ายภายในจังหวัดรอบตุลาคม ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 419 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 559 ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงเวลารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 333 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน พนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 1317 ]
ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ......[ อ่าน 209 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 627 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 3007 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4277 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1968 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4640 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1646 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1062 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1178 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2171 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1790 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 745 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 543 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........


.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเขียน ......[ พัฒนาทรัพยากรบุคคล/บวร จอมพรรษา ]
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 20 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence