เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 42 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 870 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 210 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 347 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 557 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 677 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 626 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 524 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 223 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 348 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 506 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 418 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 456 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 316 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 475 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1312 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1983 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 2781 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 544 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 7/2558) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 37 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 150 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 279 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 247 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 397 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 671 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 452 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 605 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 475 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 434 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 370 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 343 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 372 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 312 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 299 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

เชิญประชุมติดตามการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด HDC(28เม.ย.58) ......[ อ่าน 44 ]
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประกวดวิชาการของเขตสุขภาพที่ 7 ......[ อ่าน 45 ]
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 36 ]
แจ้งจัดสรรงบข้อมูลบริการผู้ป่วย/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล(OP/PPindividualdata) ที่1/2558 ......[ อ่าน 114 ]
ขอเชิญประชุม มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 2558 และประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ ......[ อ่าน 495 ]
แบบรายงานการเบิกจ่ายงบตามแผนปฏิบัติการCUP ......[ อ่าน 68 ]
แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี2560-2561 ......[ อ่าน 62 ]
เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงาน Health Data Center HDC (1 เม.ย.58) ......[ อ่าน 106 ]
เชิญส่งผลการดำเนินงานเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ......[ อ่าน 44 ]
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อมปี2557-2558(รอบที่1) ......[ อ่าน 89 ]
ขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ......[ อ่าน 104 ]
เชิญประชุมสรุปตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของรายงานในระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC) วันที่1เมย58 ......[ อ่าน 202 ]
การอบรมการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม/กลุ่มข้อมูลมาตรฐานที่สำคัญ ปี 2558 ในวันที่ 10 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมวสุ ......[ อ่าน 179 ]
ไฟล์นำเสนอ การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล2558 วันที่ 5 กพ 2558 ......[ อ่าน 149 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ระดับอำเภอ 2558 ......[ อ่าน 212 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 18 ]
แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิชาการเขต 7 และกระทรวง สธ.2558 ......[ อ่าน 25 ]
เอกสารประชุมวิจัย 24 เมษายน 2558 ......[ อ่าน 64 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ\\\"มหกรรมสุขภาพดี ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์\\\"22-23เมย58 ......[ อ่าน 88 ]
รับรองการประกวดผลงานทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 193 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการ มหกรรมสุขภาพดีด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 5 ปี 2558 ......[ อ่าน 278 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิย 58 ณ สถาบันบำราศนราดูร ......[ อ่าน 70 ]
เชิญประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ......[ อ่าน 195 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการและติดแผ้นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น ......[ อ่าน 104 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องเล่างาน บันดาลใจ ชิงรางวัล ปากกาแก้วแวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ......[ อ่าน 117 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานสมัมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่9 ......[ อ่าน 107 ]
เชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกนำเสนอวิชาการในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขมหาสารคาม 2558 ......[ อ่าน 195 ]
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ฯ ......[ อ่าน 96 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่17 ......[ อ่าน 187 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ......[ อ่าน 159 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 627 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1765 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 244 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1789 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1862 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1426 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1247 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1572 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1519 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ......[ อ่าน 21 ]
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.บรบือ ......[ อ่าน 32 ]
ประการผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 44 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 กลุ่ม 6 แห่ง ......[ อ่าน 62 ]
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม 5 แห่ง ......[ อ่าน 43 ]
รายงานผลการปฏิบัติราขการประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2558 ......[ อ่าน 74 ]
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ-EKG-12-ลีด (รพ.กันทรวิชัย) ......[ อ่าน 73 ]
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ......[ อ่าน 53 ]
เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ(กันทรวิชัย) ......[ อ่าน 50 ]
ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 66 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 137 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 98 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 117 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 97 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 121 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 124 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 107 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 139 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 151 ]
ราคากลางยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ ......[ อ่าน 145 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ว224_58 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำของลูกจ้างชั่วคราว ......[ อ่าน 229 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 186 ]
ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ......[ อ่าน 166 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 262 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๑๕ ราย ......[ อ่าน 800 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 274 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 344 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ......[ อ่าน 282 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 921 ]
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ......[ อ่าน 348 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 394 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2437 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3985 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1869 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4351 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1563 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1024 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1138 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2051 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1700 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 554 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 340 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

แบบฟอร์มการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ......[ อ่าน 61 ]
แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 171 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 210 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 246 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 608 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 374 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 623 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 300 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 282 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 570 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 319 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 434 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 357 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 238 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 429 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 589 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 645 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 1074 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 715 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 845 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา ......[ ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา ]
Room 2 ประกันสุขภาพ/โศภิตา จิตรวิกรานต์ ......[ ประกันสุขภาพ/โศภิตา จิตรวิกรานต์ ]
Room 2 ยุทธศาสตร์ฯ/ประวัติ แปลงมาล์ ......[ ยุทธศาสตร์ฯ/ประวัติ แปลงมาล์ ]
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 108 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence