ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 535 ]
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 215 ]
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 208 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ......[ อ่าน 259 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ......[ อ่าน 97 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิ ......[ อ่าน 86 ]
ภาพยนต์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่องเส้นทาง ......[ อ่าน 115 ]
ขอให้อำเภอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ปี 58 ......[ อ่าน 820 ]
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ห้อง On Stop Service กลุ่มงานคุ้มครอ ......[ อ่าน 201 ]
เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558 ......[ อ่าน 350 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 4115 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี58เพิ่มเติมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ......[ อ่าน 600 ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ......[ อ่าน 0 ]
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 654 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 1066 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 1064 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 954 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 866 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 489 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 555 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 727 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 628 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 704 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 543 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 ......[ อ่าน 82 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ......[ อ่าน 279 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ......[ อ่าน 198 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ......[ อ่าน 460 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 7/2558 ......[ อ่าน 514 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 6/2558 ......[ อ่าน 433 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 5/2558 ......[ อ่าน 420 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ......[ อ่าน 185 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 544 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 619 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ......[ อ่าน 177 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 898 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 671 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 830 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 673 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_25 ม.ค.2558 ......[ อ่าน 167 ]
รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2(15 ก.ค2558) ......[ อ่าน 158 ]
ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ 9 แผนหลักตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 20 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ปี 2559 ......[ อ่าน 67 ]
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดประชุม ปี 2559 ......[ อ่าน 34 ]
รูปเล่มคู่มือการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 (16พย.57) ......[ อ่าน 26 ]
ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดปี 2559-(23 พย.58) ......[ อ่าน 27 ]
(แบบฟอร์ม) แนวทางดำเนินงานรายแผนหลัก-รายด้าน ......[ อ่าน 25 ]
KPI กระทรวงสาธารณสุข 2559 (22 พย.58) ......[ อ่าน 74 ]
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ KPIs 2558 (10 มิย. 2558) ......[ อ่าน 31 ]
KPI template แผนยุทธศาสตร์เขต7(23พย58) ......[ อ่าน 47 ]
(ร่าง) มาตรการ-แนวทาง ตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดปี 2559 (20 พย.58) ......[ อ่าน 64 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.30น. ......[ อ่าน 32 ]
แบบสำรวจความต้องการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล-2560 ......[ อ่าน 147 ]
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณของปีงบประมาณ2560 ......[ อ่าน 51 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สสจ.นครราชสีมา ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 27 ]
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาก่ารระดับชาติประจำปี 2558 และนำเสนอผลงานวิจัย ......[ อ่าน 53 ]
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ประชาสัมพันธ์การสนัยสนุนทุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ ......[ อ่าน 74 ]
ไฟล์นำเสนอ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง เรื่อง หลักการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2558 ......[ อ่าน 152 ]
มน. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference ......[ อ่าน 126 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference ......[ อ่าน 110 ]
สำนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) ......[ อ่าน 101 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 245 ]
เชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณวิจัยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ......[ อ่าน 108 ]
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ......[ อ่าน 95 ]
ขอเชิญอบรมพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและเตรียมความพร้อมในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 291 ]
แนวทางขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยสสจ.มค 2558 ......[ อ่าน 164 ]
สสจ.นครราชสีมา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพฯ ......[ อ่าน 137 ]
เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 327 ]
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ......[ อ่าน 232 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ ......[ อ่าน 214 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัตการ principles of health sciences research ......[ อ่าน 127 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 1097 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 2006 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 427 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1991 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 2142 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1598 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1411 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ ฯ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 8 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 รพ.โกสุมพิสัย ......[ อ่าน 16 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล(รถตู็) ......[ อ่าน 8 ]
ประกาศผลการสอบราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ......[ อ่าน 16 ]
รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำเดือนตุลาคม2558 ......[ อ่าน 36 ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย ......[ อ่าน 29 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาลขนาด 24 ห้อง (12ครอบครัว) ฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือก ......[ อ่าน 43 ]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.โรงพยาบาลวาปีปทุม ......[ อ่าน 33 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ......[ อ่าน 45 ]
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ......[ อ่าน 27 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.โรงพยาบาลวาปีปทุม ......[ อ่าน 23 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฯ รพ.โกสุมพิสัย ......[ อ่าน 87 ]
ราคากลางอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 70 ]
ราคากลาง อาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น รพ.นาเชือก ......[ อ่าน 60 ]
ราคากลางรถพยาบาล(รถตู้) ......[ อ่าน 55 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.450 ตรม. ......[ อ่าน 89 ]
ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ......[ อ่าน 48 ]
ราคากลาง โรงพัสดุ สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 0 ]
ราคากลาง อาคารสถานีอนามัย เป็น คสล.2ชั้น รพ.สต. หนองซอน ......[ อ่าน 0 ]
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสาธารณสุขอำเภอแกดำ ......[ อ่าน 57 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ......[ อ่าน 69 ]
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 187 ]
แจ้งให้มารับฟังconference ......[ อ่าน 173 ]
ชะลอการรายงานตัว จพ.เภสัชกรรม จพ.ทันตสาธารณสุข และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 16 พ.ย. 58 ......[ อ่าน 280 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณี 1(3) ......[ อ่าน 628 ]
สำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ......[ อ่าน 992 ]
ประกาศผู้ผ่านเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 1178 ]
การปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ......[ อ่าน 357 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 887 ]
การเพิ่มค้าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ......[ อ่าน 329 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 652 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 3095 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 4338 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1991 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4779 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1686 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 1077 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1189 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 2199 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1812 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ฉบับที่ 13 มกราคม - พฤษภมคม 2558 ......[ อ่าน 68 ]
ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57- พฤษภาคม 57 ......[ อ่าน 67 ]
ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 785 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 597 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ......[ อ่าน 48 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การเงิน.......
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 115 ]
ใบเบิกสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ......[ อ่าน 114 ]
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ......[ อ่าน 76 ]
ทดสอบเอกสาร5555555555 ......[ อ่าน 53 ]

การเจ้าหน้าที่.......
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 9 ]
แบบฟอร์มขอประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 12 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 45 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 47 ]
แบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม 10/48 ......[ อ่าน 33 ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ......[ อ่าน 17 ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 ......[ อ่าน 188 ]

อำนวยการ.......
แบบฟอร์มขอใช้บริการ งานประชาสัมพันธ์ ......[ อ่าน 22 ]
แบบฟอร์มวิทยุ ......[ อ่าน 39 ]
แบบฟอร์ม ถ่ายเอกสาร สำนักงานฯ ......[ อ่าน 55 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุม สำนักงานฯ ......[ อ่าน 118 ]

สารบรรณ.......
แบบฟอร์มขอใช้บริการ งานประชาสัมพันธ์ ......[ อ่าน 22 ]
แบบฟอร์มวิทยุ ......[ อ่าน 39 ]
แบบฟอร์ม ถ่ายเอกสาร สำนักงานฯ ......[ อ่าน 55 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุม สำนักงานฯ ......[ อ่าน 118 ]

คุณภาพข้อมูล OPPP ภาพเขต

รายงานข้อมูล OP/PP Individual Data

ห้องประชุมวันนี้

Room 1 เรื่อง ประชุมวาระ ......[ ยุทธศาสตร์/แจ่มจิตร ยงรัตนกิจ ]
Room 2 เรื่อง ประชุมแผนงานกลุ่มงานคุ้มครองฯ ......[ คุ้มครองฯ/แฉล้ม รัตนพันธ์ ]

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)
ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 111 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence