แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ......[ อ่าน 47 ]
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference งาน ICT กับระดับ CUP 12 ก.พ. 2558 ......[ อ่าน 328 ]
เอกสารประกอบการ ประชุมConferenceชี้แจงการรณรงค์หัด หัดเยอรมัน และโปรลิโอ ปี 2558 ......[ อ่าน 484 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต CAT ผ่านระบบConferenceวันที13มค2558 ......[ อ่าน 409 ]
ขอเชิญเข้าร่าวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ......[ อ่าน 354 ]
ปรุะชุมวิชาการ โรงพยาบาลปกเกล้า ......[ อ่าน 124 ]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาสุข เขต 7 ปี 2557 ......[ อ่าน 262 ]
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ส.2557 ......[ อ่าน 363 ]
เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบัน เพื่อการปรองดอง ก้าวสู่อาเซียน ......[ อ่าน 311 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ......[ อ่าน 366 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 229 ]
เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 409 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 1121 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1779 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 2203 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 456 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 366 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 754 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 877 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 578 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2/2558 ......[ อ่าน 183 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 174 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 326 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 572 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 383 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 532 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 400 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 365 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 295 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 280 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 302 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 245 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 237 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 262 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 157 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ระดับอำเภอ 2558 ......[ อ่าน 38 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558(ครั้งที่5/2558) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวา 13.30-16.30 ......[ อ่าน 15 ]
แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังขาดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมกราคม2558 ......[ อ่าน 80 ]
ไฟล์นำเสนอการขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม ปี2558 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน ด้านที่5 ......[ อ่าน 67 ]
หนังสือการขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558 สู่การปฏิบัติระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน ......[ อ่าน 83 ]
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.) ......[ อ่าน 35 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวาระจังหวัดมหาสารคามสู่การปฏิบัติระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน2558วันที่19กพ58 ......[ อ่าน 66 ]
เชิญประชุม web conference ชี้แจงระบบ HDC วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 10.00 - 12.00น. ......[ อ่าน 55 ]
แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ......[ อ่าน 117 ]
สรุปการนิเทศและประเมินผลการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558 จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 247 ]
รูปเล่มตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 1_2558 ......[ อ่าน 137 ]
รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_25 ม.ค.2558 ......[ อ่าน 88 ]
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการรอบที่1-2558 ......[ อ่าน 131 ]
แผนการตรวจราอชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ......[ อ่าน 292 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2558(ครั้งที่ 4/2558) ในวันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ......[ อ่าน 68 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ฯ ......[ อ่าน 15 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่17 ......[ อ่าน 94 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ......[ อ่าน 78 ]
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2558 และนำเสนอผลงานวิจัย ......[ อ่าน 65 ]
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 83 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ......[ อ่าน 64 ]
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ......[ อ่าน 81 ]
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย รพ.ราชวิถี ......[ อ่าน 62 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2558 ......[ อ่าน 149 ]
สคร 5 นครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมนาวิชาการเครื่อข่ายสาธารณสุขร่วมใจสู่เป้ ......[ อ่าน 125 ]
มจธ. จัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง \"นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4\" ......[ อ่าน 147 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ......[ อ่าน 178 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 284 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 240 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 300 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 489 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 1722 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 185 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1737 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1800 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1394 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1211 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1522 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1459 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 14 หลัง 7 กลุ่ม ......[ อ่าน 46 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 55 ]
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 18 ]
สอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย ......[ อ่าน 31 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 58 ]
ประกาศผลประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 23 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 26 ]
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 3ชั้น รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 41 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ประมาณ 745 ตรม.รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 0 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องส่องทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 49 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางบ้านพัก จำนวน 6 แห่ง 4 กลุ่ม ......[ อ่าน 19 ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ 3 กลุ่ม ......[ อ่าน 28 ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ชื่นชม ......[ อ่าน 25 ]
ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ......[ อ่าน 15 ]
ราคากลาง ประกวดราคาวื้อยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 ชุด ......[ อ่าน 62 ]
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ ......[ อ่าน 58 ]
ราคากลางตุ้อบเด็ก ......[ อ่าน 55 ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ......[ อ่าน 60 ]
ราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ......[ อ่าน 56 ]
ราคากลางยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ ......[ อ่าน 73 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 2259 ]
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ......[ อ่าน 821 ]
ขอให้ติดต่อรับเอกสาร ที่งานการเจ้านห้าที่ สสจ.มหาสารคาม ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ......[ อ่าน 413 ]
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ......[ อ่าน 526 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อข้ารับการประเมินผลงานตาม ว ๑๐/๔๘ จำนวน ๑๐ ราย ......[ อ่าน 572 ]
รับสมัคร นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ (19-27 ก.พ. 57) ......[ อ่าน 306 ]
การย้ายภายในจังหวัดรอบเดือนเมษายน 2558 ......[ อ่าน 357 ]
ขอให้ติดต่อรับเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.มหาสารคาม ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ ......[ อ่าน 336 ]
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2556 ......[ อ่าน 137 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ......[ อ่าน 3674 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 337 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 2021 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3821 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1820 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4174 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1534 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 987 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1103 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1999 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1653 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 469 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 266 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
??????????? ? (???????????????????????).......»»»»»??????????????????????? ????????????? ??????????????........

แบบฟอร่มการประเมินผลงานตาม ว34 ......[ อ่าน 23 ]
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ......[ อ่าน 92 ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ......[ อ่าน 97 ]
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ อ่าน 468 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ อ่าน 263 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 485 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ อ่าน 220 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ อ่าน 201 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 467 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ อ่าน 243 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ อ่าน 338 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ อ่าน 283 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ อ่าน 177 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ อ่าน 372 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 489 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ อ่าน 524 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 966 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ อ่าน 575 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ อ่าน 741 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ อ่าน 428 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
»»»»»????????????????? ????????????? ??????????????........

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ห้องประชุมวันนี้

ประชุมผ่าน WebConferrence

รายงานแพทย์แผนไทย


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

We have 33 guests online

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence