เอกสารการบรรยายของ กบข.สัญจรปี 2557 ......[ อ่าน 191 ]
UserและPassสำหรับเข้าร่วมประชุมConference เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเครือข่ายCAT58 ......[ อ่าน 536 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รอบ 28 ราย) ......[ อ่าน 1136 ]
ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคา ......[ อ่าน 866 ]
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ ตำบล วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมตักสิลา ......[ อ่าน 306 ]
รางวัลที่มอบในงานมหกรรมสุขสภาพจังหวัด มหาสารคาม ปี 2557 ......[ อ่าน 234 ]
รายละเอียดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ......[ อ่าน 594 ]
ผลการประกวดหนังสือ เล่มเล็กและเรียงความ ในหัวข้อ ลดหวาน ลดฟันผุ ......[ อ่าน 535 ]
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม ......[ อ่าน 458 ]
กำหนดการรับเสด็จ พอ.สว. ......[ อ่าน 412 ]
ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าพอ.สว. ......[ อ่าน 426 ]
แผนผังแสดงบริเวณรับเสด็จพอ.สว. ......[ อ่าน 250 ]
แบบลงทะเบียนรับเสด็จฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 335 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 870 ]
นำสเนอประชุม เตรียมรับเสด็จ ......[ อ่าน 524 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9 ......[ อ่าน 318 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาด้านศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากรฯ ......[ อ่าน 285 ]
จดหมายข่าวสนย. ปีที่ 3ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พย.-ธค 2556 ......[ อ่าน 261 ]
คู่มือ ปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ......[ อ่าน 245 ]
ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 852 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ......[ อ่าน 118 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ......[ อ่าน 482 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ......[ อ่าน 320 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ......[ อ่าน 459 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ......[ อ่าน 337 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ......[ อ่าน 304 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ......[ อ่าน 216 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ อ่าน 220 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556(แก้ไข) ......[ อ่าน 236 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 ......[ อ่าน 184 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 2) ......[ อ่าน 177 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556(แก้ไข 1) ......[ อ่าน 200 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ......[ อ่าน 93 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ......[ อ่าน 248 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

คู่มือการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 (ตัวจริง) _20 พฤศจิกายน 2558 ......[ อ่าน 13 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-ชี้แจงภารกิจงานประกัน 58_วสุุ 20-11-57 ......[ อ่าน 25 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด 2558(20 พย.57) ......[ อ่าน 24 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 9 ......[ อ่าน 10 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 8 ......[ อ่าน 8 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 7 ......[ อ่าน 13 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 6 ......[ อ่าน 13 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 5 ......[ อ่าน 12 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 4 ......[ อ่าน 12 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 3 ......[ อ่าน 11 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 2 ......[ อ่าน 11 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-แผนงานหลักที่ 1 ......[ อ่าน 13 ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์-นำเสนอ 9 แผนหลัก-1แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ......[ อ่าน 15 ]
เชิญประชุมการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) โดยใช้Scorecard Smart Box ......[ อ่าน 34 ]
ขอเลื่อนวันและสถานที่ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 2558 ......[ อ่าน 39 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สคร 5 นครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมนาวิชาการเครื่อข่ายสาธารณสุขร่วมใจสู่เป้ ......[ อ่าน 6 ]
มจธ. จัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง \"นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4\" ......[ อ่าน 37 ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ......[ อ่าน 52 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร \"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ\" ครั้งที่ 3 ......[ อ่าน 185 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง \"การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์\" ......[ อ่าน 156 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง \"การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์\" ......[ อ่าน 237 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ......[ อ่าน 124 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 ......[ อ่าน 2645 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 134 ]
แจ้งรายชื่อผลงานวิชาการที่ถูกคัดเลือกนำเสนอวิชาการกระทรวงสาธารณสุข57และรายชื่อเข้าอบรมที่จ.อุดรธานี ......[ อ่าน 254 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ\"แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล: งานวิจัยก้าวไกลนำไทยสู่สากล\" ......[ อ่าน 150 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 560 ]
ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 237 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย:จากตำนานสู่นวัตกรรม ......[ อ่าน 289 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (6th ICPH-GMS 2014) ......[ อ่าน 211 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้อลต้นระดับจังหวัด โครงการการจายแพทย์หนึ่งตำบลหนึ่งทุน (รอบ 28 คน) ......[ อ่าน 229 ]
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ......[ อ่าน 511 ]
เอกสารประกอบการอบรม Service Plan 10 สาขา วันที่ 27-28 สค. 2556 ......[ อ่าน 161 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ......[ อ่าน 1682 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ......[ อ่าน 1743 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ......[ อ่าน 1339 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ......[ อ่าน 0 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ ......[ อ่าน 1171 ]
การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 2 (กค. - ธค.) ......[ อ่าน 1469 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดสาธารณสุข พ.ศ 2553 ......[ อ่าน 1400 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขวาปีปทุม ......[ อ่าน 18 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 16 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 42 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 27 ]
ร่าง TOR การจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,328 ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 36 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. ......[ อ่าน 41 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุข อ.วาปีปทุม จำนวน 1 หลัง ......[ อ่าน 51 ]
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 38 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น สสอ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 54 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ......[ อ่าน 80 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ 4,328 ตร.ม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 8 ]
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 23 ]
ราคากลาง การซื้อ ยูนิตทำฟัน ......[ อ่าน 23 ]
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,328ตรม. รพ.บรบือ ......[ อ่าน 25 ]
ดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. ......[ อ่าน 17 ]
ราคากลางก่อสร้าง ที่ทำการสาธารณสุข อ.ยางสีสุราช ......[ อ่าน 41 ]
ราคากลางปรับปรุงบ้านพัก สสอ.วาปีปทุม ......[ อ่าน 25 ]
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ชุมชน 2 รายการ ......[ อ่าน 175 ]
ราคากลาง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ......[ อ่าน 280 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ......[ อ่าน 278 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 758 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 685 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 557 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 718 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 685 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ......[ อ่าน 744 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 (การย้ายภายใน เดือน เมษายน) ......[ อ่าน 405 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มีค.2556 ......[ อ่าน 1137 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน กพ.56 ......[ อ่าน 1050 ]
สรุปการประชุมประจำเดือน มค.56 ......[ อ่าน 1231 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล ......[ อ่าน 30 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ......[ อ่าน 386 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ......[ อ่าน 135 ]
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ......[ อ่าน 628 ]
แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนัก ก.พ.เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ......[ อ่าน 279 ]
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ......[ อ่าน 403 ]
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๑๐/๔๘ จำนวน ๕๓ ราย ......[ อ่าน 912 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม FTE จากวันที่ 7 ต.ค. 57 เป็นวันที่ 8 ต.ค. 57 ......[ อ่าน 137 ]
ประกาศผลการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง ......[ อ่าน 632 ]
โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภุมิภาค)ประจำปี 2557 ......[ อ่าน 161 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

แบบประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย . ปี 2557 ......[ อ่าน 231 ]
แบบประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ......[ อ่าน 1736 ]
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2558 ......[ อ่าน 3645 ]
สำเนาโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ......[ อ่าน 1740 ]
เอกสารประกอบการสัมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ......[ อ่าน 4041 ]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำservice Plan ระดับอำเภอ ......[ อ่าน 1475 ]
สำเนาโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ จ.มหาสารคาม ......[ อ่าน 913 ]
เกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ......[ อ่าน 1043 ]
แบบประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553 ......[ อ่าน 1917 ]
รูปแบบเอกสารตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ 3-2553 ปี 2553 ......[ อ่าน 1586 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ......[ อ่าน 261 ]
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 ......[ อ่าน 156 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................
กิจกรรมต่าง ๆ (อยู่ระหว่างรอข้อมุลใหม่).......»»»»»ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........
»»»»»แบบฟอร์มและรายงาน ย้ายไปยังเว็บ กลุ่มงานบริหาร........

ห้องประชุมวันนี้

งานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  • บุคลากร
  • หนังสือวิจัยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  • การดำเนินงานจริยธรรมในมนุษย์
  • ภาพกิจกรรม
  • R2R
  • มหกรรมวิชาการสาฦธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 19-20 มิถุนายน 2557 (โรงแรมวสุ)

ประชุมผ่าน WebConferrence


จากข้อความ "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากบัตรทองที่รักษาฟรี " ท่านเห็นด้วยหรือไม่
 

จุลสารชมรมตักศิลาธรรม

วารสาร สสจ.มค.

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Web Site Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554
เว็บที่เกี่ยวข้อง

- E-Mail ภาครัฐ
- ห้องประชุม Conference

ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบเสียงของ WebConferrence
 
ให้คะแนนระบบภาพของ WebConferrence