ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

กิจกรรมทั้งหมด
#ชื่อโครงการจำนวนกิจกรรมดำเนินการแล้วยังไม่ดำเนินการร้อยละ
1โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256111388
2โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 256110555
3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยกลไกศาลาสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 256110377
4โครงการพัฒนา District Health System และ คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256110644
5โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดมหาสารคาม ปี 256110377
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูทักษะ Service Plan Rally จังหวัดมหาสารคาม ปี 256110555
7โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA และ รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 256110377
8โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงงานด้าน QA พยาบาล10555
9โครงการเพิ่มศักยภาพแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและตรวจจับความรุนแรง ตามโปรแกรมความเสี่ยง10377
10โครงการควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 25619455
11โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 25619544
12โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านยา (GPP)9455
13โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP)9455
14โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเภสัชกรรมและบริหารเวชภัณฑ์ 25619455
15โครงการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังแบบดิจิทัลและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงรุกระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25619544
16โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดมหาสารคาม9366
17โครงการสัมมนามหกรรม "อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพลัง สรรสร้างสุขภาพ" เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทย บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 25619544
18โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 25619277
19โครงการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 25619455
20โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปี 25619277
21โครงการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางสื่อออนไลน์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 25619455