ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

โครงการทั้งหมด
#ชื่อโครงการงบประมาณ(บาท)เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละการเบิกจ่ายระยะเวลา(เริ่ม)ระยะเวลา(สิ้นสุด)ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานแหล่งงบ
1โครงการสัมมนามหกรรม "อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพลัง สรรสร้างสุขภาพ" เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทย บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2561950000-92340097.2000-0000-00-00นางรุ่งเรือง-สป
2โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561417500-41070098.3713-0000-00-00นางสุมาลี-สป
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูทักษะ Service Plan Rally จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561143750-143750100.0000-0000-00-00นางพชรวรรณ/นางสุภาพร-สป
4โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA และ รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 256191600-9100099.3450-0000-00-00นางมาฆนุช-สป
5โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 256187000-6113070.2644-0000-00-00สุริยันต์-สป
6โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256183700-7837593.6380-0000-00-00นายสงัด/น.ส.ระพีพร-สป
7โครงการพัฒนา District Health System และ คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256170500-6690094.8936-0000-00-00นางพชรวรรณ/นางสุภาพร-สป
8โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดมหาสารคาม ปี 256142000-3302578.6310-0000-00-00นางพชรวรรณ/นางสุภาพร-สป
9โครงการควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 256133580-2930587.2692-0000-00-00ภญ.แฉล้ม/ภญ.อาภากร/นางพัชนีย์/น-สป
10โครงการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางสื่อออนไลน์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 256123000-698030.3478-0000-00-00ภูวดล-สป
11โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดมหาสารคาม22000-2155597.9773-0000-00-00นางรุ่งเรือง-สป
12โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเภสัชกรรมและบริหารเวชภัณฑ์ 256118900-1690089.4180-0000-00-00ภญ.กาญจนา-สป
13โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงงานด้าน QA พยาบาล18750-1250066.6667-0000-00-00นางศิริมา-สป
14โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 256116800-1530091.0714-0000-00-00นางรัฐวดี/นายภูวดล/น.ส.สมบูรณ์-สป
15โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปี 256116200-1544095.3086-0000-00-00รัฐวดี-สป
16โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP)12600-1259699.9683-0000-00-00นางพัชนีย์-สป
17โครงการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256112000-12000100.0000-0000-00-00เอมอร-สป
18 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยกลไกศาลาสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 25617750-7750100.0000-0000-00-00นางสุมาลี-สป
19โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านยา (GPP)1250-00.0000-0000-00-00ขวัญชัย/ลัดดาวัลย์-สป
20โครงการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังแบบดิจิทัลและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงรุกระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25611100-1100100.0000-0000-00-00อาภากร/กิตติศักดิ์/พัชนีย์-สป
21โครงการเพิ่มศักยภาพแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและตรวจจับความรุนแรง ตามโปรแกรมความเสี่ยง1000-1000100.0000-0000-00-00นางมาฆฃ-สป