วันที่ รายงาน หัวข้อรายงาน การรับรายงาน หน่วยที่รายงาน ผู้รายงาน
20 ก.พ. 2560 12:47รายงาน พัฒนาการ DHB เกิ้ง แก้ไขล่าสุดค่ะ1สอ.นางสาวญาณีกร สีสุรี
20 ก.พ. 2560 12:38รายงาน พัฒนาการ เกิ้งส่งงานแก้ DHB1สอ.นางสาวญาณีกร สีสุรี
20 ก.พ. 2560 12:34รายงาน พัฒนาการ เกิ้งส่ง DHB แก้ไขคะ1สอ.นางสาวญาณีกร สีสุรี
15 ก.พ. 2560 16:22รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต 21 ก.พ.59/หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
15 ก.พ. 2560 15:52การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รง.รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.อุปราช0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
06 ก.พ. 2560 14:26รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รายงาน Hct.นร รพ.สต.ท่าตูมส่งพี่เอค่ะ1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
06 ก.พ. 2560 13:18รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รายงานตรวจHct ของรพ.สต.เขวา(ส่งคุณเอค่ะ)1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
06 ก.พ. 2560 11:40รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่งรายงานการตรวจฮีมาโตคริตนักเรียนค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
06 ก.พ. 2560 11:21รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รายงานตรวจ Hct นักเรียน รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
01 ก.พ. 2560 10:51รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. การติดคะแนน รพสต ติดดาว โคกบัวค้อ0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
01 ก.พ. 2560 10:48รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. สรุปคะแนนประเมิน รพสต ติดดาว โคกบัวค้อ0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
31 ม.ค. 2560 08:59รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . แก้ไขเลข13หลักผ้ป่วยDM / HT รพ.สต.บ่งคล้า ท่างาม0สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
30 ม.ค. 2560 13:58รายงาน พัฒนาการ รายงานแบบสรุปพัฒนาการ รต.สต.เกิ้ง1สอ.นางสาวญาณีกร สีสุรี
24 ม.ค. 2560 15:51รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานกิจกรรมวันเด็ก ให้คุณเอค่ะ1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
24 ม.ค. 2560 15:28รายงาน พัฒนาการ รพสต.โคกบัวค้อ ส่งรายงานสุ่มตรวจพัฒนาการเด็ก1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 ม.ค. 2560 11:29รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายชือ อบรม รพ.สต.หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
17 ม.ค. 2560 15:06รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายชื่อเข้าอบรม e-claim รพ.สต.ลาด0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
17 ม.ค. 2560 15:01รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายชื่อเข้าอบรม e-claim0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
11 ม.ค. 2560 15:55ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.โคกบัวค้อ0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
10 ม.ค. 2560 10:31ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.บ่งคล้า ท่างาม ส่งสำรวจข้อมูล WECANDO0สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
08 ม.ค. 2560 11:33ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รายwecandoล่าสุด ท่าตูม0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
06 ม.ค. 2560 14:22รายงานประเมิน ตนเอง PCA แผน THB รพ.สต.บ่งคล้า ท่างาม พี่น้อย เปี่ยมจิต0สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
05 ม.ค. 2560 13:43รายงานประเมิน ตนเอง PCA คำสั่งTHB โนนเพ็ก 2560และแผนTHB 60 ส่งพี่น้อยเปรียมจิตค่ะ1สอ.นายบวร ไชยวงษา
04 ม.ค. 2560 10:15ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do แบบสำรวจข้อมูล WECANDO และผู้ป่วยติดเตียง0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
15 ธ.ค. 2559 09:21รายงานอุบัติเหตุ ส่งตารางเวร 7 วันอันตรายปีใหม่ รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
06 ธ.ค. 2559 11:07ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ส่งรายงาน WECANDO ุ60 รพ.สตอุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
02 ธ.ค. 2559 09:04รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายการยาทั้งหมดและเลข 24 หลักรพ.สต.ท่าตูม0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
18 พ.ย. 2559 16:28รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนแต้ เพิ่มเติมค่ะ0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
18 พ.ย. 2559 11:19รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนแต้0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
17 พ.ย. 2559 10:00รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อบริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน เดือน พ.ย.59 0สอ.นส.สุธัญพิชชา แก้วหานาม
15 พ.ย. 2559 14:23รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อบริจาคโลหิต 22พ.ย.59/หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
11 พ.ย. 2559 18:58ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do หนองโนส่งข้อมูล WECANDO 600สอ.นางลักษณี ยศราวาส
11 พ.ย. 2559 16:41ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ส่งกลุ่ม Wecando รพ.สต.แก่งเลิงจาน0สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
31 ต.ค. 2559 15:11รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายการสำรวจเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ค่ะ0สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
31 ต.ค. 2559 14:58รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ สำรวจเครื่องมือแพทย์0สอ.นางมัทติกา ปาโส
31 ต.ค. 2559 14:46รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ สำรวจเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน รพ.สต.บ้านหนองแวง0สอ.สรินดา-ศรีปน
28 ต.ค. 2559 12:02รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานสำรวจครุภัณทางการแพทย์0สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
14 ต.ค. 2559 11:28รายงานประเมิน ตนเอง PCA best PCA DSPM รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก 25591สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
06 ต.ค. 2559 10:32รายงานประเมิน ตนเอง PCA ส่งรูปเล่มPCA0สอ.นางมัทติกา ปาโส
23 ก.ย. 2559 13:47รายงานประเมิน ตนเอง PCA โรงพยาบาลคุณธรรมโนนเพ็ก0สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
23 ก.ย. 2559 13:45รายงานประเมิน ตนเอง PCA รายงานเรื่องเล่าโรงพยาบาลคุณธรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก0สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
16 ส.ค. 2559 09:38รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต/รพ.สต.หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
15 ส.ค. 2559 08:44รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่อ อสม. ปี 600สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
04 ส.ค. 2559 15:36รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รพ.สต.หนองจิก ส่งประเมินหมู่บ้านไอโอดีน 591สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
25 ก.ค. 2559 15:06รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจตาเด็ก ป.1 รพ.สต.เชียงเหียน 1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
11 ก.ค. 2559 17:05รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสายตา ป.11สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
08 ก.ค. 2559 15:54รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสายตานักเรียน ป.1 รพ.สต.โคกบัวค้อ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
22 มิ.ย. 2559 10:21รายงาน พัฒนาการ เป้า รณรงค์ DSPM1สอ.นางสาวญาณีกร สีสุรี
20 มิ.ย. 2559 15:49รายงาน พัฒนาการ ยืนยันรายชื่อรณรงค์ตรวจพัฒนาการต..โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
20 มิ.ย. 2559 15:45รายงาน พัฒนาการ ยืนยันรายชื่อรณรงค์ตรวจพัฒนาการต..โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
19 มิ.ย. 2559 16:03รายงาน พัฒนาการ ท่าตูม ตอบกลับข้อมูลเด็กที่จะประเมิน DSPM1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
19 มิ.ย. 2559 10:42รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการเด็ก ก.ค 59 ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
18 มิ.ย. 2559 12:15รายงาน พัฒนาการ ข้อมูลเด็กที่ต้องตรวจพัฒนาการที่ตรวจสอบแล้ว1สอ.สรินดา-ศรีปน
17 มิ.ย. 2559 14:43รายงาน พัฒนาการ เป้าหมายรายชื่อตรวจDSPM1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
25 พ.ค. 2559 14:21รางาน HI,CI รพ.สต.โนนเพ็ก ส่งรายงาน HI CI เดือน พ.ค.25590สอ.นายบวร ไชยวงษา
16 พ.ค. 2559 10:00ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิต ตำบลหนองปลิง 18 พฤษภาคม 25590สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
13 พ.ค. 2559 17:21รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต/รพ.สต.หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
13 พ.ค. 2559 15:48รายงาน อาหารปลอดภัย ส่งรง.ตรวจน้ำดื่มและน้ำแข็ง รพ.สต.หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
13 พ.ค. 2559 15:48รายงาน อาหารปลอดภัย ส่งรง.ตรวจน้ำดื่มและน้ำแข็ง รพ.สต.หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
26 เม.ย. 2559 12:05รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานไอโอดีน1สอ.นางมัทติกา ปาโส
26 เม.ย. 2559 11:59รายงาน พัฒนาการ บุ่งคล้า ส่ง รง.พัฒนาการเด็ก1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
26 เม.ย. 2559 09:12รางาน HI,CI รพ.สต.โนนเพ็ก ส่งรายงาน HI CI 0สอ.นายบวร ไชยวงษา
25 เม.ย. 2559 13:48รางาน HI,CI HI , CI ก.พ.-เม.ย. 59 ท่าตูม0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
25 เม.ย. 2559 13:09รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานสำรวจเกลือ1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
25 เม.ย. 2559 12:45รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ไอโอดีน 2559 ท่าตูมค่ะ1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
25 เม.ย. 2559 12:16รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รง.การใช้ไอโอดีน1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
25 เม.ย. 2559 11:38รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.หนองจิก ส่งไอโอดีน 591สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
25 เม.ย. 2559 11:23รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน ส่งรง.ไอโอดีน/รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
18 เม.ย. 2559 14:02รางาน HI,CI รายงาน HI CI มี.ค.-เม.ย.59 รพ.สต.หนองจิก0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
18 เม.ย. 2559 11:35รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่่ง รง.ไอโอดีน ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
11 เม.ย. 2559 12:18รายงาน พัฒนาการ รายงาน DSPM รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
07 เม.ย. 2559 14:36รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานDSPM1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
07 เม.ย. 2559 11:04รายงาน พัฒนาการ รพสต โนนแต้ ส่งรายงานสำรวจข้อมูลพัฒนาการเด็ก1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
07 เม.ย. 2559 10:46รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงานสำรวจข้อมูลพัฒนาการเด็ก รพสต โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
15 มี.ค. 2559 11:42ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ขึ้นทะเบียน รพ.สต ลาด 25590สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
11 มี.ค. 2559 15:46รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรพ.สต.โคกบัวค้อ 30สอ.นส.ปนัดดา อาษา
11 มี.ค. 2559 10:41การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งประเมินโนนแต้0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
10 มี.ค. 2559 20:53การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ โนนแต้(เดี่ยว)0สอ.นางมัทติกา ปาโส
02 มี.ค. 2559 13:53รางาน HI,CI รายงาน HI CI ก.พ.59 รพ.สต.หนองจิก0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
12 ก.พ. 2559 15:26รายงาน โถชนาการ แบบประเมิล WBC รพสต โนนแต้ ( ส่งใหม่ )1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
12 ก.พ. 2559 09:32รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ดอนหว่าน + บัวค้อ)1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
11 ก.พ. 2559 15:21รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2559 ฉบับ 20สอ.นส.ปนัดดา อาษา
11 ก.พ. 2559 13:04การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (เดี่ยว)0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
11 ก.พ. 2559 12:15การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตนเอง ปี 25590สอ.นายบวร ไชยวงษา
11 ก.พ. 2559 10:38รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต/รพ.สต.หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
10 ก.พ. 2559 15:32รง.โภชนาการนักเรียน ส่่งรายงาน โรงเรียน ค่ะ รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
10 ก.พ. 2559 15:31รง.โภชนาการนักเรียน ส่่งรายงาน ด1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ก.พ. 2559 10:12รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี59 รพ.สต.หนองจิก0สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
05 ก.พ. 2559 12:20รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งประเมินโนนแต้+อุปราช0สอ.นางมัทติกา ปาโส
05 ก.พ. 2559 12:00การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งประเมินโนนแต้+อุปราช0สอ.นางมัทติกา ปาโส
02 ก.พ. 2559 12:12รายงาน พัฒนาการ ประเมิน wwc ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
02 ก.พ. 2559 09:35รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานขึ้นทะเบียนสิทธ์ 591สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
27 ม.ค. 2559 14:34รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ หนองโน-โคกก่อ 0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
27 ม.ค. 2559 14:32รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหนองโน0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
26 ม.ค. 2559 11:54รางาน HI,CI รายงาน HI CI ม.ค.59 รพ.สต.หนองจิก0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
26 ม.ค. 2559 10:33รางาน HI,CI รายงาน HI CI ม.ค.59 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
18 ม.ค. 2559 11:19รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. โนนแต้0สอ.นางมัทติกา ปาโส
13 ม.ค. 2559 14:17การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2559 ( รพ.สต.โคกบัวค้อ )0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
13 ม.ค. 2559 12:18รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า DHS สุขภาพจิต ส่งคุณเปรี่ยมจิตร1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
13 ม.ค. 2559 12:15รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . DHS สุขภาพจิตท่าตูม ส่งคุณเปรี่ยมจิตร0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
07 ม.ค. 2559 10:21รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายชื่อ caregiver ท่าตูม0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
06 ม.ค. 2559 09:55ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม Care giver0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
24 ธ.ค. 2558 16:10ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รายชื่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รพ.สต.โคกบัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 ธ.ค. 2558 14:50รางาน HI,CI รายงาน HI CI ธ.ค.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
22 ธ.ค. 2558 16:59รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งตารางอยู่เวรปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่0สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
16 ธ.ค. 2558 11:46รางาน HI,CI ส่งรายงาน H.I/C.I. พ.ย58 รพ.สต.ท่าตูม ฉบับใหม่ล่าสุด0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
16 ธ.ค. 2558 11:42รางาน HI,CI ส่งรายงาน H.I/C.I. พ.ย58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
15 ธ.ค. 2558 11:18ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รายชื่อกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง0สอ.นางมัทติกา ปาโส
14 ธ.ค. 2558 11:01ตอบกลับเยี่ยมบ้าน ข้อมูลสูงอายุ กลุ่ม 2,3 รพ.สต.โนนเพ็ก0สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
11 ธ.ค. 2558 15:05ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานผู้สูงอายุกลุ่ม 2 ,30สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
11 ธ.ค. 2558 11:37ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
09 ธ.ค. 2558 14:29ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รายชื่อผู้ป่วยกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 ในพื้นที่ ส่งคุณต่าย พวค.0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
02 ธ.ค. 2558 13:52รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งแบบประเมิน WCC บัวค้อ ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
25 พ.ย. 2558 10:34ตอบกลับเยี่ยมบ้าน ผลการประชุม care giver0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
16 พ.ย. 2558 11:17ข้อมูลบุคลากร ส่งแผนการจ้างลูกจ้าง ปีงบ59/รพ.สต.หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
12 พ.ย. 2558 12:33ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
12 พ.ย. 2558 11:03รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน (12 พ.ย. 58)1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
11 พ.ย. 2558 15:14รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
10 พ.ย. 2558 14:26ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต/รพ.สต.หนองแวง1สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
09 พ.ย. 2558 13:11รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงาน WCC อุปราช 25581สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
05 พ.ย. 2558 11:17รางาน HI,CI รายงาน HI CI ต.ค.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
14 ต.ค. 2558 13:42รายงาน พัฒนาการ ประเมินงานWCC1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
14 ต.ค. 2558 12:11รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา หนองโนส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ปี 2558 11 สาขา0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
14 ต.ค. 2558 11:28รายงาน โถชนาการ แบบประเมินตนเองคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
14 ต.ค. 2558 11:23รายงาน พัฒนาการ ส่งประเมิน WCC ปี 25581สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
09 ต.ค. 2558 10:09รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. ข้อมูลรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการ ปี 2559 รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
21 ก.ย. 2558 11:30รางาน HI,CI รายงาน HI CI ส.ค./ ก.ย. 58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
03 ก.ย. 2558 11:29รายงาน พัฒนาการ ส่ง DSPM1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
03 ก.ย. 2558 11:26รายงาน พัฒนาการ ส่ง DSPM1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
03 ก.ย. 2558 11:24รายงาน โถชนาการ ส่ง DHPM1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
02 ก.ย. 2558 15:57รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงานกระตุ้นและประเมิลพัฒนาการเด็ก 9 , 18 ,30 , 40 เดือน รพ สต โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
02 ก.ย. 2558 11:30รายงาน พัฒนาการ บ่งคล้าส่ง รง.ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
02 ก.ย. 2558 11:02รายงาน พัฒนาการ บ่งคล้าส่ง รง.ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก9,18,30,42 เดือน1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
01 ก.ย. 2558 19:21รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ DSPM 9 , 18 , 30 เดือน1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
01 ก.ย. 2558 15:13รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่่ง DSPM ค่ะ (ใหม่)1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
01 ก.ย. 2558 12:11รายงาน พัฒนาการ รายงานพัฒนาการเด็ก 9 ด 18 ด 30ด 42ด รพ.สต.อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
31 ส.ค. 2558 12:39รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่่ง DSPM ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
31 ส.ค. 2558 10:20รายงาน พัฒนาการ รายงานDspm ส่งพี่เอ1สอ.สรินดา-ศรีปน
27 ส.ค. 2558 16:03รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI รพ.สต.หัวนาคำ0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
25 ส.ค. 2558 15:32รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน แบบรายงานโรงเรียนการประเมิน KPI 8 ด้าน1สอ.สรินดา-ศรีปน
25 ส.ค. 2558 15:22รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รายงานโรงเรียน KPI 8ด้าน1สอ.สรินดา-ศรีปน
25 ส.ค. 2558 13:44รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน แบบรายงานโรงเรียนการประเมิน KPI 8 ด้าน1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
25 ส.ค. 2558 11:44รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน แบบรายงานโรงเรียน ผ่านเกณฑ์ KPI 8 ด้าน1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
25 ส.ค. 2558 10:56รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.หนองโน ส่งรง. kpi รร. 8 ด้าน1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
24 ส.ค. 2558 10:09รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.เชียงเหียน ส่งงาน รร. 8 ด้าน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
21 ส.ค. 2558 14:03รง.โภชนาการนักเรียน KPI นักเรียน ปี58 โนนแต้1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
21 ส.ค. 2558 11:58รง.โภชนาการนักเรียน สรุปงานอนามัยโรงเรียน 8 ด้าน1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
18 ส.ค. 2558 11:48รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงาน DSPM1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
18 ส.ค. 2558 11:22รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียนส่งรายงานโรงเรียน 25581สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
17 ส.ค. 2558 11:52รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.เกิ้ง ส่งรายงานนักเรียน/อนามัยโรงเรียน1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
13 ส.ค. 2558 17:09ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต 14 ส.ค. 25581สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
13 ส.ค. 2558 16:53รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงาน DSPM1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
11 ส.ค. 2558 16:04ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หัวนาคำ ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต 14 ส.ค. 25581สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
10 ส.ค. 2558 15:12รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สตหนองโน ส่งรง. อนามัยรร/ตรวจสุภาพนร.ปี 581สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
09 ส.ค. 2558 15:25รายงาน พัฒนาการ รพ.สต. ห้วยแอ่งส่งรายงานตรวจPSDM1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
07 ส.ค. 2558 11:49รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา สรุปประเมินไอโอดีน1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
07 ส.ค. 2558 11:36รายงาน พัฒนาการ DSPM 9 18 30 รพ.สต ลาดพัฒนา ล่าสุด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
07 ส.ค. 2558 10:20รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน ส่งแบบรายงานสรุปประเมินหมู่บ้านไอโอดีน รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
07 ส.ค. 2558 08:11ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
06 ส.ค. 2558 11:40รายงาน พัฒนาการ DSPM 9 18 30 รพ.สต ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
20 ก.ค. 2558 10:28รางาน HI,CI รายงาน HI CI ก.ค.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
15 ก.ค. 2558 14:47รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ข้อมูลจำนวนนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
15 ก.ค. 2558 14:11รง.โภชนาการนักเรียน รายงานเด็กอ้วน รพ.สต.เชียงเหียน พี่กบชาย1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
14 ก.ค. 2558 16:42รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.โนนเพ็ก ส่งรายงานโรงเรียนให้คุณนิพนธ์1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
14 ก.ค. 2558 15:47รายงาน พัฒนาการ dspm1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
14 ก.ค. 2558 15:37รายงาน พัฒนาการ ส่งรายชื่อตรวจพัฒนาการเด็ก 42 เดือน1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
14 ก.ค. 2558 14:29รายงาน พัฒนาการ DSPM1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
14 ก.ค. 2558 13:56รายงาน พัฒนาการ รายชื่อเด็กตรวจพัฒนาการอายุ42เดือน ส่งงานพี่เอ1สอ.สรินดา-ศรีปน
14 ก.ค. 2558 11:34รายงาน พัฒนาการ สรุปรายงานพัฒนาการ 42 เดือน1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
14 ก.ค. 2558 11:32รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.โนนเพ็ก ส่งรายงานพัฒนาการ 42 เดือน1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
13 ก.ค. 2558 16:55รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่ง รง.พัฒนาการ 42 เดือน ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
13 ก.ค. 2558 15:07รายงาน พัฒนาการ แบบบันทึกรายชื่อเด็กอายุ 42 เดือน รพ.สต.ดอนหว่าน1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
13 ก.ค. 2558 14:24รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงานตรวจพัฒนาการเด็ก 42 เดิอน รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
13 ก.ค. 2558 14:00รายงาน พัฒนาการ ท่าตูมส่งรายงานพัฒนาการ1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
13 ก.ค. 2558 13:44รายงาน พัฒนาการ ส่งรายการพัฒนาการเด็ก 42 เดือน รพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
10 ก.ค. 2558 16:41รายงานลดปัญหาโรคอ้วน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาเด็กอ้วน ส่งคุณกบนิพน พวค.0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
10 ก.ค. 2558 12:56รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.หัวนาคำ ส่งรายงานโรงเรียนให้คุณนิพนธ์ 1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
10 ก.ค. 2558 09:09รายงาน โถชนาการ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ส่งรายงานโภชนาการเด็กนักเรียน1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
09 ก.ค. 2558 12:54รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโรงเรียนให้คุณนิพนธ์1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
09 ก.ค. 2558 12:52รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.เกิ้งส่งรายงานโรงเรียนให้คุณนิพนธ์1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
09 ก.ค. 2558 11:29รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน โคกก่อส่งรายงานโรงเรียนให้คุณนิพนธ์1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
07 ก.ค. 2558 10:08รง.โภชนาการนักเรียน ส่งข้อมูลนักเรียน1สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
01 ก.ค. 2558 14:06รางาน HI,CI ส่ง รายงาน HI CI0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
01 ก.ค. 2558 13:56รายงานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชกา ส่ง รายงานบุคคลากร0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
01 ก.ค. 2558 11:42รายงานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชกา ข้อมูลระดับการศึกษา ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หัวนาคำ0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
30 มิ.ย. 2558 16:04รางาน HI,CI รพ.สต.โนนเพ็ก ส่ง รง.HI CI เดือน มิ.ย.580สอ.นายบวร ไชยวงษา
29 มิ.ย. 2558 12:15รางาน HI,CI โนนแต้ ส่งรายงานHIเดือนมิถุนายน580สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
27 มิ.ย. 2558 11:10รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ งบเสื่อม ปี53-56 รพ.สต.หัวนาคำ(ฉบับแก้ไข)0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
26 มิ.ย. 2558 16:22รายงาน สอ.01 ส่ง แผน /งบเสื่อม ปี 53-57 แก้ไข0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
26 มิ.ย. 2558 16:21รายงาน สอ.01 งบเสื่อม โนนแต้1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
26 มิ.ย. 2558 15:58รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายงานการบันทึกงบเสื่อมปี 53-580สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
26 มิ.ย. 2558 15:24รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งสรุปงบค่าเสื่อม รพ.สต.ลาดพัฒนา 0สอ.นายอดิศักดิ์ โทแก้ว
26 มิ.ย. 2558 15:20รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ เขวา ส่งงบลงทุน 53-570สอ.นางกัลจนา โคตรมุงคุณ
26 มิ.ย. 2558 14:59รายงาน สอ.01 แผนงบเสื่อม รพ.สต.โนนเพ็ก0สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
26 มิ.ย. 2558 14:51รายงาน สอ.01 งบลงทุนดอนหว่านล่าสุด0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
26 มิ.ย. 2558 14:50รายงาน สอ.01 รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้งบค่าเสื่อม ปี 2553-2557 รพ.สต.บ้านอุปราช0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
26 มิ.ย. 2558 14:44รายงาน สอ.01 งบลงทุนดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
26 มิ.ย. 2558 14:07รายงาน สอ.01 ส่งแผน รพ.สต.ห้วยแอ่ง0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
26 มิ.ย. 2558 13:38รายงาน สอ.01 แผน / รายงานงบเสือม0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
25 มิ.ย. 2558 16:49รางาน HI,CI รายงาน HI CI มิย.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
24 มิ.ย. 2558 15:31รางาน HI,CI หนองจิก เดือน มิ.ย.580สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
23 มิ.ย. 2558 16:18การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเอง รพ.สต.เกิ้งค่ะ1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
18 มิ.ย. 2558 13:30รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานอนามัยโรงเรียน รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
17 มิ.ย. 2558 16:33รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโภชนาการ รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
17 มิ.ย. 2558 09:13รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนาการนักเรียนและตรวจสุขภาพนักเรียน (เพิ่มเติมทันตกรรม)1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
16 มิ.ย. 2558 15:43การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเอง ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
16 มิ.ย. 2558 15:16รายงาน โถชนาการ รพ.สตอุปราช ส่งรายงานตรวจสุขภาพนักเรียน สสจ.1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 มิ.ย. 2558 13:35รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโภชนาการส่งสสจ. รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
16 มิ.ย. 2558 13:21รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รายงานส่ง สสจ. งานคุณชนิศา 1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
16 มิ.ย. 2558 10:48รายงาน โถชนาการ โภชนาการและตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งผู้ตรวจ 16 มิย 58 ท่าตูม ล่าสุด1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
16 มิ.ย. 2558 10:44รายงาน โถชนาการ รายงานส่งผู้ตรวจ 16 มิถุนายน 58 ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
16 มิ.ย. 2558 10:22รง.โภชนาการนักเรียน รง.โภชนาการนักเรียน ปี 571สอ.นางปราณี ถีอาสนา
16 มิ.ย. 2558 09:49รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอนามัยโรงเรียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
15 มิ.ย. 2558 17:35ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.หนองโน ข้อมูล WECANDO0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
15 มิ.ย. 2558 15:47รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนาการนักเรียนและตรวจสุขภาพนักเรียน1สอ.สรินดา-ศรีปน
11 มิ.ย. 2558 11:08ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.โคกบัวค้อส่ง WECANDO คะ0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
03 มิ.ย. 2558 11:50รายงาน พัฒนาการ สำรวจเด็กตามช่วงกลุ่มอายุ ของ รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
02 มิ.ย. 2558 10:49รางาน HI,CI รายงานHIโนนแต้0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
02 มิ.ย. 2558 09:40รางาน HI,CI รง.HI CI0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
31 พ.ค. 2558 15:13ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งรง.ผลงานการฉีด MR หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
25 พ.ค. 2558 13:00รายงาน พัฒนาการ จำนวนเด็กอายุ 9/18/30/42 เดือน รพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
22 พ.ค. 2558 10:36รางาน HI,CI รายงาน HI CI พค.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
20 พ.ค. 2558 06:08รางาน HI,CI ส่ง รง HI รพ.สต.หนองโน พ.ค.580สอ.นางปราณี ถีอาสนา
18 พ.ค. 2558 12:19รายงาน พัฒนาการ เป้าหมายเด็กคัดกรอง 9, 18, 30, 42 เดือน1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
18 พ.ค. 2558 10:20ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งแผนฉีด MR รพ.สตอุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
13 พ.ค. 2558 10:09ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
12 พ.ค. 2558 10:27ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิต 14 พค.581สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
11 พ.ค. 2558 14:24ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
11 พ.ค. 2558 10:46ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต/หนองแวง1สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
07 พ.ค. 2558 14:22ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
06 พ.ค. 2558 11:18รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI , CI0สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
01 พ.ค. 2558 11:19รางาน HI,CI ส่งรายงานค่า HI CI รพ.สต.อุปราช0สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
30 เม.ย. 2558 15:50แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รายงานผลการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว0สอ.นางมัทติกา ปาโส
30 เม.ย. 2558 11:52ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.โคกบัวค้อส่งรายงาน กลุ่ม WECANDO ปี 2558 คะ0สอ.นส.ปนัดดา อาษา
29 เม.ย. 2558 14:34ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do แบบสำรวจข้อมูล WECANDO และผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
29 เม.ย. 2558 14:06ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do แบบสำรวจข้อมูล WECANDO และผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
29 เม.ย. 2558 10:21รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU ลาดพัฒนา ปีงบประมาณ 2558 1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
29 เม.ย. 2558 10:03รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. เขวา ส่งขึ้นทะเบียน1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
28 เม.ย. 2558 16:51รางาน HI,CI รพ.สต.โนนแต้ส่งรายงานHIเดือน เมษายน 58ค่ะ0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
28 เม.ย. 2558 11:14รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งรายงานประเมินตนเอง รพ.สต. เกิ้งค่ะ1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
27 เม.ย. 2558 11:37รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งรายงานแบบประเมินตนเอง1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
27 เม.ย. 2558 09:02ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.เชียงเหียน กลุ่มเป้าหมาย We can do0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
24 เม.ย. 2558 11:10ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do กลุ่มเป้าหมาย WECANDO รพ.สต.หัวนาคำ0สอ.นางอรอนงค์ นาคแสง
23 เม.ย. 2558 11:12ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do สำรวจข้อมูล WECANDO รพ.สต.ท่าตูมค่ะ0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
23 เม.ย. 2558 10:11รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งรายงานแบบประเมินตนเอง1สอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
22 เม.ย. 2558 14:53รางาน HI,CI ส่งรายงาน H.I/C.I. เม.ย.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
22 เม.ย. 2558 12:43รางาน HI,CI เดือน มี.ค. และ เม.ย.58 ครับ ส่งพี่สนธยา0สอ.นายบวร ไชยวงษา
22 เม.ย. 2558 11:49รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา หนองแวงส่งรายงานไอโอดีนครับ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
21 เม.ย. 2558 14:59รางาน HI,CI รายงานสุ่มลูกน้ำยุงลาย(สุ่มใขว้โดย อสม) เดือน เมษายน 2558 รพ.สต.หนองปลิง0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
21 เม.ย. 2558 13:31รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.หนองจิก ส่งไอโอดีน1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
21 เม.ย. 2558 11:39รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานการใช้ไอโอดีน ในชุมชน ร้านค้า สถานศึกษา1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
21 เม.ย. 2558 10:21รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานสำรวจเกลือไอโอดีน รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
20 เม.ย. 2558 15:51รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่่ง รง.ไอโอดีน ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
20 เม.ย. 2558 14:13รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ลาดพัฒนา ปีงบประมาณ 25581สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
18 เม.ย. 2558 11:19รายงานสำรวจร้านชำ การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
18 เม.ย. 2558 11:10รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียนสิทธิ์2558 หัวนาคำ1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
17 เม.ย. 2558 14:45รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. หนองแวงส่งแบบประเมินตนเองคับ อีกรอบ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
17 เม.ย. 2558 14:39รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเอง รพ.สต. เชียงเหียน1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
17 เม.ย. 2558 09:53รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. หนองจิกส่งรายงานการขึ้นทะเบียนสิทธิค่ะ1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
16 เม.ย. 2558 14:00ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.โนนแต้0สอ.นางมัทติกา ปาโส
16 เม.ย. 2558 11:03รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน แผนการปฏิบัติงานวัคซีน MR รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
16 เม.ย. 2558 10:26การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพสต โนนแต้ +รพ.สต.อุปราช1สอ.นางมัทติกา ปาโส
16 เม.ย. 2558 10:22รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพสต โนนแต้ 1สอ.นางมัทติกา ปาโส
09 เม.ย. 2558 13:47ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิปี 2558 ท่าตูม และ ท่าตูม+ห้วยแอ่ง1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
05 เม.ย. 2558 11:10รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน แผนการรณรงค์ฉีด MR รพ.สต.หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 เม.ย. 2558 09:32ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิท่าตูม+ห้วยแอ่ง1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
02 เม.ย. 2558 17:16การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รายงานการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2558 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
02 เม.ย. 2558 15:36รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.โคกบัวค้อส่งรายงานการขึ้นทะเบียน ปี 25581สอ.นส.ปนัดดา อาษา
02 เม.ย. 2558 14:42ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ( ดอนหว่าน + บัวค้อ )1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
01 เม.ย. 2558 15:29การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งรายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิปี 2558 รพ.สต.ท่าตูม (เดี่ยว)1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
01 เม.ย. 2558 14:27รายงานสำรวจร้านชำ รายงานประเมิลการใช้ไอโอดีน รพสต โนนแต้ เดืิอนมีนาคม 25580สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
01 เม.ย. 2558 14:27รายงานสำรวจร้านชำ รายงานประเมิลการใช้ไอโอดีน รพสต โนนแต้ เดืิอนมีนาคม 25580สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
01 เม.ย. 2558 14:19รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานประเมิลการใช้ไอโอดีน รพสต โนนแต้ เดือน มีนาคม 25581สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
01 เม.ย. 2558 14:16ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี58 (เดี่ยว)1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
31 มี.ค. 2558 10:58รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ล่า่สุด (หนองโน-โคกก่อ) ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิปี 581สอ.นางลักษณี ยศราวาส
31 มี.ค. 2558 10:39รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. หนองโน-โคกก่อ ประเมินการขึ้นทะเบียน ?หน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 581สอ.นางลักษณี ยศราวาส
31 มี.ค. 2558 10:02รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินการขึ้นทะเบียน ?หน่วยบริการปฐมภูมิ" หนองโน ปี 581สอ.นางลักษณี ยศราวาส
30 มี.ค. 2558 10:32รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.โนนแต้1สอ.นางมัทติกา ปาโส
26 มี.ค. 2558 14:13รางาน HI,CI รายงาน hi ci-ลาดพัฒนา0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
26 มี.ค. 2558 11:33รายงาน พัฒนาการ แบบสำรวจคลีนิกสุขภาพเด็กดี รพ.สตลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
24 มี.ค. 2558 18:39รางาน HI,CI รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่งค่า HI CI เดือน มี.ค. 58 ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 มี.ค. 2558 15:06รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานประเมินคลีนิกเด็กดีคุณภาพ1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
23 มี.ค. 2558 10:54รางาน HI,CI รพ.สต.โนนแต้ส่งรายงานHIเดือนมีนาคม58ค่ะ0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
23 มี.ค. 2558 10:30รางาน HI,CI รพ.สต.หนองปลิง ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือนมีนาคม ๒๕๕๘0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
20 มี.ค. 2558 09:56รางาน HI,CI รพ.สต.หนองโน ส่งค่า HI มี.ค.580สอ.นางปราณี ถีอาสนา
20 มี.ค. 2558 09:27รางาน HI,CI ส่งรายงาน H.I/C.I. มี.ค.58 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
19 มี.ค. 2558 13:39รายงาน พัฒนาการ แบบสำรวจข้อมูลWCC รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
19 มี.ค. 2558 10:40รายงาน พัฒนาการ แบบสำรวจข้อมูลการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.สต.อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
11 มี.ค. 2558 18:18รายงาน พัฒนาการ แบบสำรวจข้อมูลWCC โคกก่อ1สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
08 มี.ค. 2558 15:57รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
08 มี.ค. 2558 15:07รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน เป้าหมายเบิกวัคซี MR 2 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
06 มี.ค. 2558 12:49รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. คะแนน อบรม อสม0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
06 มี.ค. 2558 12:48รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. คะแนน อบรม อสม0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
06 มี.ค. 2558 12:47รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. คะแนน อบรม อสม0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
06 มี.ค. 2558 12:44รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. คะแนน อบรม อสม0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
06 มี.ค. 2558 12:44รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. คะแนน อบรม อสม0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
04 มี.ค. 2558 14:41รางาน HI,CI รพ.สต.หนองโน ส่งค่า HI ก.พ.580สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 มี.ค. 2558 11:27ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้า MR อุปราช 581สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
26 ก.พ. 2558 17:36รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สต.เกิ้ง ส่งเป้าหมาย วัคซีน MR2 ค่ะ0สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
25 ก.พ. 2558 14:43รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รง.เป้าหมาย MR รพ.สต.หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
20 ก.พ. 2558 15:23รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่ง รง. ตัวชี้วัดด้านพยาบาล1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
17 ก.พ. 2558 15:02ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
17 ก.พ. 2558 14:47ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
16 ก.พ. 2558 14:15ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต / รพ.สต.หนองแวง1สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
16 ก.พ. 2558 13:55ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายชื่อบริจาคโลหิต1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
16 ก.พ. 2558 13:44ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
16 ก.พ. 2558 13:28ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพสต.โนนแต้1สอ.นางมัทติกา ปาโส
16 ก.พ. 2558 11:50ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โครงการ PP.และเวชปฏิบัติครอบครัว 2558 (แก้ไข 16ก.พ.58)0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
16 ก.พ. 2558 11:02รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
12 ก.พ. 2558 12:55ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โครงการPP ปี 58 รพ.สต.อุปราช1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
12 ก.พ. 2558 09:31ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 12 บาท รพ.สต.บ้านอุปราช0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
12 ก.พ. 2558 08:12ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต 19 กพ. 2558 รร.ผดุงนารี รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
22 ม.ค. 2558 10:06ข้อมูลบุคลากร รพ.สต.ดอนหว่าน ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน 2 คน 0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
20 ม.ค. 2558 14:52รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายชื่อ อสม อบรมการปราปรามทุจิตร1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
15 ม.ค. 2558 14:42รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ปราบปรามทุจริต ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
13 ม.ค. 2558 14:48แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รายชื่อ อสม.ตำบลเกิ้ง เข้าร่วมอบรมการปรบปรามทุจริต รพ.สต.เกิ้ง0สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
13 ม.ค. 2558 14:26แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ส่งรายชื่อ อสม.เข้าร่วมอบรมปราบปรามการทุจริต รพ.สต.โนนเพ็ก0สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
12 ม.ค. 2558 17:43แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมปราบปรามทุจริต รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
12 ม.ค. 2558 17:36รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมปราบปรามทุจริต รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
05 ม.ค. 2558 16:14แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ส่งแบบประเมินหมอครอบครัว รพ.สต.เชียงเหียน ค่ะ0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
29 ธ.ค. 2557 13:31แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ข้อมูลหมอครอบครัว (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) รพ.สต.ห้วยแอ่ง0สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
26 ธ.ค. 2557 15:08แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 พื้นที่รีบผิดชอบของหมอครอบครัว0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
26 ธ.ค. 2557 13:23แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ภาพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
26 ธ.ค. 2557 12:31แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รายงานผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
26 ธ.ค. 2557 10:26แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ส่งรายงานผู้ป่วยติดเตียง อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 ธ.ค. 2557 15:15แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ภาพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.ดอนหว่าน ภาพที่ 20สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ธ.ค. 2557 15:14แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ภาพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ธ.ค. 2557 15:12แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.ดอนหว่าน พร้อมรูปภาพ0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ธ.ค. 2557 13:59รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรช่วงปีใหม่ ของ รพ.สต.บ้านหนองแวง 0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
24 ธ.ค. 2557 12:19รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่่งรายชื่อเวรจุตรวจปีใหม่ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ธ.ค. 2557 12:09ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ข้อมูลหมอครอบครัวและผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.หนองโน0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
24 ธ.ค. 2557 11:47รายงานอุบัติเหตุ รายชื่อเจ้าหน้าที่และอสม.ที่จะเข้าเวรจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่0สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
24 ธ.ค. 2557 11:40รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งอยู่เวรจุดตรวจปีใหม่ 25581สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ธ.ค. 2557 11:39รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. รายชือ เวร 7 วันอันตราย รพ.สต.ท่าตูม 0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
24 ธ.ค. 2557 11:21รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่อ จนท. 7 วันอันตราย รพ.สต.หนองจิกค่ะ0สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
24 ธ.ค. 2557 11:16รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่ออยู่เวร 7 วันอัตราย รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
22 ธ.ค. 2557 13:21แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 ไฟด์รายงานหมอครอบครัว1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
21 ธ.ค. 2557 00:05รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
18 ธ.ค. 2557 14:38รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงานจำนวน กลุ่มเป้าหมาย WECANDO ตามหมอครอบครัว -ลาดพัฒนา1สอ.นายเสรีย์ ชะโน
17 ธ.ค. 2557 10:09ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รายงานผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต อุปราช 0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ธ.ค. 2557 10:27รายงานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชกา แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
12 ธ.ค. 2557 13:41รายงานสรุปการประเมินกองทุนสุขภาพ แผนเงินบำรุง รพ.สต.ดอนหว่าน ปี 580สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
12 ธ.ค. 2557 10:37รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน อสม.รพ.สต.ห้วยแอ่ง ปี2558 1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
12 ธ.ค. 2557 09:42รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก แบบรายงานผลการดำเนินงานตรวจเตือน ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เดือ1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
08 ธ.ค. 2557 12:06รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่ออสม.บัวค้อ 581สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
08 ธ.ค. 2557 11:45รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. อสม.บัวค้อ 581สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
08 ธ.ค. 2557 11:44รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่อ อสม.ตำบลหนองโน พร้อมเลข 13 หลัก1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
06 ธ.ค. 2557 11:32รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่อ อสม.รพ.สต.ห้วยแอ่ง ปี25581สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
04 ธ.ค. 2557 14:17รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. ส่งรายชื่อ อสม. รพ.สต.โนนเพ็ก ปี 25581สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
04 ธ.ค. 2557 13:51รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. ส่งรายชื่อ อสม. รพ.สต.หนองจิก ปี 581สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
02 ธ.ค. 2557 10:32รายงาน สอ.01 รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 25580สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
01 ธ.ค. 2557 12:05รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานการรณรงค์ให้วัคซีนdtc3รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
01 ธ.ค. 2557 12:03รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานการรณรงค์ให้วัคซีนdtc2รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
28 พ.ย. 2557 10:22รายงาน 506 แผนเงินบำรุง รพ.สต.ดอนหว่าน ปี 580สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
27 พ.ย. 2557 17:03รายงาน สอ.01 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง 58 รพ.สต.หนองโน(แก้ล่าสุด)0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
26 พ.ย. 2557 11:40รายงานสอบสวนโรค ส่งโครงการเพื่ออนุมัติ ปี 58 รพ.สต.ดอนหว่านคับ0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
25 พ.ย. 2557 17:37ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ ส่งแผนเงินรับจ่ายเงินบำรุง 57-58 รพ.สต.เกิ้ง0สอ.นางมัทติกา ปาโส
25 พ.ย. 2557 13:54ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โครงการ 12 บาท รพ.สต.อุปราช0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
25 พ.ย. 2557 12:18ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ ส่งแผนเงิน57-58 รพ.สต.เกิ้ง0สอ.นางมัทติกา ปาโส
24 พ.ย. 2557 14:25รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานวัคซีน dT รพ.สต.อุปราช 25570สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 พ.ย. 2557 14:12รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงาน dT รพ.สต.เชียงเหียน ค่ะ0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
24 พ.ย. 2557 13:56รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รง ฉีด dT รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 พ.ย. 2557 11:06รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงาย ฉีดวัคซีน dT2/dT3 รพ.สต.เกิ้ง 0สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
19 พ.ย. 2557 15:16รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงาน dT2/dT3 เดือน พ.ย.57 บุ่งคล้า1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
19 พ.ย. 2557 10:39รายงาน 506 แผนเงินบำรุง รพ.สต.ดอนหว่าน ปี 580สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
19 พ.ย. 2557 10:37รายงาน 506 รายชื่อผู้บริจาคโลหิต0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
18 พ.ย. 2557 10:12รายงานประเมิน ตนเอง PCA บันทึกรายงานการประชุมอัตรากำลัง ( พี่น้อย )0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
17 พ.ย. 2557 15:57รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รง. dT 2,3 งวด 1 -2 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
17 พ.ย. 2557 15:09รายงานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชกา รายงานตามนโยบายของรัฐบาล / รพ.สต.หนองแวง0สอ.นางสุุพิชญา ศรีธานี
14 พ.ย. 2557 13:32รายงาน สอ.01 แผนเงินบำรุง 58 โนนแต้0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
14 พ.ย. 2557 11:15ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ แผนเงินบำรุง 58 โนนแต้0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
13 พ.ย. 2557 15:22รายงาน สอ.01 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 โนนเพ็ก1สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
13 พ.ย. 2557 10:09รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ประเมินตนเอง WBC รพ.สต.หัวนาคำ 1สอ.นางอรอนงค์ นาคแสง
13 พ.ย. 2557 09:27ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต /รพ.สต.หนองแวง1สอ.สรินดา-ศรีปน
12 พ.ย. 2557 18:09รายงาน สอ.01 แผนรับ- จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
07 พ.ย. 2557 09:51รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานการรณรงค์ให้วัคซีนdt1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
05 พ.ย. 2557 15:30ข้อมูลบุคลากร ไฟล์ลาไปต่างประเทศ1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
04 พ.ย. 2557 10:48รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
04 พ.ย. 2557 10:48รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงาน dT2 dT3 รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
04 พ.ย. 2557 09:54รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงาน dT1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
03 พ.ย. 2557 14:54รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงาน DT1สอ.นายเสรีย์ ชะโน
03 พ.ย. 2557 14:52รายงานประเมินตนเองด้านการคสบคุมภาพใน รายงานตามนโยบายของรัฐบาล0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
30 ต.ค. 2557 16:31รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเหตุ ต.ค 570สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
20 ต.ค. 2557 18:44รายงาน สอ.01 ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปี 581สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
20 ต.ค. 2557 16:04รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รง.ความคลอบคลุมวัคซีนนักเรียน หนองโน (เพิ่มเติม)1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
20 ต.ค. 2557 12:03รายงาน สอ.01 ส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 25581สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
20 ต.ค. 2557 08:49ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ แผนรับ- จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 25580สอ.นางปราณี ถีอาสนา
17 ต.ค. 2557 14:47รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานความคลอบคลุมvacป1เเละป6รพ.สต.โนนเพ็กใหม่17/10/571สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
17 ต.ค. 2557 12:10รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานวัคซีน รพ.สต.เกิ้ง (เพิ่ม)ค่ะ1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
17 ต.ค. 2557 12:06รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานวัคซีน รพ.สต.เกิ้งค่ะ1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
16 ต.ค. 2557 16:55รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สต.ดอนหว่านส่งรายงานความคลอบคลุมวัคซีน1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
16 ต.ค. 2557 16:54รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สต.ดอนหว่านส่งรายงานความคลอบคลุมวัคซีน1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
16 ต.ค. 2557 15:58รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานความครอบคุมวัคซีน1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
15 ต.ค. 2557 16:05รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน (เพิ่มเติม)1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
15 ต.ค. 2557 16:02รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน1สอ.นางวาสนา มาตพรมราช
10 ต.ค. 2557 15:14รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สต.อุปราชส่งรายงานความครอบคลุมวัคซีน เพิ่ม 1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
10 ต.ค. 2557 14:44รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สตอุปราชส่งความครอบคลุมวัคซีนจ้า1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
10 ต.ค. 2557 08:16รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแผนงบเสื่อม ปี 58 รพ.สต.ลาดพัฒนา0สอ.นายอดิศักดิ์ โทแก้ว
09 ต.ค. 2557 11:23รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแผนปฏิบัติการ 581สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
06 ต.ค. 2557 10:59รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความครอบคลุม รพ.สต ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
06 ต.ค. 2557 10:13รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ กันยายน 25570สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
01 ต.ค. 2557 15:09ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งประมาณการใช้วัคซีน ปี 58 รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
28 ก.ย. 2557 16:09รายงาน โถชนาการ แบบประเมินตนเองคลินิคฝากครรภ์คุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งคล้าท่างาม1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
26 ก.ย. 2557 14:23ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ประมาณการใช้วัคซีน ปี 2558 1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
26 ก.ย. 2557 14:14รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานวัคซีน รพ.สต.เกิ้งค่ะ1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
26 ก.ย. 2557 11:01รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความครอบคลมการได้รับวัคซีน รพ.สต.โคกบัวค้อ เพิ่มเติมค่ะ 1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ก.ย. 2557 16:16รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ส่งรายงานความครอบคลุมวัคซีน1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
24 ก.ย. 2557 14:44รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
24 ก.ย. 2557 14:29ใบเบิกวัคซีน ส่งายงานวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน 0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
24 ก.ย. 2557 13:27รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานวัคซีนนักเรียน ป.1 หนองแวง1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
24 ก.ย. 2557 10:32รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก หนองแวง1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
24 ก.ย. 2557 09:51รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความครอบคลมการได้รับวัคซีน รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ 1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ก.ย. 2557 09:29รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานวัคซีน ความครอบคลุม รพ.สต.ท่าตูม งวด 2 1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
23 ก.ย. 2557 16:55รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานความครอบคลุมวัคชีนในนักเรียน รพสต ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
23 ก.ย. 2557 16:36รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รง.ความครอบคลุมวัคซีน รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
23 ก.ย. 2557 14:38รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความครอบคลุมวัคซีน ปี 57 รพสต ห้วยแอ่งค่ะ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
22 ก.ย. 2557 15:20รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
22 ก.ย. 2557 15:16รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานโภชนาการเด็กนักเรียน 571สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
19 ก.ย. 2557 15:00รายงานประเมินตนเองด้านการคสบคุมภาพใน แบบประเมินงานแม่และเด็ก โนนเพ็ค0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
17 ก.ย. 2557 14:54รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งรายงานงบเสื่อม รพ.สต.บุ่งคล้า0สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
17 ก.ย. 2557 14:50รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกก่อ ส่งรายมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว1สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
17 ก.ย. 2557 14:35รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ANC / WCC รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
17 ก.ย. 2557 12:20การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งแบบประเมินตนเองคลีนิคสุขภาพเด็กดีใน รพ.สต.(หัวนาคำ)1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
17 ก.ย. 2557 11:58รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รายงานประเมินคลินิคฝากครรภ์นะคะพี่เอ1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
07 ก.ย. 2557 10:22รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก ลาดพัฒนา ANC WCC1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
05 ก.ย. 2557 14:24รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
02 ก.ย. 2557 00:10รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ วาระประชุมประจำเดือนสิงหาคมฝากให้พี่พิสิฏฐ์ 0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
01 ก.ย. 2557 17:54รางาน HI,CI ค่า HI CI ส.ค. 57 บัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
01 ก.ย. 2557 15:24รายงาน โถชนาการ ส่งแบบประเมิน ANC รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
29 ส.ค. 2557 16:09รายงาน โถชนาการ รายงานประเมิล ANC รพสต โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
29 ส.ค. 2557 14:13รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรง.อุบัติเหตุ ส.ค.570สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
28 ส.ค. 2557 09:45รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก เดือนส.ค.570สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
27 ส.ค. 2557 14:17รายงานอุบัติเหตุ รายงานอบัติเหตุ ท่าตูม0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
27 ส.ค. 2557 08:45รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนการรายโรงเรียน1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ส.ค. 2557 13:23รง.โภชนาการนักเรียน ส่งรายงานโภชนาการนักเรียน ค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
26 ส.ค. 2557 11:45รายงาน โถชนาการ ส่งโภชนาการนักเรียน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
26 ส.ค. 2557 11:39รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุจราจรทางบก สิงหาคม 57 โคกก่อ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ส.ค. 2557 11:36รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนสิงหาคม 25570สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ส.ค. 2557 11:31รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโภชนาการนักเรียนงวด 1/57 โคกก่อคะ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ส.ค. 2557 11:26รายงาน โถชนาการ โนนแต้โภชนาการนักเรียน1สอ.นางอภิรักษ์ คำมี
26 ส.ค. 2557 08:45รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ประเมินคลีนิคฝากครรภ์คุณภาพ1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
25 ส.ค. 2557 14:53รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รายงานสายใยรัก แก้ไข อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 ส.ค. 2557 13:49รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานการประเมินANCคุณภาพ1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
25 ส.ค. 2557 11:00รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งแบบประเมินสายใยรัก1สอ.สรินดา-ศรีปน
25 ส.ค. 2557 10:18รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
22 ส.ค. 2557 13:55รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ สค 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
22 ส.ค. 2557 09:28รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
22 ส.ค. 2557 08:20รายงานอุบัติเหตุ รพ.สตหนองโน ส่งรง.อุบัติเหตุ สค.571สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
21 ส.ค. 2557 18:12รายงานอุบัติเหตุ บุ่งคล้า ส่ง รง.อุบัติเหตุ ส.ค.571สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
21 ส.ค. 2557 16:20รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ ส.ค. 57 รพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
20 ส.ค. 2557 16:06รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเหตุ สิงหาคม ลาดพัฒนา แก้ไข1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
20 ส.ค. 2557 15:33รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน สิงหาคม 25571สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 ส.ค. 2557 15:14รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเหตุ สิงหาคม ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
20 ส.ค. 2557 11:51รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรักอุปราช 571สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
19 ส.ค. 2557 16:07รายงานคลินิกเพื่อนใจ ASSIST รพ.สต.โนนเพ็ก เดือน กค.570สอ.นายบวร ไชยวงษา
19 ส.ค. 2557 11:40รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือน สิงหาคม 57 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
19 ส.ค. 2557 09:30รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
14 ส.ค. 2557 14:40รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รง.อนามัยโรงเรียน ปี 57 รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
13 ส.ค. 2557 13:58ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
13 ส.ค. 2557 11:48รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. รายชื่อประธาน อสม.รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
13 ส.ค. 2557 11:04ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองจิกส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
12 ส.ค. 2557 14:01รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต หนองโน ส่งรง.ไอโอดีน 1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
11 ส.ค. 2557 18:21แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รายชื่อผู้บริจาคโลหิต ตำบลหนองปลิง0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
08 ส.ค. 2557 15:07รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. รายชื่อผู้บริจาคโลหิตรพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
08 ส.ค. 2557 15:04ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
08 ส.ค. 2557 11:29ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนแต้ส่งรายช่ือ บริจาคโลหิต วันที่ 14 สค.571สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
06 ส.ค. 2557 15:41รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งแบบประเมินสายใยรัก ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
06 ส.ค. 2557 15:07รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว หนองโนส่งสายใยรักใหม่ 571สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
04 ส.ค. 2557 09:08รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งรายงายอาหารปลอดภัย0สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
04 ส.ค. 2557 09:05รางาน HI,CI รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งค่า HI1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
04 ส.ค. 2557 08:57รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งรายงานตรวจสุขภาพนักเรียน1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
01 ส.ค. 2557 21:26รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพสต อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
31 ก.ค. 2557 15:43รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.สตหนองโน ประเมินสายใยรัก1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
31 ก.ค. 2557 11:27รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก หนองแวงส่งรายงาน0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
30 ก.ค. 2557 16:22รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรายงานHI1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
29 ก.ค. 2557 14:38รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รง.ไอโอดีน รอบ 2/2557 รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
25 ก.ค. 2557 11:39รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอบัติเหตุ ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
25 ก.ค. 2557 11:35รางาน HI,CI ค่า HI CI ก.ค. 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ก.ค. 2557 13:46รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่านส่ง รง.อุบัติเหตุ ก.ค.571สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ก.ค. 2557 10:24รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
22 ก.ค. 2557 18:24รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองโน ส่งรง.อุบัติเหตุ กค.571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
22 ก.ค. 2557 11:13รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุเดือน กรกฏาคม 57 โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
22 ก.ค. 2557 09:32รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานสำรวจเกลือและประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
22 ก.ค. 2557 09:15รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก เดือนก.ค.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
21 ก.ค. 2557 17:17รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ กค 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
21 ก.ค. 2557 11:51รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
21 ก.ค. 2557 11:09รายงานคลินิกเพื่อนใจ รายงาน ASSIST ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
21 ก.ค. 2557 11:07รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุลาด ก.ค 571สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
21 ก.ค. 2557 10:43รายงานคลินิกเพื่อนใจ รายงาน ASSIS ประจำเดือน มิถุนายน 2557 รพ.สต.โนนเพ็กครับ1สอ.นายบวร ไชยวงษา
21 ก.ค. 2557 09:46รายงานอุบัติเหตุ รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
20 ก.ค. 2557 18:22รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ่งคล้า ส่งรง.อุบัติเหตุ ก.ค.571สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
19 ก.ค. 2557 15:02รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือน ก.ค.57 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
06 ก.ค. 2557 11:07รางาน HI,CI รง.HI,CI หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
06 ก.ค. 2557 11:06รายงานคลินิกเพื่อนใจ รง.การคัดกรอง ASSIST มิ.ย.57 รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
06 ก.ค. 2557 11:00รายงาน อาหารปลอดภัย รง.อาหารปลอดภัยหนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
04 ก.ค. 2557 10:39รางาน HI,CI รายงานHICI มิย.57 ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
03 ก.ค. 2557 16:29รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 รพ.สต.โนนแต้ 0สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
03 ก.ค. 2557 14:06รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . สรุปผลการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
03 ก.ค. 2557 10:32รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ส่รุปผลงานตรวจคัดกรอง OV ปี 25570สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
03 ก.ค. 2557 10:14รางาน HI,CI ส่งรายงาน ค่า HI CI มิ.ย.571สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
03 ก.ค. 2557 10:02รายงาน สอ.01 ส่งขออนุมัตถอนเงิน1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
03 ก.ค. 2557 09:08รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รง.วัดส่งเสริมสุขภาพและ ผลการคัดกรอง ADL ผูู้สูงอายุ**** หนองโน****1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2557 14:39รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานผู้สูงอายุและรายงานประเมินวัด1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
01 ก.ค. 2557 10:57รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนนักเรียน รพ.สตอุปราช 25571สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 มิ.ย. 2557 15:50รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งความครอบคลุมวัคซีน มิ.ย. 57 รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
24 มิ.ย. 2557 16:01รางาน HI,CI ค่า HI CI มิย. 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 มิ.ย. 2557 15:49รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายงานสรุป ผลคัดกรอง OV รพ สต โนนเพ็ก0สอ.นายบวร ไชยวงษา
24 มิ.ย. 2557 15:44รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . สรุปการคัดกรอง เบาหวาน และ DHF ถึงคุณพิสิฏฐ์ แสงโทโพธิ์0สอ.นายบวร ไชยวงษา
24 มิ.ย. 2557 15:31รางาน HI,CI หนองแวงส่ง รายงาน HI CI เดือน มิถุนายน571สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
24 มิ.ย. 2557 14:31รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุหนองแวง มิถุนายน 561สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
23 มิ.ย. 2557 19:51รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ มิ.ย 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 มิ.ย. 2557 16:16รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนนักเรียนตำบลท่าตูม ปี 571สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
23 มิ.ย. 2557 15:33รายงานอุบัติเหตุ โคกก่อส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนมิถุนายน 57 (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
23 มิ.ย. 2557 15:30รายงานอุบัติเหตุ โคกก่อส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนมิถุนายน1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
23 มิ.ย. 2557 15:01รายงาน พัฒนาการ รายงานความพิการในเด็ก 0-5 ปี1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
23 มิ.ย. 2557 14:49รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ มิย 57 รพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
23 มิ.ย. 2557 13:15รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก มิย 571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 มิ.ย. 2557 10:54รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรายงานสำรวจ HI เดืน มิถุนายน 571สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
20 มิ.ย. 2557 16:00รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ่งคล้า ส่งรง.อุบัติเหตุ มิย.571สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
20 มิ.ย. 2557 14:44รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
20 มิ.ย. 2557 13:59รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ มิ.ย.57 ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
20 มิ.ย. 2557 13:52รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือน มิถุนายน รพ.สต.เชียงเหียน 1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
20 มิ.ย. 2557 13:49รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งข้อมูลความพิการในเด็ก 5 กลุ่มโรค1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
20 มิ.ย. 2557 13:35รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุเดือน มิ.ย.2557 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
20 มิ.ย. 2557 12:08รายงาน พัฒนาการ รายงานความพิการในเด็ก 0-15 ปี รพสต โนนแต้ 1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 มิ.ย. 2557 12:00รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนมิถุนายน 2557 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 มิ.ย. 2557 12:00รายงาน พัฒนาการ รายงานความพิการในเด็ก 0-15 ปี1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
20 มิ.ย. 2557 11:34รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ส่งยอดข้อมูลคัดกรอง ov รพ.สต.โคกบัวค้อ0สอ.นส.พรธิวา สุปะโก
20 มิ.ย. 2557 11:13รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายงานคัดกรอง OV0สอ.นางสาวกนกวรรณ แพนสมบัติ
20 มิ.ย. 2557 10:50รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ข้อมูลความพิการในเด็ก 5 กลุ่มโรค(เด็กอายุ 0-15 ปี)1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
20 มิ.ย. 2557 10:42รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายงาน DHS0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
20 มิ.ย. 2557 10:40รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายงานคัดกรอง OV0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
20 มิ.ย. 2557 09:59รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก เดือนมิ.ย.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
20 มิ.ย. 2557 09:58รายงานอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ มิ.ย ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
19 มิ.ย. 2557 18:56รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงาน1สอ.นางมัทติกา ปาโส
17 มิ.ย. 2557 15:51รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งจำนวนนักเรียนปี 2557 รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
11 มิ.ย. 2557 11:14รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI พ.ค.57 รพ.สต.ทาตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
11 มิ.ย. 2557 10:19รายงานคลินิกเพื่อนใจ รง.การคัดกรอง ASSIST พ.ค.57 รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
11 มิ.ย. 2557 10:09รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รง.จำนวนนักเรียน 571สอ.นางปราณี ถีอาสนา
09 มิ.ย. 2557 13:33รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนนักเรียนตำบลโคกก่อ1สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
06 มิ.ย. 2557 17:54รายงานคลินิกเพื่อนใจ ส่งรายงาน การคัดกรอง ASSIT เดือน พ.ค.25571สอ.นายบวร ไชยวงษา
06 มิ.ย. 2557 14:34รายงาน สอ.01 แบบคำร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
04 มิ.ย. 2557 08:35รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
03 มิ.ย. 2557 18:55รายงานคลินิกเพื่อนใจ รายงาน ASSIST ลาดพัฒนา0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
03 มิ.ย. 2557 18:48รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเหตุ พ.ค ลาดพัฒนา0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
03 มิ.ย. 2557 16:22รายงานคลินิกเพื่อนใจ โคกก่อส่งรายงาน ASSIST พ.ค 571สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
03 มิ.ย. 2557 11:46รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ พค 57 อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
03 มิ.ย. 2557 11:14รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ท่าตูมค่ะ0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
02 มิ.ย. 2557 15:37รายงาน อาหารปลอดภัย รง.อาหารปลอดภัยหนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 มิ.ย. 2557 15:36รางาน HI,CI รง.HI,CI หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
28 พ.ค. 2557 10:48รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ พค 57 รพ สต อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
27 พ.ค. 2557 16:33รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โคกก่อส่งรายงานอุบัติเหตุจราจรทางบกเดือน พฤษภาคม 25571สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
27 พ.ค. 2557 16:12รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โคกก่อส่งรายงานอุบัติเหตุ (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
27 พ.ค. 2557 16:10รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
27 พ.ค. 2557 15:52รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด0สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
27 พ.ค. 2557 11:41รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรง.อุบัติเหตุ พ.ค.571สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
26 พ.ค. 2557 20:01รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานเดือน พ.ค.ค่ะ0สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
26 พ.ค. 2557 16:53รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง0สอ.นางมัทติกา ปาโส
26 พ.ค. 2557 13:57รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำเดือนพค.570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
26 พ.ค. 2557 10:37รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อเดือนพฤษภาคม 571สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
23 พ.ค. 2557 09:56รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองโน ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก พฤษภาคม 571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
22 พ.ค. 2557 22:43รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
22 พ.ค. 2557 14:27รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
21 พ.ค. 2557 14:18รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองจิกส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก เดือนพ.ค.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
21 พ.ค. 2557 11:34รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ พค 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
21 พ.ค. 2557 11:09รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน พฤษภาคม 25571สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 พ.ค. 2557 14:24รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
20 พ.ค. 2557 11:39รายงานอุบัติเหตุ ส่ง รง.อุบัติเหตุ บ่งคล้า1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
12 พ.ค. 2557 14:26ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลแวงน่าง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
12 พ.ค. 2557 12:52ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต โคกก่อ ส่งรายชื่อ บริจาคโลหิต1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
12 พ.ค. 2557 11:15รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน รง.อุบัติเหตุ เม.ย.571สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
12 พ.ค. 2557 11:13ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
12 พ.ค. 2557 11:13ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
12 พ.ค. 2557 10:06ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต 14 พ.ค.571สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
08 พ.ค. 2557 15:36ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต. เกิ้ง1สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
08 พ.ค. 2557 11:23รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ บ่งคล้า1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
07 พ.ค. 2557 13:21รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
07 พ.ค. 2557 13:17รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
07 พ.ค. 2557 13:11รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ (แก้ไข)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
07 พ.ค. 2557 12:31รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือน เม.ย.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
02 พ.ค. 2557 16:45รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน โคกก่อ ส่งรูปการดำเนินงานไอโอดีน1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
02 พ.ค. 2557 16:36สรุปการวัดความรู้ ไอโอดีน ผู้นำชุมชนและประชาชน โคกก่อ ส่งงานไอโอดีนค่ะ1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
02 พ.ค. 2557 15:13รายงานลดปัญหาโรคอ้วน โคกก่อ ส่งรายงาน ลดปัญหาโรคอ้วน0สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
02 พ.ค. 2557 09:43รายงานลดปัญหาโรคอ้วน คนไทยไร้พุง อุปราช 1/25570สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
01 พ.ค. 2557 16:20รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานจากเกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
29 เม.ย. 2557 13:57รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ เมษายน 25571สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
28 เม.ย. 2557 09:38รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน รพ.สต.6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก0สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
27 เม.ย. 2557 13:42รางาน HI,CI รพ.สต.โนนแส่งรายงานHIเดือน เมษายน570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
25 เม.ย. 2557 10:26รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ เม.ย 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 เม.ย. 2557 16:26รางาน HI,CI รายงาน HI CI เมย.570สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
24 เม.ย. 2557 12:05รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุทางบก รพ.สต อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 เม.ย. 2557 11:38รายงานอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
24 เม.ย. 2557 11:37รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ท่าตูมค่ะ1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
24 เม.ย. 2557 10:52รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนเมษายน 2557 1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
24 เม.ย. 2557 08:00รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รง.การเกิดอุบัตเหตุจราจรทางบก เมย.57 (หนองโน)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 เม.ย. 2557 13:49รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
23 เม.ย. 2557 13:47รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
21 เม.ย. 2557 16:54รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2557 ประจำเดือน เมษายน 1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
21 เม.ย. 2557 14:16รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนเมษายน2557 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
18 เม.ย. 2557 14:46รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน มีนาคม รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
17 เม.ย. 2557 14:01รายงานลดปัญหาโรคอ้วน คนไทยไร้พุง1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
11 เม.ย. 2557 16:57รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รง.คนไทยไร้พุง รอบ 1/57 ***หนองโน***1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
09 เม.ย. 2557 15:13รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ส่งรายงาน OV รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
06 เม.ย. 2557 18:56รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย สรุปงานแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มีนาคม 571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
04 เม.ย. 2557 14:39รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . โคกก่อส่งคัดกรอง พยาธิใบไม้ตับ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
04 เม.ย. 2557 14:25รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . โคกก่อส่งคัดกรอง พยาธิใบไม้ตับ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
04 เม.ย. 2557 11:12รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . คัดกรอง ov รพ.สต. หนองโน 0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 เม.ย. 2557 17:01รายงาน อาหารปลอดภัย รง.อาหารปลอดภัยหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 เม.ย. 2557 16:49รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.หนองโน ส่งรง.อาหารปลอดภัย1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 เม.ย. 2557 16:46รางาน HI,CI รพ.สต.หนองโน ขอส่งรง. HI CI0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 เม.ย. 2557 11:11รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หัวนาคำ ขอส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือน มีนาคม 25571สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
01 เม.ย. 2557 10:33รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ มีค 57 รพสตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
01 เม.ย. 2557 10:12รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุทางบก เดือน มีนาคม 2557 รพ.สต.อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
01 เม.ย. 2557 10:06รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ปิงปอง 7 สี รพ.สต อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
31 มี.ค. 2557 16:16รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . คัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ รพ.สต.เขวา0สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
31 มี.ค. 2557 14:24รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . โนนแต้ คัดกรองพยาธิfile ที่ 20สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
31 มี.ค. 2557 14:20รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . โนนแต้ส่งรายงานคัดกรองพยาธิ0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
31 มี.ค. 2557 14:16รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI มีนาคม 57 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
31 มี.ค. 2557 14:14รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายงานคัดกรอง OV รพ.สต.ท่าตูมค่ะ0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
31 มี.ค. 2557 10:15รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ส่งรายงานคัดกรอง OV รพ.สต.ห้วยแอ่งค่ะ0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
30 มี.ค. 2557 17:35รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . คัดกรอง OV รพ.สต.โคกบัวค้อ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
28 มี.ค. 2557 09:15รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานสุ่มสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
27 มี.ค. 2557 12:45รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
26 มี.ค. 2557 14:28รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต โคกก่อส่งรายงาน แผนพัฒนา 6 ตัวชี้วัด0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
25 มี.ค. 2557 16:16รางาน HI,CI ค่า HI CI มีค. 57 บัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
25 มี.ค. 2557 10:13รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ข้อมูลคัดกรอง OV0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
25 มี.ค. 2557 09:27รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน รพ.สต.6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก0สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
24 มี.ค. 2557 14:11รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือนมีนาคม 57 ส่งพี่โยค่ะ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
24 มี.ค. 2557 11:58รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ปิงปองจราจร 7 สี รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
24 มี.ค. 2557 11:33รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ มี.ค.57 ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 มี.ค. 2557 10:29รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
24 มี.ค. 2557 09:50รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
24 มี.ค. 2557 09:48รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
23 มี.ค. 2557 17:39รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งสรุปรง.แพทย์แผนไทย (ตค 56 - กพ 57) รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 มี.ค. 2557 16:50ใบเบิกวัคซีน โนนแต้เบิกวัคซีนเดือน เมษายน 571สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
23 มี.ค. 2557 16:38รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรายงานสำรวจ HI เดืน มีนาคม 570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
23 มี.ค. 2557 13:50รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองโน ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก มีนาคม 571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
21 มี.ค. 2557 18:29รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ มีค 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
21 มี.ค. 2557 11:04รายงาน สอ.01 แผนเงินบำรุงโนนแต้1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
19 มี.ค. 2557 11:10รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนมีนาคม57 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
18 มี.ค. 2557 10:58รายงาน สอ.01 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.หนองโน(ล่าสุด)1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
17 มี.ค. 2557 14:12รายงาน สอ.01 ดอนหว่านขอส่งแผนเงินบำรุงใหม่ล่าสุด0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
14 มี.ค. 2557 16:56รายงาน สอ.01 โคกก่อ ส่งแผนเงินบำรุง ปีงบ 57 1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
14 มี.ค. 2557 16:51รายงาน สอ.01 แผนเงินบำรุงปีงบ 571สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
14 มี.ค. 2557 10:51รายงาน สอ.01 ส่งดอนหว่านส่งแผนเงินบำรุงใหม่ครับ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
14 มี.ค. 2557 09:28รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
13 มี.ค. 2557 12:48รายงาน สอ.01 แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง แี25571สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
12 มี.ค. 2557 17:01รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวง ต.แวงน่าง1สอ.สรินดา-ศรีปน
12 มี.ค. 2557 10:11รางาน HI,CI รายงาน HI CI กพ 57 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
10 มี.ค. 2557 12:04รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ดอนหว่านส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมงาน NCD0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
07 มี.ค. 2557 12:48รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุเดือน กุมภาพันธ์ 57 รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งใหม่ค่ะ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
06 มี.ค. 2557 12:03รายงาน อาหารปลอดภัย ส่งรายงานอาหารปลอดภัย1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
06 มี.ค. 2557 09:41ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน มีนาคม 25570สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
05 มี.ค. 2557 09:24รางาน HI,CI รพ.สต.หนองโน ขอส่งรง.HI CI0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
04 มี.ค. 2557 09:55รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน กพ.57 หนองจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
04 มี.ค. 2557 09:11รายงานอุบัติเหตุ งานอุบัติเหตุ รพ สต อุปราชเดือนกพ 571สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
28 ก.พ. 2557 15:08รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ก.พ.571สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
28 ก.พ. 2557 11:05รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ส่งรายงาน แผนไทย เดือน ก.พ.571สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
28 ก.พ. 2557 10:32รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ดอนหว่านส่งไฟ แผนเงินบำรุง ปี 57 แก้ไข คุณนงเยาว์ ครับ0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
26 ก.พ. 2557 14:57รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โคกก่อ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ก.พ. 2557 14:00รางาน HI,CI ค่า HI CI กพ. 57 บัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ก.พ. 2557 16:02รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ กพ 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
24 ก.พ. 2557 13:21รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก (04918)0สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
24 ก.พ. 2557 12:14รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
24 ก.พ. 2557 12:12ใบเบิกวัคซีน โนนแต้ส่งเบิกวัคซีนเดือน มีค.570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
24 ก.พ. 2557 12:09รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรายงานHI/Ci เดือน กพ..570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
24 ก.พ. 2557 09:50รายงานอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
21 ก.พ. 2557 16:03รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอบัติเหตุ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
21 ก.พ. 2557 15:59รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
21 ก.พ. 2557 15:49รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
21 ก.พ. 2557 12:56รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รพ.สต.หนองโน ส่งรง.อุบัติเหตุ ก.พ.571สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
20 ก.พ. 2557 16:49รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 1สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
20 ก.พ. 2557 16:18รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน กุมภาพันธ์ 25571สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 ก.พ. 2557 14:58รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองจิกเดือน ก.พ.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
20 ก.พ. 2557 14:34รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือน กุมภาพันธ์ 57 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
20 ก.พ. 2557 14:31รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน กุมภาพันธ์ 25571สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 ก.พ. 2557 11:15รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สตบ่งคล้า1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
19 ก.พ. 2557 23:27รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัตเหตุการจราจร รพ.สต.หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
19 ก.พ. 2557 10:55รางาน HI,CI รายงาน HI,CI เดือน กุมภาพันธ์ 25570สอ.นายบวร ไชยวงษา
17 ก.พ. 2557 16:23รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทช.3 เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
17 ก.พ. 2557 14:19ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
17 ก.พ. 2557 09:54ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 รพ.สต.เชียงเหียน ส่งประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
13 ก.พ. 2557 15:39ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
13 ก.พ. 2557 11:57ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต โคกก่อ ส่งรายชื่อ บริจาคโลหิตค่ะ 1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
13 ก.พ. 2557 10:54รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานแปรงฟัน1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
13 ก.พ. 2557 10:53รายงาน สอ.01 รายงานการแปรงฟัน0สอ.มุกดา ศิริเลี้ยง
13 ก.พ. 2557 10:50รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานพิเศษทันต1สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
13 ก.พ. 2557 10:46รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ทช.31สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
13 ก.พ. 2557 10:39รายงาน สอ.01 รายงาน ทช.3 รพ.สต.หนองจิก1สอ.มุกดา ศิริเลี้ยง
12 ก.พ. 2557 17:30ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.แวงน่างส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
12 ก.พ. 2557 13:51ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิตค่ะ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
12 ก.พ. 2557 11:31รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงาน แปรงฟัน รพ.สต ท่าตูม1สอ.รัตนาภรณ์-บัวผัน
12 ก.พ. 2557 11:24รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทช3 รพ.สต ท่าตูม1สอ.รัตนาภรณ์-บัวผัน
11 ก.พ. 2557 14:50รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานพิเศษทันต ตค56-มค57 รพ.สต ท่าตูม1สอ.รัตนาภรณ์-บัวผัน
11 ก.พ. 2557 11:02รายงาน สอ.01 ส่แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุงปี570สอ.นายทิพากร ดีแดง
10 ก.พ. 2557 18:26รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานสำนักบริหาร รพ.สต.แวงน่าง1สอ.นางช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
10 ก.พ. 2557 18:23รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานแปรงฟัน รพ.สต.แวงน่าง1สอ.นางช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
10 ก.พ. 2557 17:50รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานการแปรงฟัน 1สอ.นายเสรีย์ ชะโน
10 ก.พ. 2557 17:45รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานพิเศษทันตฯ ต.ค56-ม.ค571สอ.นายเสรีย์ ชะโน
10 ก.พ. 2557 17:16รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ทช3 รพ.สต.แวงน่าง1สอ.นางช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
10 ก.พ. 2557 17:10รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานพิเศษ รพ.สต.แวงน่าง1สอ.นางช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
10 ก.พ. 2557 10:41รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทช.1 รพ.สต.ลาดพัฒนา1สอ.นายเสรีย์ ชะโน
06 ก.พ. 2557 15:45รายงาน สอ.01 ส่งรายงาน สอ.01,02,03 รพ.สต.ลาดพัฒนา0สอ.นายอดิศักดิ์ โทแก้ว
06 ก.พ. 2557 09:25รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทยเดือน มกราคม 2557 หนอจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
05 ก.พ. 2557 14:40รายงาน สอ.01 รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงาน สอ.01 เดือนมกราคม 570สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
05 ก.พ. 2557 13:08ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งรง.รายงานเป้าหมาย EPI ปี 57 รพ.สต.หนองโน (ถึ่งพี่ตุ่น)1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
05 ก.พ. 2557 11:54รายงาน ข้อมูลพื้นฐานร้านอาหาร แผงลอย ก๋วยเตี๋ยว ส่งรายงานร้านก๋วยเตี๋ยว1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
05 ก.พ. 2557 11:51รายงานสำรวจร้านชำ ส่งรายงานร้านชำ รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
05 ก.พ. 2557 11:48รายงาน อาหารปลอดภัย ส่งรายงานอาหาร รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
05 ก.พ. 2557 11:45รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
04 ก.พ. 2557 15:00รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานการสรุปการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบ 56 และ ตค-มค 571สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
03 ก.พ. 2557 17:27รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้าหมายรับธาตุเหล็ก ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
03 ก.พ. 2557 17:15รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 561สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
03 ก.พ. 2557 17:15รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก สรุปกิจกรรมวันเด็ก ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
03 ก.พ. 2557 15:54รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รง.วันเด็ก1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 ก.พ. 2557 14:17ข้อมูลบุคลากร ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพรพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
31 ม.ค. 2557 15:19รางาน HI,CI รายงาน HI CI มค 57 รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
31 ม.ค. 2557 15:14ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ประมาณการ EPI ปี57 แวงน่าง1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
31 ม.ค. 2557 10:47ตรวจสอบ รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
30 ม.ค. 2557 16:13รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.โนนแต้ส่งแบบประเมินตนเองโนนแต้+ อุปราช1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
30 ม.ค. 2557 16:10รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมินตนเองค่ะ1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
30 ม.ค. 2557 14:08รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานตรวจไอโอดีน ธค 56 รพ.สต โนนแต้ 1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
30 ม.ค. 2557 11:30รางาน HI,CI รายงาHI เดือน มกราคม 57 (โนนแต้)0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
30 ม.ค. 2557 10:20รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ มค 57 รพสตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
30 ม.ค. 2557 09:38รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้ารับวิตามิน ธาตุเหล็ก รพ.สต.อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
29 ม.ค. 2557 18:13รางาน HI,CI ค่า HI CI มค. 57 บัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
29 ม.ค. 2557 15:12ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้าหมาย EPI ปี 57 รพ.สต.โคกบัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
29 ม.ค. 2557 11:40ข้อมูลบุคลากร รายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ/รพ.สต.หนองแวง1สอ.สรินดา-ศรีปน
29 ม.ค. 2557 09:41รางาน HI,CI รง.HI,CI0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
29 ม.ค. 2557 09:38รายงาน อาหารปลอดภัย รง.อาหารปลอดภัยหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
28 ม.ค. 2557 17:05รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งเป้าหมายวิตามิน ปี 25571สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
28 ม.ค. 2557 14:58ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งรายงานเป้า EPI ปี 57 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
28 ม.ค. 2557 14:42รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองโน ส่งสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
28 ม.ค. 2557 14:24รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้าหมายการขอเบิกวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ปี 2557รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
27 ม.ค. 2557 15:06รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . เป้าคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี บัวค้ิอ ส่งหัวหน้าไพบูลย์ 0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
27 ม.ค. 2557 14:50รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก (04918) ประจำเดือน มกราคม 25570สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
27 ม.ค. 2557 13:52รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก รายงานเป้าหมายรับวิตามิน รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
27 ม.ค. 2557 09:59รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก รายงานเป้าหมายรับวิตามิน รพ.สต.หนองแวง1สอ.สรินดา-ศรีปน
27 ม.ค. 2557 09:15รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . เป้าคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ส่งหัวหน้าไพบูลย์0สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
24 ม.ค. 2557 16:53รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้าหมายการขอเบิกยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ปี 57 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
24 ม.ค. 2557 14:46รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก รายงานจำนวนรับธาตุเหล็กท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
24 ม.ค. 2557 14:44รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รง.ไอโอดีน ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
24 ม.ค. 2557 14:34รายงาน 506 ดอนหว่านขอส่งยอด กลุ่ม 40 ปีขึ้นไป เพื่อรับแบบคัดกรอง0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
24 ม.ค. 2557 14:20รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเอง เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
24 ม.ค. 2557 14:18รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเอง รพ.สต.เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
24 ม.ค. 2557 10:52รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รง.กิจกรรมวันเด็ก รพสตหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
24 ม.ค. 2557 09:39รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้าหมายขอเบิกยาวิตตามินเสริมธาตุเหล็ก 25571สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
23 ม.ค. 2557 17:27รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ มค 57 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 ม.ค. 2557 16:14รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ส่งกลุ่มเป้าหมายคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ส่งพี่ไพบูลย์ค่ะ0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
23 ม.ค. 2557 15:02ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 โคกก่อ ส่งแบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
23 ม.ค. 2557 14:51รายงาน เป้าหมาย การรับวิตตามิน ธาตุเหล็ก เป้าหมาย รับวิตามินธาตุเหล็ก รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
23 ม.ค. 2557 14:02รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพสต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
23 ม.ค. 2557 13:57ข้อมูลบุคลากร ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพ รพ.สต.โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 ม.ค. 2557 13:39ข้อมูลบุคลากร รายชื่อ เจ้าหน้าที่ รพ. สต. โนนแต้ ที่ตรวจสุขภาพ1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 ม.ค. 2557 13:31ข้อมูลบุคลากร ส่งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนแต้ ตรวจสุขภาพ1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 ม.ค. 2557 12:32การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งแม่น้อย_ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
23 ม.ค. 2557 09:21รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นางเพ็ญนิภา ชำนาญบริรักษ์
22 ม.ค. 2557 14:43รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
22 ม.ค. 2557 10:47รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย สรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2556 รพ.สต. หนองจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
22 ม.ค. 2557 09:58รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแผนไทย ปีงบ 56 รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
22 ม.ค. 2557 09:56รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแผนไทย ไตรมาส 1 ต.ค 56- ธ.ค 56 รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
21 ม.ค. 2557 16:17รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแผนไทย ไตรมาส 1 ต.ค 56- ธ.ค 561สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
21 ม.ค. 2557 16:15รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแผนไทย ปีงบ 56 ค่ะ 1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
21 ม.ค. 2557 16:14รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ม.ค.57 ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
21 ม.ค. 2557 16:12รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รง.เกลือไอโอดีน รอบ 1/2557 บัวค้อค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
21 ม.ค. 2557 16:07รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยปี 56ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
21 ม.ค. 2557 13:56รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย สรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของรพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
21 ม.ค. 2557 11:57รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดิอนมกราคม 57 รพ.สต. โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
21 ม.ค. 2557 11:37รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก สรุปรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี571สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
21 ม.ค. 2557 11:36รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือนมกราคม571สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
21 ม.ค. 2557 11:27รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือนธันวาคม561สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
21 ม.ค. 2557 08:52รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานสาเหตุการบาดเจ็บ1สอ.นันทพร ศรีมุงคุณ
20 ม.ค. 2557 16:58รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งสรุปงานแผนไทย ปี2556 รพ.สต โนนแต้1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 ม.ค. 2557 14:26รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน มกราคม 25571สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 ม.ค. 2557 13:57รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ต.ค.56- ธ.ค.56 (ใหม่) 1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
20 ม.ค. 2557 13:30รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทยรพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
20 ม.ค. 2557 13:18รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
20 ม.ค. 2557 11:46รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รายงานกิจกรรมวันเด็ก รพ.สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
20 ม.ค. 2557 11:23รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองจิกเดือน ม.ค.571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
20 ม.ค. 2557 11:21รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบ้ติเหตุ รพ.สต.หนองปลิง เดือน มค.25571สอ.นายบวร ไชยวงษา
20 ม.ค. 2557 11:06รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ส่งสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองปลิง 2556+2557 ไตรมาส 11สอ.นายบวร ไชยวงษา
19 ม.ค. 2557 13:12รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองโนส่งรายงานสาเหตุการเจ็บป่วยประจำเดือนมค 571สอ.นางลักษณี ยศราวาส
17 ม.ค. 2557 11:34รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน ห้วยแอ่ง ส่งรายงาน ไอโอดีน รอบ 1 (ธ.ค.56)1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
16 ม.ค. 2557 18:43รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก รพ สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ม.ค. 2557 11:42ข้อมูลบุคลากร ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต.ท่าตูมใหม่ค่ะ1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
16 ม.ค. 2557 11:33รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (กลุ่ม ดอนหว่าน + บัวค้อ)1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
16 ม.ค. 2557 11:31รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (เดี่ยว)1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
16 ม.ค. 2557 09:20การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ บุ่งคล้า ส่งประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
15 ม.ค. 2557 15:44รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน ตุลาคม-ธันวาคม รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
14 ม.ค. 2557 12:36รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งรายงานประเมินขึ้นทะเบียนPCUลาดปี571สอ.นายอดิศักดิ์ โทแก้ว
14 ม.ค. 2557 11:58ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ขึ้นทะเบียน PCU ลาดพัฒนา0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
14 ม.ค. 2557 11:13ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเจ้าหน้าที่รพ.สต.ท่าตูมในการตรวจสุขภาพ1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
14 ม.ค. 2557 11:12รายงานจัดกิจกรรมวันเด็ก รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
14 ม.ค. 2557 10:39รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ต.ค. -ธ.ค. 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
13 ม.ค. 2557 13:58ตอบกลับเยี่ยมบ้าน ส่งรายงาน การจัดตั้งทูบี ในหมู่บ้าน0สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
12 ม.ค. 2557 14:36รายงาน สอ.01 ส่งเดือนธันวาคม0สอ.นางมัทติกา ปาโส
11 ม.ค. 2557 15:35รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเอง1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
10 ม.ค. 2557 17:07ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิปี 25571สอ.นายบวร ไชยวงษา
10 ม.ค. 2557 16:43ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 ส่งรายงานประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 โนนเพ็ก1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
10 ม.ค. 2557 15:52รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รายงานขึ้นทะเบียนหน่อยบริการรพ.สต.โคกบัวค้อ ปี 25571สอ.นส.ปนัดดา อาษา
10 ม.ค. 2557 10:50รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งสรุปการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หวยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
09 ม.ค. 2557 16:50ข้อมูลบุคลากร ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งคุณสุพนิตา ค่ะ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
09 ม.ค. 2557 15:42รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานเกลือไอโอดีน งวด ธันวาคม 2556 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
09 ม.ค. 2557 15:41รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง HI CI ธันวาคม 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
09 ม.ค. 2557 15:23รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรง.อาหารปลอดภัย ธันวาคม 56 ใหม่1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
09 ม.ค. 2557 15:18รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรง.อาหารปลอดภัย ธันวาคม 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
09 ม.ค. 2557 10:00การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองโนส่งประเมินตนเองทุกแห่ง1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
09 ม.ค. 2557 09:59การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองโน ส่งการประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
09 ม.ค. 2557 09:57การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองโน ส่งการประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ม.ค. 2557 16:58รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
08 ม.ค. 2557 13:21รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเองขึ้นทะเบียน รพสตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
08 ม.ค. 2557 11:25ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 57 รพ.สต.หนองจิกส่งแบบประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิปี 571สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
07 ม.ค. 2557 12:46ใบเบิกวัคซีน โนนแต้เบิกวัคซีนเดือน มค.570สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
07 ม.ค. 2557 12:45รายงาน อาหารปลอดภัย โนนแต้ส่งรายงานอาหารปลอดภัย1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
07 ม.ค. 2557 12:43รางาน HI,CI โนนแต้ส่งรง.HI/CIเดือน ธค.561สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
06 ม.ค. 2557 15:51รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.หนองโน ส่งรง.โภขนาการนักเรียน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 ม.ค. 2557 13:36รายงาน อาหารปลอดภัย รายงานอาหารปลอดภัย ธค 56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
03 ม.ค. 2557 13:34รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI ,CI รพ.สต.หนองโน ธ.ค.56 1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 ม.ค. 2557 13:31รายงาน อาหารปลอดภัย ส่ง.รายงานอาหารปลอดภัย1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 ม.ค. 2557 12:35รางาน HI,CI รายงาน HI CI ธค.56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
03 ม.ค. 2557 11:32รายงาน อาหารปลอดภัย รายงานประจำเดือน ธันวาคม 561สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
02 ม.ค. 2557 10:24รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ ธค56 รพสตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
02 ม.ค. 2557 08:54รายงาน อาหารปลอดภัย รายงานอาหารปลอดภัย เดือน ธันวาคม 561สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
27 ธ.ค. 2556 15:07รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงานส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก0สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
27 ธ.ค. 2556 09:50รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทยเดือน ธันวาคม 25561สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
26 ธ.ค. 2556 10:02รายงานอุบัติเหตุ รายงาน ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ธ.ค. 2556 18:25รางาน HI,CI ค่า HI CI ธค. บัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
25 ธ.ค. 2556 11:15รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
25 ธ.ค. 2556 10:12ข้อมูลบุคลากร ส่งไซต์เสื้อใหม่ค่ะ1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
25 ธ.ค. 2556 10:04ข้อมูลบุคลากร ส่ง size รพ.สต.เชียงเหียนค่ะ1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
25 ธ.ค. 2556 09:51ข้อมูลบุคลากร size เสื้อ รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
24 ธ.ค. 2556 14:10รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ ธค. 56 รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
23 ธ.ค. 2556 15:44รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ธ.ค.56 ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
23 ธ.ค. 2556 15:37รายงานอุบัติเหตุ หนองโน ส่ง รง.สาเหตุการเจ็บป่วย ธค 561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 ธ.ค. 2556 15:23รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหติ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
23 ธ.ค. 2556 13:38ข้อมูลบุคลากร เบอร์เสื้อ จนท. รพ.สต.หนองโน1สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
23 ธ.ค. 2556 10:52รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือน ธ.ค.56 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
19 ธ.ค. 2556 16:09รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน ธันวาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
19 ธ.ค. 2556 09:47รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบลงทุน 57 ดอนหว่านเพิ่มเติม0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
18 ธ.ค. 2556 14:55รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รายงานสายใยรักท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
18 ธ.ค. 2556 14:51รายงาน พัฒนาการ รายงานพัฒนาการท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
18 ธ.ค. 2556 14:48รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนาการ ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
17 ธ.ค. 2556 09:20แบบประเมิน Ontop ปี 56 แผนงบลงทุน 57 ดอนหว่านเพิ่มเติม0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
14 ธ.ค. 2556 10:14รายงาน สอ.01 ส่งเดือนพฤศจิกายน560สอ.นางมัทติกา ปาโส
12 ธ.ค. 2556 15:43ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ ส่งแผน15บาท ปรับใหม่แล้ว (โนนเพ็ก)1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
09 ธ.ค. 2556 14:56รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนาการ รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
09 ธ.ค. 2556 14:45ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ ส่งแผนงบค่าเสื่อม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
09 ธ.ค. 2556 14:41ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โคกก่อ ส่งแผน 15 บาท ปรับปรุง1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
09 ธ.ค. 2556 14:25ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ โคกก่อ ขอส่งแผนงบเสื่อม ปี 57 เพิ่มเติม1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
09 ธ.ค. 2556 14:17ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ บุ่งคล้า ส่งแผน 15 บาท ปรับใหม่ค่ะ1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
09 ธ.ค. 2556 11:26ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ ส่งแผนงบเสื่อม1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
09 ธ.ค. 2556 10:02ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ แผน15บาทและแผนงบค่าเสื่อมรพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
07 ธ.ค. 2556 14:15ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ งบเสื่อม ปี 57รพ.สต.หนองโน (เพิ่มเติมใหม่)1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
06 ธ.ค. 2556 15:14ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ แผน 15 บาท หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
06 ธ.ค. 2556 14:28ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ รพ.สต.เชียงเหียน ส่งแผน 15 บาท ปรับปรุง 6 ธ.ค.561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
06 ธ.ค. 2556 12:03ส่งแผน15 บาท ปรับใหม่ แผนงบเสื่อมปี57(ฉบับปรับปรุง 6 ธ.ค.56)1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
06 ธ.ค. 2556 10:30รง.โภชนาการนักเรียน รายงานโภชนาการนักเรียนภาคเรียนที่ 2 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
04 ธ.ค. 2556 15:42รางาน HI,CI ค่า HI CI พย. บัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
02 ธ.ค. 2556 17:04รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รง.สายใยรักแห่งครอบครัว1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
02 ธ.ค. 2556 17:02รายงาน พัฒนาการ รง.พัฒนาการรพ.สต. ห้วยแอ่ง1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
02 ธ.ค. 2556 16:58รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการรพ.สต. ห้วยแอ่ง1สอ.นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะวงศ์
02 ธ.ค. 2556 11:17รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI พ.ย. 56 รพ สต ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
28 พ.ย. 2556 12:00รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน พย.561สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
27 พ.ย. 2556 16:31รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รายงายสายใยรัก บัวค้อคะ1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
27 พ.ย. 2556 09:42รายงาน อาหารปลอดภัย รายงานอาหารปลอดภัย เดือน พฤศจิกายน 561สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
26 พ.ย. 2556 14:44รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งรายงานสายใยรักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนแต้. ตำบล..ท่าสองคอน งวดที่3 1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
26 พ.ย. 2556 13:31รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บรพ.สต.แวงน่าง ประจำเดือน พ.ย.56 1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
26 พ.ย. 2556 11:17รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
26 พ.ย. 2556 10:45รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
26 พ.ย. 2556 10:41รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ อุปราช ตค 561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 พ.ย. 2556 15:16ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน ธันวาคม 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
25 พ.ย. 2556 14:49รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.อุปราช รายงานอุบัติเหตุ พย 561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 พ.ย. 2556 14:37รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน รง.อุบัติเหตุ พ.ย.561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
25 พ.ย. 2556 13:04รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ ต.ค.- พ.ย.56 รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายบวร ไชยวงษา
25 พ.ย. 2556 10:54รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ พ.ย.56 ค่ะ1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
25 พ.ย. 2556 10:51รายงานอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 พ.ย. 2556 10:40รายงานอุบัติเหตุ รายงาน อุบัติเกตุ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
25 พ.ย. 2556 10:30รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
25 พ.ย. 2556 10:22รายงานอุบัติเหตุ เดือนพฤศจิกายน 561สอ.นางมัทติกา ปาโส
25 พ.ย. 2556 10:19รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุรพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
22 พ.ย. 2556 13:55รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ พย. 56 รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
21 พ.ย. 2556 18:11รายงานอุบัติเหตุ ส่ง รง.สาเหตุการบาดเจ็บ พ.ย.56 บ่งคล้า1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
21 พ.ย. 2556 12:02รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน พฤศจิกายน 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
21 พ.ย. 2556 11:50รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน ตุลาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 พ.ย. 2556 15:42รายงานอุบัติเหตุ รง.สาเหตุการเจ็บป่วย เดือน พย 56 (หนองโน)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
20 พ.ย. 2556 14:45รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือนพ.ย.56 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
19 พ.ย. 2556 16:07รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน ตุลาคม รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
19 พ.ย. 2556 13:47รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือนพฤศจิกายน56 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
18 พ.ย. 2556 17:20ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do บัวค้อ ส่งรายงาน We can do 8t1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
18 พ.ย. 2556 17:18ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
18 พ.ย. 2556 10:33รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทยเดือน ตค.๕๖ รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
14 พ.ย. 2556 13:22รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก รพ สต อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
14 พ.ย. 2556 13:07รายงาน โถชนาการ โภชนาการ รพ สตอุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
13 พ.ย. 2556 11:55รายงาน โถชนาการ โภชนาการ 0-2 ปี 3-5ปี รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
13 พ.ย. 2556 11:02รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ งบเสื่อม รพ.สต. แก้ไข0สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
13 พ.ย. 2556 09:54รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ส่งรายชื่อประกวด อสม.ดีเด่น ตำบลบัวค้อ0สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
12 พ.ย. 2556 17:13รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการและพัฒนาการ เด็ก ๐-๗๒ เดือน รพ.สต.โคกบัวค้อ แก้ไขค่ะ 1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
12 พ.ย. 2556 14:50รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการและพัฒนาการ เด็ก ๐-๗๒ เดือน รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ 1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
12 พ.ย. 2556 11:19รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ส่งรายชื่อ อสม. รพ.สต.หนองโน0สอ.นส.สุธัญพิชชา แก้วหานาม
12 พ.ย. 2556 09:12รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ส่งรายชื่อ อสม. 0สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
11 พ.ย. 2556 14:09รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา รายชื่ออสม.เข้าประกวด รพ.สต.ท่าตูม0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
08 พ.ย. 2556 08:59รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบเสื่อมรพ.สต.ท่าตูม0สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
07 พ.ย. 2556 17:18รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ งบเสื่อมปี57 รพ.สต.โนนแต้ แก้ไขใหม่0สอ.นางฉวีวรรณ จันทรักษ์
07 พ.ย. 2556 14:28รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบลงทุน รพ.สต.ลาด 570สอ.นายเสรีย์ ชะโน
07 พ.ย. 2556 11:50รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแผนงบค่าเสื่อม 25570สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
05 พ.ย. 2556 11:57ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
04 พ.ย. 2556 15:41ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.โนนแต้ เบิกวัคซีนเดือน พย.57 0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
01 พ.ย. 2556 13:52รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI ต.ค.56 รพ สต ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
31 ต.ค. 2556 11:54ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีน รพ.สต ลาด0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
31 ต.ค. 2556 11:25ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน พ.ย.560สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
30 ต.ค. 2556 14:52รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
30 ต.ค. 2556 13:28ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ส่งเป้า we can do รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
30 ต.ค. 2556 11:40ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.เชียงเหียน เป้าหมาย WECANDO ค่ะ 1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
29 ต.ค. 2556 11:56รางาน HI,CI ค่า HI CI ตค. บัวค้อ ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
28 ต.ค. 2556 17:23ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีน พย.56 บัวค้อค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
28 ต.ค. 2556 13:51ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เกิ้ง เดือน พฤศจิกายน 25560สอ.นส.เดือนเพ็ญ คุณปัญญา
28 ต.ค. 2556 10:25รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แจ้ง size เสื้อ ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
28 ต.ค. 2556 10:00ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนเดือนพฤศจิกายน 56_หนองแวง0สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
25 ต.ค. 2556 11:29รายงานอุบัติเหตุ เดือน ตค 561สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
22 ต.ค. 2556 18:13ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do wecando รพ สต อุปราช 571สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
22 ต.ค. 2556 17:11รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ ตค. 56 รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
22 ต.ค. 2556 17:10รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ ตค 56 รพ สต อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
22 ต.ค. 2556 14:34รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหติ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
22 ต.ค. 2556 14:32ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้าหมายงาน EPI รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นางอรอนงค์ นาคแสง
22 ต.ค. 2556 09:06ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ส่งรายงานกลุ่มเป้าหมาย We can do รพ.สต.หนองจิก 1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
21 ต.ค. 2556 15:53ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do ส่ง wecando_รพ.สต บุ่งคล้า-ท่างาม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
21 ต.ค. 2556 15:47ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน พฤศจิกายน 2556_บุ่งคล้า0สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
21 ต.ค. 2556 14:44ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย We can do จำนวนกลุ่มเป้าหมาย WECANDO 1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
21 ต.ค. 2556 14:38รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
21 ต.ค. 2556 14:34ตอบกลับเยี่ยมบ้าน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย WECANDO ปี ๒๕๕๖ รพ.สต. ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
21 ต.ค. 2556 12:51ตอบกลับเยี่ยมบ้าน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย WECANDO ปี ๒๕๕๖ รพ.สต. ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
21 ต.ค. 2556 11:50ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้า EPI 57 ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
21 ต.ค. 2556 11:46รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุประจำเดือนตุลาคม รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
21 ต.ค. 2556 09:40ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split ส่งรายชื่อ รพ.สต.หนองจิกค่ะ 3 คน1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
21 ต.ค. 2556 09:35รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนตุลาคม56 รพ.สต.หนองจิกค่ะ1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
20 ต.ค. 2556 17:44รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ บ่งคล้า1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
18 ต.ค. 2556 18:25ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split ส่งเบอร์เสื้อ แจ็คเก็ต และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 8 พย.56 (หนองโน)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
18 ต.ค. 2556 18:23รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานสาเหตุการบาดเจ็บ เดือน ตุลาคม 56 (หนองโน)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
18 ต.ค. 2556 16:41รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานเดือนตุลาคม1สอ.นางมัทติกา ปาโส
18 ต.ค. 2556 16:03รายงานอุบัติเหตุ หนองแวง ส่งรายงานอุบัติเหตุ1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
18 ต.ค. 2556 10:13ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split ส่งเบอร์เสื้อ แจ๊กเก๊ต รายชื่อผู้เข้าประชุม รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
17 ต.ค. 2556 18:30รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรง.พัฒนาการ งวด ก.ย.561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
17 ต.ค. 2556 18:27รายงาน โถชนาการ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรง.โภชนาการ งวด ก.ย.561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
17 ต.ค. 2556 14:11รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.โนนแต้ เดือน ตุลาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
17 ต.ค. 2556 13:48รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแบบฟอร์มให้พี่น้อย รพใสตใขวา0สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
17 ต.ค. 2556 13:21รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนกันยายน56 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน ( ส่งใหม่ค่ะ )1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
17 ต.ค. 2556 11:30ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 EPI หนองแวง1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
17 ต.ค. 2556 11:15รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือน ตุลาคม 2556 ค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
16 ต.ค. 2556 14:21ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 EPI บุ่งคล้า1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
15 ต.ค. 2556 14:59รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายชื่อหมอพื้นบ้าน รพ.สต. โนนแต้ ต.ท่าสองคอน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒ1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
14 ต.ค. 2556 23:01ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รพ.สต.เกิ้ง ศึกษาดูงาน 1สอ.นส.เดือนเพ็ญ คุณปัญญา
14 ต.ค. 2556 11:57รายงาน พัฒนาการ รายงสนพัฒนาการเด็ก รพ.สต. โนนแต้ ตำบลท่าสองคอน งวดที่ 4 ( มิย 56- กย 56 )1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
14 ต.ค. 2556 11:44รายงาน โถชนาการ รายงานโภชนาการ รพ.สต. โนนแต้ ตำบลท่าสองคอน งวดที่ 4 ( มิย 56- กย 56 )1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
14 ต.ค. 2556 11:40รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย โคกก่อ ส่งรายชื่อหมอพื้นบ้าน ร่วมงาน วันที่ 24 1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
14 ต.ค. 2556 10:18ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน เดือน ตุลาคม 56 รพ.สต.ห้วยแอ่ง0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
14 ต.ค. 2556 05:40ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รายชื่อไปศึกษาดูงานรพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
10 ต.ค. 2556 10:40ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน ประจำเดือนตุลาคม0สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
09 ต.ค. 2556 16:30ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รายชื่อเพิ่มเติมดูงานรพ.สต.ท่าตูม 1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
09 ต.ค. 2556 16:29ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รายชื่อไปดูงาน Cup split1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
09 ต.ค. 2556 16:26ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รายชื่อไปดูงาน Cup split1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
09 ต.ค. 2556 11:54ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งรายงานเป้าหมายEPI.ปี25571สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
08 ต.ค. 2556 15:36ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 รพ.สต.บัวค้อ ส่ง EPI ปี 57 ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
08 ต.ค. 2556 15:06ตรวจสอบ รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน6ตัวชี้วัด0สอ.นางสุกันยา บัวลาด
08 ต.ค. 2556 12:49ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้าหมายEPIปี2557รพ.สต.ดอนหว่าน1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
08 ต.ค. 2556 10:42รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งรายงานงบเสื่อม ปี 57 (รายการแก้ไข) รพ.สต.โนนแต้0สอ.นางสุภาวดี ลาวงค์
08 ต.ค. 2556 10:31ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split ดูงานโนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
08 ต.ค. 2556 10:00ขอรายชื่อ จำนวน ผู้ที่จะเดินทางไปดูงาน cup split รายชื่อผู้เดินทางไปดูงานรพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
07 ต.ค. 2556 17:17ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้าวัคซีนปี 57 โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
07 ต.ค. 2556 16:23รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ส่งรายงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทยตลอดปี 25561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
07 ต.ค. 2556 14:45รายงาน สอ.01 รพ.สต.เชียงเหียน สอ.01 ก.ย.56 0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ต.ค. 2556 14:06รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงาานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ก.ย. 25561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ต.ค. 2556 14:04รายงาน อาหารปลอดภัย รายงานอาหารปลอดภัย เดือน กันยายน 561สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
07 ต.ค. 2556 13:58รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
07 ต.ค. 2556 13:43รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง HI CI กันยายน 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ต.ค. 2556 13:37รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ก.ย.561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ต.ค. 2556 13:23ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
07 ต.ค. 2556 13:23ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
07 ต.ค. 2556 13:22ใบเบิกวัคซีน ใบ0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
07 ต.ค. 2556 11:30รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข แผนปฏิบัติงาน ปี 57 รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
07 ต.ค. 2556 10:06ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้าEPI ปี57 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
05 ต.ค. 2556 17:51รายงานลดปัญหาโรคอ้วน อุปราช ส่งไร้พุงใหม่0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
05 ต.ค. 2556 17:46รายงานอุบัติเหตุ อุปราช อุบัติเหตุ สิงหา 56 ส่งใหม่ถ้าเปิด บ่ได้บอกด้วยจ้า0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
05 ต.ค. 2556 17:40รายงานอุบัติเหตุ อุปราช อุบัติเหตุ กันยา 56 ส่งใหม่ถ้าเปิด บ่ได้บอกด้วยจ้า0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
04 ต.ค. 2556 12:35ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน ตุลาคม ๕๖0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
03 ต.ค. 2556 14:54รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานเดือนกันยายน 560สอ.นางมัทติกา ปาโส
03 ต.ค. 2556 14:54รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานเดือนกันยายน 561สอ.นางมัทติกา ปาโส
03 ต.ค. 2556 14:54รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานเดือนกันยายน 561สอ.นางมัทติกา ปาโส
03 ต.ค. 2556 13:17ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 เป้า epi โคกก่อปีงบประมาณ 571สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
03 ต.ค. 2556 10:23ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 รง. เป้าหมาย EPI 57 หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
03 ต.ค. 2556 10:20ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 รง.เป้าหมาย EPI 57 รพ.สต.หนอง1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
02 ต.ค. 2556 14:19ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งเบิกวัคซีน ตุลาคม 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
02 ต.ค. 2556 14:03ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งเป้า EPI ปี 57 รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
02 ต.ค. 2556 09:28ส่งรายงานเป้าหมาย EPIปี 2557 ส่งเป้า EPI ปี 2557 รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นส.เดือนเพ็ญ คุณปัญญา
30 ก.ย. 2556 20:59รายงาน โถชนาการ โภชนาการ อุปราช3/561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
30 ก.ย. 2556 19:40รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทย รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
30 ก.ย. 2556 13:44รางาน HI,CI ส่งรายงานHI CI เดือน ก.ย.56 รพ สต ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
30 ก.ย. 2556 09:55แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 14 วันที่ 20-26 กันยายน 2556 รพ.สต.หนองปลิง0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
26 ก.ย. 2556 18:28รางาน HI,CI ค่า HI CI กย. บัวค้อ ค่ะ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
26 ก.ย. 2556 09:50รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ กย 56 อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 ก.ย. 2556 19:17รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน มส1 อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 ก.ย. 2556 19:10รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน สุขศึกษา แบบ มส 1 มส2 อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
25 ก.ย. 2556 19:06รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน เป้าหมาย EPI 2557 รพ.สต ลาดพัฒนา แก้ไข1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 18:53รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน เป้าหมาย EPI 2557 รพ.สต ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 17:38รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 17:23รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 17:19รายงาน โถชนาการ โภชนาการ 3 - 5 ปี1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 17:18รายงาน โถชนาการ โภชนาการ 0-2 ปี1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 15:47รายงานอุบัติเหตุ รง.อุบัติเหตุ ลาดพัฒนา0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 15:15ใบเบิกวัคซีน รพ.สต ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 15:13รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความครอบคลุมวัคซีน รพ.สต ลาดพัฒนา0สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
25 ก.ย. 2556 13:24ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บัวค้อ เบิกวัคซีนเดือน ตค. ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
25 ก.ย. 2556 11:56รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา0สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
25 ก.ย. 2556 11:49การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ มส1 มส2 ท่าตูม0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
23 ก.ย. 2556 15:12รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน กันยายน 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 ก.ย. 2556 12:54รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัตืเหตุ รพ.สต.โคกก่อ เดือน กันยายน0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
23 ก.ย. 2556 11:32รายงานอุบัติเหตุ หนองแวงส่งรายงานอุบัติเหตุ กันยายน1สอ.นางสาวช่อทิพย์-โททำ
23 ก.ย. 2556 11:29รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือนกันยายน56 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 ก.ย. 2556 11:29รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
23 ก.ย. 2556 11:10รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงานสาเหตุการบาดเจ็บ ก.ย.56 บ่งคล้า1สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
23 ก.ย. 2556 10:33รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือน กันยายน 2556 ค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
23 ก.ย. 2556 10:31รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
23 ก.ย. 2556 10:30รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุเดือนกันยายน 2556 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
23 ก.ย. 2556 08:49รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน เป้าหมาย EPI ปี57 รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
21 ก.ย. 2556 10:46รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองโนส่งรง.อุบัติเหตุ เดือน กย 561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
20 ก.ย. 2556 14:41แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 130สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
20 ก.ย. 2556 14:40แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 120สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
20 ก.ย. 2556 13:39รายงานสถานบริการเครือข่ายอำเภอเมืองตั้งเป้าหมายงาน เป้าหมายงาน EPI รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
19 ก.ย. 2556 14:38รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ กย. 56 รพ.สต.โคกบัวค้อ ค่ะ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
16 ก.ย. 2556 14:48รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนปฏิบัติงาน0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
12 ก.ย. 2556 21:53ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน กันยายน 561สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
12 ก.ย. 2556 15:17รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่งรายชื่อ ร่วมประ 43 แฟ้ม ดอนหว่าน0สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
12 ก.ย. 2556 15:14รายงาน สอ.01 งบเสื่อม 57 ดอนหว่าน1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
12 ก.ย. 2556 14:53รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบเสื่อม รพ.สต.เขวา0สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
10 ก.ย. 2556 17:00ข้อมูลบุคลากร ส่งรายงานยาเสพติด พี่กะโดด จาก รพ.สต.หนองปลิงครับ1สอ.นายบวร ไชยวงษา
10 ก.ย. 2556 16:36รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประเมินยาเสพติด ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
10 ก.ย. 2556 14:08รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานผลการดำเนินงาน ลดปัญหาโรคอ้วนคนไทย รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
10 ก.ย. 2556 13:10รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานไร้พุง รพ.สต.อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
10 ก.ย. 2556 13:10รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานไร้พุง รพ.สต.อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
10 ก.ย. 2556 13:10รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานไร้พุง รพ.สต.อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
09 ก.ย. 2556 17:10รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งแบบประเมินยาเสพติดค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
09 ก.ย. 2556 11:34การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ แบบประเมินยาเสพติด หนองโน0สอ.นางปราณี ถีอาสนา
09 ก.ย. 2556 10:52รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ส่งรายงานแบบประเมินยาเสพติด เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
09 ก.ย. 2556 08:40รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายงานมูลค่าการใช้ยา ปี 56 -ลาดพัฒนา0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
08 ก.ย. 2556 10:54รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ส่งรายงานแบบประเมินยาเสพติด ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
06 ก.ย. 2556 14:30ตรวจสอบ รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน6ตัวชี้วัดก.ค.และส.ค.560สอ.นางสุกันยา บัวลาด
06 ก.ย. 2556 09:29แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 11 วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 รพ.สต.หนองปลิง0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
05 ก.ย. 2556 16:54ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สต.ดอนหว่าน1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
05 ก.ย. 2556 14:52รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เกิ้ง ส่ง รายงานประเมินผลการดำเนินงานตำบลสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนต้นแบบ ระดับดีเยี่ยม0สอ.นางสาวศิริพร พูลมี
05 ก.ย. 2556 14:37รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โคกก่อ ส่งประเมิน หมู่บ้านวิถียั่งยืน ระดับดีมาก0สอ.นางรัญจวน พรรคพวก
05 ก.ย. 2556 11:06รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ส่งรายงาน แบบประมเมิน เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติด รพ.สตโคกก่อ1สอ.นายทิพากร ดีแดง
04 ก.ย. 2556 14:37ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีน เดือนกันยายน ๕๖1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
04 ก.ย. 2556 14:37ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีน เดือนกันยายน ๕๖0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
04 ก.ย. 2556 14:37ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีน เดือนกันยายน ๕๖0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
04 ก.ย. 2556 14:37ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.บ้านอุปราช ส่งใบเบิกวัคซีน เดือนกันยายน ๕๖0สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
04 ก.ย. 2556 14:04รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . คัดกรองผ้ป่วยDM HT ปิงปอง 7 สี บ่งคล้า0สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
02 ก.ย. 2556 14:51รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โคกก่อ ส่งประเมิน หมู่บ้านวิถียั่งยืน ระดับดี1สอ.นางรัญจวน พรรคพวก
02 ก.ย. 2556 11:37ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
02 ก.ย. 2556 11:31รางาน HI,CI รายงาน HI CI เดือนสิงหาคม 2556 รพ สต ท่าตูม0สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
02 ก.ย. 2556 11:05แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก-ลาดพัฒนา0สอ.นายเสรีย์ ชะโน
02 ก.ย. 2556 10:48รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบค่าเสื่อมภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อุปราช0สอ.นส.ชนากานต์ บำรุง
02 ก.ย. 2556 10:31แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 10 วันที่ 22-29 สิงหาคม 2556 รพ.สต.หนองปลิง0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
30 ส.ค. 2556 15:36รายงาน พัฒนาการ รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่งพัฒนาการและโภชนาการ รอบ 3/561สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
30 ส.ค. 2556 10:02รางาน HI,CI รพ.สต.โคกบัวค้อ ส่งค่า HI CI สค. 560สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
30 ส.ค. 2556 09:31รง.โภชนาการนักเรียน ส่งรายงานโภชนาการนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
29 ส.ค. 2556 10:12รายงานอุบัติเหตุ โคกก่อส่งรายงาน อุบัติเหตุสิงหา560สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
28 ส.ค. 2556 10:44รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ2/561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
27 ส.ค. 2556 18:43รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานไอโอดีนรอบ 2 หนองจิก(ส่งใหม่ค่ะ)1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
27 ส.ค. 2556 18:30รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานการใช้เกลือ (ใหม่)1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
27 ส.ค. 2556 17:41รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานไอโอดีนรอบ 2 หนองจิกค่ะ1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
27 ส.ค. 2556 16:53รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานการใช้เกลือไอโอดีน1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
27 ส.ค. 2556 16:53รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานการใช้เกลือไอโอดีน1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
27 ส.ค. 2556 16:47รง.โภชนาการนักเรียน ส่งรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ภาคต้น1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
27 ส.ค. 2556 16:47รง.โภชนาการนักเรียน ส่งรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ภาคต้น1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
27 ส.ค. 2556 16:00รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งรายงานอนามัยโรงเรียน รพ.สต.หนอนงจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
27 ส.ค. 2556 15:07รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งรายงานตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.ห้วยแอ่ง ปี 561สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
27 ส.ค. 2556 14:42รายงาน โถชนาการ ส่งรายงานโภชนาการ รพ.สต.เชียงเหียน 1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
27 ส.ค. 2556 13:43รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรักแห่งครอบครัวรอบที่ 3 รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นางอรอนงค์ นาคแสง
27 ส.ค. 2556 13:43รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ไอโอดีน 2/56 1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
27 ส.ค. 2556 13:43รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ไอโอดีน 2/56 1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
27 ส.ค. 2556 13:41รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอนามัยโรงเรียน เทอมที่ 1 1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
27 ส.ค. 2556 12:37รายงาน พัฒนาการ รายงาน พัฒนาการ 56 และโภชนาการ 561สอ.นายบวร ไชยวงษา
27 ส.ค. 2556 11:43รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่ง รง.อนามัยโรงเรียนหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
26 ส.ค. 2556 18:11ใบเบิกวัคซีน บัวค้อ เบิกวัคซีน กย. 56 1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
26 ส.ค. 2556 17:27รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงาน ทช.30สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
26 ส.ค. 2556 17:15สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 ตัวชี้วัดที่180สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
26 ส.ค. 2556 12:41แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่ 9 16-22 ส.ค. 2556 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
26 ส.ค. 2556 12:14สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 รพ.สต.หนองจิกส่ง แบบสรุป KPI รอบ21สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
26 ส.ค. 2556 10:11รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โคกก่อ เดือนสิงหาคม1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
26 ส.ค. 2556 10:08รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
26 ส.ค. 2556 09:14สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 รพ.สต.เชียงเหียน ส่งสรุปประเมิน KPI รอบ 21สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
25 ส.ค. 2556 16:47สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 ส่งสรุปผลการประเมิน KPI. รอบ 2 1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
24 ส.ค. 2556 14:09รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายชื่อพระภิกษุคัดกรองพบผิดปกติ0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 ส.ค. 2556 13:44ตรวจสอบ รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน 6 ตัวชี้วัดแวงน่าง แก้ไข1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
23 ส.ค. 2556 12:46รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
23 ส.ค. 2556 11:40รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข
22 ส.ค. 2556 20:28สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 KPI 2 หัวนาคำ 22-8-561สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
22 ส.ค. 2556 16:25สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 สรุปผลงาน KPI รอบ 21สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
22 ส.ค. 2556 15:28รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน6ตัวชี้วัด อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
22 ส.ค. 2556 15:28รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน6ตัวชี้วัด อุปราช0สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
22 ส.ค. 2556 14:41สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 โคกก่อส่ง KPI รอบ 21สอ.นางรัญจวน พรรคพวก
22 ส.ค. 2556 11:21รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน สิงหาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
21 ส.ค. 2556 22:16ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีนเดือนกันยายน56(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
21 ส.ค. 2556 20:41สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 KPI ลาดพัฒนา1สอ.นายเสรีย์ ชะโน
21 ส.ค. 2556 16:26สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 รพ.สต.ดอนหว่าน ส่ง KPI รอบ21สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
21 ส.ค. 2556 12:26รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ สค 561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
21 ส.ค. 2556 12:02รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน การคัดกรองโรคหัวใจเด็กนักเรียน อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
20 ส.ค. 2556 17:38สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 ประเมินตนเอง KPI รอบ 2_บุ่งคล้า1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
20 ส.ค. 2556 14:51สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 สรุป kpi iv[ 2 หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
20 ส.ค. 2556 14:48รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ สิงหาคม 25561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
20 ส.ค. 2556 14:36รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
20 ส.ค. 2556 12:02ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อบริจาคโลหิต(โนนแต้)รายใหม่1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
19 ส.ค. 2556 19:39รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ โคกบัวค้อ สค. 561สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
19 ส.ค. 2556 18:58สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 แวงน่างส่ง KPI รอบ 21สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
19 ส.ค. 2556 12:54ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โนนแต้ ต. ท่าสองคอน1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
19 ส.ค. 2556 12:52ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
19 ส.ค. 2556 12:01ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อบริจาคโลหิต(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
19 ส.ค. 2556 11:52ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
19 ส.ค. 2556 11:40รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัีติเหตุเดือนสิงหาคม(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
19 ส.ค. 2556 11:11แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2556 รพ.สต.หนองปลิง0สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
19 ส.ค. 2556 10:53รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งทะเบียนสำรวจสุขภาพพระปี 2556 ค่ะ0สอ.นางสาวธนพร มาคิน
19 ส.ค. 2556 10:42รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.หัวนาคำ1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
19 ส.ค. 2556 10:33รายงาน สอ.01 รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.หัวนาคำ 24 สค. 561สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
19 ส.ค. 2556 10:31รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.ลาดพัฒนา1สอ.นส.ธีรดา จบหล้า
16 ส.ค. 2556 17:35สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 KPIรอบ 2โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
16 ส.ค. 2556 15:43ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
16 ส.ค. 2556 14:14รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายงานอุบัติเหตุ เดือน สิงหาคม 2556 ค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
16 ส.ค. 2556 14:07ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิตค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
16 ส.ค. 2556 11:37รายงาน สอ.01 สอ01หนองแวง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
16 ส.ค. 2556 10:58ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิตค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
16 ส.ค. 2556 10:57ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายง1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
14 ส.ค. 2556 16:14รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี57-61 รพ.สต.ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
14 ส.ค. 2556 15:08ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.ห้วยแอ่ง ส่งพี่โย1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
14 ส.ค. 2556 14:19รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงานอนามัยโรงเรียน เทอมที่ 1 1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
14 ส.ค. 2556 10:41รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ส่งแผนงบค่าเสื่อม 2557-25601สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
13 ส.ค. 2556 17:30สรุปผลการประเมิน KPI รอบ 2 ส่ง KPI รอบ 2 รพ.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
13 ส.ค. 2556 13:54ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
13 ส.ค. 2556 12:16รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . สรุปผลตรวจสุขภาพพระภิกษุ รพ.สต.หนองโน0สอ.นางลักษณี ยศราวาส
13 ส.ค. 2556 12:13รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . สรุปผลตรวจสุขภาพพระภิกษุ รพ.สต.หนองโน0สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
12 ส.ค. 2556 16:13แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่ 7 2-8 ส.ค. 2556 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
12 ส.ค. 2556 13:06รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ตรวจคัดกรองพระภิกษุ รพ.สต.บัวค้อ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
09 ส.ค. 2556 16:52ข้อมูลบุคลากร รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายชื่่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการอบรมสาสุขแห่งประเทศไทย1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
08 ส.ค. 2556 19:44รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รายชื่อพระภิกษุที่คัดกรองพบความผิดปกติ รพ.สต.โคกบัวค้อ1สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
08 ส.ค. 2556 15:56รายงานสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคDHF รายที่6 รพสต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
08 ส.ค. 2556 10:33ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีน ส.ค 56 รพ.สต.โคกบัวค้อ0สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
08 ส.ค. 2556 10:09รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แผนงบเสื่อมปี 2555-2560 รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
08 ส.ค. 2556 09:47ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน สิงหาคม 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ส.ค. 2556 11:20รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. บันทึกข้อความส่งเบิกค่าป่วยการอสม.หนองโน1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
06 ส.ค. 2556 09:16แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่ 6 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2556 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
05 ส.ค. 2556 14:51ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากรหนองแวง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
05 ส.ค. 2556 11:30รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI กค 56 รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
04 ส.ค. 2556 10:26รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเหียน รง.อุบัติเหตุ ก.ค.561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
02 ส.ค. 2556 08:30รายงาน สอ.01 เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย ของ จนท.รพ.สต.หัวนาคำ ที่ตกหล่น1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
02 ส.ค. 2556 08:26รายงาน สอ.01 เลขที่บัญชีธนาคาร กรุงไทย ของ ขนท รพ.สต.หัวนาคำ ที่ตกหล่น0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
02 ส.ค. 2556 08:26รายงาน สอ.01 เลขที่บัญชีธนาคาร กรุงไทย ของ จนท รพ.สต.หัวนาคำ ที่ตกหล่น0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
02 ส.ค. 2556 08:18รายงาน สอ.01 เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยของ จนท. รพ.สต.หัวนาคำ ที่ตกค้าง0สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
01 ส.ค. 2556 11:34ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม56(โนนแต้)0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
01 ส.ค. 2556 10:18รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข วาระการประชุมเดือนมิถุนายน25560สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
01 ส.ค. 2556 09:30รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตารางอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ(ให้พี่ไพบูลย์)1สอ.นายทิพากร ดีแดง
31 ก.ค. 2556 16:49รางาน HI,CI สรุปค่า HI CI ก.ค 561สอ.นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
31 ก.ค. 2556 11:37รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด ถึง 20 กรกฎาคม 25560สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
31 ก.ค. 2556 09:29รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
30 ก.ค. 2556 13:59รายงานอุบัติเหตุ ส่งรายงาน รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
29 ก.ค. 2556 10:51รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน 6 ตัวชี้วัดโคกก่อ เดือนกรกฏาคม 561สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
29 ก.ค. 2556 10:35รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย โคกก่อ ส่งรายงานแผนไทย กรกฏาคม1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
27 ก.ค. 2556 10:37รายงานอุบัติเหตุ ราบงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ห้วยแอ่ง กค 561สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
26 ก.ค. 2556 14:14รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ รพ.สต.เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
26 ก.ค. 2556 11:23แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดูแลเครื่องพ่นยุง อบต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
26 ก.ค. 2556 11:07รายงานอุบัติเหตุ โคกก่อส่งรายงาน อุบัติเหตุ1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
26 ก.ค. 2556 11:06แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่ 5 19-25 ก.ค. 2556 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
26 ก.ค. 2556 10:46แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเครื่องพุ่นยุงแวงน่าง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
26 ก.ค. 2556 09:44รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งiรายงานสาเหตุการบาดเจ็บค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
26 ก.ค. 2556 09:38รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.ห้วยแอ่งส่งรายงานอาหารปลอดภัย0สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
25 ก.ค. 2556 17:08รายงาน E-Inspection รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงาน แพทย์แผนไทย ก.ค.561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
25 ก.ค. 2556 16:23รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงานอุบัติเหตุ ก.ค.561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
25 ก.ค. 2556 16:12ตรวจสอบ รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งยืนยันรายงาน 6 ตัวชี้วัด 1 ต.ค.56 - 30 มิ.ย.561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
25 ก.ค. 2556 11:02รายงานอุบัติเหตุ รายงานสาเหตุการบาดเจ็บรพ.สต.แวงน่าง รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน มิย - 20 กค 561สอ.นส.จารุนันท์ นันทะเสน
25 ก.ค. 2556 09:50รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต หนองแวง ส่งรายงานที่ปรับแก้ข้อมูล 6 ตัวชี้วัด1สอ.นส.จารุนันท์ นันทะเสน
24 ก.ค. 2556 22:54รายงานอุบัติเหตุ กค 561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 ก.ค. 2556 22:27รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน epi 1/560สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 ก.ค. 2556 22:24รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน epi0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
24 ก.ค. 2556 16:41รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน กรกฎาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
24 ก.ค. 2556 16:20รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย เดือน กรกฎาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
24 ก.ค. 2556 12:35รายงานอุบัติเหตุ รง.สาเหตุการเจ็บป่วย รพ.สต.หนองโน กค 561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
22 ก.ค. 2556 13:36รายงานอุบัติเหตุ รง อุบัติเหตุ ก.ค 56 รพ.สต.บัวค้อ1สอ.นางละมัย กำเนิดขอนแก่น
19 ก.ค. 2556 14:48แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
19 ก.ค. 2556 14:37รายงานสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรค DHF รายที่ 5 รพสต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
19 ก.ค. 2556 14:36รายงานสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคDHF รายที่ 4 รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
19 ก.ค. 2556 14:05แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก-ลาดพัฒนา1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
19 ก.ค. 2556 13:02แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
18 ก.ค. 2556 11:23รายงานสอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกรายที่ 3 ฉบับแก้ไขครับ รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
18 ก.ค. 2556 11:04แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบรายงานกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๓ รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
18 ก.ค. 2556 11:01รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานไอโอดีน รอบ 2/2556 รพ.สต. โคกบัวค้อ1สอ.นางละมัย กำเนิดขอนแก่น
17 ก.ค. 2556 15:19รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.ท่าตูม(แก้ไขใหม่)1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
16 ก.ค. 2556 16:16รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก1/56 แก้ไข1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ก.ค. 2556 16:12รายงาน โถชนาการ โภชนาการ(3-5.11ปี)1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ก.ค. 2556 16:12รายงาน โถชนาการ โภชนาการ(3-5.11ปี)1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ก.ค. 2556 16:10รายงาน โถชนาการ โภชนาการ(0-2.11ปี)1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
16 ก.ค. 2556 11:09รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ยืนยัน รง.ตัวชี้วัด 6 1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
15 ก.ค. 2556 22:57รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน ตัวชี้วัด6 โนนแต้ แก้ไขความถูกต้อง1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
15 ก.ค. 2556 15:01แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมไข้เลือดออก_บุ่งคล้า ครั้งที่ 31สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
15 ก.ค. 2556 14:43รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานวัคซีน บุ่งคล้า-ท่างาม0สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
15 ก.ค. 2556 14:40รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานความคลอบคลุมวัคซีน รพ.สต.หนองจิก0สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
15 ก.ค. 2556 14:35แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งรายงานกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรค ครั้งที่ ๓1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
15 ก.ค. 2556 14:03แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ห้วยแอ่ง ครั้งที่ 31สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
15 ก.ค. 2556 13:29รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน แบบรายงาน EPI รอบที่1 รพ.สต.ห้วยแอ่ง0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
15 ก.ค. 2556 13:28รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองิจิก(แก้ไขข้อมูล)1สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
15 ก.ค. 2556 13:28รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองิจิก(แก้ไขข้อมูล)1สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
15 ก.ค. 2556 12:37รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน EPI รพ.สต.โคกก่อ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
15 ก.ค. 2556 11:27รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด แบบสรุป 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
15 ก.ค. 2556 10:50รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงาน EPI 1/56 รพ.ท่าตูม0สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
15 ก.ค. 2556 10:35รายงาน โถชนาการ โภชนาการ 3- 5 ปี รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
15 ก.ค. 2556 10:34รายงาน โถชนาการ โภชนาการ 0-2 ปี รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
15 ก.ค. 2556 10:09รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงาน EPI. โคกก่อ0สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
14 ก.ค. 2556 18:24รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงานEPI โนนแต้0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
14 ก.ค. 2556 18:16รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รพ.สต.ดอนหว่านส่งสรุปหมู่บ้านไอโอดีนปี 25561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
13 ก.ค. 2556 16:30รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งแบบรายงานไอโอดีน1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
13 ก.ค. 2556 15:50รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน รายงาน EPI รพ.มค.ขอ บัวค้อ0สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
13 ก.ค. 2556 12:51แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่3 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
12 ก.ค. 2556 19:02แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
12 ก.ค. 2556 17:16รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต 6ตัวชี้วัดโนนแต้ แก้ไขใหม่1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
12 ก.ค. 2556 09:54แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก iรายงานกิจกรรมDHF ครั้งที่ 3โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
11 ก.ค. 2556 16:13รายงาน พัฒนาการ ส่งรง.พัฒนาการ รพ.สต.หนองโน ล่าสุด1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
11 ก.ค. 2556 16:07รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการเด็ก 3-5.11 ปี รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
11 ก.ค. 2556 16:06รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการ เด็ก 0-2.11 ปี1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
11 ก.ค. 2556 14:46รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านโนนเพ็กส่งรายงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทยค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
11 ก.ค. 2556 14:13รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
10 ก.ค. 2556 15:02แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งรายงานกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรค ครั้งที่ ๒1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
10 ก.ค. 2556 11:53รง.โภชนาการนักเรียน ส่งรายงานชั่งน้ำหนักนักเรียน1สอ.นางมัทติกา ปาโส
10 ก.ค. 2556 11:36ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน กรกฎาคม 56 (ใหม่)0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
09 ก.ค. 2556 16:28รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนนักเรียนตำบลท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
09 ก.ค. 2556 11:17ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
08 ก.ค. 2556 11:29รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ 2/561สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
08 ก.ค. 2556 11:24รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ไอโอดีน 2/56 1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
08 ก.ค. 2556 11:22รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก งวด 2/56 1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
08 ก.ค. 2556 11:21รายงาน โถชนาการ โภชนาการ งวด 2 / 561สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
08 ก.ค. 2556 10:53รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ส่งรายงานข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้าหมายปี 57 รพ.สต.ท่าตูมค่ะ1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
08 ก.ค. 2556 08:10แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โคกก่อ)1สอ.นายทิพากร ดีแดง
06 ก.ค. 2556 12:29แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
05 ก.ค. 2556 17:10ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีนให้โย0สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
05 ก.ค. 2556 16:48แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองจิกส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2 1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
05 ก.ค. 2556 16:43แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองจิกส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่11สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
05 ก.ค. 2556 16:19รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI/CI.โนนเพ็ก ค่ะ1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
05 ก.ค. 2556 16:16แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
05 ก.ค. 2556 15:37แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานครั้งที่2 รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
05 ก.ค. 2556 13:37แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
05 ก.ค. 2556 11:42แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ห้วยแอ่ง ครั้งที่ 21สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
05 ก.ค. 2556 11:38แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ห้วยแอ่ง ครั้งที่11สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
05 ก.ค. 2556 11:18รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย สำรวจหมอพื้นบ้าน รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
05 ก.ค. 2556 11:01รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด ต.ค.55-มิ.ย.56 ค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
05 ก.ค. 2556 10:37รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นส.พรสุดา อุ่นรักษา
05 ก.ค. 2556 10:33รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งผลงานคัดกรอง DM/HT ค่ะ0สอ.นางสาวธนพร มาคิน
05 ก.ค. 2556 10:31รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัดค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
05 ก.ค. 2556 09:57แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานไข้เลือดออก_บุ่งคล้า ครั้งที่ 21สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
05 ก.ค. 2556 09:55รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . ผลการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง รพ.สต.ดอนหว่าน0สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
05 ก.ค. 2556 09:43แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมไข้เลือดออก_บุ่งคล้า ครั้งที่ 11สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
05 ก.ค. 2556 00:33แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เกิ้ง ครั้งที่ ๑1สอ.นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
04 ก.ค. 2556 18:27รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานสำรวจไอโอดีนโดยใช้ชุด I-KIT รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นายอนุชา กุลวงษ์
04 ก.ค. 2556 16:15รายงานสอบสวนโรค ส่งรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น จำนวน 1 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
04 ก.ค. 2556 16:13รายงานสอบสวนโรค ส่งรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น จำนวน 1 ราย1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
04 ก.ค. 2556 15:17แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เชียงเหียน ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 11สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
04 ก.ค. 2556 13:19แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งแบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ สต ท่าตูม1สอ.นายสุเทพ แก้วสีขาว
04 ก.ค. 2556 12:45แบบรายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
04 ก.ค. 2556 10:20รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งข้อมูลใหม่คะ่1สอ.นางมัทติกา ปาโส
04 ก.ค. 2556 10:13รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
03 ก.ค. 2556 15:13รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
03 ก.ค. 2556 14:58รง.โภชนาการนักเรียน ส่งชั่งนำ้หนักนักเรียน1สอ.นางมัทติกา ปาโส
03 ก.ค. 2556 11:21รายงาน E-Inspection รพ.สต.ดอนหว่านส่งรายงานแพทย์แผนไทย1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
03 ก.ค. 2556 09:40รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. โคกบัวค้อส่งรายงาน6 ตัวชี้วัดคะ1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
02 ก.ค. 2556 18:11รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
02 ก.ค. 2556 14:21รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รง. 6 ตัวชี้วัด (ตค 55 - 20 มิย 56)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 14:20รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รง. 6 ตัวชี้วัด (ตค 55 - 20 มิย 56)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 14:20รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รง. 6 ตัวชี้วัด (ตค 55 - 20 มิย 56)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 14:13รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต.โนนแต้ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
02 ก.ค. 2556 14:09รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต. เขวา ส่ง รง 6 ตัวชีวัด1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
02 ก.ค. 2556 13:59รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน แบบสรุปประเมินหมู่บ้านไอโอดีน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 13:56รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานไอโอดีนรายงวด1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 13:53รายงาน โถชนาการ รง.โภชนาการ (กพ-พค)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 13:47รายงาน พัฒนาการ พัฒนาการ1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
02 ก.ค. 2556 13:39รายงาน พัฒนาการ รงพัฒนาการ 2/561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 13:37รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว สายใยรัก2/561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
02 ก.ค. 2556 13:31รายงาน พัฒนาการ รง.พัฒนาการงวด 1/561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 13:26รายงาน โถชนาการ งานโภชนาการ1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
02 ก.ค. 2556 12:55รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
02 ก.ค. 2556 11:55สรุปการวัดความรู้ ไอโอดีน ผู้นำชุมชนและประชาชน โคกก่อ ส่งรายงานไอโอดีนใหม่ค่ะ 1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
02 ก.ค. 2556 11:42รง.โภชนาการนักเรียน รง.โภชนการ รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
02 ก.ค. 2556 11:28รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน ส่งรายงานจำนวนนักเรียน รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
02 ก.ค. 2556 11:26รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
02 ก.ค. 2556 11:14รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รายงานไอโอดีน โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
02 ก.ค. 2556 11:06รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รง.แพทย์แผนไทย ตค-มิย 561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 10:52รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว รง.สายใยรักแห่งครอบครัว(กพ-พค56)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
02 ก.ค. 2556 10:48รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัดหแงน่าว1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
01 ก.ค. 2556 14:45รง.ตรวจสุขภาพนักเรียน รง.นักเรียน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
01 ก.ค. 2556 14:20รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานไอโอดีน รพ.สต.หนองจิกปี 561สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
01 ก.ค. 2556 13:41รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รณรงค์ไอโอดีนหนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
01 ก.ค. 2556 12:33รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานสำรวจไอโอดีน รอบที่ 2 2556_บุ่งคล้า1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
01 ก.ค. 2556 12:18รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด_บุ่งคล้า1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
01 ก.ค. 2556 11:38รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ส่งข้อมูลประชากรกลางปี57 รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
01 ก.ค. 2556 09:05รง.แบบสรุปประเมินหมู่บ้าน ไอโอดีน รูปมุมเรียนรู้ไอโอดีน รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
29 มิ.ย. 2556 09:35รายงาน E-Inspection ส่งผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
29 มิ.ย. 2556 09:32รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองิจิก1สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
28 มิ.ย. 2556 17:56รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
28 มิ.ย. 2556 11:03รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
28 มิ.ย. 2556 09:49รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย โคกก่อส่งรายงานมาตรฐาน1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
28 มิ.ย. 2556 09:21รง 6 ตัวชี้วัด รพ.สต รายงาน 6 ตัวชี้วัด1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
28 มิ.ย. 2556 09:19รายงาน E-Inspection รายงานการดำเนินแพทย์แผนไทย โคกก่อ1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
27 มิ.ย. 2556 14:53ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน กรกฎาคม 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
27 มิ.ย. 2556 14:23รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง HI CI มิถุนายน 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
27 มิ.ย. 2556 14:14รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย แบบประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทย 2/25561สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
27 มิ.ย. 2556 13:56รายงาน E-Inspection รายงาน E-Inspection แพทย์แผนไทย1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
27 มิ.ย. 2556 13:42รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
27 มิ.ย. 2556 12:13รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ส่งประเมินมาตรฐานแพทย์แผนไทย 2/561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
27 มิ.ย. 2556 11:57รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย สรุปประเมินมาตรฐานแพทย์แผนไทยรอบ 2/561สอ.นางลักษณี ยศราวาส
27 มิ.ย. 2556 11:56รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองปลิง1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
27 มิ.ย. 2556 10:53รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI CI เดือนมิถุนายน 2556 รพ สต ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
27 มิ.ย. 2556 10:05รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด แบบสรุป 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
26 มิ.ย. 2556 17:14รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ สต. โนนแต้ เพื่อติดตาม ตัวชี้วัด ตาม E - inspec1สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
26 มิ.ย. 2556 10:32รางาน HI,CI รายงานHI มิถุนนายน 561สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
25 มิ.ย. 2556 13:43ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีนเดือน ก.ค0สอ.นางละมัย กำเนิดขอนแก่น
17 มิ.ย. 2556 12:07ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีนโนนแต้เดือนมิถุนายน560สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
13 มิ.ย. 2556 13:26รางาน HI,CI สรุปค่า HI CI เขตรับผิดชอบอุทัยทิศค่ะ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
13 มิ.ย. 2556 11:40ตอบกลับเยี่ยมบ้าน อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
12 มิ.ย. 2556 12:59รางาน HI,CI แผนรณรงค์ไข้เลือดออก โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
07 มิ.ย. 2556 11:50ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน ส่งเบิกวัคซีน มิถุนายน 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
05 มิ.ย. 2556 11:09รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทย บัวค้อ เดือน พ.ค. 56 อันใหม่1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
04 มิ.ย. 2556 15:43รางาน HI,CI ส่งรายงาน HI/CI.โนนเพ็ก ค่ะ1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
04 มิ.ย. 2556 11:36ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีนรพ.สตดอนหว่าน0สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
03 มิ.ย. 2556 16:31รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน พค. ๕๖ บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
31 พ.ค. 2556 11:05รางาน HI,CI รายงาน HI,CI พ.ค. 56 ท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
29 พ.ค. 2556 14:54รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงาานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย พ.ค. 25561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
29 พ.ค. 2556 14:52รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง HI CI พฤษภาคม 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
22 พ.ค. 2556 17:17รางาน HI,CI แบบสรุปผลการสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภ1สอ.นายสุพัฒน์ ไชยวงศา
21 พ.ค. 2556 17:17รางาน HI,CI รายงานHI เดือน พค.56โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
21 พ.ค. 2556 14:37รางาน HI,CI รายงาน HI, CI รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
21 พ.ค. 2556 11:27รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สังกัด รพ.สต.โนนแต้ เดือน พฤษภาคม 25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
20 พ.ค. 2556 11:12รางาน HI,CI HI C ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
20 พ.ค. 2556 10:44รางาน HI,CI ส่งรายงาน HICI เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
09 พ.ค. 2556 09:57รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน เม.ย.56บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
08 พ.ค. 2556 16:12ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.ดอนหว่าน1สอ.นางศศิธร กลางสุโพธิ์
06 พ.ค. 2556 18:12รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
03 พ.ค. 2556 09:52รางาน HI,CI รายงาน HI,CI เมษายน 561สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
01 พ.ค. 2556 11:46ใบเบิกวัคซีน โคกก่อ เบิกวัคซีน พ.ค.561สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
01 พ.ค. 2556 11:23รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง HI CI เมษายน 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
01 พ.ค. 2556 11:05รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ความควบคุมได้รับวัคซีนงวด2 โคกก่อ1สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
30 เม.ย. 2556 11:45รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง รง.อ 2 เมษายน 25560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
30 เม.ย. 2556 11:44รายงาน อาหารปลอดภัย รพ.สต.เชียงเหียน ส่ง รง.อ 1 เมษายน 25560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
30 เม.ย. 2556 11:42รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายงาานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย เมษายน 25561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
30 เม.ย. 2556 11:41ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน พฤษภาคม 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
28 เม.ย. 2556 18:22รางาน HI,CI ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เมษายน 25561สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
27 เม.ย. 2556 20:42รางาน HI,CI รายชื่อบ้านปลอดลูกน้ำ รพ.สต.โนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
27 เม.ย. 2556 20:37รางาน HI,CI รพ.สต.โนนแต้ส่ง รง.HIเดือน เมษายน 56 1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
26 เม.ย. 2556 15:49รางาน HI,CI หมู่บ้านปลอดลูกนำยุงลายตำบลหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
26 เม.ย. 2556 15:46รางาน HI,CI หมู่บ้านปลอดลูกนำยุงลายตำบลหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
26 เม.ย. 2556 15:15รางาน HI,CI รพ.สต. เขวา ส่งหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก+HICI1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
26 เม.ย. 2556 15:13รางาน HI,CI รพ.สต. เขวา ส่งหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก+HICI1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
24 เม.ย. 2556 16:26รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา รพ.สต.หนองจิก ส่งรายชื่ออบรมอสม.เชี่ยวชาญวันที่ 29-30 เม.ย.56 38 คน1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
24 เม.ย. 2556 15:00รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน เมษายน25561สอ.นางประสงค์ ชั้วจำเริญ
23 เม.ย. 2556 15:50รางาน HI,CI ส่รายชื่อหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.โนนเพ็ก1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
23 เม.ย. 2556 15:38รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา รายชื่อ อสม.เข้าอบรมอสม.เชี่ยวชาญปี 561สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
23 เม.ย. 2556 14:42รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่อผู้บริจาคโลหิต รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
23 เม.ย. 2556 14:07รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายชื่อผู้รับบริจาคโลหิต รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
23 เม.ย. 2556 11:06ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน เมษายน 56 ห้วยแอ่ง 1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
23 เม.ย. 2556 11:02รางาน HI,CI รายงาน ค่า HI CI เดือนเมษายน 25561สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
23 เม.ย. 2556 10:49รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
22 เม.ย. 2556 14:44รางาน HI,CI รายชื่อหมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออก ตำบลท่าตูม1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
22 เม.ย. 2556 12:30รางาน HI,CI รายชื่อหมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออก ตำบลโคกก่อ1สอ.นายทิพากร ดีแดง
22 เม.ย. 2556 09:16รางาน HI,CI รายชื่อหมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออก เขวา1สอ.นส.เสาวนีย์ ทับสุริ
19 เม.ย. 2556 13:11รายงาน อาหารปลอดภัย ทะเบียนร้านก๋วยเตี๋ยว0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
19 เม.ย. 2556 13:11รายงาน อาหารปลอดภัย ทะเบียนร้านอาหาร0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
19 เม.ย. 2556 11:55รายงาน อาหารปลอดภัย ร้านก๋วยเต๋ยว0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
19 เม.ย. 2556 11:53รายงาน อาหารปลอดภัย ทะเบียนร้านอาหาร0สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
18 เม.ย. 2556 16:43รายงาน อาหารปลอดภัย อ20สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
18 เม.ย. 2556 16:43รายงาน อาหารปลอดภัย อ10สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
18 เม.ย. 2556 14:43รายงานสำรวจร้านชำ แวงน่างส่งรายงานสำรวจร้านชำ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
18 เม.ย. 2556 10:26รางาน HI,CI รายชื่อหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย1สอ.นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร
17 เม.ย. 2556 10:19รางาน HI,CI หมู่บ้านรับผิดชอบปลอดลูกน้ำยุงลาย1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
17 เม.ย. 2556 10:03รางาน HI,CI รพ.สต.เชียงเหียน ส่งรายชื่อหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
11 เม.ย. 2556 15:31รางาน HI,CI ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านในต.แก่งเลิงจานค่ะ1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
11 เม.ย. 2556 14:57รางาน HI,CI ส่งรายชื่อหมู่บ้านปลอดลูกน้ำ ศสม.สามัคคี1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี
11 เม.ย. 2556 14:06รางาน HI,CI ส่งรายงานหมู่บ้านปลอดลูกน้ำ รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 เม.ย. 2556 13:46รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รพ.สต.ห้วยแอ่ง แผ่น 21สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 เม.ย. 2556 13:42รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รพ.สต.ห้วยแอ่ง0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 เม.ย. 2556 11:45รางาน HI,CI รพ.สต.โนนแต้ ส่งรายชื่อ่หมู่บ้านปลอดลูกน้ำ1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
11 เม.ย. 2556 10:10รง.โภชนาการนักเรียน รง.โภชนาการนักเรียน รพ.สต.หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
11 เม.ย. 2556 09:53รางาน HI,CI หมู่บ้านปลอดลูกนำยุงลายตำบลหนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
10 เม.ย. 2556 17:16รางาน HI,CI ส่งหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
10 เม.ย. 2556 15:09รางาน HI,CI แวงน่างส่งหมู่บ้านเป้าหมายปลอดลูกน้ำ 561สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
04 เม.ย. 2556 14:42รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานลดปัญหาโรคอ้วน ท่าตูม แผนที่20สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
04 เม.ย. 2556 14:40รายงานลดปัญหาโรคอ้วน รายงานลดปัญหาโรคอ้วน ท่าตูม0สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
04 เม.ย. 2556 13:57รง.โภชนาการนักเรียน รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
04 เม.ย. 2556 10:26ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
01 เม.ย. 2556 18:25ตอบกลับเยี่ยมบ้าน รพ.สต.หัวนาคำ แผนรายชื่อ Pt HW ที่จะเยี่ยมนะคะ1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
31 มี.ค. 2556 11:57รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รพ.สต.หนองโนส่งรง. ไอโอดีน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
28 มี.ค. 2556 16:18รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน มีค. ๕๖ บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
28 มี.ค. 2556 09:36ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน มีนาคม 56 ห้วยแอ่ง 1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
22 มี.ค. 2556 21:49รายงาน 506 5061สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
19 มี.ค. 2556 09:23รายงาน 506 แผนรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก1สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
18 มี.ค. 2556 18:13รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รง.การใช้ ไอโอดีน รพ.สต.อุปราช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
18 มี.ค. 2556 15:46รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . แผนการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
17 มี.ค. 2556 21:23รายงาน 506 รพ.สต.โนนแต้ ส่งแผนและรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในสัปดาห์ วันอสม. 1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
17 มี.ค. 2556 21:16รายงาน 506 แผนและรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออโนนแต้1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
14 มี.ค. 2556 20:47รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ งบเสื่อมปี ๕๐-๕๖ (รพ.สต.ลาดพัฒนา)1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
14 มี.ค. 2556 09:38รายงานสอบสวนโรค ส่งแผนรณรงค์สัปดาห์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 25561สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
13 มี.ค. 2556 19:20รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ แบบบันทึกข้อมูลรายงานครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง ส่งพี่ชายกบ1สอ.นางสุภารัตน์ เหล่าอรรคะ
12 มี.ค. 2556 15:20รายงาน สอ.01 21252520สอ.นางอภิรักษ์ คำมี
12 มี.ค. 2556 11:51รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ส่งรายงานตำบลจัดการสุขภาพ ปี 25561สอ.นางชลลดา มิตตัสสา
12 มี.ค. 2556 09:02ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคชีน รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 มี.ค. 2556 13:59ใบเบิกวัคซีน โนนแต้เบิกวัคซีน0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
11 มี.ค. 2556 13:59รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรง.การใช้ไอโอดีน ต.โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
11 มี.ค. 2556 13:59รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งร1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
11 มี.ค. 2556 13:16รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา แบบรายงานการจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ต.โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
11 มี.ค. 2556 11:43รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายงานงบเสื่อมปี51-56(โนนแต้)1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
11 มี.ค. 2556 10:06ใบเบิกวัคซีน ฝากโย..ส่งใบเบิกวัคซีนค่ะ0สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
11 มี.ค. 2556 09:25รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา ส่งรายงานไอโอดีน รพ.สต.หนองจิก1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
10 มี.ค. 2556 15:12รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
10 มี.ค. 2556 15:11รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล อสม. รายงานจำนวน อสม.ปี 561สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
10 มี.ค. 2556 15:08รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.ปี.561สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
09 มี.ค. 2556 13:47รายงาน ข้อมูลพื้นฐานร้านอาหาร แผงลอย ก๋วยเตี๋ยว บัวค้อส่งรายงานข้อมูลพื้ยฐาน560สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
09 มี.ค. 2556 10:09ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน เบิกวัคซีน มีนาคม 560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 มี.ค. 2556 15:25รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว แบบเก็บข้อมูลผู้ตรวจรอบที่ 1/561สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
07 มี.ค. 2556 14:40รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย โคกก่อส่งรายงาน แผนไทย ก.พ 561สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
06 มี.ค. 2556 16:35รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . กลุ่มเป้าหมายในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี56 อุปราช0สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
06 มี.ค. 2556 15:51รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว แบบเก็บข้อมูลผู้ตรวจรอบที่ 1/561สอ.นางมัทติกา ปาโส
05 มี.ค. 2556 22:43รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. บุ่งคล้า ส่ง 6 ตัวชี้วัด1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
05 มี.ค. 2556 22:43รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. บุ่งคล้า ส่ง 6 ตัวชี้วัด1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
05 มี.ค. 2556 11:51รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด แวงน่าส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัดครับ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
05 มี.ค. 2556 11:49รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ยืนยัน 6 ตัวชี้วัดท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
05 มี.ค. 2556 11:21รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด แบบสรุป 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
05 มี.ค. 2556 09:29รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
05 มี.ค. 2556 08:02รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โคกบังค้อคะ1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
04 มี.ค. 2556 16:16รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.เขวา ยืนยันข้อมูล1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
04 มี.ค. 2556 15:34รายงานคัดกรอง โรคไม่ติดต่อ . กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2556 รพ.สต.เขวา0สอ.นางเพ็ญนิภา ชำนาญบริรักษ์
04 มี.ค. 2556 15:33รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รายงานผลการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รพ.สต.เขวา1สอ.นางเพ็ญนิภา ชำนาญบริรักษ์
04 มี.ค. 2556 14:54รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด แก้ไข รง.6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
04 มี.ค. 2556 14:48รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รพ.สต.หนองโนส่งรายงานการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
04 มี.ค. 2556 10:28รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก(แก้ไข)1สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
04 มี.ค. 2556 10:21รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. แก้ไข 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 13:52รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด สรุป 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.อุปราช แก้ไข1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
01 มี.ค. 2556 12:21รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 12:20รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 12:20รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 12:19รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 12:14รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่งรายงาน6 ตัวชี้วัดโคกก่อ (ตค55-กพ.56)1สอ.นส.สุกัญญา คำสิงห์
01 มี.ค. 2556 12:05รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางนีรนุช ศรีสารคาม
01 มี.ค. 2556 11:45รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด(ล่าสุด)ค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
01 มี.ค. 2556 10:49รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
01 มี.ค. 2556 10:35รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
01 มี.ค. 2556 09:56รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.โนนเพ็กส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัดค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
01 มี.ค. 2556 09:50รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัดค่ะ1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
01 มี.ค. 2556 09:47รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. iายงาน 6 ตัวชี้วัด 561สอ.นางสาวธนพร มาคิน
01 มี.ค. 2556 09:40ใบเบิกวัคซีน ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน1สสอ.นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
28 ก.พ. 2556 15:54รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพสต.เชียงเหียน ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
28 ก.พ. 2556 14:27รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.โนนแต้ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
28 ก.พ. 2556 11:36รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่ง รง.รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต. ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
27 ก.พ. 2556 16:41รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองโนส่งรง. 6 ตัวชี้วัด1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
27 ก.พ. 2556 16:20รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.ดอนหว่าน ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด1สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
27 ก.พ. 2556 15:47รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช1สอ.นางพลยา ศรีกะกูล
27 ก.พ. 2556 14:57รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รง. 6ตัวชี้วัดบุ่งคล้า1สอ.นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
27 ก.พ. 2556 14:28รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. 6 ตัวชี้วัดลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
27 ก.พ. 2556 14:12รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. แวงน่าส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัดครับ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
27 ก.พ. 2556 13:28รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รพ.สต.หัวนาคำ ส่งรง. 6 ตัวชั้วัดรพ.สต. ตค.55-มค.561สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
22 ก.พ. 2556 16:02รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
22 ก.พ. 2556 15:23รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. ส่งรายงาน 6 ตัวชี้วัด ปีงบ 56 ค่ะ1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์
22 ก.พ. 2556 12:24ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน ห้วยแอ่ง 0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
22 ก.พ. 2556 11:32รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางโสภารัตน์ เหล่าสมบัติ
21 ก.พ. 2556 16:27ใบเบิกวัคซีน ส่งเบิกวัคซินเดือนมีนาคม56รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
20 ก.พ. 2556 13:42รายงาน 6 ตัวชี้วัด รพ.สต/ศสม. ตัวชี้วัด 6 ข้อ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
18 ก.พ. 2556 19:54รายงาน สอ.01 โนนแต้ ส่งรายงานแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง0สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
18 ก.พ. 2556 15:56รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งรายงานสายใยรักโคกก่อ งวดที่11สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
18 ก.พ. 2556 14:51รายงาน วางแผนครอบครัว ส่งรายงานวางแผนครอบครัว โคกก่อ งวดที่10สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
18 ก.พ. 2556 14:26รายงาน พัฒนาการ ส่งรายงานพัฒนาการและโภชนาการโคกก่องวดที่11สอ.นางวรรณนงค์ ติวสร้อย
18 ก.พ. 2556 12:19รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตารางอบรมยาเสพติด ฉบับร่าง สสอ.เมือง ไฟร์ 2 1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
18 ก.พ. 2556 12:17รายงานประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตารางอบรมยาเสพติด ฉบับร่าง สสอ.เมืองค่ะ1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
18 ก.พ. 2556 10:20รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง รพ.สต.หัวยแอ่ง1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
14 ก.พ. 2556 17:37รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย เมินมาตรฐาน บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
14 ก.พ. 2556 15:49รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย โคกก่อ ส่งรายงาน แพทยแผนไทย เดือน ธ.ค. 551สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
14 ก.พ. 2556 15:45รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย โคกก่อ ส่ง รายงานแพทย์แผนไทย เดือน ม.ค.561สอ.นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว
14 ก.พ. 2556 13:58รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช รพ.สต.โคกก่อ1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
14 ก.พ. 2556 11:50รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย รายงานแพทย์แผนไทยเดือน มกราคม 56 ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
14 ก.พ. 2556 11:47รง.ประเมินตนเอง มาตรฐานแพทย์แผนไทย มาตรฐานงานแพทย์แผนไทย รพสต ท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
13 ก.พ. 2556 12:14รายงาน สอ.01 ทอลองส่งรายงาน0สอ.นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
12 ก.พ. 2556 10:16ใบเบิกวัคซีน แวงน่างส่งใบเบิกวัคซีน กพ56 ครับ1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
12 ก.พ. 2556 10:15ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีนกพ561สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
11 ก.พ. 2556 17:49แบบประเมิน Ontop ปี 56 on top รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
11 ก.พ. 2556 16:10รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ขึ้นทะเบียน รพ.สต.โคกบัวค้อ 25561สอ.นส.ปนัดดา อาษา
11 ก.พ. 2556 15:57แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
11 ก.พ. 2556 15:54แบบประเมิน Ontop ปี 56 รายงาน ontop รพ.สต.อุปราช1สอ.นางไพรวัลย์ ยศกำธร
11 ก.พ. 2556 15:39แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบประเมิน ontop ศสม.สามัคคี1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี
11 ก.พ. 2556 15:32แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop ศรีสวัสดิ์1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์
11 ก.พ. 2556 15:29แบบประเมิน Ontop ปี 56 รายงานโคกบัวค้อคะ1สอ.นส.ปนัดดา อาษา
11 ก.พ. 2556 15:16แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop ดอนหว่าน ปี 561สอ.นายอนันธ์ มาตพรมราช
11 ก.พ. 2556 15:10แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop หนองโน1สอ.นางปราณี ถีอาสนา
11 ก.พ. 2556 14:56แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop รพสตหัวนาคำ1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
11 ก.พ. 2556 14:47รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. ประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 ก.พ. 2556 14:31แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมิน ONTOP1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
11 ก.พ. 2556 14:29แบบประเมิน Ontop ปี 56 Ontop รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
11 ก.พ. 2556 14:28แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.เชียงเหียน Ontop 561สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
11 ก.พ. 2556 13:58แบบประเมิน Ontop ปี 56 on top ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 ก.พ. 2556 13:07แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่ง ontop เขวาล่าสุด1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
11 ก.พ. 2556 12:55แบบประเมิน Ontop ปี 56 on top ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
11 ก.พ. 2556 12:55แบบประเมิน Ontop ปี 56 profileแวงน่าง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
11 ก.พ. 2556 12:48แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่ง on top รพ.สต.เกิ้ง 1สอ.นางมัทติกา ปาโส
11 ก.พ. 2556 12:37แบบประเมิน Ontop ปี 56 หนองจิกส่งPCU Profile.ใหม่ล่าสุดจริงๆค่ะ1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
11 ก.พ. 2556 12:32แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop_56 บุ่งคล้า-ท่างาม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
11 ก.พ. 2556 12:19แบบประเมิน Ontop ปี 56 หนองจิกส่ง PCU Profile 56 ใหม่ล่าสุด1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
11 ก.พ. 2556 12:13แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontopเขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
11 ก.พ. 2556 12:11แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบประเมิน Ontop 56 โคกก่อ1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
11 ก.พ. 2556 12:02แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่งแบบประเมิน Ontop ปี 56 โนนเพ็ก1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
11 ก.พ. 2556 11:53แบบประเมิน Ontop ปี 56 ontop_บุ่งคล้า-ท่างาม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
11 ก.พ. 2556 10:38แบบประเมิน Ontop ปี 56 ลาด pcu profile word1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
10 ก.พ. 2556 11:26รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รพ.สต.โนแต้ส่งรายงานการประเมินตนเองจิตเวช1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
09 ก.พ. 2556 13:41การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมินขึ้นตนเอง สปสช. แก้ไขล่าสุด1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
09 ก.พ. 2556 13:14รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การจัดระดับและเกณฑ์ระดับประถมภูมิ สาขาจิตเวช1สอ.นางรัชนีย์ จันทำ
09 ก.พ. 2556 07:01การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมินขึ้นตนเอง สปสช. 1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
09 ก.พ. 2556 06:59แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมิน ONTOP1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
09 ก.พ. 2556 06:51แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมิน ONTOP(excell)1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
08 ก.พ. 2556 16:27การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งแบบการประเมินตนเอง pcu. ปี 561สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
08 ก.พ. 2556 16:13การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ pcu profile รพ.สต.หนองจิก (แก้ไขค่ะ)1สอ.นส.จีรวรรณ กลางชนีย์
08 ก.พ. 2556 16:09แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่ง on top รพ.สต.เกิ้ง แก้ไข1สอ.นางมัทติกา ปาโส
08 ก.พ. 2556 15:44ตอบกลับเยี่ยมบ้าน ตอบกลับท่าตูม1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
08 ก.พ. 2556 15:43แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile เขวา word1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
08 ก.พ. 2556 15:42แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile เขวา excel1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
08 ก.พ. 2556 15:41แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile 56 เขวา word1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
08 ก.พ. 2556 15:37แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile 56 เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
08 ก.พ. 2556 15:37แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมิน ONTOP1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
08 ก.พ. 2556 15:33รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. รพ.สต.โนนแต้ ส่งแบบประเมินขึ้นตนเอง สปสช. 1สอ.นางสุกันยา บัวลาด
08 ก.พ. 2556 15:32แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile ปี 56 โนนเพ็ก1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
08 ก.พ. 2556 15:25แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่งรายงานแบบประเมิน ontop ปี 561สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
08 ก.พ. 2556 15:23การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ cpu fofile รพ.สต.หนองจิก1สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
08 ก.พ. 2556 15:19การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเอง PCU ห้วยแอ่ง ปี 561สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
08 ก.พ. 2556 15:15แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile Excel รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
08 ก.พ. 2556 15:13รายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข รายงานฟันพี่นิค่ะบัวค้อ0สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
08 ก.พ. 2556 15:05แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบประเมิน ontop 55 รพ.สต.เกิ้ง1สอ.นางมัทติกา ปาโส
08 ก.พ. 2556 14:40รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า รายงานการจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช1สอ.นส.ธณัญภรณ์ วาโยบุตร
08 ก.พ. 2556 14:23การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเองรพ.สต.ท่าตูมห้วยแอ่ง1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 14:16การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเองรพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 13:58แบบประเมิน Ontop ปี 56 Pcu profile ปี 56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 13:56แบบประเมิน Ontop ปี 56 Pcu profile ปี 56 รพ.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 13:54แบบประเมิน Ontop ปี 56 CUP profile ปี 56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 13:52แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile Excel รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
08 ก.พ. 2556 13:49แบบประเมิน Ontop ปี 56 CUP profile ปี 56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 13:43แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
08 ก.พ. 2556 13:41แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
08 ก.พ. 2556 13:08การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ การประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 56 รพ.สต.ท่าตูม1สอ.นางธิวา พิมพ์บุตร
08 ก.พ. 2556 12:39การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งใหม่ ประเมินตนเอง รวมหนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 12:38การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งใหม่ ประเมินตนเอง (หนองโน-โคกก่อ)1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:42แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup excell รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:41แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup word รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:39แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu excell รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:36แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu word รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:34การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ แบบประเมินตนเอง หนองโน โคกก่อ1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:32การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ แบบประเมินตนเอง รพ.สต.หนองโน1สอ.นางลักษณี ยศราวาส
08 ก.พ. 2556 11:22การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:21การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ดอนหว่าน-บัวค้อ1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:20แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile word ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:20แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile word ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:18แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile excel ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:17แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบประเมิน ontop ปี56 ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
08 ก.พ. 2556 11:13แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile excel รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
08 ก.พ. 2556 10:54การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเองแวงน่างpcuหลัก1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
08 ก.พ. 2556 10:39การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเองแวงน่าง1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
08 ก.พ. 2556 09:54การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินตนเองPCUหลัก ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
08 ก.พ. 2556 09:32การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเมินการขึ้นทะเบียน ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
07 ก.พ. 2556 19:02การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ cup profile1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
07 ก.พ. 2556 19:01การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ cup profile1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
07 ก.พ. 2556 19:00การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ pcu profile1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
07 ก.พ. 2556 18:58การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ แวงน่างส่งรายงาน1สอ.นายปราโมทย์ หามาลา
07 ก.พ. 2556 17:26แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โคกก่อ ส่งแบบประเมิน Ontop ปี 56( word)1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
07 ก.พ. 2556 17:25แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โคกก่อ ส่งแบบประเมิน Ontop ปี 56( excel cup)1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
07 ก.พ. 2556 17:24แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โคกก่อ ส่งแบบประเมิน Ontop ปี 56( excel)1สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
07 ก.พ. 2556 17:21แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.โคกก่อ ส่งแบบประเมิน Ontop ปี 551สอ.นางอรอนงค์ ดีแดง
07 ก.พ. 2556 16:20แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่งรายงาน On top 56 รพ.สต.เชียงเหียน ค่ะ...( Word)1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ก.พ. 2556 16:16แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่งรายงาน On top 56 รพ.สต.เชียงเหียน ค่ะ...(EXcel)1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
07 ก.พ. 2556 16:00แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.หัวนาคำ ส่งontop 561สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
07 ก.พ. 2556 15:57การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หัวนาคำ ส่ง ประเมินสปสช 56 ทุก file1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
07 ก.พ. 2556 15:56แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 แบบประเมินหมอครอบครัว_56_ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
07 ก.พ. 2556 15:53แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 แบบประเมินหมอครอบครัว_56_ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
07 ก.พ. 2556 15:53แบบประเมิน Ontop ปี 56 ประเมิน Ontop_56_ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
07 ก.พ. 2556 15:51แบบประเมิน Ontop ปี 56 ประเมิน Ontop_56_ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
07 ก.พ. 2556 15:47แบบประเมิน Ontop ปี 56 รพ.สต.หัวนาคำ ประเมิน on top file 11สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
07 ก.พ. 2556 15:47การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ การประเมินตนเอง_2556_ศสม.อุทัยทิศ1ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ
07 ก.พ. 2556 15:45การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หัวนาคำ ขึ้นทะเบียน สปสช file21สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
07 ก.พ. 2556 15:42การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สตหัวนคำ ขึ้นทะเบียน สปสช.1สอ.นางอุมาพร ล้ำเลิศ
07 ก.พ. 2556 12:02แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่งประเมิน Ontop ปี 56 ค่ะ1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์
07 ก.พ. 2556 11:51แบบประเมิน Ontop ปี 56 ส่ง ontop 56_บุ่งคล้า 1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
07 ก.พ. 2556 10:13รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
07 ก.พ. 2556 10:12รายงานประเมินตนเองขึ้นทะเบียน สปสช. เขวา1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
07 ก.พ. 2556 10:10การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ เขวา-เชียงเหียน1สอ.นส.ทับทิม ตะวัน
06 ก.พ. 2556 16:52แบบประเมิน Ontop ปี 56 cup profile รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
06 ก.พ. 2556 16:48แบบประเมิน Ontop ปี 56 pcu profile word รพ.สต ลาด1สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
06 ก.พ. 2556 14:38รายงาน สอ.01 ส่งรายงาน สอ.01 เดือน มกราคม 56 ค่ะ รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
06 ก.พ. 2556 14:36ใบเบิกวัคซีน ส่งเบิกวัคซีนค่ะ รพ.สต.เชียงเหียน เดือน ก.พ.560สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
06 ก.พ. 2556 12:01แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบประเมิน ontop ศสม.สามัคคี1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี
06 ก.พ. 2556 11:47การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ การประเมินตนเอง ปี 56 ศสม.สามัคคี1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี
06 ก.พ. 2556 09:41รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รายงานการสำรวจครุภัณฑ์1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
05 ก.พ. 2556 15:33การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งประเมินขึ้นทะเบียนบริการปฐมภูมิ_บุ่งคล้า-ท่างาม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
05 ก.พ. 2556 14:45ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน กพ.560สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
05 ก.พ. 2556 14:01การประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ รายงานการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 25561ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์
05 ก.พ. 2556 11:04แบบประเมิน Ontop ปี 56 แบบบันทึกข้อมูลศักยภาพการบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เชียงเหียน1สอ.นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน
05 ก.พ. 2556 10:29รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ม.ค.56 ค่ะ1สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
04 ก.พ. 2556 14:21แบบประเมิน Ontop ปี 56 ลองส่ง1สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
30 ม.ค. 2556 17:30รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน มค. ๕๖ บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
29 ม.ค. 2556 10:54ใบเบิกวัคซีน ส่งเบิกวัคซีนค่ะ รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
16 ม.ค. 2556 11:58รง.การใช้ ไอโอดีน ในชุมชน ร้าน ค้า สถานศึกษา รายงานงวด ไอโอดีน รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
14 ม.ค. 2556 15:25รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ รพ.สต.ห้วยแอ่ง1สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
14 ม.ค. 2556 11:29แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รพ.สต.หนองจิก ส่งแบบประเมินหมอครอบครัวใหม่1สอ.นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี
07 ม.ค. 2556 14:22รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน ธค. ๕๕ บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
02 ม.ค. 2556 09:31แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รพสต บุ่งคล้า-ท่างาม ส่งรายงาน1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
02 ม.ค. 2556 09:31แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รพสต บุ่งคล้า-ท่างาม ส่งรายงาน1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
02 ม.ค. 2556 09:31แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รพสต บุ่งคล้า-ท่างาม ส่งรายงาน1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
02 ม.ค. 2556 09:23รายงาน รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด ส่งแบบประเมินผลโครงการพัฒนาหมอครอลครัว ปี 2555_รพสต บุ่งคล้า-ท่างาม1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
28 ธ.ค. 2555 17:09แบบประเมินผลการพัฒนาระบบหมอครอบครัว ปี 55 รพ.สต.ดอนหว่าน1สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
28 ธ.ค. 2555 15:39ใบเบิกวัคซีน เบิกวัคซีน มกราคม 560สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
06 ธ.ค. 2555 18:39ใบเบิกวัคซีน ใบเบิกวัคซีน รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
06 ธ.ค. 2555 18:38รายงาน สอ.01 รายงานสอ.01 รพ.สต.เชียงเหียน0สอ.นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
03 ธ.ค. 2555 15:49รายงาน สำรวจจำนวนแพทย์แผนไทย รายงานแผนไทยเดือน พย. ๕๕ บัวค้อ1สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
30 พ.ย. 2555 16:36ใบเบิกวัคซีน ส่งใบเบิกวัคซีน ธค.55 บัวค้อ0สอ.นางอมราวดี อุทัยนิล
16 พ.ย. 2555 13:10รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ งบลงทุน 561สอ.นายสุรศักดิ์ ทำดี
28 ก.ย. 2555 10:34รายงาน สอ.01 สอ.010สอ.นางนงค์เยาว์ ทุมวัน
28 ก.ย. 2555 10:32รายงาน 506 ^^1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา
28 ก.ย. 2555 10:30ใบเบิกวัคซีน ส่งรายงาน รพ.สต.หนองจิก0สอ.นางภัทราวดี หาสุนโม
28 ก.ย. 2555 10:30รายงาน E-Inspection ส่งรายงาน EIN รพ.สต.เกิ้ง 1สอ.นส.เดือนเพ็ญ คุณปัญญา
28 ก.ย. 2555 10:29รายงาน E-Inspection E-in1สอ.นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด
28 ก.ย. 2555 10:28รายงานสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ 1นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
28 ก.ย. 2555 10:28รายงาน 506 ส่งรายงาน 5061สอ.นส.จิราวรรณ พัฒเพ็ง
28 ก.ย. 2555 10:28รายงาน โถชนาการ โภชนาการ งวด 11สอ.นางกมลวรรณ กมลศิลป์
28 ก.ย. 2555 10:27รายงานความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ส่งรายงานแล้วค่ะ0สอ.นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
28 ก.ย. 2555 10:27รง. หนังสือเล่มแรก Book Start ส่งรายงานการติดตามbook start1สอ.นางวลี กองทอง
28 ก.ย. 2555 10:27รายงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ส่งรายงาน อสม. 10 สาขา1สอ.นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
28 ก.ย. 2555 10:27รายงาน E-Inspection ส่งรายงาน e-in1สอ.นส.ณฐมน สืบซุย
28 ก.ย. 2555 10:27รายงานสรุปการประเมินกองทุนสุขภาพ สรุปผลการประเมินกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม1สสอ.นางเปรี่ยมจิต ทองภูธรณ์
28 ก.ย. 2555 10:27รายงาน E-Inspection E-in1สอ.นางสาวธนพร มาคิน
28 ก.ย. 2555 10:27 เกรดA1สอ.นางอารีจิตร ไชยคำภา

1273:Unknown collation: 'utf8'