ข่าวด่วนจากการเงิน สสอ.เมืองฯ

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งเร่งเบิกจ่ายค่าบริการ Internet  และค่าบริการโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ยังค้างจ่าย  ไปยังการเงิน สสอ เพื่อเบิกเงินงบประมาณจากจังหวัด  ภายใน      10  มีนาคม  2557  หากพ้นกำหนดนี้ ถือ ว่าไม่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ

โดย : พิสิฏฐ์ 28 ก.พ. 2557 14:47

ผู้เข้าอ่านประกาศ : นางดวงพร แก้วม่วง,นายไพบูลย์ แสงโทโพธิ์,นส.พรสุดา อุ่นรักษา,นส.ปนัดดา อาษา,นางอมราวดี อุทัยนิล,นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร,นางปราณี ถีอาสนา,นายอนันธ์ มาตพรมราช,นางอรอนงค์ นาคแสง,นางชลลดา มิตตัสสา,นางสุพนิตา ศรีสารคาม,นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน,นายปราโมทย์ หามาลา,นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์,นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด,นส.สุกัญญา คำสิงห์,นางอารีจิตร ไชยคำภา,นางไพรวัลย์ ยศกำธร,นส.พรธิวา สุปะโก,นายเสรีย์ ชะโน,นางกมลวรรณ กมลศิลป์,นายสุรศักดิ์ ทำดี,นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา,นางวรรณนงค์ ติวสร้อย,นางธัญญธร วัจนามัย,


1273:Unknown collation: 'utf8'