รับเงินค่าป่วยการ อสม.

เรียน   ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

            ให้ส่งตัวแทนรับเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556  เวลา 10.00 น. ( อบจ.เป็นผู้จ่ายเงิน ) 

โดย : เพชรสุพรรณ 26 ส.ค. 2556 09:46

ผู้เข้าอ่านประกาศ : นางสาวธนพร มาคิน,นส.เสาวนีย์ ทับสุริ,นส.สุกัญญา คำสิงห์,นายทิพากร ดีแดง,นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา,นางดวงพร แก้วม่วง,นางชลลดา มิตตัสสา,นายอนุชา กุลวงษ์,นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย,นส.อุไรวรรณ สืบซุย,นางกมลวรรณ กมลศิลป์,นางอรอนงค์ นาคแสง,นางสุภาวดี ลาวงค์,นางธัญญธร วัจนามัย,นางลักษณี ยศราวาส,นางสุภาพร ศรีหาเลิศ,นางมัทติกา ปาโส,


1273:Unknown collation: 'utf8'