ขอให้ทุก รพ.สต.เตรียมพร้อมรับประเมิน KPI และดูตัวอย่างการนำเสนอที่ส่งให้แล้ว

เรียน  ท่านผอ.ทุก รพ.สต.

                 ขอให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน KPI ทุกตัวชี้วัด  โดยเฉพาะการสุ่มประเมินกลุ่มต่าง หรือ ตัวแทนต่างๆ

ขอให้ซักซ้อมกันให้ดี  ขอให้โชคดีนะครับ   ตัวอย่างนำเสนอผลงานผมส่งให้แล้วครับ เมื่อวันเสาร์

ขอบคุณ คุณสุเทพ/นงค์เยาว์/นิราวรรณ/ปุญลักษณ์/ทิพากร ที่เปิดดูแล้ว  แห่งอื่น ๆ รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทัน

โดย : พิสิฏฐ์ 25 ส.ค. 2556 20:10

ผู้เข้าอ่านประกาศ : นางสาวธนพร มาคิน,นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน,นส.สุกัญญา คำสิงห์,นายไพบูลย์ แสงโทโพธิ์,นางธัญญธร วัจนามัย,นส.นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์,นางสาวปวีณา เทพภูเขียว,นายทิพากร ดีแดง,นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา,นางชลลดา มิตตัสสา,นางปราณี ถีอาสนา,นางปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย,นส.อุไรวรรณ สืบซุย,นส.ปนัดดา อาษา,นางประสงค์ ชั้วจำเริญ,นางกมลวรรณ กมลศิลป์,นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว,นางกรรฺการ์ โง่นส.ุข,นส.ธัญญลักษณ์ จันทะขันตี,นายสุเทพ แก้วสีขาว,นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด,นางนงค์เยาว์ ทุมวัน,นางสุภาวดี ลาวงค์,นางพลยา ศรีกะกูล ,นายเสรีย์ ชะโน,นายพิสิฏฐ์ แสงโทโพธิ์,


1273:Unknown collation: 'utf8'