ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าประชุม

สำเนา

บันทึกข้อความ

 

 

ส่วนราชการกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่ายรพ.มหาสารคามโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๔-๐๙๙๓-๖ 

ที่    มค  ๐๐๒๗.๒๐๕/                                วันที่        กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

เรื่อง    ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

เรียน    สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม        

 

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่าย โรงพยาบาลมหาสารคาม จะได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 9เดือนที่ผ่านมา

                   ในการนี้  กลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่าย ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางดังกล่าว ในวันที่  ๓๑ กรกฏาคม  255๖ เวลา 9.0๐ – ๑2.0๐ น.    ณ. ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยขอให้ทุกแห่งนำเครื่องโน้ตบุ๊คเพื่อลงโปรแกรมPap smear ใหม่มาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

 

                                                                       

(  นายไพบูลย์  อัศวธนบดี  )

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โดย : วิศรุดา 29 ก.ค. 2556 09:55

ผู้เข้าอ่านประกาศ : นางสาวธนพร มาคิน,นางศิริลักษณ์ ด้วงตะกั่ว,นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด,นางพลยา ศรีกะกูล ,นส.สุนันท์ดา สุปะโก,นางประสงค์ ชั้วจำเริญ,นส.อุไรวรรณ สืบซุย,นส.สุกัญญา คำสิงห์,นางสุภาพร ศรีหาเลิศ,นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา,นางอรอนงค์ นาคแสง,นส.ปนัดดา อาษา,นางสุภาวดี ลาวงค์,นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง,นายสุรศักดิ์ ทำดี,นางธัญญธร วัจนามัย,


1273:Unknown collation: 'utf8'