COVID2019@MAHASARAKHAM
COVID2019@MAHASARAKHAM

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2020-08-06 เวลา 12.00 น. (รายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข)

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


รายใหม่วันนี้

0

สะสม

1

กำลังรักษา

0

รักษาหาย

0
เสียชีวิต
1

ผู้ป่วยเข้าเกณณฑ์สอบสวนโรค (PUI)


รายใหม่วันนี้

1

สะสม

493

ไม่พบเชื้อ

492

รอผลตรวจ

1

กำลังรักษา

1

รักษาหาย

492

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ฉบับที่ 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-09-09] ดู:..74
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-07-30] ดู:..185
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-07-02] ดู:..222
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-06-14] ดู:..406
รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ [วันที่:2020-06-04] ดู:..162
กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-05-31] ดู:..406
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 พ.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-16] ดู:..689
การแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) [วันที่:2020-05-09] ดู:..254
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.จ.มค.) [วันที่:2020-05-09] ดู:..128
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1377/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามด่านคัดกรอง และสถานที่กิจกรรมอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-07] ดู:..230
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-03] ดู:..581
แนวทางปฏิบัตในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [วันที่:2020-04-23] ดู:..176
ขอผ่อนผันการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานให้ภาคธนาคาร [วันที่:2020-04-22] ดู:..170
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..579
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-15] ดู:..567
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1113/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉฯฮณฏ-19) [วันที่:2020-04-15] ดู:..102
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..522
Timeline ประกาศ คำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาด .pdf [วันที่:2020-04-09] ดู:..212
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-04] ดู:..344
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-02] ดู:..305
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-01] ดู:..863
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-31] ดู:..219
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..337
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..144
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..97
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-29] ดู:..332
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-27] ดู:..103
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [วันที่:2020-03-24] ดู:..160
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-03-24] ดู:..152
การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-24] ดู:..80
การมอบหมายภารกิจการจัดทำสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..82
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-19] ดู:..112
หนังสือ จ.มค.แจ้งประกาศ คกก โรคติดต่อจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..65
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..81
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..64
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับตำบลและระดับอำเภอ [วันที่:2020-03-18] ดู:..49
การมอบหมายภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..70

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-26] ดู:..21
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..32
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..32
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-07-10] ดู:..63
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-30] ดู:..75
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-24] ดู:..47
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-15] ดู:..54
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-14] ดู:..49
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-21] ดู:..121
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-13] ดู:..115
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-07] ดู:..81
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-06] ดู:..62
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-30] ดู:..96
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-23] ดู:..87
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..88
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..61
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..77
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..53
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-03] ดู:..43
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..55
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-28] ดู:..53
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..66
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-23] ดู:..55
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..38
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ [วันที่:2020-03-19] ดู:..61
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-17] ดู:..32
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-13] ดู:..36
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-05] ดู:..38

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-08-05] ดู:..35
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-14] ดู:..50
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..28
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-18] ดู:..91
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-06-02] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-18] ดู:..82
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-08] ดู:..96
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..86
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-30] ดู:..75
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-17] ดู:..155
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..69
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..87
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..82
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-06] ดู:..64
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..69
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-31] ดู:..66
คำสั่ง สสจ.มหาสารคาม ที่ 47/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [วันที่:2020-03-30] ดู:..74
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-27] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-25] ดู:..69

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19

วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-29] ดู:..55
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..50
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-24] ดู:..35
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-10] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..51
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-20] ดู:..54
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-12] ดู:..49
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..80
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-29] ดู:..49
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..41
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..35
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-15] ดู:..63
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..38
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-09] ดู:..24
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..29
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..20
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-02] ดู:..49
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..41
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6_( 27 มีนาคม 2563) [วันที่:2020-03-27] ดู:..38
วาระการประชุม EOC 250363-2 [วันที่:2020-03-25] ดู:..37
แนวทางการวินิจฉัย 20 มีค 63 [วันที่:2020-03-25] ดู:..30
MSK COVID 19 Work Flow 28 March 2020 [วันที่:2020-03-25] ดู:..26
แผนจัดระบบบริการรักษาผู้ป่วย COVID-19 [วันที่:2020-03-25] ดู:..33
คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล [วันที่:2020-03-25] ดู:..29
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2009-06-19] ดู:..9

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ [วันที่:2020-03-30] ดู:..102
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ [วันที่:2020-03-26] ดู:..104
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..102
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม [วันที่:2020-03-26] ดู:..133
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก [วันที่:2020-03-26] ดู:..72
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช [วันที่:2020-03-26] ดู:..71
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกุดรัง [วันที่:2020-03-26] ดู:..75
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอพยัคภูมิพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..89
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองมหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..127
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาดูน [วันที่:2020-03-26] ดู:..73
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกันทรวิชัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..27
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอวาปีปทุม [วันที่:2020-03-26] ดู:..24
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองเชียงยืน [วันที่:2020-03-26] ดู:..31

6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) [วันที่:2020-09-01] ดู:..13
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-09-01] ดู:..13
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-08-01] ดู:..42
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) [วันที่:2020-08-01] ดู:..35
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) [วันที่:2020-08-01] ดู:..23
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) [วันที่:2020-07-01] ดู:..52
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..30
การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..27
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) [วันที่:2020-07-01] ดู:..52
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) [วันที่:2020-07-01] ดู:..51
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-07-01] ดู:..61
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-07-01] ดู:..71
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) [วันที่:2020-06-14] ดู:..42
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF [วันที่:2020-06-13] ดู:..33
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-05-31] ดู:..47
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-05-30] ดู:..37
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) [วันที่:2020-05-30] ดู:..59
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-16] ดู:..73
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-05-15] ดู:..66
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-05-01] ดู:..61
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-05-01] ดู:..45
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ [วันที่:2020-05-01] ดู:..45
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 21/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-05-01] ดู:..47
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..61
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..36
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..42
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-30] ดู:..46
พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..49
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..27
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..16
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560 [วันที่:2020-04-27] ดู:..12
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [วันที่:2020-04-27] ดู:..15
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..14
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..21
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..24
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..14
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..18
พระราชกาหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..14
พระราชกาหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..12
พระราชกฤษฎีกา กาหนดจานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..15
พระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..16
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-04-14] ดู:..42
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแน่งทางอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่แลบะเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อความกหนดออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-04-09] ดู:..58
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด [วันที่:2020-04-08] ดู:..42
1. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 [วันที่:2020-03-27] ดู:..58
2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2020-03-27] ดู:..57
3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี [วันที่:2020-03-27] ดู:..30
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563​ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน [วันที่:2020-03-27] ดู:..36
5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563​ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-03-27] ดู:..44
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2648 (ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-27] ดู:..93

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

new ด่วนที่สุด มท 0230/ว5484 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่ [วันที่:2020-09-18] ดู:..6
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5362 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 [วันที่:2020-09-13] ดู:..31
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5246 ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 [วันที่:2020-09-11] ดู:..24
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม [วันที่:2020-08-11] ดู:..57
ด่วนที่สุด โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย มท 0230/ว4355 [วันที่:2020-07-30] ดู:..23
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..38
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..27
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-23] ดู:..40
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 3472 วันที่ 13 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..55
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..34
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..38
COVID-19 IMAP [วันที่:2020-06-10] ดู:..64
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ในกิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่นอคลาย โดยการใช้เพลตฟอร์ม ไทยชนะ [วันที่:2020-06-10] ดู:..38
ด่วนที่สุด โทรสารจัดระเบียบสังคม 5 มิ.ย. 63 [วันที่:2020-06-06] ดู:..36
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF [วันที่:2020-05-28] ดู:..37
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 3001 [วันที่:2020-05-27] ดู:..63
ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..25
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..23
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..21
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..23
คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ฉบับที่1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..32
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ [วันที่:2020-05-21] ดู:..24
คู่มือมาตรการผ่อนปรน-สีขาว-v.1-1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..36
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 21 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-21] ดู:..26
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2776 วันที่ 16 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-17] ดู:..28
คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายเชื้อโรค [วันที่:2020-05-15] ดู:..16
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-11] ดู:..23
คำสั่ง ศปม. จัดตั้งคณะตรวจการฯ [วันที่:2020-05-11] ดู:..15
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..17
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..29
ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต [วันที่:2020-05-10] ดู:..16
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2654 วันที่ 8 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-09] ดู:..25
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2641 วันที่ 7 พ.ค.63 ขอให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก) [วันที่:2020-05-08] ดู:..34
ขอทำความตกลงเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้ิงกันหรือยับยั้งภัยภิบัติ โรคไวรัสโคโรน่า covid19 และไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ [วันที่:2020-05-08] ดู:..25
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..33
คำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน [วันที่:2020-05-07] ดู:..39
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016(COVID-19) กรณีค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลภายนอกที่ออกปฏิบัติงาน [วันที่:2020-05-07] ดู:..15
ขอยกเว้นการปฏิบัตตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีรับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [วันที่:2020-05-07] ดู:..16
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..12
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 4 พ.ค.63 หลังผ่านคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด [วันที่:2020-05-04] ดู:..25
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..27
ศบค.มท. พิจารณา ข้อมูลบางรายการหมดความจำเป็น และมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำระบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดคงเหลือการรายงานให้ับ ศบค.มท. ดังรายละเอียด [วันที่:2020-04-30] ดู:..21
ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-28] ดู:..21
สรุปหนังสือสั่งการ ศบค.มท. ประจำสัปดาห์ 21-27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-28] ดู:..21
การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตุจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด [วันที่:2020-04-14] ดู:..37
ตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง [วันที่:2020-04-14] ดู:..29
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฯ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..24
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและการบังคับซื้อโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..26
คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่1-2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..22
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..18
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-10] ดู:..37
ระเบียบกระทรวงการคลัง และ มท.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 [วันที่:2020-04-09] ดู:..39
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค๋การปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-04-09] ดู:..35
ขอส่งคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [วันที่:2020-04-09] ดู:..31
สรุปการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีท [วันที่:2020-04-09] ดู:..31
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3) [วันที่:2020-04-09] ดู:..20
คำสั่งที่ 1 [วันที่:2020-03-27] ดู:..67
คำสั่งที่ 2 [วันที่:2020-03-27] ดู:..52