COVID2019@MAHASARAKHAM
COVID2019@MAHASARAKHAM

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2020-10-04 เวลา 12.00 น. (รายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข)

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


รายใหม่วันนี้

0

สะสม

1

กำลังรักษา

0

รักษาหาย

0
เสียชีวิต
1

ผู้ป่วยเข้าเกณณฑ์สอบสวนโรค (PUI)


รายใหม่วันนี้

0

สะสม

508

ไม่พบเชื้อ

508

รอผลตรวจ

0

กำลังรักษา

2

รักษาหาย

506

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..322
ด่วนที่สุด มค0017.3-ว511- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013 [วันที่:2021-01-12] ดู:..171
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่1-2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..713
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่18-2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-31] ดู:..368
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่17-2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..453
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-29] ดู:..588
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-22] ดู:..727
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-09-09] ดู:..506
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-07-30] ดู:..420
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-07-02] ดู:..457
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-06-14] ดู:..749
รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ [วันที่:2020-06-04] ดู:..255
กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-05-31] ดู:..668
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 พ.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-16] ดู:..807
การแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) [วันที่:2020-05-09] ดู:..324
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.จ.มค.) [วันที่:2020-05-09] ดู:..218
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1377/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามด่านคัดกรอง และสถานที่กิจกรรมอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-07] ดู:..404
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-03] ดู:..777
แนวทางปฏิบัตในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [วันที่:2020-04-23] ดู:..251
ขอผ่อนผันการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานให้ภาคธนาคาร [วันที่:2020-04-22] ดู:..198
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..610
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-15] ดู:..637
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1113/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉฯฮณฏ-19) [วันที่:2020-04-15] ดู:..158
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..619
Timeline ประกาศ คำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาด .pdf [วันที่:2020-04-09] ดู:..244
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-04] ดู:..386
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-02] ดู:..373
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-01] ดู:..976
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-31] ดู:..255
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..386
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..180
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..119
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-29] ดู:..404
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-27] ดู:..138
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [วันที่:2020-03-24] ดู:..244
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-03-24] ดู:..193
การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-24] ดู:..115
การมอบหมายภารกิจการจัดทำสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..101
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-19] ดู:..161
หนังสือ จ.มค.แจ้งประกาศ คกก โรคติดต่อจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..107
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..108
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..87
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับตำบลและระดับอำเภอ [วันที่:2020-03-18] ดู:..75
การมอบหมายภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..113

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-11-04] ดู:..105
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-26] ดู:..127
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..89
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..129
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-07-10] ดู:..117
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-30] ดู:..132
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-24] ดู:..96
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-15] ดู:..100
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-14] ดู:..89
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-21] ดู:..176
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-13] ดู:..163
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-07] ดู:..103
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-06] ดู:..84
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-30] ดู:..111
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-23] ดู:..114
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..177
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..72
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..90
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..65
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-03] ดู:..53
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..79
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-28] ดู:..64
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..89
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-23] ดู:..66
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..55
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ [วันที่:2020-03-19] ดู:..81
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-17] ดู:..46
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-13] ดู:..47
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-05] ดู:..50

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19

new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..26
new ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..18
new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..29
new ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..19
new ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่11/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..30
new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..21
new ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..11
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..66
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..40
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..36
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2021-01-01] ดู:..40
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-29] ดู:..34
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..36
รายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..39
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..55
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-08-05] ดู:..72
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-14] ดู:..103
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..91
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-18] ดู:..149
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-06-02] ดู:..98
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..109
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-18] ดู:..113
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-08] ดู:..129
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..121
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-30] ดู:..107
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..68
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-17] ดู:..165
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..83
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..100
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..96
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-06] ดู:..80
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..86
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-31] ดู:..76
คำสั่ง สสจ.มหาสารคาม ที่ 47/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [วันที่:2020-03-30] ดู:..84
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..89
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-27] ดู:..82
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-25] ดู:..84

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19

new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2563 [วันที่:2021-01-17] ดู:..16
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..13
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..15
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..36
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..39
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..30
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..25
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..33
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..37
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..16
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..56
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..64
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..37
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-29] ดู:..109
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..79
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-24] ดู:..68
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-10] ดู:..99
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..100
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-20] ดู:..96
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-12] ดู:..83
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..106
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-29] ดู:..80
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..68
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..54
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-15] ดู:..74
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..61
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-09] ดู:..31
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..38
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..40
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-02] ดู:..62
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..55
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6_( 27 มีนาคม 2563) [วันที่:2020-03-27] ดู:..48
วาระการประชุม EOC 250363-2 [วันที่:2020-03-25] ดู:..48
แนวทางการวินิจฉัย 20 มีค 63 [วันที่:2020-03-25] ดู:..45
MSK COVID 19 Work Flow 28 March 2020 [วันที่:2020-03-25] ดู:..38
แผนจัดระบบบริการรักษาผู้ป่วย COVID-19 [วันที่:2020-03-25] ดู:..54
คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล [วันที่:2020-03-25] ดู:..41
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2009-06-19] ดู:..16

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..29
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา [วันที่:2021-01-04] ดู:..19
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..12
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..11
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ [วันที่:2020-03-30] ดู:..139
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ [วันที่:2020-03-26] ดู:..184
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..165
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม [วันที่:2020-03-26] ดู:..213
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก [วันที่:2020-03-26] ดู:..114
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช [วันที่:2020-03-26] ดู:..125
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกุดรัง [วันที่:2020-03-26] ดู:..113
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอพยัคภูมิพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..129
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองมหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..225
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาดูน [วันที่:2020-03-26] ดู:..106
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกันทรวิชัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..39
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอวาปีปทุม [วันที่:2020-03-26] ดู:..33
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองเชียงยืน [วันที่:2020-03-26] ดู:..41

6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ - ให้ข้อกำหนด คำสั่ง นรม. กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-01-09] ดู:..19
ประกาศ - ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ [วันที่:2021-01-09] ดู:..17
ประกาศ - ให้ประกาศ ครม. กำหนดในสถานการณ์ฉุก [วันที่:2021-01-09] ดู:..14
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 [วันที่:2021-01-08] ดู:..18
ข้อกำหนดฯ (ฉ.17) [วันที่:2021-01-07] ดู:..21
คำสั่งศบค.1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..28
ข้อกำหนดฉบับ 15 (251263) [วันที่:2021-01-04] ดู:..24
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) [วันที่:2020-09-01] ดู:..64
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-09-01] ดู:..61
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-08-01] ดู:..195
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) [วันที่:2020-08-01] ดู:..115
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) [วันที่:2020-08-01] ดู:..52
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) [วันที่:2020-07-01] ดู:..125
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..62
การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..86
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) [วันที่:2020-07-01] ดู:..141
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) [วันที่:2020-07-01] ดู:..186
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-07-01] ดู:..181
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-07-01] ดู:..104
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) [วันที่:2020-06-14] ดู:..151
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF [วันที่:2020-06-13] ดู:..122
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-05-31] ดู:..65
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-05-30] ดู:..49
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) [วันที่:2020-05-30] ดู:..96
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-16] ดู:..125
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-05-15] ดู:..143
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-05-01] ดู:..105
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-05-01] ดู:..61
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ [วันที่:2020-05-01] ดู:..65
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 21/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-05-01] ดู:..104
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..72
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..45
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..62
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-30] ดู:..61
พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..65
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..50
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..23
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560 [วันที่:2020-04-27] ดู:..24
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [วันที่:2020-04-27] ดู:..22
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..23
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..44
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..52
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..27
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..82
พระราชกาหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..25
พระราชกาหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..21
พระราชกฤษฎีกา กาหนดจานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..33
พระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..24
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-04-14] ดู:..55
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแน่งทางอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่แลบะเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อความกหนดออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-04-09] ดู:..68
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด [วันที่:2020-04-08] ดู:..61
1. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 [วันที่:2020-03-27] ดู:..91
2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2020-03-27] ดู:..72
3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี [วันที่:2020-03-27] ดู:..40
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563​ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน [วันที่:2020-03-27] ดู:..54
5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563​ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-03-27] ดู:..58
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2648 (ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-27] ดู:..120

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

new ว307 ลว.17 มค.64 แจ้ง ผวจ. มติ.ลักลอบ 16 มค 64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..12
new ว302 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.13ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..7
new ว288 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.14ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..8
new ว287 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด มาตรการขนส่ง [วันที่:2021-01-18] ดู:..8
ข้อสั่งการ มท. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-01-11] ดู:..21
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด [วันที่:2021-01-10] ดู:..20
ด่วนที่สุด มท 0230/ว161 ลงวันที่ 9 มค 64 [วันที่:2021-01-10] ดู:..27
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า ออก จากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง [วันที่:2021-01-10] ดู:..14
ร่างแนวทางปฏิบัติv7 [วันที่:2021-01-10] ดู:..11
เอกสารรับรองความจำเป็นพื้นที่ควบคุม v2 [วันที่:2021-01-10] ดู:..11
ด่วนที่สุด มท 0230/ว142 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..22
ด่วนที่สุด มท 0230/ว143 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..11
ด่วนที่สุด มท 0230/ว77 รายงานการค้นหาผู้ติดเชื้อฯ [วันที่:2021-01-07] ดู:..22
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ยกระดับการป้องกันโรค [วันที่:2021-01-07] ดู:..39
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..12
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7674 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ สำรวจ ทำความเข้าใจสถานประกอบการ กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี [วันที่:2020-12-23] ดู:..49
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7335 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563 ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด จากประเทศเพื่อนบ้าน [วันที่:2020-12-17] ดู:..68
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7473 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2563 การป้องกันโควิด ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 [วันที่:2020-12-17] ดู:..43
การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัว [วันที่:2020-10-13] ดู:..34
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5484 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่ [วันที่:2020-09-18] ดู:..110
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5362 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 [วันที่:2020-09-13] ดู:..100
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5246 ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 [วันที่:2020-09-11] ดู:..79
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม [วันที่:2020-08-11] ดู:..150
ด่วนที่สุด โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย มท 0230/ว4355 [วันที่:2020-07-30] ดู:..147
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..81
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..64
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-23] ดู:..93
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 3472 วันที่ 13 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..81
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..50
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..52
COVID-19 IMAP [วันที่:2020-06-10] ดู:..139
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ในกิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่นอคลาย โดยการใช้เพลตฟอร์ม ไทยชนะ [วันที่:2020-06-10] ดู:..53
ด่วนที่สุด โทรสารจัดระเบียบสังคม 5 มิ.ย. 63 [วันที่:2020-06-06] ดู:..47
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF [วันที่:2020-05-28] ดู:..51
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 3001 [วันที่:2020-05-27] ดู:..89
ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..34
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..68
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..32
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..31
คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ฉบับที่1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..42
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ [วันที่:2020-05-21] ดู:..34
คู่มือมาตรการผ่อนปรน-สีขาว-v.1-1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..45
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 21 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-21] ดู:..34
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2776 วันที่ 16 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-17] ดู:..39
คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายเชื้อโรค [วันที่:2020-05-15] ดู:..31
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-11] ดู:..39
คำสั่ง ศปม. จัดตั้งคณะตรวจการฯ [วันที่:2020-05-11] ดู:..24
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..83
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..48
ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต [วันที่:2020-05-10] ดู:..28
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2654 วันที่ 8 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-09] ดู:..36
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2641 วันที่ 7 พ.ค.63 ขอให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก) [วันที่:2020-05-08] ดู:..47
ขอทำความตกลงเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้ิงกันหรือยับยั้งภัยภิบัติ โรคไวรัสโคโรน่า covid19 และไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ [วันที่:2020-05-08] ดู:..37
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..43
คำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน [วันที่:2020-05-07] ดู:..50
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016(COVID-19) กรณีค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลภายนอกที่ออกปฏิบัติงาน [วันที่:2020-05-07] ดู:..28
ขอยกเว้นการปฏิบัตตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีรับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [วันที่:2020-05-07] ดู:..24
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..26
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 4 พ.ค.63 หลังผ่านคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด [วันที่:2020-05-04] ดู:..38
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..36
ศบค.มท. พิจารณา ข้อมูลบางรายการหมดความจำเป็น และมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำระบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดคงเหลือการรายงานให้ับ ศบค.มท. ดังรายละเอียด [วันที่:2020-04-30] ดู:..33
ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-28] ดู:..35
สรุปหนังสือสั่งการ ศบค.มท. ประจำสัปดาห์ 21-27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-28] ดู:..34
การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตุจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด [วันที่:2020-04-14] ดู:..45
ตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง [วันที่:2020-04-14] ดู:..45
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฯ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..33
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและการบังคับซื้อโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..41
คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่1-2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..30
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..33
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-10] ดู:..71
ระเบียบกระทรวงการคลัง และ มท.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 [วันที่:2020-04-09] ดู:..50
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค๋การปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-04-09] ดู:..71
ขอส่งคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [วันที่:2020-04-09] ดู:..45
สรุปการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีท [วันที่:2020-04-09] ดู:..55
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3) [วันที่:2020-04-09] ดู:..48
คำสั่งที่ 1 [วันที่:2020-03-27] ดู:..92
คำสั่งที่ 2 [วันที่:2020-03-27] ดู:..67