COVID2019@MAHASARAKHAM
COVID2019@MAHASARAKHAM

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2021-04-20 เวลา 12.00 น. (รายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข)

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


รายใหม่วันนี้

0

สะสม

0

กำลังรักษา

0

รักษาหาย

0
เสียชีวิต
0

ผู้ป่วยเข้าเกณณฑ์สอบสวนโรค (PUI)


รายใหม่วันนี้

0

สะสม

0

ไม่พบเชื้อ

0

รอผลตรวจ

0

กำลังรักษา

0

รักษาหาย

0

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 14-2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..285
ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 13-2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..554
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..1032
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2564 [วันที่:2021-04-09] ดู:..493
ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 10-2564 [วันที่:2021-03-30] ดู:..1033
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2564 [วันที่:2021-03-02] ดู:..641
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2564 [วันที่:2021-02-24] ดู:..253
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 7-2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..530
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 6-2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..911
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว2295 มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-02-06] ดู:..666
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 5-2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..1609
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่4-2564 [วันที่:2021-01-30] ดู:..761
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-22] ดู:..597
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่ 3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-22] ดู:..286
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..718
ด่วนที่สุด มค0017.3-ว511- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013 [วันที่:2021-01-12] ดู:..377
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่1-2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..938
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่18-2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-31] ดู:..603
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่17-2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..581
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-29] ดู:..936
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-22] ดู:..1021
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-09-09] ดู:..694
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-07-30] ดู:..575
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-07-02] ดู:..611
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-06-14] ดู:..900
รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ [วันที่:2020-06-04] ดู:..283
กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-05-31] ดู:..818
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 พ.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-16] ดู:..885
การแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) [วันที่:2020-05-09] ดู:..371
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.จ.มค.) [วันที่:2020-05-09] ดู:..262
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1377/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามด่านคัดกรอง และสถานที่กิจกรรมอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-07] ดู:..529
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-03] ดู:..912
แนวทางปฏิบัตในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [วันที่:2020-04-23] ดู:..382
ขอผ่อนผันการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานให้ภาคธนาคาร [วันที่:2020-04-22] ดู:..227
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..712
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-15] ดู:..777
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1113/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉฯฮณฏ-19) [วันที่:2020-04-15] ดู:..303
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..791
Timeline ประกาศ คำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาด .pdf [วันที่:2020-04-09] ดู:..272
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-04] ดู:..507
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-02] ดู:..496
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-01] ดู:..1133
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-31] ดู:..364
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..432
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..207
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..145
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-29] ดู:..516
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-27] ดู:..174
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [วันที่:2020-03-24] ดู:..357
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-03-24] ดู:..295
การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-24] ดู:..139
การมอบหมายภารกิจการจัดทำสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..222
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-19] ดู:..197
หนังสือ จ.มค.แจ้งประกาศ คกก โรคติดต่อจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..129
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..132
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..103
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับตำบลและระดับอำเภอ [วันที่:2020-03-18] ดู:..93
การมอบหมายภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..137

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

new รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14 [วันที่:2021-04-19] ดู:..47
new รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13 [วันที่:2021-04-16] ดู:..49
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12 [วันที่:2021-04-10] ดู:..91
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 [วันที่:2021-04-07] ดู:..224
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 [วันที่:2021-03-10] ดู:..102
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 [วันที่:2021-03-02] ดู:..89
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8 [วันที่:2021-02-23] ดู:..146
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7 [วันที่:2021-02-18] ดู:..143
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6 [วันที่:2021-02-15] ดู:..140
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 [วันที่:2021-02-02] ดู:..204
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ปี2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..128
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29 [วันที่:2021-01-28] ดู:..203
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30 [วันที่:2021-01-28] ดู:..116
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31 [วันที่:2021-01-28] ดู:..138
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..94
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..85
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..90
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-11-04] ดู:..209
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-26] ดู:..198
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..145
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..259
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-07-10] ดู:..160
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-30] ดู:..178
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-24] ดู:..132
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-15] ดู:..149
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-14] ดู:..132
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-21] ดู:..234
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-13] ดู:..182
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-07] ดู:..121
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-06] ดู:..99
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-30] ดู:..123
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-23] ดู:..128
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..290
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..86
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..106
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..81
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-03] ดู:..73
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..92
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-28] ดู:..76
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..186
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-23] ดู:..79
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..68
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ [วันที่:2020-03-19] ดู:..98
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-17] ดู:..57
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-13] ดู:..55
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-05] ดู:..61

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19

new ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 53/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..10
new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 53/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..7
new ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 50/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..53
new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 50/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..19
new ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 49/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..30
new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 49/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..6
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 48/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..52
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 48/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..50
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 47/2564 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..31
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 47/2564 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..16
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..19
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..14
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..1
2 ข้อสั่งการ EOC ครั้งที่ 44 (11 เมษายน 2564) [วันที่:2021-04-12] ดู:..35
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 45/2564 วันที่ 12 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..46
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 45/2564 วันที่ 12 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..30
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..63
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 10 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..46
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..29
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 41/2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-08] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-04-02] ดู:..53
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-04-02] ดู:..46
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..67
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..43
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..52
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..48
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-12] ดู:..71
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-12] ดู:..47
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-05] ดู:..81
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-05] ดู:..66
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..64
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-24] ดู:..72
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 33/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-23] ดู:..93
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..45
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..43
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-19] ดู:..97
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..80
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-17] ดู:..77
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-17] ดู:..59
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-16] ดู:..82
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-16] ดู:..48
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 27/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-15] ดู:..44
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 27/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-15] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-11] ดู:..71
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-11] ดู:..43
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..60
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-10] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-08] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..66
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..54
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..67
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-05] ดู:..65
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..96
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..36
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..90
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..53
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..48
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..45
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..78
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..86
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..107
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..79
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..82
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-19] ดู:..76
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-19] ดู:..59
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..75
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..60
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..83
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..45
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่11/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..59
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..57
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..40
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..118
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..81
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..68
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2021-01-01] ดู:..72
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-29] ดู:..70
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..65
รายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..64
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..91
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..93
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-08-05] ดู:..87
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-14] ดู:..116
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..112
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-18] ดู:..179
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-06-02] ดู:..128
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..129
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-18] ดู:..138
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-08] ดู:..157
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..142
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-30] ดู:..126
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..81
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-17] ดู:..179
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..98
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..112
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..110
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-06] ดู:..102
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..97
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-31] ดู:..102
คำสั่ง สสจ.มหาสารคาม ที่ 47/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [วันที่:2020-03-30] ดู:..103
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..103
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-27] ดู:..105
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-25] ดู:..101

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19

new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 54 วันที่ 21 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..18
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 53 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-20] ดู:..13
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 52 วันที่ 19 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..32
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 51 วันที่ 18 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..18
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 50 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-17] ดู:..17
new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 49 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..31
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 48 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..23
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 47 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..24
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 46 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..30
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..4
1. วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 45 (12 เมษายน 2564) [วันที่:2021-04-12] ดู:..18
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 46 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..17
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 10 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..28
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 44 วันที่ 11 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..49
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 42 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-07] ดู:..68
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 41 วันที่ 5 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-01] ดู:..67
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 40 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..55
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 38 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-11] ดู:..65
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 37 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-09] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 36 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..58
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 35 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-25] ดู:..71
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 34 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-23] ดู:..89
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 33 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..93
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 32 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-19] ดู:..95
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 31 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..82
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 30 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-17] ดู:..65
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 29 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-16] ดู:..92
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 28 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-15] ดู:..59
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 27 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-11] ดู:..55
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 26 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..73
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 25 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-08] ดู:..69
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..86
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-05] ดู:..46
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..42
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-02] ดู:..18
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-02] ดู:..28
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..79
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..72
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..54
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563 [วันที่:2021-01-22] ดู:..53
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2563 [วันที่:2021-01-17] ดู:..71
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..78
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..70
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..111
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..108
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..89
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..86
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..76
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..45
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..93
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..109
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..58
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-29] ดู:..122
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..97
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-24] ดู:..81
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-10] ดู:..112
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..120
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-20] ดู:..110
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-12] ดู:..104
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..125
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-29] ดู:..102
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..85
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..86
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-15] ดู:..84
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..87
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-09] ดู:..42
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..48
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..53
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-02] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..67
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6_( 27 มีนาคม 2563) [วันที่:2020-03-27] ดู:..66
วาระการประชุม EOC 250363-2 [วันที่:2020-03-25] ดู:..61
แนวทางการวินิจฉัย 20 มีค 63 [วันที่:2020-03-25] ดู:..58
MSK COVID 19 Work Flow 28 March 2020 [วันที่:2020-03-25] ดู:..49
แผนจัดระบบบริการรักษาผู้ป่วย COVID-19 [วันที่:2020-03-25] ดู:..66
คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล [วันที่:2020-03-25] ดู:..52
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2009-06-19] ดู:..22

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..204
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา [วันที่:2021-01-04] ดู:..159
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..142
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..140
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ [วันที่:2020-03-30] ดู:..272
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ [วันที่:2020-03-26] ดู:..326
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..286
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม [วันที่:2020-03-26] ดู:..344
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก [วันที่:2020-03-26] ดู:..215
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช [วันที่:2020-03-26] ดู:..250
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกุดรัง [วันที่:2020-03-26] ดู:..150
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอพยัคภูมิพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..170
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองมหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..252
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาดูน [วันที่:2020-03-26] ดู:..130
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกันทรวิชัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..52
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอวาปีปทุม [วันที่:2020-03-26] ดู:..53
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองเชียงยืน [วันที่:2020-03-26] ดู:..52

6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา

new ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 [วันที่:2021-04-17] ดู:..30
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 [วันที่:2021-04-11] ดู:..31
คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564_แนวปฏิบัติฯ (ฉ.9) [วันที่:2021-04-05] ดู:..60
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๐) [วันที่:2021-03-01] ดู:..79
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-03-01] ดู:..70
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-03-01] ดู:..71
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑๘) [วันที่:2021-01-30] ดู:..142
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ [วันที่:2021-01-30] ดู:..132
ประกาศ - ให้ข้อกำหนด คำสั่ง นรม. กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-01-09] ดู:..144
ประกาศ - ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ [วันที่:2021-01-09] ดู:..142
ประกาศ - ให้ประกาศ ครม. กำหนดในสถานการณ์ฉุก [วันที่:2021-01-09] ดู:..141
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 [วันที่:2021-01-08] ดู:..134
ข้อกำหนดฯ (ฉ.17) [วันที่:2021-01-07] ดู:..140
คำสั่งศบค.1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..121
ข้อกำหนดฉบับ 15 (251263) [วันที่:2021-01-04] ดู:..101
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) [วันที่:2020-09-01] ดู:..142
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-09-01] ดู:..160
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-08-01] ดู:..347
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) [วันที่:2020-08-01] ดู:..215
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) [วันที่:2020-08-01] ดู:..64
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) [วันที่:2020-07-01] ดู:..167
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..77
การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..162
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) [วันที่:2020-07-01] ดู:..239
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) [วันที่:2020-07-01] ดู:..305
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-07-01] ดู:..201
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-07-01] ดู:..116
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) [วันที่:2020-06-14] ดู:..247
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF [วันที่:2020-06-13] ดู:..267
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-05-31] ดู:..83
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-05-30] ดู:..82
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) [วันที่:2020-05-30] ดู:..115
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-16] ดู:..183
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-05-15] ดู:..256
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-05-01] ดู:..126
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-05-01] ดู:..79
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ [วันที่:2020-05-01] ดู:..148
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 21/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-05-01] ดู:..152
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..87
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..63
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..86
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-30] ดู:..78
พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..81
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..30
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560 [วันที่:2020-04-27] ดู:..33
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [วันที่:2020-04-27] ดู:..30
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..29
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..81
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..64
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..39
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..106
พระราชกาหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..33
พระราชกาหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..30
พระราชกฤษฎีกา กาหนดจานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..42
พระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..38
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-04-14] ดู:..64
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแน่งทางอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่แลบะเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อความกหนดออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-04-09] ดู:..85
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด [วันที่:2020-04-08] ดู:..71
1. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 [วันที่:2020-03-27] ดู:..114
2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2020-03-27] ดู:..81
3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี [วันที่:2020-03-27] ดู:..51
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563​ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน [วันที่:2020-03-27] ดู:..90
5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563​ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-03-27] ดู:..74
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2648 (ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-27] ดู:..143

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

new ด่วนที่สุด มท 0230/ว 2252 19 เมษายน [วันที่:2021-04-20] ดู:..22
new ด่วนที่สุด พศ 006/ว3037มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-04-18] ดู:..21
new สธ. 0410.7-1556 จังหวัด_จัดลำดับความสำคัญการให้วัคซีน [วันที่:2021-04-18] ดู:..9
new ผวจ ว2212 ข้อกำหนด ฉ. 20 16 เม.ย. 64 [วันที่:2021-04-17] ดู:..10
ข้อกำหนดแจ้ง จว.2113 [วันที่:2021-04-10] ดู:..25
แจ้ง จว. รพ.สนาม2112-4 [วันที่:2021-04-10] ดู:..21
สธ 0410.7 -1462 (เรียน ผู้ว่ากทม.) ขอให้ดำเนินมาตรการ [วันที่:2021-04-08] ดู:..31
สรุป ศปก.ศบค. 5 เม.ย. 64 แจ้ง ผวจ [วันที่:2021-04-08] ดู:..21
ว2018แจ้ง ผวจ. ปฏิบัติตาม ฉ.18 ข้อ 11 [วันที่:2021-04-07] ดู:..54
ว2027 แจ้ง ผวจ. รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย [วันที่:2021-04-07] ดู:..31
ผวจ. 8 จว 0230-ว1951 ลว 1 เมย 64 การจัดสอบของกลุ่ม [วันที่:2021-04-05] ดู:..25
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 1951 [วันที่:2021-04-05] ดู:..25
มท0230-ว1793-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-สำรวจความต้องการวัคซีน [วันที่:2021-03-28] ดู:..48
มท0230-ว1747-ลว.25มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-ผลประชุม-ศปก.ศบค.-25-มี.ค.-64 [วันที่:2021-03-28] ดู:..44
มท0230-ว1794-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-ผลการประชุม-ศปก.ศบค.-25มี.ค.64 [วันที่:2021-03-28] ดู:..36
มท0230-ว1795-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-สรุปประชุม-ศบค.-4-2564 [วันที่:2021-03-28] ดู:..31
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 1730 [วันที่:2021-03-27] ดู:..28
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 [วันที่:2021-03-23] ดู:..39
ขอแจ้งแนวทางการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [วันที่:2021-03-21] ดู:..46
ด่วนที่สุด มท 0230/ว1503 ลงวันที่ 15 มี.ค. 64 [วันที่:2021-03-16] ดู:..56
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งที่ 3/2564 [วันที่:2021-03-02] ดู:..70
มท0230-ว1103 ลว 22 กพ.64 แจ้ง ผวจ. ปรับพื้นที่ผ่อนคลาย [วันที่:2021-02-24] ดู:..77
ด่วนที่สุด มท 0230/ว618 ลงวันที่ 30 มค 64 ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2021-02-10] ดู:..77
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว1998 การจัดตั้งด่านในเส้นทางหลักมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด 19 [วันที่:2021-02-02] ดู:..82
ว307 ลว.17 มค.64 แจ้ง ผวจ. มติ.ลักลอบ 16 มค 64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..115
ว302 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.13ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..115
ว288 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.14ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..101
ว287 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด มาตรการขนส่ง [วันที่:2021-01-18] ดู:..98
ข้อสั่งการ มท. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-01-11] ดู:..129
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด [วันที่:2021-01-10] ดู:..127
ด่วนที่สุด มท 0230/ว161 ลงวันที่ 9 มค 64 [วันที่:2021-01-10] ดู:..123
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า ออก จากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง [วันที่:2021-01-10] ดู:..111
ร่างแนวทางปฏิบัติv7 [วันที่:2021-01-10] ดู:..67
เอกสารรับรองความจำเป็นพื้นที่ควบคุม v2 [วันที่:2021-01-10] ดู:..56
ด่วนที่สุด มท 0230/ว142 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..68
ด่วนที่สุด มท 0230/ว143 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..41
ด่วนที่สุด มท 0230/ว77 รายงานการค้นหาผู้ติดเชื้อฯ [วันที่:2021-01-07] ดู:..75
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ยกระดับการป้องกันโรค [วันที่:2021-01-07] ดู:..131
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..50
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7674 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ สำรวจ ทำความเข้าใจสถานประกอบการ กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี [วันที่:2020-12-23] ดู:..105
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7335 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563 ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด จากประเทศเพื่อนบ้าน [วันที่:2020-12-17] ดู:..121
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7473 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2563 การป้องกันโควิด ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 [วันที่:2020-12-17] ดู:..106
การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัว [วันที่:2020-10-13] ดู:..45
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5484 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่ [วันที่:2020-09-18] ดู:..163
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5362 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 [วันที่:2020-09-13] ดู:..154
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5246 ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 [วันที่:2020-09-11] ดู:..125
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม [วันที่:2020-08-11] ดู:..208
ด่วนที่สุด โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย มท 0230/ว4355 [วันที่:2020-07-30] ดู:..226
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..94
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..80
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-23] ดู:..147
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 3472 วันที่ 13 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..97
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..63
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..67
COVID-19 IMAP [วันที่:2020-06-10] ดู:..234
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ในกิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่นอคลาย โดยการใช้เพลตฟอร์ม ไทยชนะ [วันที่:2020-06-10] ดู:..66
ด่วนที่สุด โทรสารจัดระเบียบสังคม 5 มิ.ย. 63 [วันที่:2020-06-06] ดู:..59
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF [วันที่:2020-05-28] ดู:..84
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 3001 [วันที่:2020-05-27] ดู:..113
ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..40
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..101
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..40
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..38
คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ฉบับที่1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..49
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ [วันที่:2020-05-21] ดู:..40
คู่มือมาตรการผ่อนปรน-สีขาว-v.1-1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..53
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 21 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-21] ดู:..39
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2776 วันที่ 16 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-17] ดู:..53
คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายเชื้อโรค [วันที่:2020-05-15] ดู:..37
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-11] ดู:..60
คำสั่ง ศปม. จัดตั้งคณะตรวจการฯ [วันที่:2020-05-11] ดู:..32
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..114
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..84
ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต [วันที่:2020-05-10] ดู:..45
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2654 วันที่ 8 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-09] ดู:..48
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2641 วันที่ 7 พ.ค.63 ขอให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก) [วันที่:2020-05-08] ดู:..60
ขอทำความตกลงเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้ิงกันหรือยับยั้งภัยภิบัติ โรคไวรัสโคโรน่า covid19 และไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ [วันที่:2020-05-08] ดู:..55
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..84
คำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน [วันที่:2020-05-07] ดู:..62
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016(COVID-19) กรณีค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลภายนอกที่ออกปฏิบัติงาน [วันที่:2020-05-07] ดู:..37
ขอยกเว้นการปฏิบัตตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีรับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [วันที่:2020-05-07] ดู:..35
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..37
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 4 พ.ค.63 หลังผ่านคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด [วันที่:2020-05-04] ดู:..53
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..52
ศบค.มท. พิจารณา ข้อมูลบางรายการหมดความจำเป็น และมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำระบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดคงเหลือการรายงานให้ับ ศบค.มท. ดังรายละเอียด [วันที่:2020-04-30] ดู:..48
ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-28] ดู:..45
สรุปหนังสือสั่งการ ศบค.มท. ประจำสัปดาห์ 21-27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-28] ดู:..43
การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตุจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด [วันที่:2020-04-14] ดู:..57
ตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง [วันที่:2020-04-14] ดู:..56
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฯ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..47
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและการบังคับซื้อโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..52
คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่1-2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..41
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..48
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-10] ดู:..111
ระเบียบกระทรวงการคลัง และ มท.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 [วันที่:2020-04-09] ดู:..63
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค๋การปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-04-09] ดู:..85
ขอส่งคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [วันที่:2020-04-09] ดู:..58
สรุปการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีท [วันที่:2020-04-09] ดู:..91
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3) [วันที่:2020-04-09] ดู:..130
คำสั่งที่ 1 [วันที่:2020-03-27] ดู:..116
คำสั่งที่ 2 [วันที่:2020-03-27] ดู:..82