ประชุมทบทวนแผนฯ ปี 2564

Description

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 และแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงานในการกำกับทุกระดับ

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Date จ., ตุลาคม 25, 2021
Time All day event
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 26, 2021 09:21 GMT