ประชุม

Description

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปี 2564

นายประวัติ  แปลงมาลย์

นางสุกัญญา  สารฟทธิคาม

นายวุมิพันธุ์ จันคามิ

นางพุฒฉวี จันทรประทักษ์ 

Location รพท./รพช./สสอ. จังหวัดมหาสารคาม
Date อ., เมษายน 20, 2021
Repeat Type Monthly;Months=4;Month Days=20,21,22,23,27,28,29,30
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated ศ., เมษายน 2, 2021 04:44 GMT