เมษายน 18, 2021    -    เมษายน 24, 2021 (สัปดาห์ 16)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 18

จ.
เม.ย. 19

อ.
เม.ย. 20

พ.
เม.ย. 21

พฤ.
เม.ย. 22

ศ.
เม.ย. 23

ส.
เม.ย. 24

08:00       
09:0009:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน รับตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
09:30» ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผชช.ว.ประชุมนำเสนอร่างแผนการขับเคลื่อนประเด็นเน้นหนัก ณ สำนักงานเขตสุขภาพ 7
09:00» ผชช.ว.ประธานการประชุม 2P safety & RM ประเด็นทบทวนความเสี่ยง Near miss ทรุดลงส่งต่อ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผชช.ว. ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5*5 ผ่านระบบ VDO conference
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
09:00» ผชช.ว ประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขต ปีปงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ E - conferrence
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาศัีกยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
09:00» นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
09:00» ผชช.ว ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10:00    10:30» นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
10:00» นพ.สสจ. ประชุม ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
 
11:00    11:00» นพ.สสจ./ผชช.ว/ ส พรสิทธิ์ /ทพ.วัฒนะ สอบคัดเลือกโควิด - 19 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
  
12:00       
13:00 13:30» ว.หัสชา ประชุมจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
13:30» นพ.วิเชียร ประชุมค่าตอบแทน Covid ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
13:30» นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conferrene เรื่องการบริหารจัดการของศูนย์ไตเทียม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด แก่ศูนย์จุฬา
  13:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
13:30» ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
 
14:00 14:00» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
     
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]