มีนาคม 28, 2021    -    เมษายน 3, 2021 (สัปดาห์ 13)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 28

จ.
มี.ค. 29

อ.
มี.ค. 30

พ.
มี.ค. 31

พฤ.
เม.ย. 1

ศ.
เม.ย. 2

ส.
เม.ย. 3

  * นพ.สสจ. เข้าร่วมการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
   * นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
 
08:0008:00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมการประกวดอำเภอTO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
08:00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
08:30» ภก.บุญถม ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
08:30» ส.รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
   
09:00 09:30» ว หัสชา ประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
09:30» ส.พรสิทธิ์ ประธาน ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น
09:00» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง
09:00» ผชช.ว. ประชุมจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ ณ เขตสุขภาพที่ 7
09:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
09:00» นพ.สสจ.ประธานเปิดมหกรรมสุขภาพ รวมพลังคนเมืองสร้างสุข วิถีชีวิตใหม่ห่างไกลโรค ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
09:00» ผชช.ว ประชุม/สัมมนาภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

10:00» ภก.บุญถม รับมอบของบริจาคช่วย COVID จากจากฮอนด้า
10:30»  คณะผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป (พญ. วรยา เหลืองอ่อน)จากกรมควบคุมโรค เข้าพบ นพ.สสจ. เรื่องขอสนับสนุนความร่วมมือในการนำร่องให้วัคซีน PCV (ป้องกันโรคติดเชื้อสเตรปนิวโม) 
09:00» ผชช.ว เข้าร่วมประชุมรายงานปลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น
09:00» ส รุ่งทิพย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ผ่านระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุม สสจ.มค
 
10:00    10:00» ท่าน ว.​หัสชา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
 
11:00       
12:00       
13:00 13:30» ผชช.ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในเจตปกครอวคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น
13:30» ภก.บุญถม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบ สมุนไพร ครั้งที่2/2564 ณ สสจ.มค
13:30» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัด
13:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มค. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ. มค.
13:30» ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง
13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเด็กวัยรุ่นและศูนย์พึ่งได้ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
13:30» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม
13:00» ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
  
14:00     14:00» ว.หัสชา ประธานพิธีปิด บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
15:00  15:30» นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์เรื่องวัดซีนโควิด แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
    
16:00       
17:00       
[พิมพ์]