มีนาคม 21, 2021    -    มีนาคม 27, 2021 (สัปดาห์ 12)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 21

จ.
มี.ค. 22

อ.
มี.ค. 23

พ.
มี.ค. 24

พฤ.
มี.ค. 25

ศ.
มี.ค. 26

ส.
มี.ค. 27

     * ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
* ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
* ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
 
06:00  06:00» ผู้บริหาร ตรวจสุขภาพประจำปี
    
07:00       
08:00  08:00» ทพ.วัฒนะ วิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
08:00» ทพ.วัฒนะ วิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
08:00» นพ.สสจ. เข้าร่วมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช
08:00» ผชช.ว. เยี่ยมชมโรงงานและหารือแนวทางการสร้างผลผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ณ โรงงานบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร
   
09:00 09:30» นพ.สสจ. ประธาน ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» สพฉ. เข้าพบ นพ.สสจ. พัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินให้เเป็นดิจิทัล สสจ.มค.
09:30» นพ.สสจ. ออกสอบสวนโรค
 09:30» ภก.บุญถม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ณ ห้อปงระชุม 409 ศาลากลาง
09:30» ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ณ​ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง
 
10:00   10:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม VDO Conferrence เรื่องการติดตามสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน ณ ห้องประชุม สสจ.
10:00» นพ.สสจ.ประธานการประชุมคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
10:30» นพ.สสจ. ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
10:00» นพ.สสจ. ดูพื้นที่และประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมการรับเสด็จ ณ วัดชัยมงคลศรีสวสัดิ์ ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม
 
11:00       
12:00       
13:00 13:30» นพ วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 3/2564 ๊ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
  13:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
13:30» นพ.สสจ. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 อ.เชียงยืน ณ ห้องประชุม สสอ.เชียงยืน
 
14:00   14:00» ภก.บุญถม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง
   
15:00  15:00» นพ.สสจ. ซ้อมนำเสนอ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 15:00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
15:30» ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม พระบรมธาตุนาดูน
  
16:00       
17:00       
[พิมพ์]