กุมภาพันธ์ 14, 2021    -    กุมภาพันธ์ 20, 2021 (สัปดาห์ 07)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.พ. 14

จ.
ก.พ. 15

อ.
ก.พ. 16

พ.
ก.พ. 17

พฤ.
ก.พ. 18

ศ.
ก.พ. 19

ส.
ก.พ. 20

   * ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
    
08:00    08:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.

09:00» นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09:00» ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
09:30» ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
  
09:00 09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» นพ.สสจ. ประชุม(conference) แผนการให้บริการวัคซีน 19 ปี 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09:00» ส พรสิทธิ์ นิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
09:00» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต (5x5) ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น
09:00» ส พรสิทธิ์ ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ วัดป่าวังนำเย็น
09:30» นพ.สสจ. ประชุมจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
10:00 10:00» นพ.สสจ. (conference)ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 10:00» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
11:00  11:00» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
   
12:00      
13:00  13:00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
13:30» ผชช.ว ประชุมงบลงทุน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
13:00» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
13:30» นพ.สสจ. ประชุมนโยบายกัญชาระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สสจ.มค.
13:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
  
14:00 14:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
     
15:00   15:00» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
   
16:00       
17:00       
[พิมพ์]