พฤษภาคม 24, 2020    -    พฤษภาคม 30, 2020 (สัปดาห์ 22)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 24

จ.
พ.ค. 25

อ.
พ.ค. 26

พ.
พ.ค. 27

พฤ.
พ.ค. 28

ศ.
พ.ค. 29

ส.
พ.ค. 30

08:00 08:00» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.ชืนชม อ.เชียงยืน
     
09:00 09:00» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference คัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพท ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
 09:00» นพ.สสจ/ผชช.ว/นพ.วิเชียร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้เสียหาย ครั้งที่ 5 /2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
09:00» ทพ วัฒนะ เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบ electronic ณ ห้องประชุม สสจ.มค
09:00» ผู้บริหารทุกท่านประชุมเตรียมความในการนิเทศงาน รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
10:00     10:00» ผชช.ว ประชุม VDO Conference ชี้แจงแผนยุทธสาสตร์ดูแล จิตสังคม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
 
11:00       
12:00       
13:00 13:30» ผชช.ว. นพ.วิเชียร ประชุมงบลงทุนเร่งด่วน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
13:30» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมหารือแผนฟื้นฟ๔จิตใจในสถานการณ์โควิด (VDO Conference) ณ ห้องประชุม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
13:30» นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» ผชช.ว/ส.พรสิทธิ์/ทพ.วัฒนะ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» ผชช.ว /ส.พรสิทธิ์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ)ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุม กวป.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
14:00 14:00» ส.พรสิทธิ์ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องทับทิม สสจ.มหาสารคาม
     
15:00   15:00» นพ.สสจ. เข้าทดลองระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตร นบส. 
   
16:00       
17:00       
[พิมพ์]