มกราคม 24, 2021    -    มกราคม 30, 2021 (สัปดาห์ 04)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ม.ค. 24

จ.
ม.ค. 25

อ.
ม.ค. 26

พ.
ม.ค. 27

พฤ.
ม.ค. 28

ศ.
ม.ค. 29

ส.
ม.ค. 30

  * นิเทศงาน อ.ยางสีสุราช
* ส พรสิทธิ์ เชิญประชุมและร่วมตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
* นิเทศงาน อ.กุดรัง
* ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
* นิเทศงาน อ.เมืองมหาสารคาม
   
08:00 08:00» ส พรสิทธิ์ เชิญประชุมและร่วมตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
 08:00» ส พรสิทธิ์ เชิญประชุมและร่วมตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
   
09:0009:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ.ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการให้วัควีนป้องกันโรค COVID19 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการให้วัควีนป้องกันโรค COVID19 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
09:00» ทพ.วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
09:00» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดำริ
09:00» ภก.บุญถม ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน (อวช.) ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ณ สนง.เขตสุขภาพที่7 จ.ขอนแก่น
09:30» ว.หัสชา ประชุมหารือ หลักเกณฑ์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.

10:30» นพ.สสจ. ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลในประเด็นการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 ณ ห้องประชุม 308 ศาลากลางจังหวัด
 
10:00    10:00» ผชช.ว ประชุมพิจารณาแบบประเมอนบุคคลและผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุม สสจ.มค
 
11:00      
12:00      
13:00 13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน
 13:30» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัด
13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัด
13:30» ประชุมประจำเดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม
13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
14:00      
15:00      
16:00       
17:00       
[พิมพ์]