ผชช.ว ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Description ผชช.ว ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
Date อ., มิถุนายน 23, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มิถุนายน 22, 2020 07:38 GMT