เมษายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(14)       1 2 3 4
(15) 5 6 7 8 9 10 11
(16) 12 13 14 15 16 17 18
(17) 19 20 21 22 23 24 25
(18) 26 27 28 29 30    
มิถุนายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(23)   1 2 3 4 5 6
(24) 7 8 9 10 11 12 13
(25) 14 15 16 17 18 19 20
(26) 21 22 23 24 25 26 27
(27) 28 29 30        

ปฏิทินผู้บริหาร

พฤษภาคม 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
1
8
          01
View this event13:30» นพ.วิเชียร ประชุม VDO conference ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน COVID ณ ห้องประชุม สสจ.มค
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
02
W
K
1
9
03
04
View this eventหยุดราชการ วันฉัตรมงคล
05
View this eventนพ.สสจ. ลาป่วย
View this event09:30» ผชช.ว. รับมอบจักรยานยนต์
View this event13:30» ผชช.ว. ประชุม VDO CONFERENCE เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
View this event15» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
06
View this eventหยุดราชการ วันวิสาขบูชา
07
View this event09:30» นพ.สสจ ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
View this event09:30» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
08
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
View this event14» นพ.สสจ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ บริเวณหนเาห้องคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event15» นพ.สสจ : สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย เข้าพบ
09
W
K
2
0
10
11
View this eventหยุดราชการ พืชมงคล
12
View this event08» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event14:30» นพ.สสจ /ผู้บริหารทุกท่าน ร่วมพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท ปตท. จำกัด ณ สสจ.มค
View this event15» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13
View this event00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
View this event08» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อำเภอเชียงยืน อ.ชื่นชม
View this event09» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference แนทางการเฝ้าระวังและค้นหาโรค Covid-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event15» นพ.สสจ ประธานงานฌาปนกิจ มารดาเภสัชกรแฉล้ม รัตนพันธ์ ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
14
View this eventนพ.สสจ. ลาป่วย
View this event00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
View this event11» ทพ.วัฒนะ ประชุม ม.41 ณ ห้องประชุมมรกต สสจ.มค
15
View this eventนพ.สสจ. ลาป่วย
View this event00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
16
View this event19» ผชช.ว ประธานเจ้าภาพสวดอภิธรรมบิดา คุณสุภาภรณ์ ละอองทอง หัวหน้างานเลขานุการ สสจ.มค ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
W
K
2
1
17
18
View this event08» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.วาปีปทุม อ.โกสุมพิสัย
View this event09» นพ.สสจ ประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่บุคลากรบรรจุใหม่ ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event15» นพ.สสจ ประธานงานฌาปนกิจ บิดา คุณสุภาภรณ์ ละอองทอง หัวหน้างานเลขานุการ สสจ.มค ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
19
View this event08:30» นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ //ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ขอ เข้าพบ
20
View this event09» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประสุขภาพระดับเขต 5x5 ณ สสปสช.เขต 7 ขอนแก่น
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
21
View this event09» ผชช.ว จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ กบห.สสจ.มค ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
22
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
23
W
K
2
2
24
25
View this event08» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.ชืนชม อ.เชียงยืน
View this event09» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference คัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพท ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว. นพ.วิเชียร ประชุมงบลงทุนเร่งด่วน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event14» ส.พรสิทธิ์ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องทับทิม สสจ.มหาสารคาม
26
View this event13:30» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมหารือแผนฟื้นฟ๔จิตใจในสถานการณ์โควิด (VDO Conference) ณ ห้องประชุม สสจ.มค
27
View this event09» นพ.สสจ/ผชช.ว/นพ.วิเชียร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้เสียหาย ครั้งที่ 5 /2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event15» นพ.สสจ. เข้าทดลองระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตร นบส. 
28
View this event09» ทพ วัฒนะ เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบ electronic ณ ห้องประชุม สสจ.มค
View this event09» ผู้บริหารทุกท่านประชุมเตรียมความในการนิเทศงาน รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว/ส.พรสิทธิ์/ทพ.วัฒนะ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว /ส.พรสิทธิ์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ)ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
29
View this event10» ผชช.ว ประชุม VDO Conference ชี้แจงแผนยุทธสาสตร์ดูแล จิตสังคม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุม กวป.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
30
W
K
2
3
31
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
           
test