สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)             1
(32) 2 3 4 5 6 7 8
(33) 9 10 11 12 13 14 15
(34) 16 17 18 19 20 21 22
(35) 23 24 25 26 27 28 29
(36) 30 31          
ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(40)         1 2 3
(41) 4 5 6 7 8 9 10
(42) 11 12 13 14 15 16 17
(43) 18 19 20 21 22 23 24
(44) 25 26 27 28 29 30 31

ปฏิทินผู้บริหาร

กันยายน 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
3
6
    01
View this event00» นพ.สสจ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
View this event00» ผชช.ว. เข้าร่วมประชุมสัญจคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานของ พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเชัยงคานฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย (cont.)
View this event08» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ อ.นาเชือก
02
View this event00» นพ.สสจ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี (cont.)
View this event00» ผชช.ว. เข้าร่วมประชุมสัญจคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานของ พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเชัยงคานฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย (cont.)
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
03
View this event09:30» ส.รุ่งทิพย์ ประธานเปิดการประชุมผู้ปฏิบัติการด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมวสุ
04
View this eventวันหยุดราชการ
05
W
K
3
7
06
View this event08» นพ.สสจ. เข้ารับการสัมมนา และรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
07
View this eventวันหยุดราชการ
View this event00» นพ.สสจ. เข้ารับการสัมมนา และรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (cont.)
08
View this event00» นพ.สสจ. เข้ารับการสัมมนา และรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event08» ทพ.วัฒนะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขต 7 ณ สสจ.ขอนแก่น
09
View this event00» นพ.สสจ. เข้ารับการสัมมนา และรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้อง 409 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม
10
View this event08» ผชช.ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางทารปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ อิมแพค เมืองทองธานี
View this event08» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
View this event10» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม 304 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.มหาสารคาม
11
View this event00» ผชช.ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางทารปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ อิมแพค เมืองทองธานี (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (cont.)
View this event09» ส.รุ่งทิพย์ ประธานมอบเกียรติบัตรการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช
12
View this event00» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (cont.)
W
K
3
8
13
View this event08» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
14
View this event00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event09» ทพ.วัฒนะ เข้าร่วมปฐมนิเทศอบรมข้าราชการใหม่ ณ รพ.มค
View this event09» ผชช.ว ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ส...
15
View this eventผชช.ว ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา ณ สำนักปงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event08» นพ.สสจ.เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
View this event13:30» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (VDO ConferrenceX)
16
View this event00» นพ.สสจ.เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event13:30» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม พมจ. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
17
View this event00» นพ.สสจ.เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด / ชมรม To be number one ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event09» ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ(อวช.) ณ เขต 7 ขอนแก่น
View this event09:30» นพ.วิเชียร ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ณ ห้องบุษราคัมชั้น 2 สสจ.มค
View this event09:30» ผชช.ว ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ณ ห้องบุษราคัมชั้น 2 สสจ.มค
View this event13» ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ(อวช.) ณ เขต 7 ขอนแก่น
18
View this event09» ส.พรสิทธิ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 7/2563 และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านโคกกลางน้ำจั่น ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม
View this event09:30» ผชช.ว ประธานมอบเกียรติบัตรข้าราชการใหม่ ณ วัดอุปราช จ.มหาสารคาม
View this event18» นพ.สสจ ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนคนเดิน เทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
19
W
K
3
9
20
21
View this eventนพ.สสจ. ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) ณ ห้องประชุมก้างของ โรงพยาบาลธัญญลักษณ์ขอนแก่น
View this event10» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event14» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการชมรมนายแพทย์เชี่ยวชาญ ผ่านระบบ VDO Conferrence
22
View this eventส. รุ่งทิพย์ ประธานอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงแรมวสุ
View this eventนพ.สสจ.ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นนทบุรี
View this event09» ผชช.ว ประชุมการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ณ จังหวัดขอนแก่น
View this event09» รองบุญถม ประชุมคณะกรรมการนวตกรรมทางการเเพทย์เพื่อเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
23
View this event00» ส. รุ่งทิพย์ ประธานอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงแรมวสุ
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมงานแสดงผลงานวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานรองรับนโยบายสำคัญ ด้านสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา กทม.
View this event09» ผชช.ว. ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง
View this event09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 307 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ผชช.ว. ประธานประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
24
View this eventทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ณ สปสช. กรุงเทพมหานคร
View this event09» นพ.สสจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ รพ มหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม ไพลิน สสจ.มค
View this event16» นพ.สสจ. ประธานการคัดเลือก รองหัวหน้ากลุ่มงาน
25
View this eventนพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมการดำเนินงาน Best pratice ขับเคลื่อน พชอ. และระบบบริการสุขภาพรองรับประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์อาหารมารินทร์
View this event09:30» ผชช.ว ประชุม อปสข.ครั้งที่ 5-2563 ณ ห้องประชุม M1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
26
W
K
4
0
27
28
View this event08» นพ.สสจ. อบรมจิตอาสา904
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรวสุ
View this event09:30» ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูน โรงพยาบาลธัญญรักษ์ จ.ขอนแก่น
29
View this event00» นพ.สสจ. อบรมจิตอาสา904 (cont.)
View this event09» ส. พรสิทธิ์ ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
30
View this event00» นพ.สสจ. อบรมจิตอาสา904 (cont.)
     
test