มกราคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01)     1 2 3 4 5
(02) 6 7 8 9 10 11 12
(03) 13 14 15 16 17 18 19
(04) 20 21 22 23 24 25 26
(05) 27 28 29 30 31    
มีนาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)           1 2
(10) 3 4 5 6 7 8 9
(11) 10 11 12 13 14 15 16
(12) 17 18 19 20 21 22 23
(13) 24 25 26 27 28 29 30
(14) 31            

ปฏิทินผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2019
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 5.นางวัฒนา นันทะแสน : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
5
          01
View this eventทพ วัฒนะ /วิทยากรการอบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยทางทันตกรรมและแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับรอง TDCA” ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพมหานคร
View this eventผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
View this event08» รองวัฒนา ร่วมประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ณ บริเวณศาลหลักเมืองมหาสารคาม
View this event08:30» นพ.สสจ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event10:30» นพ.สสจ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2562ประจำเดือนมกราคม2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
View this event16» นพ.สสจ ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
02
W
K
0
6
03
04
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ดีเด่นการแพทย์แผนไไทย ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
View this event09:30» ส พรสิทธิ์.ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
05
View this eventส พรสิทธิ์ วิทยากรบรรยายหลักสูตรสมาธิ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event08:30» นพ.สสจ / ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประกวดจังหวัดและชมรม To Be No.1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด
06
View this eventทพ วัฒนะ คณะกรรมการสมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
View this eventนพ.สสจ. ลาพักผ่อน
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจคุณสมบัติและสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
View this event13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนิงานกลุ่มเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
07
View this event นพ.สสจ.ออกนิเทศงาน CUP รอบที่ 1/2562 ณ อำเภอแกดำ
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event13:30» ส รุง่ทิพย์ ประธานการประชุมการดำเนิงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
View this event17» รองวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานราตรีเส้นสายลายผ้า ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
08
View this eventทพ วัฒนะ ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น 6 สภาทันตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
View this eventผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
View this event09» ส พรสิทธิ์ ประชุม Video conferrence KPI ณ ห้องประชุม สสจ มค.
09
View this event09» ส พรสิทธิ์ ประชุมมอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการ โดยพลอากาศเอก ประจิน ขั่นตอง ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
W
K
0
7
10
11
View this event08» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
12
View this eventตรวจราชการ รอบที่ 1/2562
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event08» ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
View this event09» ผชช.ว.สมพงษ์ ประชุมพิจารณาตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ ม.ค.
13
View this eventตรวจราชการ รอบที่ 1/2562
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน รับทีมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบ1/2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13:30» นพ.สสจ/ส.รุ่งทิพย์/ทพ.วัฒนะ ติดตามทีมผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจราชการ คปสอ.กุดรัง
View this event13:30» ผชช.ว/ส.พรสิทธิ์/รองวัฒนา/รองบุญถม ติดตามทีมสาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจราชการ คปสอ.นาดูน
View this event18» ผู้บริหารทุกท่าน รับประทานอาหารเย็นกับทีมคณะตรวจราชการที่ร้านอาหารแผ่นดินทอง
14
View this eventตรวจราชการ รอบที่ 1/2562
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event08» ส พรสิทธิ์ ประธานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขานมแม่และอนามัยแม่แลเด็ก ณ หมู่ที่ 9 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
View this event08:30» ผชช.ว/ส.พรสิทธิ์/รองวัฒนา/รองบุญถม ติดตามทีมสาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจราชการ คปสอ.วาปีปทุม
View this event08:30» ส.รุ่งทิพย์/ทพ.วัฒนะ ติดตามทีมผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจราชการ คปสอ.ชื่นชม
View this event09:30» นพ.สสจ รับทีมผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event18» ผู้บริหารทุกท่าน รับประทานอาหารเย็นกับทีมคณะตรวจราชการที่ร้านอาหารแจ่วฮ้อนท่าขอนยาง
15
View this eventทพ วัฒนะ ลาพักผ่อน
View this eventตรวจราชการ รอบที่ 1/2562
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประธานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขานมแม่และอนามัยแม่แลเด็ก ณ หมู่ที่ 9 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (cont.)
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ1/2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 รพ.มค
View this event09» ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งและขอทาน จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
16
W
K
0
8
17
18
View this event08» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของทันตแพทยสภา ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น 6 สภา ทันตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
View this event08» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
View this event09» ผชช.ว. สมพงษ์ ประชุมคณะกรรมการ CHRO ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
View this event10» นพ.สสจ.ออกนิเทศงาน CUP รอบที่ 1/2562 ณ อำเภอเมือง
19
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this eventหยุดราชการวันมาฆบูชา
20
View this event นพ.สสจ.ออกนิเทศงาน CUP รอบที่ 1/2562 ณ อำเภอกันทรวิชัย
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event09» ส พรสิทธิ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณ วัดบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event07» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการพบปะแลเกเปลี่ยนความคิดเห็น สภากาแฟ ณ โรงแรมตักสิลา
View this event08» นพ.สสจ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 1 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
22
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event09» นพ.สสจ.ประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องฉันทันต์ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
23
W
K
0
9
24
25
View this event25-27 ก พ.62 กิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ จ.นครราชีมา
View this event08» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข
View this event13:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น
26
View this event25-27 ก พ.62 กิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ จ.นครราชีมา
View this eventทพ วัฒนะ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event19» ส.รุ่งทิพย์ เยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดสถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม
27
View this event25-27 ก พ.62 กิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ จ.นครราชีมา
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
28
View this event00» ผชช.ว อบรมหลักสูตร น.บ.ส. ณ กระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event09» นพ.สสจ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดสถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม
   
test
[พิมพ์]