กันยายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(35)             1
(36) 2 3 4 5 6 7 8
(37) 9 10 11 12 13 14 15
(38) 16 17 18 19 20 21 22
(39) 23 24 25 26 27 28 29
(40) 30            
พฤศจิกายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)         1 2 3
(45) 4 5 6 7 8 9 10
(46) 11 12 13 14 15 16 17
(47) 18 19 20 21 22 23 24
(48) 25 26 27 28 29 30  

ปฏิทินผู้บริหาร

ตุลาคม 2018
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 5.นางวัฒนา นันทะแสน : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
0
  01
View this eventทพ วัฒนะ ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม   
View this eventนพ.สสจ ลาพักผ่อน
02
View this eventผชช ว ประชุมหารือการบริหารการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขาลง) ณ ห้องประชุมชัยนารถนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึ...
View this eventทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา  สถาบันทันตกรรม  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
View this eventนพ.สสจ ลาพักผ่อน
03
View this eventนพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน เข้าประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสจ.มค ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.มค
04
View this eventนพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน เข้าประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสจ.มค ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.มค
View this event13:30» นพ.สสจ. /ผชช ว/ ส พรสิทธิ์ /ส รุ่งทิพย์ ประชุมกำหนดแนวทางการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ
05
View this eventผชช ว ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
View this eventนพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน เข้าประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสจ.มค ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.มค
View this event09» ทพ วัฒนะ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องบุษราคัม สสจ มค
View this event09:30» รองบุญถม ประชุมแนวทางพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี ณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
06
W
K
4
1
07
08
View this event09:30» ผชช.ว ประธานประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกางเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สสจ.มค
View this event13:30» นพ.สสจ/ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุม EOC สนง.เขตสุขภาพที่7 จ.ขอนแก่น
09
View this eventรองวัฒนา ออกสำรวจขแหล่งซื้อขายขยะอิเลกทรอนิกส์ ณ อ.เชียงยืน
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง ณ ห้องประชุม สสจ มค
10
View this eventผชช ว /ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการหมอชวนวิ่ง ฯ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
View this event10» นพ.สสจ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
11
View this event09» นพ.สสจ คลินิกทันตกรรม รพ.มหาสารคาม
View this event13» นพ.สสจ/ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่7/2561 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร ชั้น 7 รพ.ร้อยเอ็ด
12
View this event09» ส พรสิทธิ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาารคามประจำปี 2561 ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13
View this eventส พรสิทธิ์ เป็นวิทยากรครูค่านสุขภาพดีวิถีธรรม ณ ศาลาโรงธรรม วัดป่าธรรทมอุทยาน อำเภอบรบือ
View this eventวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
View this event07» ส รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตัีกบาตร ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ หอนาฬิกา จังหวัดมหาสารคาม
View this event08» ผชช ว ลาพักผ่อน
View this event08:30» นพ.สสจ วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event18» ส พรสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
W
K
4
2
14
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event09» นพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ เมืองมหาสารคาม
15
View this eventวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
16
View this event
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event10» นพ.สสจ. และ ภก.บุญถม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อปรึกษาเรื่องมหาสารคามเมืองสมุนไพร
View this event18:30» นพ.สสจ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ณ จังหวัดมหาสารคาม
17
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event07» นพ.สสจ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนคาวมคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
View this event08» ส รุ่งทิพย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานคล้านวันสถาปนากรมตำรวจ ณ บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
View this event08:30» นพ.สสจ. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ แผนงานความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ปี2561 "โครงการเวทีถนนปลอดภัย4.0" ณ ห้องสยามธาราออยส์ 2 โรงแรมสยามธารา จังหวัดมหาสารคาม
View this event08:30» รองวัฒนา รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประธานเปิดการอบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
View this event09:30» ส พรสิทธิ์ ประชุม "หมอชวนวิ่ง" ณ สสจ มค
View this event13» ภก.บุญถม ประชุม VDO Conferrence ชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม สสจ มค
View this event16» ส รุ่งทิพย์ ร่วมกิจกรมมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
18
View this eventรองวัฒนา ลาพักผ่อน
View this event08» ผชช ว ลาพักผ่อน
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
View this event15» นพ สสจ ประชุมคณะกรรมการมหาสารคามเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
19
View this eventรองวัฒนา ลาพักผ่อน
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event08» ส พรสิทธิ์. ประชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
View this event08:30» นพ.สสจ ประชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
20
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์. ประชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (cont.)
W
K
4
3
21
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์. ประชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (cont.)
View this event06» ส รุ่งทิพย์ ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
22
View this event00» ผชช ว ลาพักผ่อน (cont.)
View this event10» นพ.สสจ/รองบุญถม ประชุมคณะอนุกรรมการเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น2 สสจ.มค
23
View this eventวันหยุดราชการ วันปิยะมหาราช
24
View this event08:30» นพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ จ.มหาสารคาม ปี 2562-2565 และลงนาม MOU กับผู้บริหาร ณ ห้องตักสิลาบอลลูน โรงแรมตักสิลา
View this event09» ผชช ว ประชุมติดตามการดำเนินโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 ด้วยระบบ VDO Conference ณ สสจ มหาสารคาม
25
View this event09» นพ.สสจ/ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Smart kids Taksila 4.0 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
View this event09» นพ สสจ ประธานการประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง Planfin ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event13:30» ผชช.ว ประธานประชุมคณะกรรมการ NOC-TB ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
26
View this eventประชุมปรับเกลี่ยเงินเขต
27
W
K
4
4
28
29
View this event08» ส พรสิทธิ์ ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุ...
30
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุ...
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทียเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎมหาสารคาม
31
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม กวป.ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแกดำ
     
test
[พิมพ์]