มกราคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01)   1 2 3 4 5 6
(02) 7 8 9 10 11 12 13
(03) 14 15 16 17 18 19 20
(04) 21 22 23 24 25 26 27
(05) 28 29 30 31      
มีนาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)         1 2 3
(10) 4 5 6 7 8 9 10
(11) 11 12 13 14 15 16 17
(12) 18 19 20 21 22 23 24
(13) 25 26 27 28 29 30 31

ปฏิทินผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2018
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันต์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 5.นางวัฒนา นันทะแสน : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
5
        01
View this eventนิเทศงาน อ.ชื่นชม
02
View this eventทพ.วัฒนะ / ประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนพิสูจน์สัญาติแรงงานต่างด้าว ณ ทำเนียบรัฐบาล
View this event08:30» นพ.สสจ. ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ ณ ห้องประชุม สสจ มค
View this event09» ผชชว./พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ
View this event10:30» นพ.สสจ /พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ
View this event11» สสจ/ว/ส รุ่งทิพย์ / ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะจัดสรรตำแหน่งและกระจายอัตรากำลังพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน
View this event11:30» นพ.สสจ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ผู้รักษาราชการแทน สสอ แกดำ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
View this event11:30» ผชช ว /พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ผู้รักษาราชการแทน สสอ แกดำ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
View this event11:30» ส พรสิทธิ์/พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ผู้รักษาราชการแทน สสอ แกดำ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
View this event14» นพ.สสจ/พิจารณาย้ายทันตแพทย์ เภสัช ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
View this event14» ผชชว/พิจารณาย้ายทันตแพทย์ เภสัช ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
03
W
K
0
6
04
View this eventนพ.สสจ. ร่วมชมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ
View this event08» ผชชว./เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital ) เขตสุขภาพที่ 7 ณ จ.เชียงราย
05
View this eventส .พรสิทธิื นิเทศงาน อ.บรบือ
View this eventนพ.สสจ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
View this event00» ผชชว./เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital ) เขตสุขภาพที่ 7 ณ จ.เชียงราย (cont.)
06
View this eventนิเทศงาน อ.นาเชือก
View this event00» ผชชว./เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital ) เขตสุขภาพที่ 7 ณ จ.เชียงราย (cont.)
07
View this eventเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมวิชาการแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเกษตร
View this eventเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมวิชาการแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเกษตร
View this event11» ทพ วัฒนะ /ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัด ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ มค
08
View this event09» นพ.สสจ. ประชุม กบห.
View this event13:30» นพ.สสจ.ประธานการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของตังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ / ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านบำบัดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ มค
09
View this eventผชชว./ เป็น Faclotator ประจำกลุ่มในการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาวัณโรคในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
View this event10» นพ.สสจ. มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี Merit maker จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ
View this event13:30» นพ.สสจ/ ประธานการประชุมและมอบนโยบาย Green and clean Hospital ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรวิชัย
10
W
K
0
7
11
View this event08» รองบุญถม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559  ของส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่  
12
View this event00» รองบุญถม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559  ของส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่   (cont.)
View this event08» รับการตรวจราชการ
13
View this event00» รองบุญถม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559  ของส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่   (cont.)
View this event00» รับการตรวจราชการ (cont.)
14
View this event00» รับการตรวจราชการ (cont.)
View this event07» ส พรสิทธิ์ // ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสภากาแฟ ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรรงแรมตักสิลา
View this event08:30» นพ.สสจ.ร่วมงานประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ หน้าห้องจ่ายยา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
View this event13:30» ผชช ว .ประชุมคัดเลือกผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคาม
15
View this eventทพ.วัฒนะ //ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) สายงานทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
View this event08:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการเด็กตักสิลา 4.0 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event08:30» ผชช ว./ประชุมคณะกรรมการเด็กตักสิลา 4.0 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event13:30» นพ.สสจ/ลงนาม mou โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
16
View this eventนิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์/ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการและประกาศนโยบายสาธารณะ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
View this event10» นพ.สสจ.ร่วมงานมหกรรมแพทยืแผนไทย ณ ขอนแก่นฮอล ชั้น 5 เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
17
W
K
0
8
18
View this event08» นพ. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม นบส ที่จังหวัดลำปาง
19
View this eventส พรสิทธิ์ / ลาพักผ่อน
View this eventนิเทศงาน อ.แกดำ
View this event00» นพ. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม นบส ที่จังหวัดลำปาง (cont.)
View this event08» ผชช ว /อบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2
View this event10» ส รุ่งทิพย์ / ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัด
20
View this eventส รุ่งทิพย์ / ตรวจเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญเพื่อให้กำลังแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
View this event00» นพ. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม นบส ที่จังหวัดลำปาง (cont.)
View this event00» ผชช ว /อบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (cont.)
View this event08:30» รองวัฒนา / ประชุมพัฒนาศุกยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สสจ มค.
21
View this event00» ผชช ว /อบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (cont.)
View this event08» นพ.สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.กระบาก อ.ชื่นชม โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธานการตรวจเยี่ยม
22
View this eventส .พรสิทธิ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่่ พอ.สว. ณ อ.ชื่นชม
View this eventนิเทศงาน อ.เชียงยืน
View this event00» นพ.สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.กระบาก อ.ชื่นชม โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธานการตรวจเยี่ยม (cont.)
View this event00» ผชช ว /อบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (cont.)
View this event08» ทพ.วัฒนะ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018 ของที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ณ โรงแรมอมรี แอร์พอร์ท ดอนเมือง
View this event13» นพ.สสจ/กรรมการคัดเลือกรักษาราชการแทน สสอ แกดำ ณ สสจ มค
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัด
23
View this eventนิเทศงาน อ.กันทรวิชัย
View this event00» ทพ.วัฒนะ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018 ของที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ณ โรงแรมอมรี แอร์พอร์ท ดอนเมือง (cont.)
View this event00» ผชช ว /อบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อสอบสวนโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (cont.)
24
View this eventส พรสิทธิ์ / ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ณ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม
W
K
0
9
25
26
View this eventส พรสิทธิ์ //ประธานในการเปิดประชุม พร้อมมอบนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ณ สสจ มค
View this event08» นพ.สสจ.//สป. สัญจร 26-27 ก.พ. 61 ที่พิษณุโลก 
View this event08» ผชชว.//สป. สัญจร 26-27 ก.พ. 61 ที่พิษณุโลก 
View this event19» ส รุ่งทิพย์ / ร่วมพิธีเทียน ค่ายศูนย์ขวัญ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดมหาสารคาม
27
View this event************ประชุมกรมการจังหวัด
View this event00» นพ.สสจ.//สป. สัญจร 26-27 ก.พ. 61 ที่พิษณุโลก  (cont.)
View this event00» ผชชว.//สป. สัญจร 26-27 ก.พ. 61 ที่พิษณุโลก  (cont.)
View this event08:30» รองบุญถม / ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ มค.
View this event09:30» ส รุ่งทิพย์ / ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัด
View this event15» ส รุง่ทิพย์ /ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญ ยาเสพติด ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
28
View this event08:30» นพ.สสจ. นำเสนอผลงาน To Be Number one ณ ห้องราชาออคิด โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
     
test
[พิมพ์]