พฤษภาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)     1 2 3 4 5
(19) 6 7 8 9 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    
กรกฏาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27) 1 2 3 4 5 6 7
(28) 8 9 10 11 12 13 14
(29) 15 16 17 18 19 20 21
(30) 22 23 24 25 26 27 28
(31) 29 30 31        

ปฏิทินผู้บริหาร

มิถุนายน 2018
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 5.นางวัฒนา นันทะแสน : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
2
          01
View this event09:30» นพ.สสจ. ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขก่อนประจำการ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ มค
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ผชช ว / ร่วมถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย โดยสถานีสิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัด
View this event13:30» รองวัฒนา กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ส.พรสิทธิ์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ส.รุ่งทิพย์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
02
W
K
2
3
03
04
View this eventนพ.สสจ.ประชุม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event08:30»  ผชช ว / ประธานการประเมินและประกวด รพสต.ติดดาว ณ อำเภอชื่นชม
05
View this eventส พรสิทธิ์ เป็นวิทยากรในหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
View this event08» รองวัฒนา //ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความพร้อมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
View this event08:30»  ผชช ว / ประธานการประเมินและประกวด รพสต.ติดดาว ณ อำเภอนาเชือก
View this event09» นพ.สสจ ประธานเปิดอบรม ผบต และบรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี สารเคมีรั่วไหล ณ ห้องบุษราคัม สสจ
View this event13:30» ผชช ว /ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาหารือการดำเนินงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
View this event13:30» รองบุญถม /ประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาหารือการดำเนินงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
06
View this event00» รองวัฒนา //ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความพร้อมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (cont.)
View this event08:30»  ผชช ว / ประธานการประเมินและประกวด รพสต.ติดดาว ณ อำเภอยางสีสุราช
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผชช.ว ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สสจ.มค
View this event13:30» ผชช / ว. ประธานการประชุมเตรียมพร้อมตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สสจ มค
07
View this eventผชชว/ ออกพิจารณาสืบคดี ณ อ.นาเชือก
View this eventส รุ่งทิพย์/ ประธานการประเมินและประกวด รพสต.ติดดาว ณ อำเภอแกดำ
View this event09» รองวัฒนา / ประธานการประชุมทีมวิทยากรและจัดกระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ณ รพ บรบือ
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
08
View this event08» ส รุ่งทิพย์, ทพ วัฒนะ , รองวัฒนา // ร่วมงานบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
View this event13» รองบุญถม // กล่าวปิดและมอบใบประกาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการเโครงการเมืองสมุนไร ณ ห้องประชุมสมถวิล โรงแรมวสุ
View this event13:30» นพ.สสจ. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event16» รองพรสิทธิ์ //ร่วมงานพิธีบุญซำฮะ ช่วงเย็น ณ หอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
09
View this event07» ส รุ่งทิพย์ //ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานบุญซำฮะ ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง
W
K
2
4
10
11
View this eventตรวจราชการกรณณีปกติ รอบที่ 2 ประเด็นตรวจสอบภายใน
View this eventส พรสิทธิ์ //ประชุมเข้าตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประกวดศูนย์เด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
View this event08:30» นพ.สสจ รับท่านอธิบดีกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
View this event09» รองวัฒนา // ประธานการประชุมทีมวิทยากรและจัดกระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ณ รพ วาปีปทุม
View this event13:30» ผชช ว /ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาหารือการดำเนินงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
12
View this event00» นพ.สสจ รับท่านอธิบดีกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น (cont.)
View this event00» รองวัฒนา ประธานการประกวดศูนย์เด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี
View this event08» ทพ วัฒนะ //ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของ ทันตแพทยสภา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
View this event00» ทพ วัฒนะ //ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของ ทันตแพทยสภา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (cont.)
View this event00» รองวัฒนา ประธานการประกวดศูนย์เด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 (cont.)
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี (cont.)
View this event09» นพ.สสจ. ประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในคลินิกหมดครอบครัวและหน่วยปฐมภูมิ ณ หเองประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event09» ผชช ว // ประชุมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในคลินิกหมดครอบครัวและหน่วยปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
View this event09» รองวัฒนา // ประธานการประชุมทีมวิทยากรและจัดกระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ณ รพ นาดูน
View this event16:30» นพ.สสจ.ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
View this event16:30» ผชช.ว ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
14
View this eventนพ.สสจ.ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
View this eventผชช.ว ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี (cont.)
15
View this eventนพ.สสจ.ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
View this eventผชช.ว ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี (cont.)
View this event08» ส รุ่งทิพย์ // ประชุมเข้าตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ...
View this event09» นพ.สสจ ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ
16
W
K
2
5
17
18
View this event08» รองบุญถม // ร่วมออกติดตามงาน อยู่เย็นเป็นสุข
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.ยางสีสุราช รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
View this event09» นพ.สสจ. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี สารเคมีรั่วไหล ณ  โรงแรมตักสิลา
View this event09» ผชช ว /เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสัขภาพที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์ การเดนท์ จ.ร้อยเอ็ด
View this event09» รองวัฒนา /เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสัขภาพที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์ การเดนท์ จ.ร้อยเอ็ด
View this event09» ส พรสิทธิ์. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี สารเคมีรั่วไหล ณ  โรงแรมตักสิลา
View this event09» ส รุ่งทิพย์ /เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสัขภาพที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์ การเดนท์ จ.ร้อยเอ็ด
View this event13:30» นพ.สสจ. ลงพื้นที่ซ้อมแผนตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี ณ โรงน้ำแข็ง 09 มหาสารคาม
19
View this event00» รองบุญถม // ร่วมออกติดตามงาน อยู่เย็นเป็นสุข (cont.)
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.เชียงยืน รพ.กันทรวิชัย
View this event08:30» ผชช ว //ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
View this event09» นพ.สสจ.เยี่ยมชมการดำเนนงาน PCC โรงพยาบาลมหาสารคาม และรับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยม
View this event09» ส รุ่งทิพย์ // ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ มค
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
View this event19» ส รุ่งทิพย์ // ร่วมเป็นเกรียติในการต้อนรับคณะกรรมการการประกวด รพ สต สสอ และบุคลากรดีเด่น ณ โรงแรมตักสิลา
20
View this eventส รุ่งทิพย์ //ร่วมออกประกวด สสอ นาดูน และ รพสต วังปทุม อ.วาปีปทุม
View this event07» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ
View this event08» รองวัฒนา ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพ ณ รร ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
View this event08» ส พรสิทธิ์ // ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณ โรงเรียนบ้านขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
View this event09» นพ.สสจ รับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 ติดตามนิเทศงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.มหาสารคาม
View this event09» ผชช ว/ ประธานการประชุมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ รพ มหาสารคาม
21
View this event00» รองวัฒนา ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพ ณ รร ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (cont.)
View this event09» ทพ วัฒนะ // ประธานการประชุมการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหนา ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ มค
View this event09» ผชช ว / ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
View this event09:30» นพ.สสจ.//ประชุมติตตามความก้าวหน้าประชุมวิชาการนานาชาติ เขต 7 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ มค
22
View this eventทพ วัฒนะ //ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันทันตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
View this event00» รองวัฒนา ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพ ณ รร ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (cont.)
View this event08» นพ.สสจ.ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมตักสิลา รพ มหาสารคาม
View this event09:30» นพ.สสจ ประชุม อปสข. ณ จังหวัดขอนแก่น
23
W
K
2
6
24
25
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.วาปีปทุม รพ.นาดูน
View this event08:30» นพ.สสจ.//ประธานในการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สสจ มค
View this event09» นพ.สสจ.ประธานการสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ ห้องประชุม สสจ มค
View this event09» ผชชว //ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารดำเนินงานการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม
View this event09» ส รุ่งทิพย์ //ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารดำเนินงานการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม
View this event13:30» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
26
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์ // เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
View this event13:30» นพ.สสจ.//ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน smart kids ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
27
View this event08» นพ.สสจ. ลากิจ
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.บรบือ รพ.โกสุมพิสัย
28
View this event00» นพ.สสจ. ลากิจ (cont.)
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.แกดำ รพ.มหาสารคาม
View this event09:30» ส พรสิทธิ์ // ประชุมกรมการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ //ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ณ mk park
29
View this event08» รองวัฒนา ประธานการประเมินรับรองคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ ปี 2561 รพ.นาเชือก
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม กวป.ประจำเดือนมิถุนายน 2561
30
test
[พิมพ์]