พฤศจิกายน 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)   1 2 3 4 5 6
(45) 7 8 9 10 11 12 13
(46) 14 15 16 17 18 19 20
(47) 21 22 23 24 25 26 27
(48) 28 29 30        
มกราคม 2022
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(52)             1
(01) 2 3 4 5 6 7 8
(02) 9 10 11 12 13 14 15
(03) 16 17 18 19 20 21 22
(04) 23 24 25 26 27 28 29
(05) 30 31          

ปฏิทินผู้บริหาร

ธันวาคม 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: ผู้บริหารทั้งหมด : น.พ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา : นพ.หัสชา เนือยทอง : นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม : ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : นายบุญถม ปาปะเเพ : _นายอุดม บุบผาทาเต
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
8
      01
View this event08:30» ท่านบุญถม ออกตรวจติดตามจุดฉีดวัคซีน อ.วาปีปทุม และอ.นาดูน
View this event08:30» นพ.สสจ. ออกตรวจเยี่ยม รพ., สสอ. และรพ.สต. อำเภอกันทรวิชัย , อำเภอเชียงยืน
02
View this event08» ท่าน ส.อุดม ออกเยี่ยมจุดตรวจวัคซีน อ.นาดูน และอ.ยางสีสุราช
View this event08» นพ.สสจ.ออกตรวจเยี่ยม รพ., สสอ. และ รพ.สต. อำเภอเมืองมหาสารคาม
View this event08:30» ท่านวัฒนะ นิเทศงานการปรับระบบระบายอากาศให้ห้องทันตกรรมฯ ฯ อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยิน อ.ชื่นชม
View this event09:30» ท่าน ว.หัสชา ร่วมประชุม webex meeting เตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2565
View this event13» ท่านบุญถม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียว อบจ.มค. ณ ลานอุทยานการเรียนรู้ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
View this event13» นพ.สสจ. ประธานมอบนโยบายในการประชุมผู้ประกอบการร้านขายยาจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
03
View this event08» ท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุม Zoom Meeting ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด
View this event08» นพ.สสจ.ออกตรวจเยี่ยม รพ., สสอ. และ รพ.สต. อำเภอเมืองมหาสารคาม
View this event09» ท่านวัฒนะ ร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุม Webex Meeting ชี้แจงการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อบจ. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สสจ.มค.
View this event15:30» ท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง มค.
04
W
K
4
9
05
View this event06:30» ท่านวัฒนะ ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธอเบศรฯ ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
View this event08:20» ท่านวัฒนะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรฯ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
06
07
View this event09» ท่าน ส. พรสิทธิ์ ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟฯ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช อ.เมือง จ.มหาสารคาม
View this event10» ประชุม EOC จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event13:30» ท่าน ส. พรสิทธิ์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดให้ใีการทำงานผลสัมฤทธิ์สูงฯ ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลาง มค.
View this event13:30» นพ.สสจ. และคณะพอ.สว. เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ณ ชั้น 2 หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
08
View this event10» ท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ณ ้องประชุม สนง.ปภ. ชั้น 2 ศาลากลาง มค.
View this event10» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event13» ท่านวัฒนะ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน (อวช.) ผ่านระบบ Cis WebEx Meeting
View this event13:30» นพ.สสจ.ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ 7 (Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09
View this event08» ท่านบุญถม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง มค.
View this event08» ท่านวัฒนะ นิเทศงานการปรับระบบระบายอากาศให้ห้องทันตกรรมฯ ฯ ณ อ.วาปีปทุม อ.ยางสีสุราช อ.นาดูน และ อ.กุดรัง
View this event08:30» นพ.สสจ.อบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผล ผ่านระบบ Zoom Application
View this event09» นพ.สสจ.ประธานเปิดการประชุมและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ (ด้านสาธารณสุข) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event13:30» นพ.สสจ. ร่วมประชุม Zoom Cloud Meeting การเปิดแผนปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดฯ
View this event14» ท่านวัฒนะ ประชุมออนไลน์งานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2021 "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ของทุกคน"
10
11
W
K
5
0
12
13
View this event09» ท่านบุญถม ประชุม Zoom Meeting คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565
View this event09» ท่าน ว.หัสชา ประชุม Zoom Meeting คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565
14
15
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการคัดเลือกสำนักนายทะเบียนจังหวัดดีเด่น ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event10» ท่านบุญถม ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการคัดเลือกสำนักนายทะเบียนจังหวัดดีเด่น ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
16
View this event09» ท่าน ส.พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาคณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
17
View this eventท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
18
View this eventท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
W
K
5
1
19
View this eventท่าน ส.พรสิทธิ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
20
View this event09» 
View this event10»  ท่าน ส.อุดม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาและผู้ติดยาเสพติดฯ ณ กองร้อยบังคับการ อส. จ.มค.
21
View this event08» ท่าน ว.หัสชาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีฯ ณ โรงพยาบาลนครพนม
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำ และพิธีเปิดอาคาร "สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ" ณ วัดป่าโคกดินแดง บ้านเหล่าเหนือ ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก
22
23
24
View this event08:30» ท่าน ส.พรสิทธิ์ ประธานการประชุมสรุปแนวทางการจัดทำข้อมูลในการออกประเมินผลการปฏิบัตราชการระดับอำเภอฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
25
W
K
5
2
26
27
View this event09» ท่าน ส.อุดม ร่มพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ในโครงการแก้ไขปัยหายาเสพติดฯ ณ กองร้อยบังคับการ อส. จ.มค.
28
View this event14» ท่าน ส.อุดม ร่วมพิธีปิดโครงการและมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการอบรมฯ กองร้อยบังคับการ อส. จ.มค.
29
30
31
 
test
[พิมพ์]