พฤษภาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)       1 2 3 4
(19) 5 6 7 8 9 10 11
(20) 12 13 14 15 16 17 18
(21) 19 20 21 22 23 24 25
(22) 26 27 28 29 30 31  
กรกฏาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27)   1 2 3 4 5 6
(28) 7 8 9 10 11 12 13
(29) 14 15 16 17 18 19 20
(30) 21 22 23 24 25 26 27
(31) 28 29 30 31      

ปฏิทินผู้บริหาร

มิถุนายน 2019
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 5.นางวัฒนา นันทะแสน : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
2
            01
W
K
2
3
02
03
View this eventหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
View this event06:30» ส.พรสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ (พิธีตักบาตร และลงนามถวายพระพร) ณ วัดมหาชัย)
View this event16» » ส รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ วัดสถานสงเคราะห์คนชรา
View this event18» ส.พรสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ (พิธีวางพานพุ่ม) ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
04
View this eventผชช.ว. ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์เขตและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมขามแก่น ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
View this eventส รุ่งทิพย์ ประธานการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.เชียงยืน
05
View this eventผชช.ว. ประธานการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.ชื่นชม
View this eventส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventนพ.สสจ สัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event08» ทพ วัฒนะ ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมวิจัยทางทันตสาธารณสุข ณ เรือนแก้วรีสอร์ท
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประธานการเปิดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
06
View this event00» ทพ วัฒนะ ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมวิจัยทางทันตสาธารณสุข ณ เรือนแก้วรีสอร์ท (cont.)
View this event08» รองวัฒนา ประชุมพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 สป.ส...
View this event13» นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ ห้องไพลิน ชั้น2 สสจ.มค
View this event13» ผชช.ว. / ส พรสิทธิ์ / ส รุ่งทิพย์/ ประชุมเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
07
View this eventภก.บุญถม ลาพักผ่อน
View this event00» ทพ วัฒนะ ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมวิจัยทางทันตสาธารณสุข ณ เรือนแก้วรีสอร์ท (cont.)
View this event00» รองวัฒนา ประชุมพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 สป.ส...
View this event09» ผชช.ว ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและการสอนเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม
View this event09:40» นพ.สสจ กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมวสุ อ.เมือง
08
W
K
2
4
09
View this event05» ผชช.ว. ร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562
10
View this event00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
View this event08:30» นพ.สสจ ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินในศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ณ ห้องประชุม อบจ.มหาสารคาม
View this event08:30» ผชช.ว. ประธานการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมดอกมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝึกการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่อาคารสูงของ รพ.มหาสารคาม ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
11
View this eventส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this event00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
12
View this eventทพ วัฒนะ ประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับเขต ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
View this eventนพ.สสจ.ลาพักผ่อน
View this event00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
View this event09» ผชช.ว ประธานเปิดการอบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องทับทิม สสจ.มค
View this event09:30» ส.รุ่งทิพย์ ประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มาสารคาม ณ ห้องประชุมศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์
13
View this eventผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชัยนา...
View this eventส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่5/2562(สัญจร) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
View this event08» ทพ.วัฒนะ ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการ    ทันตแพทยสภา  ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี 
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์ ร่วมประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
View this event09» นพ.สสจ กล่าวรายงานการประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
14
View this eventภก.บุญถม ประธานการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.บรบือ
View this eventส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventรองวัฒนา ร่วมประเมิน Green and clean hospital plus ณ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
View this event00» ทพ.วัฒนะ ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการ    ทันตแพทยสภา  ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี  (cont.)
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event08:30» ผชช ว. กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ณ อำเภอกุดรัง
15
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
W
K
2
5
16
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
17
View this eventส พรสิทธิ์ ร่วมประเมิน รพสต. ติดดาว ณ อ.แกดำ
View this eventภก.บุญถม ร่วมประเมิน รพสต.ติดดาว ณ อำเภอแกดำ
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event08» รองวัฒนา ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ ที่ว่่าการอำเภอยางสีสุราช
View this event08» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
View this event08:30» ผชช.ว กล่าวรายงานโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย
18
View this eventรองวัฒนา ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ อำเภอกันทรวิชัย
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
View this event08» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงแรมอเวนี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร
View this event09» ผชช ว. ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ณ อำเภอชื่นชม
View this event15:30» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่3/2562 ณ ห้อง 313 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
19
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event00» ส พรสิทธิ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงแรมอเวนี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (cont.)
View this event00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
View this event07» รองวัฒนา ร่วมงานพบปะแลกเปลี่ยนสภากาแฟ ณ สวนสุขภาพจังหวัด
View this event08» ผชช.ว ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.เดือน มิ.ย.2562 ณ รร.บ้านยาง(บ้านมะแงว) ม.9 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
View this event13» ผชช.ว. ออกประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.ยางสีสุราช
20
View this eventส พรสิทธิ์ ร่วมประเมิน รพสต. ติดดาว ณ อ.กุดรัง
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event08» ทพ.วัฒนะ ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ม.41 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดบุรีรัมย์
View this event08» รองบุญถม ประชุมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.
View this event09» ผชช.ว. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างวิทยากร ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event15» 
21
View this eventส รุ่งทิพย์ ประธานการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.วาปีปทุม / อ.ยางสีสุราช
View this event00» ทพ.วัฒนะ ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ม.41 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดบุรีรัมย์ (cont.)
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event10» ผชช.วศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล อบต.หนองจิก อ.บรบือ
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
22
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
W
K
2
6
23
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
24
View this eventรองวัฒนา ออกประเมิน รพ.สต. ติดดาว ณ อ.วาปีปทุม
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this eventผชช.ว ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
25
View this eventส รุ่งทิพย์ ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ อ.โกสุมพิสัย /เมือง
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this eventผชช.ว ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประธานการอบรมเครือข่ายกู้ชีพจังหวัด EMS DAY ณ โรงแรมวสุ
26
View this eventส พรสิทธิ์ ร่วมประเมิน รพสต. ติดดาว ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event08:30» ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
27
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event09» ผชช.ว ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาสารคาม
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
28
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
View this event09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัด
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2562ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
29
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
W
K
2
7
30
View this eventนพ.สสจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 2/62
           
test
[พิมพ์]