กันยายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(36) 1 2 3 4 5 6 7
(37) 8 9 10 11 12 13 14
(38) 15 16 17 18 19 20 21
(39) 22 23 24 25 26 27 28
(40) 29 30          
พฤศจิกายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)           1 2
(45) 3 4 5 6 7 8 9
(46) 10 11 12 13 14 15 16
(47) 17 18 19 20 21 22 23
(48) 24 25 26 27 28 29 30

ปฏิทินผู้บริหาร

ตุลาคม 2019
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
0
    01
View this event09» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ สนง.เขตสุขภาพที่ 7
View this event09» ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ สนง.เขตสุขภาพที่ 7
02
View this event08» ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event09:30» นพ.สสจ ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม กวป.ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค.
03
View this event00» ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event08» ทพ.วัฒนะ เข้าร่วมประชุมหารือพัฒนางานสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
04
View this event00» ทพ.วัฒนะ เข้าร่วมประชุมหารือพัฒนางานสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event09» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5x5 ณ สปสช.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
05
W
K
4
1
06
07
View this eventนพ.สสจ ลาพักผ่อน
View this event09» ผชช.ว. ประชุมหารือผลการดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมโกสัมพี รพ.โกสุมพิสัย
View this event09:30» ทพ.วัฒนะ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารลุกหนี้โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมมะโบ่ป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
08
View this eventนพ.สสจ ลาพักผ่อน
View this event08» ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event08» รองบุญถม ลาพักผ่อน
View this event09:30» นพ.วิเชียร ประธานการประชุมยกร่างข้อตกลงในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
09
View this event00» ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (cont.)
View this event00» รองบุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
View this event09» ประชุมสรุปผลการปฎิบัติราชการ KPIs ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10
View this event09» รองบุญถม ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ "ผู้ว่า มหาสารคาม พบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» นพ.สสจ/ส.พรสิทธิ์ ประชุมหารือเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโครงการสิทธิของมารดากรณีการบริโภควิตามินโฟลิก ณ ห้องพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม
11
View this eventรองบุญถม ลาพักผ่อน
View this event10» นพ.สสจ/ส.พรสิทธิ์ ประชุมหารือเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโครงการสิทธิของมารดากรณีการบริโภควิตามินโฟลิก ณ ห้องประชุมมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย
View this event10» ผชช.ว.ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทคนิคการแพทย์ อาคารอบุติเหตุ 11 ชั้น รพ.มหาสารคาม
12
W
K
4
2
13
View this event07» นพ.สสจ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคม ณ วัดมหาชัย และศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event17:30» นพ.สสจ.ร่วมพิธจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
14
View this eventหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
15
View this event08» ทพ.วัฒนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
View this event09» นพ.สสจ ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น ณ ห้องฉัททันต์ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
View this event10» ผชช.ว.ประธานการประชุม EOC กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
16
View this event00» ทพ.วัฒนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (cont.)
View this eventนพ.สสจ ประธานประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 ของกลุ่มงาน สสจ.มค ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
17
View this event00» ทพ.วัฒนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (cont.)
View this eventนพ.สสจ ประธานประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 ของกลุ่มงาน สสจ.มค ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
18
View this eventนพ.สสจ./ส.พรสิทธิ์ วิทยากรการศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านไอโอดีน 5 กลุ่มวัย จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สสจ.มค
19
W
K
4
3
20
21
22
View this event13:30» ทพ.วัฒนะ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
23
View this eventหยุดราชการวันปิยมหาราช
24
25
View this event09» นพ.สสจ. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
26
W
K
4
4
27
28
29
30
31
   
test
[พิมพ์]