แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TobeNumberOne แยกตามระดับการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการทังหมดไม่ได้รับการศึกษาอนุบาลประถมศึกษาม.ต้นปวช.ม.ปลายอนุปริญญาปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม14,5244221531,5865012,8832
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย5,176452,5341,406285657600457
11055โรงพยาบาลบรบือ4,682762,4991,085051001,002
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย3,559102,0321,0141832000445
11054โรงพยาบาลเชียงยืน3,355402,797271442000167
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม3,28972,24566018913530089
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข2,501171,462670317180000
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ2,358881,896715500010
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม2,30885800810413374004
04938รพ.สต.บ้านแพง2,276191,6794461560000
04967รพ.สต.บ้านยาง2,26418111,30943494003
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา2,204391,571579410000
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 012,20291,8463332100000
05044รพ.สต.บ้านนาข่า2,110191,5165481000025
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ2,07530935577840001
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง2,05031,25668141470002
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้2,04519377772535540003
11056โรงพยาบาลนาเชือก2,03221,59538518372515
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,93914976939300001
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย1,897729288457110002
  64,84677330,17713,3691,0392,288150212,8882,228
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TobeNumberOne จังหวัดมหาสารคาม