TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

#รุ่นชื่อสกุลโรงเรียนรางวัล
11นางสาวกนกทิพย์ พินิจกิจสารคามพิทยาคมได้เข้าร่วม
22นายจีระศักดิ์ เกษมกมลกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้เข้าร่วม
36นางสาวชื่นกมล อุทัยแสนผดุงนารีได้เข้าร่วม
46นายรัฐศาสตร์ บุตรพรหมสารคามพิทยาคม อันดับ 6
57นางสาวพิมพิสุทธิ์ จันทรจำนงค์สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วม
67นายวชิระ นันไชยสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อันดับ 6
78นางสาวอลิชา เทพสถิตย์สารคามพิทยาคมได้เข้าร่วม
89นายพงศพัทธ์ พรหมจันทร์สารคามพิทยาคมได้เข้าร่วม
910นางสาวประพิมพร ภูทุมมีสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วม